ส วนท 2 ระด บความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ระด บความค ดเห น รายการ - PDF

Description
(โครงการด านก จกรรม) แบบสอบถามความค ดเห น โครงการ/ก จกรรม... ปก.001 ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการโดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 19 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(โครงการด านก จกรรม) แบบสอบถามความค ดเห น โครงการ/ก จกรรม... ปก.001 ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการโดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ ดโครงการคร งต อไปให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ส วนท 1 ม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการ 1. สถานภาพ (1) น ส ตมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต (2) น กศ กษา/น กเร ยนภายนอก (3) ประชาชนท วไป 2. เพศ (1) ชาย (2) หญ ง **( 3 และ 4 กรอกเฉพาะน ส ตมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต )** 3. ช นป (1) ป 1 (2) ป 2 (3) ป 3 (4) ป 4 (5) บ ณฑ ตศ กษา (6) อ นๆ ส งก ด คณะ / ภาคว ชา คณะบร หารธ รก จ (1) คอมพ วเตอร ฯ (2) การจ ดการ (3) การตลาด (4) การเง นฯ (5) การโรงแรมฯ (6) การจ ดการการก ฬา (7) ระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร (8) การจ ดการธ รก จ (9) เทคน คการตลาด (10) ธ รก จการเง นและการธนาคาร (11) ธ รก จการโรงแรมฯ (12) M.B.A (13) D.B.A คณะว ทยาศาสตร ฯ (14) ว ทยาการคอมพ วเตอร (15) เทคโนโลย สารสนเทศ (16) สถ ต ประย กต (17) เทคโนโลย ม ลต ม เด ยฯ (18) การจ ดการโลจ สต กส และโซ อ ปทาน คณะน ต ศาสตร (19) น ต ศาสตร คณะน เทศศาสตร (20) การประชาส มพ นธ (21) ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน (22) M.Com.Arts คณะศ ลปศาสตร (23) ภาษาอ งกฤษธ รก จ (24) M.P.A คณะบ ญช (25) การบ ญช คณะว ศวกรรมศาสตร (26) ว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะศ ลปกรรมศาสตร (27) ศ ลปะการแสดง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ (28) ระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร (29) เทคน คการตลาด (30) การบ ญช ส วนท 2 ของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน 1 ประส ทธ ภาพในการประชาส มพ นธ โครงการ / ก จกรรม 2 ความเหมาะสมของว น-เวลาในการจ ดโครงการ/ ก จกรรม 3 ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดโครงการ/ ก จกรรม 4 ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ/ก จกรรมน 5 ความพ งพอใจในข นตอนการจ ดโครงการ / ก จกรรม โดยภาพรวม 6 ความพ งพอใจในการเป ดโอกาสให ม ส วนร วมในโครงการ/ก จกรรม 7 ความพ งพอใจในส งอานวยความสะดวก เช น ส อ อ ปกรณ เคร องใช ฯ 8 ความพ งพอใจในค ณภาพของการจ ดโครงการโดยภาพรวม 9 ท านต องการให จ ดโครงการ/ก จกรรมในล กษณะเด ยวก นน อ ก ปร บปร งเร งด วน(1) ปร บปร ง (2) พอใช (3) ด (4) ด มาก (5) 5. ท านต องการให มหาว ทยาล ยจ ดโครงการ / ก จกรรมในห วเร องใด (โ ปรดระบ ) เสนอแนะ / ค ดเห นอ นๆ ขอขอบค ณในความร วมม อตอบแบบสอบถาม (โครงการด านประช ม/อบรม/ส มมนา) ปก.002 แบบสอบถามความค ดเห น โครงการ/ก จกรรม... ว น... ท... เด อน... พ.ศ.... เวลา... ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการโดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ ดโครงการคร งต อไปให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ส วนท 1 ม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการ 1. สถานภาพ (1) น ส ตมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต (2) น กศ กษา/น กเร ยนภายนอก (3) ประชาชนท วไป 2. เพศ (1) ชาย (2) หญ ง **( 3 และ 4 กรอกเฉพาะน ส ตมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต )** 3. ช นป (1) ป 1 (2) ป 2 (3) ป 3 (4) ป 4 (5) บ ณฑ ตศ กษา (6) อ นๆ ส งก ด คณะ / ภาคว ชา คณะบร หารธ รก จ (1) คอมพ วเตอร ฯ (2) การจ ดการ (3) การตลาด (4) การเง นฯ (5) การโรงแรมฯ (6) การจ ดการการก ฬา (7) ระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร (8) การจ ดการธ รก จ (9) เทคน คการตลาด (10) ธ รก จการเง นและการธนาคาร (11) ธ รก จการโรงแรมฯ (12) การจ ดการธ รก จด านการบ น (13) M.B.A (14) D.B.A คณะว ทยาศาสตร ฯ (15) ว ทยาการคอมพ วเตอร (16) เทคโนโลย สารสนเทศ (17) สถ ต ประย กต (18) เทคโนโลย ม ลต ม เด ยฯ (19) การจ ดการโลจ สต กส และโซ อ ปทาน คณะน ต ศาสตร (20) น ต ศาสตร คณะน เทศศาสตร (21) การประชาส มพ นธ (22) ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน (23) การโฆษณา (24) M.Com.Arts คณะศ ลปศาสตร (25) ภาษาอ งกฤษธ รก จ (26) M.P.A คณะบ ญช (27) การบ ญช คณะว ศวกรรมศาสตร (28) ว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะศ ลปกรรมศาสตร (29) ศ ลปะการแสดง (30) ด รยางค ศ ลป ศ นย ด ส ตพณ ชยการ (31) ระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร (32) เทคน คการตลาด (33) การบ ญช ส วนท 2 ของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ปร บปร งเร งด วน(1) ปร บปร ง (2) พอใช (3) ด (4) ด มาก (5) 1 ความร ความเข าใจของเน อหาก อนเข าร วมโครงการ / ก จกรรม 2 ความร ความเข าใจของเน อหาหล งเข าร วมโครงการ / ก จกรรม 3 ความเหมาะสมของม ลและเน อหาสาระ 4 ความเหมาะสมของว ทยากร 5 ความเหมาะสมของว น-เวลาในการจ ดโครงการ / ก จกรรม 6 ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดโครงการ / ก จกรรม 7 ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ / ก จกรรมน 8 ความพ งพอใจในข นตอนการโครงการ/ก จกรรม 9 ความพ งพอใจในเจ าหน าท ผ ให บร การในการจ ดก จกรรม 10 ความพ งพอใจในส งอานวยความสะดวก เช น ส อ อ ปกรณ เคร องใช ฯ 11 ความพ งพอใจในเอกสารประกอบการจ ดก จกรรม 12 ท านต องการให จ ดโครงการ / ก จกรรมในล กษณะเด ยวก นน อ ก 5. ท านต องการให มหาว ทยาล ยจ ดโครงการ / ก จกรรมในห วเร องใด (โปรดระบ ) เสนอแนะ / ค ดเห นอ นๆ... ขอขอบค ณในความร วมม อตอบแบบสอบถาม (โครงการด านประช ม/ส มมนา) แบบสอบถามความค ดเห น (ส าหร บบ คลากร) โครงการ/ก จกรรม... ว น... ท...เด อน... พ.ศ.... เวลา... ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการโดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ ดโครงการคร งต อไปให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ส วนท 1 ม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการ 1. เพศ (1) ชาย (2) หญ ง 2. ประเภทสายการปฏ บ ต งาน 1) สายคณะว ชา/ภาคว ชา 2) สายสน บสน น 3. อาย การทางานในมหาว ทยาล ยฯ (1) 0-1ป (2) 2-3ป (3) 4-5ป (4) 5ป ข นไป 4. อาย การทางานในหน วยงานป จจ บ น (1) 0-1ป (2) 2-3ป (3) 4-5ป (4) 5ป ข นไป ส วนท 2 ของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ปร บปร งเร งด วน(1) ปร บปร ง (2) พอใช (3) ด (4) ด มาก (5) 1 ความร ความเข าใจของเน อหาก อนเข าร วมโครงการ / ก จกรรม 2 ความร ความเข าใจของเน อหาหล งเข าร วมโครงการ / ก จกรรม 3 ความเหมาะสมของม ลและเน อหาสาระ 4 ความเหมาะสมของว ทยากร 5 ความเหมาะสมของว น-เวลาในการจ ดโครงการ / ก จกรรม 6 ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดโครงการ / ก จกรรม 7 ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ / ก จกรรมน 8 ความพ งพอใจในข นตอนการจ ดโครงการ / ก จกรรม 9 ความพ งพอใจในเจ าหน าท ผ ให บร การในการจ ดโครงการ / ก จกรรม 10 ความพ งพอใจในส งอานวยความสะดวก เช น ส อ อ ปกรณ เคร องใช ฯ 11 ความพ งพอใจในเอกสารประกอบการจ ดโครงการ / ก จกรรม 12 ท านต องการให จ ดโครงการ / ก จกรรมในล กษณะเด ยวก นน อ ก 5. ท านต องการให มหาว ทยาล ยจ ดโครงการ / ก จกรรมในห วเร องใด (โ ปรดระบ ) เสนอแนะ / ค ดเห นอ นๆ ขอขอบค ณในความร วมม อตอบแบบสอบถามความค ดเห น ปก.003 แบบประเม น ส มมนา/ประช มว ชาการ ห ว/เร อง... ส มมนา/ประช มว ชาการ ภายนอกสถาบ น ปก.004 ว ตถ ประสงค แบบประเม นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นถ งประโยชน และผลกระทบของผ เข าร วม ส มมนา/ประช มว ชาการภายนอกสถาบ น ส วนท 1 ม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการ 1. เพศ (1) ชาย (2) หญ ง 2. ช นป (1) ป 1 (2) ป 2 (3) ป 3 (4) ป 4 (5) บ ณฑ ตศ กษา (6) อ นๆ ส งก ด คณะ / ภาคว ชา คณะบร หารธ รก จ (1) คอมพ วเตอร ฯ (2) การจ ดการ (3) การตลาด (4) การเง นฯ (5) การโรงแรมฯ (6) การจ ดการการก ฬา (7) ระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร (8) การจ ดการธ รก จ (9) เทคน คการตลาด (10) ธ รก จการเง นและการธนาคาร (11) ธ รก จการโรงแรมฯ (12) การจ ดการธ รก จด านการบ น (13) M.B.A (14) D.B.A คณะว ทยาศาสตร ฯ (15) ว ทยาการคอมพ วเตอร (16) เทคโนโลย สารสนเทศ (17) สถ ต ประย กต (18) เทคโนโลย ม ลต ม เด ยฯ (19) การจ ดการโลจ สต กส และโซ อ ปทาน คณะน ต ศาสตร (20) น ต ศาสตร คณะน เทศศาสตร (21) การประชาส มพ นธ (22) ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน (23) การโฆษณา (24) M.Com.Arts คณะศ ลปศาสตร (25) ภาษาอ งกฤษธ รก จ (26) M.P.A คณะบ ญช (27) การบ ญช คณะว ศวกรรมศาสตร (28) ว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะศ ลปกรรมศาสตร (29) ศ ลปะการแสดง (30) ด รยางค ศ ลป ศ นย ด ส ตพณ ชยการ (31) ระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร (32) เทคน คการตลาด (33) การบ ญช ส วนท 2 ของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน 1 เน อหาท บรรยาย ตรงก บห วท กาหนด 2 ความร / ความเช ยวชาญในห วท กาหนด 3 เทคน คการนาเสนอของว ทยากร การเป ดโอกาสให ผ เข าร วม ส มมนา/ประช ม ม ส วน 4 ร วม 5 ประโยชน ท ได ตรงก บความต องการของการเข าร วม ส มมนา/ประช ม 6 ประโยชน ท ได ร บ สามารถนาไปบ รณาการก บการ เร ยนต อได ปร บปร งเร งด วน (1) ปร บปร ง (2) พอใช (3) ด (4) ด มาก (5) 6. เสนอแนะ / ค ดเห นอ นๆ ขอขอบค ณในความร วมม อตอบแบบประเม น แบบสอบถามความค ดเห นในโครงการหร อก จกรรมบร การว ชาการ ท ม ผลกระทบท เก ดประโยชน และการสร างค ณค าต อ สถาบ น / ช มชน/ส งคม โครงการ/ก จกรรม บร การว ชาการ ปก.005 โครงการ/ก จกรรม... ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการถ ง ผลกระทบท เก ดประโยชน และสร างค ณค า โดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ ดโครงการคร งต อไปให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ส วนท 1 ม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการ 1. สถานภาพ น ส ตมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต คณาจารย มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต น กศ กษา/น กเร ยนภายนอก ประชาชนท วไป หน วยงาน เพศ ชาย หญ ง ในนามต วแทนหน วยงาน/องค กร/บร ษ ท **( 3 กรอกเฉพาะน ส ตและคณาจารย มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต )** 3. คณะ / ภาคว ชา คณะบร หารธ รก จ คณะว ทยาศาสตร ฯ คณะน ต ศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะศ ลปศาสตร คณะบ ญช คณะว ศวกรรมศาสตร คณะศ ลปกรรมศาสตร ศ นย ด ส ตพณ ชยการ หน วยงานสน บสน น ส วนท 2 โครงการหร อก จกรรมม ผลกระทบท เก ดประโยชน และการสร างค ณค าต อ สถาบ น / ช มชน / ส งคม ปร บปร ง ปร บปร ง พอใช (3) ด (4) ด มาก (5) เร งด วน(1) (2) 1 เสร มสร างความสาม คค และการม ส วนร วมของคนในสถาบ น/ องค กร/ช มชน 2 สามารถนาความร ท ได ร บไปถ ายทอดหร อแนะนาแก ผ อ น 3 สามารถนาความร ท ได ร บไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น หร อ ในการเร ยนได 4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks