ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา PDF

Description
การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 21 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช นม จฉา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ ห วข อว จ ยในช นเร ยน การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรม นาเสนอข อม ลด วยส อการสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1/5 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวณ ฏญาพร ช นม จฉา ป การศ กษา 2556 บทค ดย อ การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ด วยส อ การสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/5 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จกร งเทพมหานคร ม ว ตถ ประสงค การว จ ย ค อ 1)เพ อ เปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลก อนใช ส อการสอนและ หล งใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บปวช. 1/5 จานวน 38 คนกล มต วอย าง 7 คน สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ 2) เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยน ท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ผลการว จ ยพบว า1) การเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการ ว ชาการใช โปรแกรม นาเสนอข อม ลก อนใช ส อการสอนและหล งการใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บ ปวช. 1/5 จานวน 38 คน กล มต วอย าง 7 คน สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จพบว าค าเฉล ยก อนใช ส อการเร ยนการสอนเท าก บ 1.47 และค าเฉล ย หล งจากการใช ส อการเร ยนการสอนเท าก บ 2.81 จ งสร ปได ว า ค าเฉล ยของพฤต กรรมหล งการใช ส อการเร ยนการ สอนส งกว าก อนใช ส อการเร ยนการสอน 2) การศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการ สอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010พบว าความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ ส อการสอน โปรแกรม PowerPoint 2010ในภาพรวมอย ระด บ มาก ม ระด บค าเฉล ย ( µ) เท าก บ 3.59 และค า ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( )เท าก บ 1.14 ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาการว จ ยการแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการ ใช โปรแกรมนาเสนอ ข อม ล ด วยส อการสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ ได สาเร จไปอย างล ล วงไปได ด วยด ก ต องขอขอบค ณท าน อาจารย ภ ณฑ รา ประท มโช ท คอยให คาแนะนาและการให คาปร กษาในการจ ดทาว จ ยเล มน ตลอดมา และต องขอขอบค ณน กเร ยนระด บช นปวช. 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จท กคน ท ให ความร วมม อ ในการทาการว จ ยเล มน คณะผ จ ดทาต องขอบค ณผ ให ความช วยเหล อ และหว งเป นอย างย งว าจะได ร บความอน เคราะห จากท านอ กคร ง นางสาวณ ฏญาพร ช น ม จฉา 5 ก มภาพ นธ 2557 บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นเทคโนโลย ได เป นท สนใจของคนท กม มโลกท กสาขา เทคโนโลย จ งเป นท แพร หลาย และนามาใช ในการทางานและช ว ตประจาว น การเร ยนการศ กษาในสม ยน จ งม หล กส ตรท เก ยวก บ เทคโนโลย เข าไปด วย เทคโนโลย ท ล าหน าท ส ดท คนท วโลกให ความสาค ญค อเทคโนโลย สารสนเทศ เพราะป จจ บ นน อ ปกรณ หลายชน ดก ต องพ งพาเทคโนโลย สารสนเทศ ไม ว าจะ เป น คอมพ วเตอร โทรศ พท ม อถ ออ นเทอร เน ต PDA GPS ดาวเท ยม เป นต น (มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2552 : 244) เทคโนโลย หมายถ ง ส งท มน ษย พ ฒนาข น เพ อช วยในการทางานหร อแก ป ญหาต าง ๆ เ ช น อ ปกรณ, เคร องม อ, เคร องจ กร, ว สด หร อ แม กระท งท ไม ได เป นส งของท จ บต องได เช น กระบวนการ ต าง ๆเทคโนโลย เป นการประย กต นาเอาความร ทางว ทยาศาสตร มาใช และก อให เก ดประโยชน ในทางปฏ บ ต แก มวลมน ษย กล าวค อเทคโนโลย เป นการนาเอาความร ทางว ทยาศาสตร มาใช ในการ ประด ษฐ ส งของต าง ๆให เก ดประโยชน ส งส ด ส วนท เป นข อแตกต างอย างหน งของเทคโนโลย ก บ ว ทยาศาสตร ค อเทคโนโลย จะข นอย ก บป จจ ย ทางเศรษฐก จเป นส นค าม การซ อขาย ส วนความร ทาง ว ทยาศาสตร เป นสมบ ต ส วนรวมของ ชาวโลกม การเผยแพร โดยไม ม การซ อขายแต อย างใดกล าวโดย สร ปค อ เทคโนโลย สม ยใหม เก ดข นโดยม ความร ทาว ทยาศาสตร เป นฐานรองร บล กษณะของ เทคโนโลย สามารถจาแนกออกได เป น 3 ล กษณะ ค อ 1. เทคโนโลย ในล กษณะของกระบวนการ(Process)เป นการใช อย างเป นระบบของว ธ การทาง ว ทยาศาสตร หร อความร ต างๆท ได รวบรวมไว เพ อนาไปส ผลในทางปฏ บ ต โดยเช อว าเป น กระบวนการท เช อถ อได และนาไปส การแก ป ญหาต าง ๆ 2. เทคโนโลย ในล กษณะของผลผล ต (Product) หมายถ ง ว สด และอ ปกรณ ท เป นผลมาจากการใช กระบวนการทางเทคโนโลย 3. เทคโนโลย ในล กษณะผสมของกระบวนการและผลผล ต (Process and Product) เช น ระบบ คอมพ วเตอร ซ งม การทางานเป นปฏ ส มพ นธ ระหว างต วเคร องก บโปรแกรม (Heinich, Molenda and Russell : 449) การสร างเทคโนโลย ใหม ๆในป จจ บ นไม ว าจะเป นโปรแกรมต างๆท ใช ก นในโทรศ พท ม อถ อหร อใช ในคอมพ วเตอร ท วๆไป เคร อง PDAม การสร างข นจากการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ด วยก นท งน นไม ว าจะเป นการสร างหร อพ ฒนาโปรแกรมจากภาษา Java ภาษาC# ภาษา C++ ภาษา PHP และภาษา VB ท กโปรแกรมท กล าวมาข างต นเป นโปรแกรมท ใช งานใน Windows ท งน นและ เป นโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร ท ได ร บความน ยมมากในป จจ บ น ระบบปฏ บ ต การ Windows เป นต วกลางในการควบค มการทางานของเคร องคอมพ วเตอร และ ผ ใช งานและ เป นระบบท ใช งานได ง าย เพราะได ม การออกแบบส วนในการต ดต อก บผ ใช ในร ปแบบ กราฟ กคาว าGUI: Graphic User Interface จ งม ผ น ยมพ ฒนาโปรแกรมต างๆ ข นมาใช งานในระบบ Windows ซ งนอกเหน อจากการเข ยนโปรแกรมแล วการใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ก สาค ญ มากด วย เพราะการใช Microsoft Office 2010 ในป จจ บ นสถานประกอบการต องการใช คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทในการทางาน ไม ว าจะเป น Microsoft Word,Microsoft Excel,MicrosoftPowerPoint ล วนเป นโปรแกรมท จาเป นท งส นในการทางานในป จจ บ น จากการปฏ บ ต การการสอนท ผ านมา ผ ว จ ยได ส งเกตพฤต กรรมในการเร ยนของน กเร ยน พบว า น กเร ยนขาดความสนใจและความต งใจในการเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ช กชวนก นค ยระหว างเร ยนจ งส งผลกระทบต อผลการเร ยนของน กเร ยน จ งทาให ผ ว จ ยเล งเห นถ ง ความสาค ญท จะศ กษาเพ อแก ไขป ญหาและปร บพฤต กรรมของน กเร ยนให ต งใจเร ยนมากข น ซ งอาจจะ ส งผลให ผลการเร ยนของน กเร ยนด ข นและน กเร ยนก จะม ความร ความเข าใจในเน อหารายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลมากข นเพราะความร ท ได ร บในรายว ชาน สามารถนาไปใช ในการเร ยนใน อนาคตได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.2 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ก อนใช ส อ การสอนและหล งใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บปวช. 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ 2. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint สมมต ฐานของการว จ ย การใช ส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ทาให น กเร ยนม พฤต กรรม ให ความสนใจในการเร ยนรายว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลมากข น 1.4 ขอบเขตของการว จ ย 1. ประชากร ค อ ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พป ท 1/5 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จจานวนน กเร ยน38คน โดยม กล มต วอย าง จานวน 7 คน 2. ขอบเขตต วแปร ต วแปรท ใช ในการศ กษาได แก พฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชา ว ชาการ ใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ของ น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พป ท 1/5ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จ 1.5 น ยามคาศ พท เฉพาะ - พฤต กรรมในการเร ยน หมายถ ง ก ร ยาท าทางต างๆท น กเร ยนแสดงออกมาของน กเร ยนใน การเร ยน -Microsoft PowerPoint 2010 ค อ เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดทาสไลด เพ อ ใช สาหร บการ นาเสนอข อม ล 1.6 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. เป นการพ ฒนาพฤต กรรมให น กเร ยนม ความสนใจในการเร ยนรายว ชา การใช โปรแกรม นาเสนอข อม ลมากข น 2. เป นแนวทางให คร และบ คคลท วไปศ กษาเพ มเต ม เพ อไปประย กต ใช ในการเร ยนการสอน ว ชาอ นๆ บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บพฤต กรรมการไม สนใจในการ เร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ระด บปวช.1/5ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ แขวงอน สาวร ย เขตบางเขน กร งเทพมหานคร ด งน 1. ส อการเร ยนการสอน 1.1 ความหมายของส อการสอนเพ อการเร ยนร 1.2 ค ณค าของส อเพ อการเร ยนร 1.3 ความสาค ญของส อการสอนเพ อการเร ยนร 1.4 ประเภทของส อการสอน 1.5 แนวโน มการใช ส อเพ อการเร ยนร 2. ทฤษฏ การเร ยนร 3.ประว ต โรงเร ยน 4. เน อหารายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล 5. งานว จ ยท เก ยวข อง 1. ส อการสอน ความหมายของส อการสอนเพ อการเร ยนร น กว ชาการในวงการเทคโนโลย ทางการศ กษา โสตท ศนศ กษา และวงการการศ กษา ได ให คา จาก ดความของ ส อการสอน ไว อย างหลากหลาย เช น -Louis Shoresกล าวว า เคร องม อท ช วยส อความหมายจ ดข นโดยคร และน กเร ยน เพ อส งเสร ม การเร ยนร เคร องม อการสอนท กชน ดจ ดเป นส อการสอน เช น หน งส อในห องสม ด โสตท ศนว สด ต าง ๆ เช น โทรท ศน ว ทย สไลด ฟ ล มสตร ป ร ปภาพ แผนท ของจร ง และ ทร พยากรจากแหล งช มชน -Brown, and Other(บราวน และคณะ) กล าวว า จาพวกอ ปกรณ ท งหลายท สามารถช วยเสนอ ความร ให แก ผ เร ยนจนเก ดผลการเร ยนท ด ท งน รวมถ ง ก จกรรมต าง ๆ ท ไม เฉพาะแต ส งท เป น ว ตถ หร อเคร องม อเท าน น เช น การศ กษานอกสถานท การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธ ต การทดลอง ตลอดจนการส มภาษณ และการสารวจเป นต น -เปร อง ก ม ท กล าวว า ส อการสอน หมายถ งส งต าง ๆ ท ใช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks