บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง - PDF

Description
บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 32 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช คอมพ วเตอร เข ามาช วย ต วโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL และเร องการเสนอค า FREIGHT ของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ด งห วข อต อไปน 1. การจ ดเก บข อม ลในคอมพ วเตอร 2. การออกแบบตารางในฐานข อม ล 3. โปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL 4. ความหมายของ FREIGHT FORWARDER 2.1 การจ ดเก บข อม ลในคอมพ วเตอร นาย ว รช ย ฉลาด (2014) ให ความหมายของข อม ลว า ข อม ล (DATA) เป นองค ประกอบท สาค ญส วนหน งของระบบสารสนเทศคอมพ วเตอร การจ ดการข อม ล (DATA MANAGEMENT) เป นกลย ทธ หน งในการบร หารองค การให ม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะอย างย งในย คของเทคโนโลย ข าวสาร คอมพ วเตอร ท เจร ญก าวหน าไปอย างรวดเร ว การจ ดการ และบร หารองค การให ประสบ ความสาเร จน น การต ดส นใจท ถ กต อง รวดเร ว และท นต อเหต การณ ถ อเป นห วใจของการทาธ รก จ ในย คป จจ บ น ด งน นการจ ดการข อม ลให ม ประส ทธ ภาพ เพ อนาไปส การต ดส นใจท ถ กต องจะช วย ให องค การอย รอดได ในการแข งข นก บองค การอ นๆ นาย จาร ว ฒน เฟ องฟ ( 1122) ให ความหมายของการจ ดเก บข อม ลว า การจ ดเก บข อม ลอย าง เป นระบบ ทาให ผ ใช สามารถใช ข อม ลท เก ยวข องในระบบงานต างๆ ร วมก นได โดยท จะไม เก ด ความซ าซ อนของข อม ล และย งสามารถหล กเล ยงความข ดแย งของข อม ลด วย อ กท งข อม ลในระบบ ก จะถ กต องเช อถ อได และเป นมาตรฐานเด ยวก น โดยจะม การกาหนดระบบความปลอดภ ยของ ข อม ลข น นาง นงน ช ประด บวงษ ให ความหมายของการจ ดการข อม ลว า การจ ดการข อม ล ค อ การ บร หาร การจ ดเก บข อม ล การประมวลข อม ลให ได มาซ งข อม ลท ม ประโยชน ท พร อมจะสามารถ นามาใช ประโยชน ได ในท นท การจ ดการข อม ลจะเก ดประโยชน ส งส ดหร อม ประส ทธ ภาพส งส ด ก ต อเม อผ ใช ข อม ลสามารถใช ข อม ลท ต องการได อย าง รวดเร ว ถ กต อง และเป นกลางมากท ส ด เพ อจะ ไ ด น า ข อ ม ลเห ล า น น ม าช ว ย ใน ก าร ต ด ส น ใจ ห ร อน า ไ ป ใช ป ร ะ โ ย ช น อ น ๆ ต อไ ป เทคโนโลย สารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ให คาจ าก ดความของ การจ ดการข อม ลด วยคอมพ วเตอร ว า ในป จจ บ นท ส งคมเป นส งคมสารสนเทศ ข อม ลถ อเป น ทร พยากรท ม ค าของท กๆ หน วยงานไม ว าขนาดเล กหร อใหญ หน วยงานท สามารถจ ดการข อม ลได ด กว าย อมได เปร ยบกว าในท กๆ ด าน ด งน น จ งได ม ความพยายามนาเทคโนโลย ด านคอมพ วเตอร เข า มาช วยใน การจ ดการข อม ล โดยม จ ดประสงค เพ อให ข อม ลของหน วยงานม ความถ กต อง แม นยา ท นสม ย และสะดวกต อการเร ยกใช งานมากท ส ด 2.2 การออกแบบตารางในฐานข อม ล นาย ธ ระท ศน เส ยงอ อน ให ความหมายของการทาตารางข อม ลให อย ในร ปแบบบรรท ด ฐาน (NORMALIZATION) ว าการออกแบบ ตาราง (RELATION) ให เป น ร ป แบบบ รรท ด ฐาน ค อม ความเป นปรกต ไม ก อให เก ดป ญหาข อม ลข ดแย ง (INCONSISTENCY) ในท เก บต างๆ ป ญ ห า ก า ร เ พ ม - ป ร บ ป ร ง แ ล ะ ล บ ข อ ม ล (INSERT, UPDATE AND DELETE ANOMALIES) ตลอดจนช วยลดเน อท ในการจ ดเก บข อม ลให อย ในระด บท ยอมร บได อ กด วย MICROSOFT OFFICE ให คาจาก ดความของพ นฐานการออกแบบฐานข อม ลว าฐานข อม ลท ได ร บการออกแบบอย างถ กต องจะท าให ค ณสามารถเข าถ งข อม ลท ถ กต อง และเป นข อม ลล าส ด เน องจากการออกแบบท ถ กต องเป นส งจาเป นท จะบรรล ว ตถ ประสงค ในการทางานก บฐานข อม ล ด งน นจ งจาเป นท ต องใช เวลาในการเร ยนร เก ยวก บหล กการการออกแบบท ด เพ อว าในท ายท ส ด ค ณ จะได ร บฐานข อม ลท ตรงตามความต องการของค ณ และสามารถแก ไขได โดยง าย MICROSOFT OFFICE ให ความห มายของล กษณ ะการจ ดร ปแบบตาราง EXCEL ว า MICROSOFT OFFICE EXCEL ม ล กษณะตารางท กาหนดไว ล วงหน า (หร อล กษณะด วน) จานวน มากใช จ ดร ปแบบตารางได อย างรวดเร ว ถ าล กษณะท กาหนดไว ล วงหน าไม ตรงก บความต องการ ของค ณ ค ณสามารถสร าง และนาล กษณะตารางแบบกาหนดเองไปใช ได ถ งแม ว าค ณจะสามารถลบ ได เฉพาะล กษณะตารางแบบกาหนดเอง แต ค ณก สามารถเอาล กษณะตารางใดๆ ออกได เพ อให ล กษณะน นไม ถ กนาไปใช ก บข อม ลอ กต อไป ค ณสามารถปร บการจ ดร ปแบบตารางได อ กด วยการเล อกต วเล อกล กษณะด วนส าหร บ องค ประกอบของตาราง เช นส วนห ว และแถวท งหมด คอล มน แรก และคอล มน ส ดท าย และแถว และคอล มน ท เป นแถบส สร างหร อลบล กษณะตารางแบบกาหนดเอง ส งสาค ญ ล กษณะตารางแบบกาหนดเองท ค ณสร างจะถ กเก บเฉพาะในสม ดงานป จจ บ น ด งน นจ งไม พร อมใช งานในสม ดงานอ น 2.3 การสร างล กษณะตารางแบบกาหนดเอง 1. เม อต องการสร างล กษณะตารางแบบกาหนดเอง ให เล อกทาอย างใดอย างหน งต อไปน 5 - บนแท บ หน าแรก ในกล ม ล กษณะ ให คล ก จ ดร ปแบบเป นตาราง - เล อกตารางท ม อย เพ อแสดง เคร องม อตาราง จากน นบนแท บ ออกแบบ ในกล ม ล กษณะ ตาราง ให คล กป ม เพ มเต ม 2. คล ก สร างล กษณะตาราง 3. ในกล อง ช อ ให พ มพ ช อสาหร บล กษณะตารางใหม ในกล อง องค ประกอบของตาราง ให เล อกทาอย างใดอย างหน งต อไปน - เม อต องการจ ดร ปแบบองค ประกอบ ให คล กองค ประกอบ แล วคล ก จ ดร ปแบบ - เม อต องการเอาการจ ดร ปแบบท ม อย ออกจากองค ประกอบ ให คล กองค ประกอบ แล ว คล ก ล าง 4. บนแท บ แบบอ กษรเส นขอบ และเต ม ให เล อกต วเล อกการจ ดร ปแบบท ค ณต องการ แล ว คล ก ตกลง 5. ทาซ าข นตอน 4 และ5 สาหร บองค ประกอบของตารางท งหมดท ค ณต องการกาหนดเอง 6. เม อต องการใช ล กษณะตารางใหม เป นล กษณะตารางเร มต นในสม ดงานป จจ บ น ให เล อก กล องกาเคร องหมาย กาหนดเป นล กษณะด วนของตารางเร มต นสาหร บเอกสารน 2.4 โปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL ABP3514 (2010) ให ความหมาย และความเป นมาของโปรแกรม MICROSOFT EXCEL ว า โ ป ร แ ก ร ม MICROSOFT EXCEL 97/2000/XP/2003/2007 เป น โ ป ร แ กร ม ป ร ะ เภ ท ส เป ร ต ช ต (SPREADSHEET) ท ออกแบบมาสาหร บบ นท ก ว เคราะห แนวโน มของยอดขายจากข อม ลท ป อนเข าไปในตาราง และนาแสดงข อม ลเก ยวก บต วเลข ตลอดจนพ ฒนาให เป นระบบงานท ม ข ด ความสามารถส ง ม การว เคราะห ข อม ล และพ ฒนาระบบข อม ล ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจน การปร บเปล ยนความสามารถเพ อให เหมาะสมก บความต องการได เป นอย างด หร อปฏ บ ต งาน เก ยวก บธ รก จอ นๆ ได โดยใช เวลาเพ ยงน ดเด ยวเท าน น เม อเท ยบก บเวลาท ค ณใช เคร องม อแค ปากกา ก บกระดาษ นาง พ สม ย ศ ภพงษ (2525) ให ความหมายของโปรแกรม MICROSOFT EXCEL ว า EXCEL เป นโปรแกรมประเภทสเปรตช ท (SPREADSHEET) หร อโปรแกรมตารางงานซ งใช เก บข อม ล ต างๆ ส ตรคานวณ ลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การต ช องตาราง ท งแนวนอน และแนวต ง ตารางแต ละช องจะม ช อกาก บไว ในแนวต งหร อสดมน ของตารางเป น ต วอ กษรภาษอ งกฤษเล มจาก A,B,C,...เร อยไปจนส ดขอบตารางทางขวา ม ท งหมด 256 สดมภ (COLUMN) แนวนอนม หมายเลขกาก บเป นบรรท ดท 1,2,3,...เร อยไปจนถ งบรรท ดส ดท ายจานวน บรรท ดจะต างก นในแต ละโปรแกรมในท น เท าก บ 65,536 แถว(ROW) ช องท แนวต ง และแนวนอน ต ดก นเร ยกว า เซลล (CELL) ใช บรรจ ข อม ล ข อความ หร อส ตรคานวณ โปรแกรมประเภทสเปรตช ต 6 ม ผ พ ฒนาข นมาหลายโปรแกรม เช น ซ ปเปอร แคล (SUPERCALC), ว ส แคล (VISICALC), โลต ส (LOTUS 1-2-3), ออราค ล (ORACLE) และไมโครซอฟท เอ กเซล (MICROSOFT EXCEL) ซ งเร ยกว า เอ กเซล 2.5 FREIGHT FORWARDER ค ออะไร นาย สมศ กด ว เศษเร องโรจน ให คาจาก ดความ และล กษณะของ FREIGHT FORWARDER ว า FREIGHT FORWARDER ได ม การพ ฒนาข นเพ อเพ มความสามารถในการให บร การได กว างขวางมากข นกว าเด มเน องจากสภาพการแข งข นของธ รก จเอง ล กษณะการบร การท FREIGHT FORWARDER สามารถให บร การ ได แก 1. CUSTOMER BROKER เป นต วแทนออกของให ก บ ผ ส งส นค า หร อ ผ ร บส นค า 2. FORWARDING BUSINESS เป นต วแทนในการร บจ ดการขนส งส นค าระหว างประเทศ แต ดาเน นงานในฐานะเป นต วแทนของผ ส งออก หร อ ผ นาเข า 3. TRANSPORTATION PROVIDER เป นต วแทนของสายการบ น ให บร การร บขนส ง ส นค า หร อ เป น ผ ขนส งส นค าเองในกรณ ท เป นทางทะเล และหร อ เป น ผ ขนส ง หร อ ผ ร บขนส งทางถนนด วย 4. PACKING ร บจ ดการบรรจ ห บห อ รวมไปถ งบรรจ ภ ณฑ 5. WAREHOUSE ให บร การด าน โกด ง ห ร อ โรงพ กส น ค า ห ร อ การบร หารจ ดการ WAREHOUSE โด ย ใช เค ร องม อ แ ละ แ รงงานข องต น เองให ก บ ผ ใช บ ร การท ม WAREHOUSE เป นของต วเอง แต ไม ประสงค จะดาเน นการบร หารจ ดการเอง 6. STEVEDORING ให บร การทางด านแรงงาน คนงาน เพ อการบรรจ ส นค าเข าต คอนเทน เนอร 7. MULTIMODAL TRANSPORT ให บร การขนส งต อเน องหลายร ปแบบ 8. LOGISTICS SERVICE เป นผ ให บร การบร หารโลจ สต กส ในระบบห วงโซ อ ปทานครบ วงจร 9. BUSINESS CONSULTANT เป นผ ให คาปร กษาเช งธ รก จแก ผ นาเข า และส งออก (บร การนาเข า-ส งออก // CHIEF OVERSEA CO.,LTD., 2013 ) ให ความหมาย และล กษณะ ของ FREIGHT FORWARDER ว าป นอาช พท พ ฒนามาจากช ปป ง (ต วแทนของออก) ในอด ต ช ป ป งจะทาหน าท หล กค อทาการจ ดการท กข นตอนเพ อให ส นค าท ผ ส งออก ต องการให ผ านออกไป นอกประเทศให ได ถ าเป นส วนของการนาเข า ช ปป งจะเป นต วแทนของผ นาเข าในการทาพ ธ การ ศ ลกากร ต วแทนต ดต อบร ษ ทสายเร อ สายการบ น บร ษ ทต วแทนสายการบ น การท าเร อ ตลอดจน หน วยงานราชการต างๆ ท ม ข อกาหนดในบทบ ญญ ต ตามกฎหมาย หร ออาจจะเร ยกว าเป น ผ บร การโลจ สต กส แบบครบวงจร 7 หน าท หล กของ FREIGHT FORWARDER 1. จะเป นต วแทนพ อค าคนกลาง หร อ อาจจะกล าวได ว า เป น คนท พยายามหาค าขนส งส นค า ท งท างอากาศ และทางทะเล ให ได ราคาท ถ กท ส ด และด ท ส ด ยกต ว อย างเช น FREIGHT FORWARDER หลายบร ษ ทจะทาข อตกลงเซ นต ส ญญารายป ก บสายการเด นเร อ ว าจะต อง หาส นค า ให ได จานวนต คอนเทนเนอร 1,000 หน วย ต อป ไปประเทศสหร ฐอเมร กา แล ว จะได ค าระวางเร อ ในอ ตราถ กพ เศษ ถ า FREIGHT FORWARDER น นไม สามารถหาส นค าได ถ งจานวนต ท ได ตามเป า ก จะถ กบร ษ ทสายเร อเร ยกค าปร บหร อจ าย ค าระวางเต มเท ายอดเป า เร ยกได ว า เป นพ อค าคนกลาง ซ อจากโรงงาน มาขายเสม อนพ อค าขายปล ก หร อขายส ง ก บ เราๆ ท านผ ส งออกรายย อย ทาให ผ ส งออกรายย อยได ม ราคาค าระวา
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks