โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ว นอ งคารท 2 ส งหาคม PDF

Description
ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554 โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท โดย รศ. ดร. ก ศล ส นทรธาดา สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล เสนอใน การส มนาเคร อข ายงานว จ ยด

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 14 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554 โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท โดย รศ. ดร. ก ศล ส นทรธาดา สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล เสนอใน การส มนาเคร อข ายงานว จ ยด านแรงงาน ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1. เพ อศ กษาแนวทางการสร างโอกาสหร อทางเล อกใน การทางานของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท 2. เพ อศ กษาร ปแบบการดาเน นการท เหมาะสมในพ นท ชนบทสาหร บดาเน นการส งเสร มการม งานทาของ ผ ส งอาย ท ม ความสามารถและต องการทางานเพ อให ม รายได 3. เพ อให ได ข อเสนอแนะเช งนโยบายในการดาเน นการ ด านการส งเสร มการม งานทาของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ในอนาคต ว ธ การศ กษา การศ กษาเช งปร มาณ ส มภาษณ ผ ส งอาย 55 ป + จานวน 2,018 คน ในพ นท ชนบท 4 ภาค 8 จ งหว ด ศ กษาสภาพข อเท จจร งด านอ ปสงค และอ ปทาน เพ อทา ความเข าใจสถานการณ การทางาน/การจ างงานผ ส งอาย การศ กษาเช งค ณภาพ ส มภาษณ ระด บล ก: ชมรมผ ส งอาย กล ม อาช พ และอปท. สนทนากล ม: หน วยงานท เก ยวข อง และ ภาคเอกชน ศ กษาร ปแบบการม งานทาของผ ส งอาย ในต างประเทศ (ได แก เกาหล ญ ป น ไต หว น ส งคโปร และ ฟ นแลนด ) ว เคราะห เปร ยบเท ยบร ปแบบและว ธ การดาเน นงาน ส งเสร มการม งานทาของผ ส งอาย ก บประเทศไทย ทาประชาคม: สร างแบบจาลองการส งเสร มการม งานทา ท เหมาะสม ส าหร บผ ส งอาย ในชนบท ภาคละ 1 ร ปแบบ ปฏ บ ต การ: นาร ปแบบไปทดลองดาเน นการในพ นท ชนบท 4 ภ ม ภาค ต ดตามประเม นผลแบบจาลอง เพ อสร ปผลล พธ ผลการศ กษา การทางานและการประกอบอาช พของผ ส งอาย การทางาน ผ ส งอาย มากกว าคร ง (ร อยละ 58) ย งทางานอย อาช พหล ก ส วนใหญ ม อาช พทา การเกษตร รองลงมาค อ ค าขาย ให บร การ และผล ตของก น/ใช สถานภาพการทางาน ส วนใหญ เป นก จการส วนต ว เป นนายจ าง/ เจ าของธ รก จ รองลงมาค อ ร บจ าง และเป น สมาช กกล มอาช พ อาช พเสร ม ส วนใหญ ทาเกษตร (ทา สวน ปล กผ ก) ทาขนมขาย และร บจ าง สถานภาพการทางาน ส วนใหญ เป น ก จการส วนต ว สมาช กกล มอาช พ ร บจ าง และช วยงานในคร วเร อน ตามลาด บ ช วโมงการทางานต อส ปดาห ทาประมาณ 24 ช วโมง (ต ากว าท กฎหมายกาหนดคร งหน ง) ความค ดเห นต อการทางานของผ ส งอาย ความค ดเห นต อการทางาน 2 ใน 3 เห นว าผ ส งอาย ควร ทางาน (ร อยละ 66) ความต องการทางาน ผ ส งอาย ส วนใหญ ม ความต องการ ทางาน (เก อบร อยละ 80) เหต ผลท ผ ส งอาย ต องการทางาน 1) ต องการเพ มรายได 2) ต องการม ส งคม 3) ต องการใช เวลาว างให เป น ประโยชน ล กษณะงานท เหมาะสมก บผ ส งอาย ควรเป นงานท ทาเป นคร งคราว และถ าเป น งานท ทาประจา ก ควรเป นงานท สามารถ ปร บเปล ยนเวลาได / ย ดหย น ( 40%) ประเภทของงานท เหมาะสม ได แก - งานท เน นท กษะฝ ม อ /ประสบการณ - งานในภาคเกษตร - งานด านภ ม ป ญญา - งานบร การ และงานด านบร หารจ ดการ เพราะ สามารถทาได ถ งอาย 70 ป ความค ดเห นของผ ส งอาย ต อการทางาน เหต ผลท ย งคงต องทางาน ล กษณะงานท เหมาะสมก บผ ส งอาย การทางานของผ ส งอาย จาแนกตามภ ม ภาคและอาย ผลการศ กษาเช งค ณภาพ: การทางานของผ ส งอาย ล กษณะการทางานของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ส วนใหญ ทางาน นอกระบบ ใน ภาคเกษตร ค าขาย ธ รก จ ส วนต ว งานในล กษณะ ส วนบ คคล ม น อยมากท ทางาน ในระบบ (ภาคร ฐ เอกชน) งานในล กษณะ รวมกล ม กล มอาช พ ว สาหก จช มชน OTOP สปก. กล มอาช พ:การสน บสน นจากหน วยงานท เก ยวข องในการ ส งเสร มการม งานทาของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ด านเทคน ค 1. การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร : จ ดการอบรมให ความร และท กษะ ด านบร หารจ ดการ และฝ กอาช พ 2. การศ กษาด งาน : พาไปด งาน 3. การต ดต อประสานงาน : ช วยต ดต อประสานงาน เป นพ เล ยง 4. ข อม ลข าวสาร: ให ข อม ลด าน แหล งงาน แหล งว ตถ ด บ และ ช องทางการตลาด 5. สน บสน นว สด อ ปกรณ 6. ให คาแนะนาปร กษา 7. ให กาล งใจ ด านการเง น 1. การสน บสน นเง นก ย ม : ได แก การให ก ย ม ท งแบบ บ คคล และกล ม 2. การสน บสน นแบบให เปล า: ได แก สน บสน นเง นเพ อการ ก อต งกล ม การดาเน นงานกล ม ว สด อ ปกรณ และสถานท ดาเน นงาน ด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ปฏ บ ต ท เก ยวข อง 1. กฎหมาย พรบ. กฎกระทรวง ท ส งเสร มการทางานของผ ส งอาย โดยตรง ย งไม ม /ไม ช ดเจนโดยฉพาะ การค มครองการ จ างงาน ความ ปลอดภ ย และสว สด การ 2. ความช ดเจนและร ปธรรมของ นโยบายและแผนงาน ของหน วย งานท เก ยวข องใ นการส งเสร มการม งานทาของผ ส งอาย โดยตรง ย งม น อย 3. โครงการพ ฒนาประเทศ ท ม ม ต การส งเสร มการม งานทา หร อม ต ทาง เศรษฐก จของผ ส งอาย ย งม น อย ภาคเอกชนและองค กรพ ฒนา เอกชน (NGO) หน วยงานภาคร ฐส วนกลาง/ ภ ม ภาค/ท องถ น ภาค เคร อข ายทางส งคมใน ช มชน ป จจ ยความส าเร จของการรวมกล มเพ อการม งานทา ป จจ ยภายในกล ม ผ นากล ม: ม ว ส ยท ศน ม ความเส ย สละ ม ความสามารถในเช งบร หาร จ ดการ ก จกรรมกล ม/ผล ตภ ณฑ : ม ความ หลากหลาย การตลาด และเง นท นหม นเว ยน: ไม ม ป ญหา ท นทางส งคมภายในกล ม: ม ส ง ท กษะในการผล ต/ การทางานของ กล ม: ม ความท นสม ย/ก าวหน า ป จจ ยภายนอกกล ม ความต อเน องของการสน บสน น จากหน วยงานร ฐ ท งส วนกลางและ ส วนภ ม ภาค สถานการณ ทางการตลาด: ผล ตภ ณฑ /ส นค า เป นท ต องการของ ตลาด นโยบายสาธารณะของภาคร ฐ: เช น OTOP สปก. เศรษฐก จพอเพ ยง ป จจ ยเช งพ นท ได แก เศรษฐก จของ จ งหว ด เช น เป นจ งหว ดท องเท ยว และ จ งหว ดอ ตสาหกรรม ฯ ป ญหาการส งเสร มการทางานของผ ส งอาย ผ ส งอาย ส วนใหญ ย งไม ตระหน กถ งความส าค ญของการทางาน ทาให ความ ต องในการทางานต า โดยเฉพาะผ ส งอาย หญ ง (เพราะอาย มาก ต องร บ ภาระงานบ าน ด แลหลาน ส ขภาพไม ด และม ล กสน บสน นการเง นแล ว) งานในล กษณะการรวมกล ม ส วนใหญ ต องทาร วมก บคนหลายว ย ไม ได ทาท กว น /ทาเฉพาะยามว าง ทาเพ อเป นรายได เสร มเท าน น ประสบป ญหา หลายด าน เช น งบประมาณในการลงท นไม พอ ขาดว ทยากรท จะมาให ความร /ท กษะด านบร หารจ ดการและการออกแบบผล ตภ ณฑ ป ญหาตลาด และความไม ย งย นของกล ม การบ รณาการของหน วยงาน ย งม น อย หน วยงานต างๆท ม การ ดาเน นการด านการส งเสร มการม งานทา โดยย ดย ทธศาสตร การทางานตาม ภารก จหล กของหน วยงาน ไม ได เน นเฉพาะการทางานของผ ส งอาย การอบต. ให ความสนใจในการส งเสร มการทางานของคนท กว ยน อยทางาน ไม ม หน วยงานใดเข ามาด แลอย างจร งจ ง ว ตถ ประสงค ข อ 1 แนวทางการสร างโอกาสในการม งานทาของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท สร างความตระหน กในเร องความส าค ญของการทางาน ซ งจะเป น เคร องม อนาไปส ความม นคงของช ว ต ลดการพ งพาและความเส ยงต อ ความยากจน เพ มศ กด ศร ความเป นมน ษย สร างค ณค าให ก บตนเอง ส งเสร มการรวมกล มในร ปแบบต างๆให มากข น เช น กล มอาช พ กล ม ออมทร พย กล มสหกรณ กล ม OTOP เพ อให ผ ส งอาย ม ส วนร วมใน ก จกรรมท สร างรายได และก จกรรมด านส งคมให มากข น ถอดบทเร ยนด านการทางานของผ ส งอาย /กล มท ประสบความส าเร จ เพ อถ ายทอดความร ท กษะ และประสบการณ ด านการทางาน ว ตถ ประสงค ข อ 1 แนวทางการสร างโอกาสในการทางานของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท (ต อ) สร างศ นย การเร ยนร ด านการทางานของผ ส งอาย ในช มชน เป ดโอกาสให คนผ ส งอาย ในช มชน คนว ยอ น น กเร ยน บ คคลภายนอกเข ามาเร ยนร การ ทางานของผ ส งอาย และสร างเคร อข ายการเร ยนร ร วมก บช มชนอ นๆ อบต. ร วมก บหน วยงานท เก ยวข องจ ดบร การหางานให ก บผ ส งอาย ท ต องการทางาน ท งงานในล กษณะส วนบ คคลและงานกล ม หน วยงานท เก ยวข อง สน บสน นงบประมาณในการลงท น ว ทยากรท จะ มาให ความร /ท กษะด านบร หารจ ดการ การออกแบบผล ตภ ณฑ การตลาด และแนวทางในการทางานเป นกล มท ม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มให อบต. ด าเน นการทดลองร ปแบบการส งเสร มการทางานของ ผ ส งอาย ให สอดคล องก บความต องการและบร บทของพ นท ร ปแบบและว ธ การดาเน นการส งเสร มการม งานทาของ ผ ส งอาย ในประเทศไทย ว ตถ ประสงค ข อ 2 เพ อศ กษาร ปแบบการดาเน นการท เหมาะสม ในพ นท ชนบท :ผลการศ กษา ร ปแบบการทางานของผ ส งอาย ในภาพรวม ม 2 ร ปแบบ ค อ 1.1 การทางานในล กษณะส วนบ คคล ส วนใหญ เป นการทางานนอกระบบ ได แก งานภาคเกษตร ในร ปของเศรษฐก จพอเพ ยง และการประกอบอาช พอ สระ เช น ค าขาย ผล ตของก นของใช เป นงานท ม ต นท นต า ผล ตโดยใช เทคโนโลย ต า หร อใช ภ ม ป ญญาท ม อย ด งเด ม ตลาดแคบ สามารถบร หารจ ดการได ง าย ได ร บความสนใจ/สน บสน นจากหน วยงานน อย ว ตถ ประสงค ข อ 2 เพ อศ กษาร ปแบบการดาเน นการ ท เหมาะสมในพ นท ชนบท :ผลการศ กษา (ต อ) 1.2 การทางานในล กษณะของการรวมกล ม ล กษณะงานท ผ ส งอาย ทา ม ล กษณะท ย ดหย น ปร บเปล ยนเวลา ทางานได เช น งานจ กสาน/ห ตถกรรม ป นไหม ทอผ า ต ดเย บ เล ยงปลา ทาน าพร ก นวด ปล กพ ชสม นไพร ทาล กประคบ ทา ของเล น ทาพ ณ/ซอฯ เป นต น ส วนใหญ ทาผ านองค กรท ม อย แล วในชนบท เช น กล มอาช พ ต างๆ ว สาหก จช มชน สหกรณ OTOP กล มท ประสบความสาเร จและย งย น จะต องม ผ นากล มท ม ศ กยภาพในการบร หารจ ดการ และม ความเส ยสละ แบบจาลองการส งเสร มการม งานทาของผ ส งอาย ภาคเหน อ แบบจาลองท ต อยอดก จกรรมจากชมรมผ ส งอาย ในร ปของ การรวมกล มท ไม ได ม งเน นเร องรายได เพ ยงอย างเด ยว แต ม งเน นก จกรรมเพ อส งเสร มส ขภาพ และให ผ ส งอาย ม กล มเพ อน เพ อความเพล ดเพล น โดยม ม มมองว าการทางานทาให ผ ส งอาย ร ส กว าม ค ณค า โดยเฉพาะการถ ายทอดภ ม ป ญญา รายได เป น ผลพลอยได จากการทางาน ตามแผนภาพ แบบจาลองการส งเสร มการม งานทาของผ ส งอาย : ภาคเหน อ ต อยอดก จกรรมจากชมรมผ ส งอาย รายได การสร างรายได ในระยะส น เช น เล ยงไก เล ยงปลา การสร างรายได ในระยะ กลาง เช น ทอผ า ทาดอกไม จ กสาน การสร างรายได ในระยะยาว เช น เล ยงว ว โดยได ร บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks