แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 ( ) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น - PDF

Description
แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 ( ) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 13 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 ( ) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ ท ม งเน นการพ ฒนาภายใต กรอบย ทธศาสตร ท ส าค ญ 5 ด าน ได แก (1) การปร บปร ง ประส ทธ ภาพระบบโลจ สต กส ในภาคการผล ต (2) การเพ มประส ทธ ภาพ ระบบขนส งและโลจ สต กส (3) การพ ฒนาธ รก จโลจ สต กส (4) การปร บปร งส งอ านวยความสะดวกทางการค า และ (5) การพ ฒนาก าล งคน ข อม ล และกลไกการข บเคล อนย ทธศาสตร ได ส นส ดลง ในป 2554 และผล การพ ฒนา สามารถน ากรอบย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ท าให ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการระบบ โลจ สต กส ของประเทศด ข นส งผลต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในภาพรวมซ งหน วยงาน ภาคร ฐและภาคเอกชนได เล งเห นถ งความส าค ญของการวางแผนก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาเพ อ ข บเคล อนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทยในระยะต อไป คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการขนส งส นค าและบร การของประเทศ (กบส.) ซ งม อ านาจและหน าท ในการก าหนดแผนย ทธศาสตร และหน วยงานหล กท ร บผ ดชอบย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ขนส งส นค าและบร การของประเทศพ.ศ.2552 ได แต งต งคณะท างานจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศ ฉบ บท 2 เม อว นท 29 เมษายน 2554 โดยม เลขาธ การ คณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เป นประธานคณะท างานร วมก บหน วยงานท ง ภาคร ฐ ภาคเอกชน น กว ชาการ และภาค ท เก ยวข อง เพ อยกร างท ศทางการพ ฒนาและจ ดท า ร างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส พ.ศ เสนอต อคณะกรรมการ กบส. พ จารณาให ความเห นชอบ และคณะร ฐมนตร ม มต เม อว นท 10 ก นยายน 2556 เห นชอบ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศ ฉบ บท 2 (พ.ศ ) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศฉบ บน ให ความส าค ญ ก บการอ านวยความสะดวกทางการค าและการจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น และการบ รณาการระหว างหน วยงานท เก ยวข องในการข บเคล อนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบ โลจ สต กส ให ม ผลในทางปฏ บ ต ท ช ดเจน ซ งม ความเก ยวข องก บหน วยงานท งภาคร ฐ ภาคเอกชน เป นจ านวนมาก ส าน กงานฯ จ งเห นควรให ม การจ ดพ มพ เอกสารฉบ บน ข น เพ อเผยแพร และ ใช เป นเอกสารประกอบการด าเน นงานข บเคล อนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศ ให เป นไปในท ศทางเด ยวก นต อไป สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ลาคม 2556 สารบ ญ ส วนท 1 บทนา หน า 1. ความเช อมโยงของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย 1 ก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 2. ประเด นการพ ฒนาเช งนโยบายของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบ 2 โลจ สต กส ของประเทศไทย 3. หล กการของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย 4 ส วนท 2 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ฉบ บท 2 (พ.ศ ) เป าหมายของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย 8 ภารก จท 1 การเสร มสร างความเข มแข งให ก บผ ประกอบการไทยในการเก บเก ยว ม ลค าเพ มจากโซ อ ปทาน (Supply Chain Enhancement) ย ทธศาสตร ท 1 เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการโซ อ ปทาน 9 เพ อเพ มโอกาสและศ กยภาพในการเก บเก ยวม ลค าเพ ม จากโซ อ ทาน ย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร มธ รก จการค าและบร การในพ นท เม องชายแดน 11 ภารก จท 2 การยกระด บประส ทธ ภาพระบบอานวยความสะดวกทางการค า (Trade Facilitation Enhancement) ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาบร การขนส งและเคร อข ายโลจ สต กส ตาม 12 เส นทางย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบอานวยความสะดวกทางการค า 14 ย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มการพ ฒนาบร การและขยายเคร อข ายของ 15 ผ ให บร การโลจ สต กส สารบ ญ (ต อ) หน า ภารก จท 3 การพ ฒนาป จจ ยสน บสน น (Capacity Building and Policy Driving Factors) ย ทธศาสตร ท 6 ปร บปร งระบบการพ ฒนาและจ ดการกาล งคน 16 (Human Resource Development System) ย ทธศาสตร ท 7 พ ฒนาระบบต ดตามและประเม นผลเพ อการปร บปร ง 17 ตนเอง (Monitoring System for Self Improvement) และสร างความเข มแข งให ก บองค กร/เคร อข าย ข บเคล อนย ทธศาสตร ส วนท 3 แนวทางในการแปลงแผนย ทธศาสตร ไปส แผนปฏ บ ต การ 18 ภาคผนวก ก. บทว เคราะห ข. ด ชน หล ก (Key Performance Indicators) ช ว ดความสาเร จของ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย ฉบ บท 2 ( ) ค. มต คณะร ฐมนตร ว นท 10 ก นยายน 2556 บทนา การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ได ม การพ จารณาถ งแนวทางการพ ฒนาของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบายร ฐบาล และ ความเช อมโยงก บการก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป 2558 ด งน 1. ย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทยฉบ บน สอดคล องก บย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย นท ให ความส าค ญก บการพ ฒนาความสามารถ ในการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ เท าเท ยม และเป นธรรม โดยการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและระบบโลจ สต กส ของประเทศให เช อมโยงการขนส งท งภายในและระหว างประเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพและมาตรฐานส สากล และสร างความม นคงด านพล งงาน ด วยการส งเสร มการใช พล งงานสะอาด พ ฒนาพล งงานทางเล อก และเพ ม ประส ทธ ภาพการใช พล งงานในท กระด บ ปฏ ร ปกฎหมาย และกฎระเบ ยบต างๆ ทางเศรษฐก จให เอ อต อการเพ ม ประส ทธ ภาพการแข งข นและสอดคล องก บกระแสการเปล ยนแปลงในส งคมโลก และย ทธศาสตร การสร างความ เช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาความ เช อมโยงด านการขนส งและระบบโลจ สต กส ภายใต กรอบความร วมม อในอน ภ ม ภาคต างๆ และการพ ฒนาระบบ คมนาคมขนส ง ระบบโลจ สต กส มาตรฐานการให บร การและอ านวยความสะดวกบร เวณจ ดผ านแดน ข ดความสามารถของบ คลากรและผ ประกอบการ เร องน าร? ย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ (Country Strategy) ของร ฐบาล เป นแนวทางการ ข บเคล อนเพ อเพ มศ กยภาพของประเทศไทย ให ม ข ดความสามารถในการแข งข นท ส งข น ลดความเหล อมล า ส งเสร มการเต บโตอย าง เป นม ตรก บส งแวดล อม และประสานให ท ก หน วยงานท งภาคราชการ ภาคเอกชน และ ภาคส งคมต างๆ เข าใจและเข าร วมในการ พ ฒนาประเทศ พ ฒนาบ คลากร โดยม เป าหมายไปส อนาคตท ม นคง ย งย นและ สมด ล 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ (Country Strategy) ของร ฐบาล แผนย ทธศาสตร ฯสอดคล องก บย ทธศาสตร การข บเคล อนของร ฐบาล ด านการสร างความสามารถในการแข งข นและการพ ฒนาระบบ โลจ สต กส โครงสร างพ นฐาน พล งงาน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อทาให เก ดการเช อมโยงท งภายในและต างประเทศ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) -2-3. ย ทธศาสตร การเข าส ประชาคมอาเซ ยนป 2558 แผนย ทธศาสตร ฯ สอดคล องก บแนวทางของย ทธศาสตร การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและ โลจ สต กส เพ อให โครงสร างพ นฐานม ความเช อมโยงและม ข ดความสามารถในการรองร บการแข งข นของ ประเทศ พร อมท งม กฎระเบ ยบท อ านวยความสะดวกการค าและการลงท นและสอดร บก บพ นธกรณ และ ข อตกลงอาเซ ยนการพ ฒนาทร พยากรมน ษย และการเพ มศ กยภาพของเม องเพ อเช อมโยงโอกาสจากอาเซ ยนใน ด านอ ตสาหกรรมท องเท ยวบร การและเม องชายแดน ประเด นการพ ฒนาเช งนโยบายของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส จากการว เคราะห ทบทวนสถานการณ การพ ฒนาในระยะท ผ านมาของแผนพ ฒนาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ สามารถว เคราะห สร ปประเด นการพ ฒนาเช งนโยบาย ของแผนย ทธศาสตร ฯ ในระยะต อไปของการพ ฒนาในช วง 5 ป ข างหน า โดยป จจ บ นเป นท ยอมร บของ น กว ชาการและวงการธ รก จสากลโดยท วไปว า การแข งข นของภาคธ รก จในป จจ บ น ( Competition Landscape) ส วนใหญ ได ยกระด บจากการแข งข นท ระด บหน วยธ รก จหร อบร ษ ทเด ยวไปส การแข งข นท ระด บ โซ อ ปทาน ผ ประกอบการท ต องการจะสร างหร อร กษาความสามารถในการแข งข นของตนเอง จะไม มองเพ ยง แค ก จกรรมท ด าเน นการภายในหร อโดยบร ษ ทของตนเอง แต จะต องมองไกลไปถ งป จจ ยท ส งผลกระทบต อ ก จการของตนเองให ตลอดท งโซ อ ปทาน (Supply Chain) ท งในแง ของต นท นป จจ ยการผล ตท ร บจากผ ขาย (Suppliers) ประส ทธ ภาพการผล ตหร อการประกอบการอย างบ รณาการ และความสามารถในการตอบสนอง ความต องการของล กค าของบร ษ ท ตลอดจนล กค าคนส ดท ายในโซ อ ปทานว าท งหมดเหล าน ม ส วนต อ การก าหนดความสามารถของธ รก จในการสร างและเก บเก ยวม ลค าเพ มทางเศรษฐก จจากโซ ค ณค า (Value Chain) ของตนเอง การข บเคล อนเพ อพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทยในช วงท ผ านมาได ม ส วนส าค ญ ในการสร างความตระหน กด งกล าวในวงกว างให ก บผ ประกอบการไทยท ด าเน นธ รก จในระด บประเทศ ระด บ ภ ม ภาค และระด บโลก ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นของการใช การบร หารจ ดการก จกรรม โลจ สต กส ท ม ประส ทธ ภาพมาเป นป จจ ยในการสร างความได เปร ยบในการแข งข น และบางส วนเร มมองเห นและ ตระหน กว า การสร างความได เปร ยบในการแข งข นหร อการเพ มความสามารถในการสร างหร อด งม ลค าเพ มทาง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) -3- เศรษฐก จจากห วงโซ ค ณค าของตนเอง น น จะต องเก ดจากการม ส วนร วมมากข นในการบร หารความส มพ นธ ก บ ผ ประกอบการอ น หร อการควบค มก จกรรมอ นๆ ในโซ อ ปทาน ในม ต การมองตลาดเป าหมายของไทยในอนาคต กล าวได ว าการเคล อนต วของก จกรรมทาง เศรษฐก จโลกมาอย ท เอเช ยโดยเฉพาะในกล มประเทศเพ อนบ านรอบประเทศไทยและอาเซ ยนน น ได เป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks