2. สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม [ ] โครงการปกต [ ] โครงการต อเน อง ผ ร บผ ดชอบโครงการ : สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา - PDF

Description
1. ช อโครงการ การบ รณาการ ICT เพ อการเร ยนการสอนในศตวรรษท 21 Google Apps for Education : Working in the cloud and Study in the cloud 2. สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม [ ] โครงการปกต [ ] โครงการต อเน

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. ช อโครงการ การบ รณาการ ICT เพ อการเร ยนการสอนในศตวรรษท 21 Google Apps for Education : Working in the cloud and Study in the cloud 2. สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม [ ] โครงการปกต [ ] โครงการต อเน อง ผ ร บผ ดชอบโครงการ : สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา 4. ความสอดคล อง/ตอบสนองของโครงการก บแผนพ ฒนาหน วยงานและการประก นค ณภาพการศ กษา (โครงการท เสนอขอหน งโครงการอาจสามารถสอดคล องและตอบสนองได หลายส วน) 1) สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาของหน วยงาน / ต วช ว ด ย ทธศาสตร ต วช ว ด/ข อ ย ทธศาสตร ต วช ว ด/ข อ [ ] ย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ต ท กต วช ว ด [ ] ย ทธศาสตร ท 5 การบร หารองค การ ท กต วช ว ด [ ] ย ทธศาสตร ท 2 การว จ ย ท กต วช ว ด [ ] ย ทธศาสตร ท 6 อน ร กษ ส งแวดล อม ท กต วช ว ด [ ] ย ทธศาสตร ท 3 การบร การว ชาการ ท กต วช ว ด [ ] ย ทธศาสตร ท 4 การทาน บาร งศ ลปะฯ ท กต วช ว ด 2) สอดคล องก บการประก นค ณภาพภายใน องค ประกอบ ต วบ งช /ข อ องค ประกอบ ต วบ งช /ข อ [ ] องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธานฯ ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 2.5,2.6 [ ] องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 3 การพ ฒนาน ส ต ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 9 การประก นค ณภาพ ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 4 การว จ ย ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 10 3 ด ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการ ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 11 อ ตล กษณ และเอกล กษณ ท กต วช ว ด [ ] องค ประกอบท 6 การทะน บาร งศ ลปะ ท กต วช ว ด 3) สอดคล องก บการประก นค ณภาพภายนอก ด าน ต วบ งช /ข อ ด าน ต วบ งช /ข อ [ ] ด านค ณภาพบ ณฑ ต ท กต วช ว ด [ ] ด านการบร หารและการพ ฒนาสถาบ น ท กต วช ว ด [ ] ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ท กต วช ว ด [ ] ด านการประก นค ณภาพภายใน ท กต วช ว ด [ ] ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ท กต วช ว ด [ ] ต วบ งช อ ตล กษณ ท กต วช ว ด [ ] ด านการทาน บาร งศ ลปะ ท กต วช ว ด [ ] ต วบ งช มาตรการส งเสร ม ท กต วช ว ด 4) การบ รณาการโครงการก บ [ ] การจ ดการเร ยนการสอน ระบ [ ] การปร บปร งรายว ชา ท กรายว ชา หล กส ตร ท กหล กส ตร [ ] การเป ดรายว ชาใหม... หล กส ตร... [ ] การต อยอดส หน งส อตารา... หล กส ตร... [ ] อ นๆ... [ ] การว จ ย ระบ โครงการว จ ย [ ] การปฏ บ ต งาน เก ยวข องก บระบบการบร หารงานของมหาว ทยาล ยท กระด บและ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในและภายนอก 5. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการศ กษาท วโลกได ตระหน กถ งการปฏ ร ปการศ กษาด วยการประย กต ใช เทคโนโลย เพ อมา สน บสน นการเร ยนร อย างเป นระบบ การใช อ นเตอร เน ต แอปพล เคช นต างๆเป นเคร องม อในการยกระด บ การศ กษา โดยผลท ได ค อการเพ มค ณค าในการน าเทคโนโลย มาใช ให เป นประโยชน อย างบ รณาการ บ คลากร ทางการศ กษาม การพ ฒนากระบวนการสอน เป ดโอกาสให น กเร ยนและผ สอนม การเร ยนร ร วมก น และสามารถ เข าถ งข อม ลทางการศ กษาได อย างเท าเท ยมและท วถ ง ส งผลให น กเร ยนสามารถเร ยนร ผ านกระบวนการในการ เสร มสร างระบบการค ด ว เคราะห เช งสร างสรรค และเร ยนร อย างต อเน อง เป นทร พยากรมน ษย อ นม ค าในการ พ ฒนาประเทศ การเร ยนการสอนในระด บอ ดมศ กษาของไทยในป จจ บ นได ม การน าส อ/เคร องม อต างๆ เข า มาใช ใน การจ ดการเร ยนการสอนเพ อให สอดคล องก บสถานการณ การเปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว ของเทคโนโลย น บต งแต การน าคอมพ วเตอร มาใช ในการจ ดการเร ยนการสอน การใช บทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) การใช ร ปแบบการเร ยนในรายว ชาหร อหล กส ตรต างๆ แบบออนไลน ท เป ดฟร ผ านระบบอ นเทอร เน ตและม ผ เร ยนร วมก นเป นจ านวนมาก (MOOC) และการเร ยนการสอน โดยใช ส อออนไลน (Social Media)ในร ปแบบ อ นๆ ท น กศ กษาสามารถเข าถ งได ง ายและรวดเร ว Google Apps for Education หร อ Google App ส าหร บการศ กษา เป นช ดเคร องม อการท างาน งานร วมก น และ การส อสารร วมก นท งอาจารย เจ าหน าท น กศ กษา Google Apps ซ งถ อเป นเคร องม อน งท จะ ช วยให งานท กคนสามารถจ ดเก บงานได อย างเป นระบบ เข าถ งข อม ลได ท กท ท กเวลา การสร างบทเร ยนออนไลน การสร างแบบสอบถามออนไลน การตรวจการบ านน กเร ยนน กศ กษาได สะดวกข น การสร าง Classroom ห องเร ยนได สะดวกและรวดเร ว และท สาค ญทาให เราไม พลาดการต ดต อน ดส าค ญด วยระบบแจ งเต อนก จกรรม น ดสาค ญผ าน SMS โดยไม ม ค าใช จ ายใดๆท งส น จ งเหมาะท จะน ามาใช เป นเคร องม อสน บสน นและช วยอ านวย ความสะดวกในการจ ดการเร ยนการสอนให ท นสม ยและม ประส ทธ ภาพด ย งข น เพ อให สอดคล องก บนโยบายใน ด านการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากร เก ยวก บการการปร บระบบการเร ยนการ สอนในมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพ โดยการสร างระบบ สอนให น อยลง เร ยนให มากข น ในร ปแบบ Flip Classroom ห องเร ยน กล บทาง และการเร ยนการสอนแบบผสมผสาน Blend Learning รวมท งสอดคล องก บการผล ตพ ฒนาคร ของ คณะคร ศาสตร ในการบ รณาการ ICT ในกระบวนการเร ยนการสอน ด งน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร การ น าระบบด งกล าวมาช วยเสร มศ กยภาพการเร ยนการสอนของสายว ชาการ รวมท งการปฏ บ ต งานของสาย สน บสน นจะเป นประโยชน อย างย ง จ งได ก าหนดจ ดอบรม เร อง Google Apps for Education โดยเร ยน เช ญว ทยากรผ ม ประสบการณ และความร เช ยวชาญ เพ อให อาจารย ผ เข าร วมอบรมได ร บความร ความ เข าใจ และสามารถนาไปประย กต ใช ได จร งเพ อประโยชน ส งส ดแก น กศ กษาต อไปในอนาคต สามารถบ รณาการใช ICT ในกระบวนการเร ยนการสอน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนนาความร ท ได จากการอบรมไปใช ในการพ ฒนา ตนเอง พ ฒนาว ชาช พได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป 6. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให คณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา และบ คลากรท สนใจ ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช Google Application ในการจ ดการเร ยนการสอน 2.2 เพ อให คณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา และน กศ กษา ท สนใจ ได ทราบเทคน คว ธ การใช Google Application มาปร บใช ในการปฏ บ ต งาน 2.3 เพ อส งเสร มคณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา และ บ คลากรท สนใจ ให ม ท กษะการประย กต ใช ICT ในการจ ดการช นเร ยน/ห องเร ยนขนาดใหญ ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 7. เป าหมาย ด านปร มาณ คณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา และบ คลากรท สนใจ รวมท งหมด 50 คน ด านค ณภาพ คณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา และ บ คลากรท สนใจ ม ความร ความเข าใจ ในการใช Google App for Education ในการจ ดการเร ยนการสอน และการประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน 8. ค ณสมบ ต ผ เข าร บประช มส มมนา เป นคณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา และบ คลากรท สนใจ ท ม ความสนใจในการนา Google Application ไปใช ในการเร ยนการสอนและ ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ส งท ต องนามาด วย Course Information ต างๆ ท ปกต ต องแจกให ก บน กศ กษา อ ปกรณ โน ตบ คท ลงเบราเซอร Google Chrome เร ยบร อยแล ว บ ญช Google Apps for Education Notebook อ ปกรณ ม อถ อ หร อ แท บเล ต (ถ าม ) 9. ระยะเวลาในการอบรม ดาเน นการอบรมว นท พฤษภาคม 2558 แผนการดาเน นงาน ท ว น/เด อน/ป รายละเอ ยดการดาเน นงาน หมายเหต 1 ก มภาพ นธ 2558 การประช มวางแผนการจ ดทาโครงการ ข นเตร ยม 2 ม นาคม 2558 จ ดทาโครงการ/เสนอโครงการ 3 1 พฤษภาคม 2558 ประช มกรรมการ 4 12 พฤษภาคม 2558 ประช มกรรมการ Hang Out 5 20 พฤษภาคม 2558 ประช มกรรมการช ดใหญ / หน วยงานส งรายช อบ คลากร พฤษภาคม 2558 ดาเน นการจ ดโครงการ 7 30 กรกฎาคม 2558 สร ปรายงานผลการดาเน นงานโครงการ 10. คณะกรรมการดาเน นงาน/ว ทยากร 10.1 คณะกรรมการฝ าย ICT คณะคร ศาสตร และคณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา 10.2 ว ทยากร ค ณจาร ณ ส นช ยโรจน ก ล (ผ จ ดการโครงการสน บสน นการใช Google Apps for Education ในประเทศไทย) และว ทยากรผ ช วย ม ลน ธ ซ อาร เอ ม ชาร ต (CRM-Charity Foundation) 11. ผ ร บผ ดชอบ สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร 12. สถานท ดาเน นการ ห องประช มช างแดง ช น 3 อาคาร 41 คณะคร ศาสตร 13. การว ดและประเม นผล 1. ส งเกตการปฏ บ ต งานในขณะฝ กอบรม 2. ประเม นผลงาน จากบทเร ยน และการนาแอพล เคช นไปประย กต ใช ในการสอน 3. ม เวลาในการเข าอบรมตามท กาหนด เคร องม อ แบบส งเกต และ แบบประเม นท กษะ/กระบวนการ 14. ผลท คาดว าจะได ร บ คณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา และบ คลากรท สนใจ ร อยละ 80 สามารถนา Google Applications ไปประย กต ใช ในกระบวนการเร ยนการสอนและการสน บสน น การสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ กาหนดการอบรม การใช งาน Google Apps for Education : Working in the cloud and Study in the cloud พฤษภาคม 2558 ณ ห องประช มช างแดง อาคาร 41 คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว นท 1 (28 พฤษภาคม 2558) : Collaboration เวลา รายละเอ ยด ว ทยากร 8:00 9:00 ประธานโครงการกล าวรายงาน / อธ การบด กล าวเป ดงาน 9:00-9:30 ลงทะเบ ยน + เตร ยมความพร อมเร อง บ ญช การเข าใช งาน Google Apps for Education 9:30-10:30 ความสาค ญของการเป น Digital Teacher แนะนา Google Apps for Education ท มเทคน ค SRRU 10:30-10:45 พ กร บประทานอาหารว างและเคร องด ม 10: เตร ยมแผนการสอนและการท างานร วมก นผ าน Google drive - แนะนา Google Presentation สาหร บการทาทาเน ยบร น 12:00-13:00 พ กร บประทานอาหารกลางว น 13:00-14:30 สร างผลการเร ยนบน Google Spreadsheet สร างเอกสารการเร ยนการสอนบน Google Docs ทาแผนภ ม Mind Map ด วย Google Drawing 14:30-15:30 สร างแบบทดสอบออนไลน ด วย Google Form สร าง Folder ห องเร ยนของเรา บน Google Drive การใช Google Drive จากม อถ อหร อ Tablet (ios/android/window) 15:30-16:00 แบ งป นความร Tip การใช งาน Google โดยท วไป Reflection and Evaluation 16:00-17:00 ทบทวนความร /สอบถามป ญหา/ข อเสนอแนะ กาหนดการอบรม การใช งาน Google Apps for Education : Working in the cloud and Study in the cloud พฤษภาคม 2558 ณ ห องประช มช างแดง อาคาร 41 คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว นท 2 (29 พฤษภาคม 2558) : Flipped Classroom and Communication เวลา รายละเอ ยด ว ทยากร 9:00-9:15 ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks