ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 - PDF

Description
ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 22 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด าเน นงานและข บเคล อนการบร หารจ ดการศ กษาท เช อมโยงสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล และสอดร บ ก บนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยม สาระส าค ญ ประกอบด วย สภาพการจ ดการศ กษา ข อม ลท วไป ว ส ยท ศน เป าประสงค ย ทธศาสตร จ ดเน น มาตรการ กลย ทธ ผลผล ต โครงการ ก จกรรรม วงเง น งบประมาณ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การขยายโอกาสทางการศ กษา และประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการศ กษาข นพ นฐาน การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะบรรล ตามเป าหมาย และต วช ว ดความส าเร จท ก าหนดไว ต อง ได ร บความร วมม อเป นอย างด ย งจากบ คลากรท กกล ม/หน วย สถานศ กษา และการสน บสน นจากท กภาคส วนใน การประช มเช งปฏ บ ต การ การระดมความค ดและการเสนอแนะข อม ลด านการศ กษา ท าให สามารถข บเคล อนและ ผล กด นการด าเน นงานต าง ๆ ให ส าเร จ โดยม งส เป าหมายส ดท าย ค อ การพ ฒนาให น กเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษา อย างท วถ งและม ค ณภาพอย างเท าเท ยมก น แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน เก ดจากการระดมความค ดการม ส วนร วมของ ท กกล มงาน และบ คลากรท กคนภายใต การให ค าแนะน าของผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 คาดหว งว าแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะน าไปส การพ ฒนาการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอย างเป น ร ปธรรมย งข น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 สารบ ญ ค าน า หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 1. สภาพท วไป 1 2. โครงสร างการบร หารงาน 2 3. ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 4 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ สาระส าค ญท เก ยวข องก บการศ กษาข นพ นฐาน 14 ย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ 15 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 15 นโยบายกระทรวงศ กษา 17 5 นโยบายท วไป 17 7 นโยบายเฉพาะ (ด าเน นการให เห นผลใน 1 ป ) นโยบายเร งด วน (ด าเน นการให เห นผลใน 3 เด อน) 20 การข บเคล อนและก าก บด แลการปฏ บ ต ตามนโยบาย 23 นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 23 จ ดเน น 28 นโยบายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 30 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ล าด บโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายละเอ ยดโครงการประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 44 จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 46 การประช มผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษา 49 สพป.ราชบ ร เขต ๒ ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท อบรมพ ฒนาผ น าการเปล ยนแปลงเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนฯ 54 สถานศ กษาส ขาว ปลอดยาเสพต ดและอบายม ข 57 อบรมปฏ บ ต การจ ดท าแผนความต องการงบประมาณ งบลงท นฯ 60 เสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของกพท.ราชบ ร เขต ๒ 62 ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 14 เคร อข าย 64 ประช มคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา 66 ประช มข บเคล อนนโยบายการบร หารจ ดการศ กษา ของสพป.ราชบ ร เขต ๒ 69 ก สารบ ญ หน า การประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาคล งข อสอบ (ระบบอ เล กทรอน กส ) 71 พ ฒนาเจ าหน าท ตรวจสอบภายใน สพป.ราชบ ร เขต ๒ 73 พล กโฉมโรงเร ยนใน 1 ป ด วย BBL SCHOOL RATCHABURI MODEL 75 ปร บปร งพ ฒนาส าน กงาน 78 การบร หารงบประมาณประจ าป 80 ศ นย อ านวยการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน สพป.ราชบ ร เขต ๒ 83 อบรมปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอนส น กจ ดการความร (กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย) 86 การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเพ อเฉล มพระเก ยรต ฯ 87 ภาษาอาเซ ยนเพ อการส อสาร 90 การประช มผ อ านวยการโรงเร ยนเอกชน 92 พ ฒนาระบบการว ดและประเม นผลการศ กษา 94 ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาผลงานทางว ชาการ 98 ส งเสร มเคร อข ายสถานศ กษาพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาฯ 101 การพ ฒนาบ คลากรน กจ ดการเร ยนร คร ม ออาช พกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ 105 พ ฒนาการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการศ กษาฯ 109 อบรมพ ฒนาหล กส ตร 7 อ ปน ส ยส าหร บน กการศ กษา ป งบประมาณ อบรมปฏ บ ต การน กจ ดการความร คร ๕ กล มสาระ 114 เสร มสร างศ กยภาพงานด านประชาส มพ นธ สพป.ราชบ ร เขต ๒ 119 บร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อยกระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 121 ต ดตามประเม นผลและการรายงานการบร หารจ ดการโครงการส การปฏ บ ต 126 สถานศ กษาแห งความด ราชบ ร เท ดไท องค ราช น 129 อบรมส งเสร มการร กษาว น ยและความโปร งใสของการปฏ บ ต งานการเง นฯ 132 ตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานการบร หารจ ดการงบประมาณฯ 135 อบรมปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน 138 ยกผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สพป.ราชบ ร เขต ๒ 140 พ ฒนาแหล งเร ยนร ส ค ณภาพโรงเร ยนในฝ น 143 การแนะแนวเพ อการอาช พ 145 ส งเสร มสน บสน นเศรษฐก จพอเพ ยง 147 เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ในสถานศ กษา ป ๒๕๕๘ 150 น กธ รก จน อยม ค ณธรรม น าส อาช วะบ าบ ด 154 ก จกรรมว นส าค ญของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 157 โครงการนโยบายเร งด วนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ธรรมมน ญส ขภาวะโรงเร ยน 162 ข สารบ ญ หน า น เทศและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในโรงเร ยนขนาดเล ก 164 อบรมปฏ บ ต การระบบสารสนเทศสถานศ กษาเอกชนและการบร หารจ ดการเง นอ ดหน น 166 อบรมปฏ บ ต การหล กส ตร ผ ด าเน นการค ดกรองคนพ การทางการศ กษา โรงเร ยนเอกชน 168 การประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาคร และบ คลากรด านระบบสารสนเทศฯ 170 พ ฒนาสพป.ราชบ ร เขต ๒ ส ความเป นเล ศ 172 การพ ฒนาการสอนปฐมว ยด วยห วใจ BBL 175 ก ฬาส มพ นธ สร างสรรค ส ขภาวะ สพป.ราชบ ร เขต ๒ 177 ส มมนาทางว ชาการ ๓ องค คณะบ คคลในการบร หารงานเขตพ นท 179 การประช มส ญจร อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 182 พ ฒนาการอ านเพ อศ กยภาพน กเร ยนส งก ดสพป.ราชบ ร เขต ๒ 184 ส งเสร มพ ฒนาโรงเร ยนและเคร อข ายในการขยายโอกาสทางการศ กษาฯ 186 Symposium โรงเร ยนจ ดการเร ยนร วม 188 การค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเข าร บราชการ เป นข าราชการคร ฯ 191 การค ดเล อกข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารง 193 ต าแหน งศ กษาน เทศก ข บเคล อนการจ ดการเร ยนการสอนประว ต ศาสตร และหน าท พลเม องตามนโยบายฯ 195 ส วนท 4 การบร หารแผนส การปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต 199 เง อนไขความส าเร จ 1๙9 ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต 200 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 201 รายละเอ ยดการเร ยงล าด บโครงการ 202 ภาคผนวก ค าส ง 204 คณะผ จ ดท า ค สารบ ญตาราง หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 3. ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ตารางท 1.1 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามส งก ด 4 ตารางท 1.2 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามอ าเภอ 4 ตารางท 1.3 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามขนาดสถานศ กษา(ร ฐบาล) 4 ตารางท 1.4 ข อม ลสถานศ กษาจ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน 4 ตารางท 1.5 ข อม ลน กเร ยนจ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน 5 ตารางท 1.6 กล มโรงเร ยนเคร อข าย 5 ตารางท 1.7 ข อม ลบ คลากรส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 6 ตารางท 1.8 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรตามโครงสร างท ปฏ บ ต งาน 6 ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ตารางท 1.9 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 7 ONet ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 ตารางท 1.10 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 8 ONet ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 ตารางท 1.11 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒ 9 ก บระด บประเทศ(สพฐ.)ฯ ตารางท 1.12 ผลการประเม นความสามารถในการอ านของน กเร ยนระด บ 10 ช นป. 1 ช นม. 3 ป การศ กษา ตารางท 1.13 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาปฐมว ย 11 ตารางท 1.14 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน 12 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน จ ดเน นของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 2.1 จ ดเน นท 1 ด านการพ ฒนาผ เร ยน 31 ตารางท 2.2 จ ดเน นท 2 ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 34 ตารางท 2.3 จ ดเน นท 2 ด านการบร หารจ ดการ 36 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3.1 กรอบวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 38 ตารางท 3.2 ล าด บโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3.3 รายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 การบร หารแผนส การปฏ บ ต ตารางท 4.1 ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต 200 ตารางท 4.2 ปฏ ท นการปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ ง สารบ ญแผนภ ม หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 2. โครงสร างการบร หารงาน แผนภ ม ท 1.1 โครงการการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks