บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง - PDF

Description
บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ด งน 1. แนวค ดทฤษฏ เก ยวก บระบบสารสนเทศ 2. แนวค ดทฤษฏ เก ยวก บสารสนเทศทางการบ ญช 3. ระเบ ยบเก ยวก บเง นทดรองราชการ 4. งานว จ ยท เก ยวข อง 1. แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บระบบสารสนเทศ 1.1 ระบบสารสนเทศ โอภาส เอ ยมส ร วงศ (2545, หน า 18) ได กล าวว าในป จจ บ นระบบสารสนเทศได เข ามาม บทบาทต อการด าเน นธ รก จมากข น ท าให หน วยงานธ รก จจ าเป นต องจ ดสรรงบประมาณส วนหน งไว เพ อการจ ดการก บข อม ลสารสนเทศโดยเฉพาะองค การต างๆ โดยระบบสารสนเทศจะม อ ทธ พลมาก ต อว ธ การและกระบวนการด าเน นการในหน าท ต างๆ ทางธ รก จ ความส มพ นธ ระหว างองค การและ การวางแผนระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการกลายเป นก จกรรมท ม ความส าค ญในล าด บส ง และ ค อยๆ กลายเป นก จกรรมท ม ความส าค ญในป จจ บ นเพราะว า องค การต างๆ สามารถใช ระบบ สารสนเทศเพ อการจ ดการ เพ อความได เปร ยบเช งแข งข น และใช ระบบสารสนเทศในการจ ดการเพ อ เพ มผลผล ต ทางด านผ บร หารได ตระหน กถ งความส าค ญเช งกลย ทธ ของการบ รณาการข อม ล ฐานข อม ลท เป นประโยชน และท าการเผยแพร สารสนเทศขององค กรมากข น ศร สมร กษ อ นท จ นทร ยง (2549, หน า 4-6) กล าวว าน ยามศ พท ของระบบสารสนเทศท เป น เอกล กษณ เฉพาะย งไม ม ผ ก าหนดผ ร แต ละท านได ให ค าน ยามของระบบสารสนเทศไว ด งน Stair (2003) ได กล าวถ งระบบสารสนเทศว าเป นระบบเฉพาะบางอย างท ประกอบไปด วย องค ประกอบท ม ความส มพ นธ ก น ท าหน าท ร บข อม ลเข ามาส การประมวลผลและการแจกจ ายข อม ล ข าวสารสนเทศ รวมท งน าเสนอข อม ลย อนกล บเพ อตรวจสอบก บว ตถ ประสงค ส งน าเข า (Input) หมายถ ง ก จกรรมในการรวบรวมข อม ลข อม ลด บซ งสามารถม ร ปแบบท หลากหลายข นอย ก บล กษณะของการใช ระบบสารสนเทศ เช น บ ตรลงเวลาพน กงาน ลายน วม อ ข อม ลจากบาร โค ด เป นต น การประมวลผล (Process) เป นการแปลงสภาพข อม ลให เป นส งท ออกมาม ประโยชน ใน การประมวลผลจะม การค านวณ การเปร ยบเท ยบ การด าเน นตามทางเล อก การบ นท กข อม ลเพ อ การใช งานต อไปในอนาคต การประมวลผลสามารถท าด วยม อ (Manual) หร อใช เคร องคอมพ วเตอร เป นเคร องม อ ส งส งออก (Output) หมายถ ง สารสนเทศท ม ประโยชน ส วนมากอย ในร ปแบบของเอกสาร รายงาน ในบางกรณ ส งส งออกสามารถน าเสนอได หลายว ธ เช นการพ มพ การแสดงผลบนจอภาพ เป นต น ข อม ลย อนกล บ (Feedback) เป นส งส งออกท ใช ส าหร บการเปล ยนแปลงในส งน าเข าหร อ การประมวลผล ถ าพบว าข อม ลผ ดพลาดในส งน าเข าหร อการประมวลผลเก ดข น ข อม ลย อนกล บท ได ร บจะถ กน ามาตรวจสอบความถ กต อง ถ าพบว าม ความผ ดพลาดจะว เคราะห ต อไปว าสาเหต ของ ความผ ดพลาดน นมาจากไหน ข อม ลน าเข าหร อบ นท กข อม ลน าเข าผ ด หร อการประมวลผลข อม ล ผ ดพลาดจากน นจ งด าเน นการเปล ยนแปลงในส วนท ผ ด จากน นจ งด าเน นการเปล ยนแปลงในส วนท ผ ดพลาดเพ อแก ไขข อม ลให ถ กต อง Turban (2004) ได อธ บายว า ระบบสารสนเทศท าหน าท ในการรวบรวม ประมวลผล บ นท ก ว เคราะห และแจกจ ายสารสนเทศส าหร บเป าหมายเฉพาะด าน เช นเด ยวก บระบบท วไป ระบบ สารสนเทศประกอบด วยส งน าเข า ค อข อม ลและค าส งงาน โดยม รายงานและผลการค านวณเป นส ง ส งออก ในการประมวลผลส งน าเข าจะใช เทคโนโลย เป นเคร องม อ รวมท งจะต องม ข อม ลย อนกล บ เพ อใช ประโยชน ในการควบค มการท างานของระบบ และระบบสารสนเทศจะต องรวมถ งบ คลากร กระบวนการและส งอ านวยความสะดวกทางกายภาพอ กด วย Laudon (2004) อธ บายว า ระบบสารสนเทศเป นกล มขององค ประกอบท ท าหน าท ในการ รวบรวมค นค นประมวลผลบ นท กและแจกจ ายสารสนเทศเพ อสน บสน นการต ดส นใจ และการ ควบค มองค กรช วยผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งานว เคราะห ป ญหาการทางนามธรรม (Visualization) ของ ป ญหาท ซ บซ อนรวมท งการสร างผล ตภ ณฑ ใหม ระบบสารสนเทศด าเน นก จกรรมหล กท ส าค ญ 3 ประการเพ อผล ตสารสนเทศท องค กรต องการในการทางธ รกรรม ก จกรรมเหล าน นค อ การน าเข า (Input) เป นการรวบรวมข อม ลด บจากท งภายในและนอกองค กร การประมวลผล (Process) เป นการแปลงข อม ลด บให อย ในร ปแบบท ม ความหมายต อผ ร บ การส งออก (Output) เป นการเสนอสารสนเทศให ก บผ ร บท ต องการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศต องการข อม ลย อนกล บ (Feedback) ค อส งท ส งออกเพ อน ากล บไปใช ใน การควบค ม ประเม นผล หร อตรวจสอบความถ กต องของส งน าเข าและการประมวลผล 12 13 O Brien (2004) ระบ ว า ระบบสารสนเทศเป นองค ประกอบของบ คลากร ฮาร ดแวร ซอฟต แวร ข ายงานการส อสาร และข อม ลท ผ านการการรวบรวม แปลงสภาพ และจ ายแจก สารสนเทศในองค กร Thomson และคณะฯ (2003) อธ บายถ ง ระบบสารสนเทศว า เป นการบ รณาการระบบท ใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นพ นฐาน ได ร บการออกแบบเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งาน การบร หาร จ ดการและการต ดส นใจในองค กร OZ (2004) อธ บายว า ระบบสารสนเทศประกอบไปด วยองค ประกอบต างๆ ท ท างาน ร วมก น ท จะประมวลผลข อม ลและผล ตสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธ รก จส วนใหญ จะประกอบ ไปด วยระบบย อยท ม เป าหมายย อยท ส งผลรวมก บเป าหมายหล กขององค กร Alter (2002) อธ บายว า ระบบสารสนเทศเป นระบบท ใช กระบวนการทางธ รก จ ส าหร บการ รวบรวม น าส ง บ นท ก ค นค น จ ดด าเน นการ และแสดงผลสารสนเทศเพ อสน บสน นระบบงานอ นๆ ในองค กร จากน ยามของผ ร เก ยวก บระบบสารสนเทศด งกล าวข างต น พอสร ปประเด นท ม หล กการ เช นเด ยวก นจ ดท าเป นค าน ยามระบบสารสนเทศได ด งน ระบบสารสนเทศ (Information System หร อ IS) เป นระบบท ท าหน าท ในการรวบรวม ข อม ล เพ อน ามาประมวลผล ว เคราะห เพ อสร างสารสนเทศส าหร บว ตถ ประสงค เฉพาะด าน และ น าเสนอสารสนเทศให ก บผ ท ต องการใช งานในอนาคต การด าเน นงานของระบบสารสนเทศจะ เป นไปตามหล กของระบบ โดยม ข อม ลเป นส งน าเข า เพ อผล ตสารสนเทศเป นส งส งออกให ผ ใช ระบบสารสนเทศในองค กรม มากกว า 1 ระบบ ท งน เพราะระบบสารสนเทศแต ละระบบจะถ กสร าง ข นมาด วยเป าหมายในการตอบสนองความต องการท แตกต างก นไป การจ ดท าระบบสารสนเทศ เพ ยงระบบเด ยวเพ อตอบสนองความต องการท หลากหลายของบ คลากรท งหมดในองค กรจ งเป นส ง ท ยากย ง ในองค กรใดๆ จะม ระบบสารสนเทศช วยในการปฏ บ ต งานท งในระด บปฏ บ ต การและระด บ บร หาร สมจ ตร อาจอ นทร, งามจ ตร อาจอ นทร (พ ส ษฐเจร ญท ต) (2537, หน า16) ในป จจ บ น ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ม ความส าค ญอย างมากส าหร บองค กรต างๆ เน องจากสามารถ รวบรวมข อม ลข าวสารต างๆ น ามาประมวลผลโดยใช คอมพ วเตอร เพ อน ามาสร ปและสร างเป น รายงานท เหมาะสมต อการน าเสนอส าหร บผ บร หารขององค การ ซ งท าให ได ข อม ลท ม ความเป น ท นสม ย ถ กต องและช วยในการต ดส นใจของผ บร หารได การประมวลผลในระบบสารสนเทศท ม ความน ยมในป จจ บ น ได แก การประมวลผล ฐานข อม ล เน องจากม ข อด กว าการประมวลผลแฟ มข อม ลในหลายด าน เช น ท าให เก ดความอ สระ ก นระหว างโปรแกรมประย กต และข อม ล ลดความซ าซ อนและความข ดแย งก นของข อม ล ความ 14 สะดวกในการจ ดเก บข อม ลในฐานข อม ล และการควบค มการใช งานฐานข อม ลจากผ ใช งานหลาย คน ในป จจ บ นการประมวลในระบบสารสนเทศ ย งสามารถน าเสนอสารสนเทศออกทางเคร อข าย อ นเตอร เน ต ในร ปแบบของส อผสมหร อเว บเพจได อ กด วย ซ งก าล งเป นท น ยมอย างมากในองค กรท ม ความต องการท าการพาณ ชย อ เล กทรอน กส ซ งล วนแต ต องม ระบบฐานข อม ลเพ อจ ดเก บข อม ล ธ รกรรมอ เล กทรอน กส ท งส น จากการศ กษาค นคว าระบบสารสนเทศสามารถสร ปได ว าในป จจ บ นระบบสารสนเทศได เข าม บทบาทในองค กรต างๆ ในการด าเน นงาน การบร หารจ ดการภายในหน วยงาน และองค กร ต างๆ ใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการเพ อความได เปร ยบเช งแข งข น และย งใช ระบบสารสนเทศ ในการจ ดการเพ อเพ มผลผล ต ทางด านผ บร หารได ตระหน กถ งความส าค ญเช งกลย ทธ ของการ บ รณาการข อม ล ซ งระบบสารสนเทศจะด าเน นก จกรรมหล กท ส าค ญ 3 ประการเพ อผล ตสารสนเทศ ท องค กรต องการค อ การน าเข า (Input) เป นการรวบรวมข อม ลด บจากท งภายในและนอกองค กร การประมวลผล (Process) เป นการแปลงข อม ลด บให อย ในร ปแบบท ม ความหมายต อผ ร บ การ ส งออก (Output) เป นการเสนอสารสนเทศให ก บผ ร บท ต องการสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ต องการข อม ลย อนกล บ (Feedback) ค อส งท ส งออกเพ อน ากล บไปใช ในการควบค ม ประเม นผล หร อตรวจสอบความถ กต องของส งน าเข าและการประมวลผล 1.2 องค ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศจ าท างานได ตรงตามว ตถ ประสงค จะประกอบไปด วยองค ประกอบ ด งต อไปน (ศร สมร กษ อ นท จ นทร ยง, 2549, หน า6-16) ฮาร ดแวร (Hardware) ซอฟต แวร (Software) ข อม ล (Data) กระบวนการ (Procedure) ระบบเคร อข าย (Network) บ คลากร (People Ware) ฮาร ดแวร (Hardware) หมายถ ง อ ปกรณ ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ท ช วยให ระบบท างานได อย างม ประส ทธ ภาพประกอบไปด วยคอมพ วเตอร ร นต าง ๆ เป นหล ก ส าหร บการประมวลผล รวมท งอ ปกรณ ร บเข า (Input device) อ ปกรณ ส งออก (Output device) และอ ปกรณ หน วยเก บ (Storage Device) ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ช ดค าส งงานท ใช ฝนการส งการให คอมพ วเตอร ท างานแบ งได เป น 2 ประเภทค อ ซอฟต แวร ระบบ (system software) และซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (system software) ประกอบไปด วยโปรแกรมท ใช ส าหร บการควบค ม บ าร งร กษา การปฏ บ ต งานของฮาร ดแวร ค อเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต างๆ ท าหน าท เป นส วนต อประสานในระหว างผ ใช ก บซอฟต แวร ประย กต และม ผ ให ความหมาย ซอฟต แวร ระบบ หมายถ ง โปรแกรมท ท
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks