ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) - PDF

Description
ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 8 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค ด งน 1.1 เพ อน เทศต ดตามผลการบร หารจ ดการตามโครงการ การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการเร ยนการสอน : One Tablet Per Child 1.2 เพ อรวบรวมป ญหา/อ ปสรรคการบร หารจ ดการ และการจ ดการเร ยนการสอนในการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 2 เป าหมายผ ร บการน เทศ ค อ ผ บร หารโรงเร ยน 3 ขอบข ายและรายการน เทศ แบ งเป น 2 ตอน ค อ ตอนท 1 เป นแบบตรวจสอบผลการปฏ บ ต งานการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ท เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนการ 4 ด าน ค อ 1. ด านบร หารจ ดการ 2. ด านการน เทศเตร ยมความพร อมในการจ ดการเร ยนร 3. ด านสภาพแวดล อม 4. ด านก จกรรมการเร ยนการร ตอนท 2 เป นแบบส งเกตการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ของคร ผลการปฏ บ ต ให ได ผลด (Best Practice) การบร หารการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) สภาพป จจ บ นป ญหา และความต องการในการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ของโรงเร ยน และ ข อค ดเห นและข อเสนอแนะ เกณฑ การประเม น การประเม นผลการปฏ บ ต งาน พ จารณาระด บค ณภาพ 5 ระด บ ค อ ระด บ 5 หมายถ ง ดาเน นการมาแล วมากกว าร อยละ 70หร อเสร จส นแล ว ระด บ 4 หมายถ ง ดาเน นการมาแล วมากกว าร อยละ 50 แต ย งไม แล วเสร จ ระด บ 3 หมายถ ง เร มดาเน นการแล วแต ย งไม ถ งร อยละ 50 ระด บ 2 หมายถ ง ม การวางแผนแล วแต ย งไม ได ดาเน นการ ระด บ 1 หมายถ ง ย งไม ได วางแผนการดาเน นการ ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ข อม ลพ นฐาน โรงเร ยน... เขต... อาเภอ... จานวนบ คลากร 1. ฝ ายบร หาร ผ อานวยการโรงเร ยน จานวน..... คน รองผ อานวยการโรงเร ยน...คน 2. จานวนคร ช นประถมศ กษาป ท 1 จานวน... คน จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร ท สอน (กรณ สอนแยก) 2.1 ภาษาไทย จานวน... คน 2.2 คณ ตศาสตร จานวน... คน 2.3 ว ทยาศาสตร จานวน... คน 2.4 ส งคมศ กษาฯ จานวน... คน 2.5 ภาษาต างประเทศ จานวน... คน 2.6 อ น ๆ (ระบ )...จานวน... คน 3. จานวนคร ช นประถมศ กษาป ท 1 กรณ ท สอนท กกล มสาระการเร ยนร จานวน... คน 4. การจ ดห องเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 จานวน... ห อง 5. จานวนน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ท งหมด...คน ชาย...คน หญ ง...คน ท ผลการปฏ บ ต งาน ไม ระด บค ณภาพ ปฏ บ ต ปฏ บ ต ด านบร หารจ ดการ 1.1 ผ บร หารศ กษาแนวทางการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.2 ผ บร หารเข าร บการอบรมปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.3 ผ บร หารแต งต งคณะกรรมการพ จารณาปร บปร งหล กส ตร สถานศ กษาในระด บช นประถมศ กษาป ท ออกแบบจ ดตารางเร ยนและช นเร ยนให เหมาะสมในการ จ ดการเร ยนร โดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.5 เตร ยมความพร อมด านความร หร อเจตคต ในการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ให ก บคร ผ สอนท กคนใน โรงเร ยน 1.6 เตร ยมความพร อมด านส อ อ ปกรณ ท จาเป นในการจ ดการ เร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.7 โรงเร ยนกาหนดนโยบายในการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.8 โรงเร ยนกาหนดแนวทางการดาเน นงานการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.9 ประชาส มพ นธ การดาเน นงานการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.10 จ ดทาเน ยบและแหล งบร การการศ กษาอ นเพ อเผยแพร ให ก บ ผ ปกครองทราบ 1.12 แสวงหาความร วมม อจากช มชน และองค กรเอกชนส งเสร ม การจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ท ผลการปฏ บ ต งาน ไม ปฏ บ ต ปฏ บ ต ระด บค ณภาพ ด านเตร ยมความพร อมในการจ ดการเร ยนร 2.1 ม การประช มข แจงแนวทางการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 2.2 จ ดการประช มปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 2.3 แต งต งคณะกรรมการพ จารณาปร บหล กส ตรสถานศ กษาใน ระด บช นประถมศ กษาป ท แต งต งคณะกรรมการจ ดตารางเร ยนให เหมาะสมในการ จ ดการเร ยนร โดยใช คอมพ วเตอร พกพา(Tablet) 2.5 น เทศต ดตามการใช แผนการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ตามท กาหนด 2.6 น เทศต ดตามการใช แผนการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) โดยปร บให เหมาะสมก บห องเร ยน 3. ด านสภาพแวดล อม 3.1 น เทศต ดตามสภาพห องเร ยนท เหมาะสมในการจ ดการเร ยนร การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 3.2 ตรวจสอบอ ปกรณ ปล กไฟฟ าอ ปกรณ ชารต ไฟ ให ม อย าง เพ ยงพอปลอดภ ย 3.3 ส งเสร มการจ ดห องเร ยนให ม การถ ายเทของอากาศ แสงสว าง เพ ยงพอ ให ม แนวทางการปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เป นต น 3.5 ส งเสร มการจ ดทาป ายประกาศ เผยแพร โปสเตอร แผ นพ บ ว ด โอ ป ายน เทศ เพ อการประชาส มพ นธ การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 4. ด านก จกรรมการเร ยนร (Activities) 4.1 น เทศต ดตามการออกแบบการเร ยนร คร จ ดการเร ยนร โดย ออกแบบการจ ดการเร ยนร โดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ของคร รายบ คคล 4.2 น เทศต ดตามการเร ยนร โดยบ รณาการในแผนการจ ดการ เร ยนร ปกต ของคร รายบ คคล 4.4 น เทศต ดตามการเร ยนร โดยใช Learning Object เป นส อ เสร มความร หร อท กษะบางประการของผ เร ยนของคร 4.5 น เทศการเร ยนร จากเพ มเต ม Learning Object ในแผนการ จ ดการเร ยนร ของคร รายบ คคล 4.6 น เทศการใช เคร องม อและว ธ การตรวจสอบประเม นผลการ เร ยนร ท เหมาะสมของคร รายบ คคล ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ท ผลการปฏ บ ต งาน ไม ปฏ บ ต ปฏ บ ต ระด บค ณภาพ น เทศ ตรวจสอบประเม นผลการเร ยนร องผ เร ยนรายบ คคล เพ อการประเม นความก าวหน าของผ เร ยนในการใช Learning Object ของคร รายบ คคล 4.8 น เทศต ดตามการสอนซ อมเสร มรายบ คคลให ก บผ เร ยนท ไม ผ านผลการประเม นการจ ดการเร ยนร ของคร รายบ คคล 4.9 น เทศการเร ยนร โดยใช Learning Object ใช เป นบทเร ยน สาหร บได เร ยนร ด วยตนเอง (ส บหาความร ออกแบบ นาเสนอผลงาน ทดสอบความร )ของคร รายบ คคล 4.10 น เทศต ดตามการจ ดก จกรรมการสอนนอกห องเร ยนเพ อ ส งเสร มการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) Learning Object หมายถ ง เน อหาสาระของความร หร อบทเร ยนในร ปของด จ ตอล เป นข อความ ภาพ ว ด โอ เส ยง แอน เมช น ท ออกแบบเพ อให ผ เร ยนบรรล การเร ยนร ท คาดหว งอย างใดอย างหน งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะโดยแต ละเร องจะน าเสนอแนวค ดหล กย อย ๆ ผ สอน สามารถเล อกใช Learning Object ผสมผสานก บการจ ดการเร ยนการสอนแบบอ น ๆ ได อย างหลากหลายและสามารถนาไปใช ซ าได 2 ผลการปฏ บ ต ท ได ผลด (Best Practices) การบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET) สภาพป จจ บ นป ญหาและความต องการของผ บร หารในการส งเสร ม สน บสน นการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ข อค ดเห นและข อเสนอแนะ (ลงช อ)...ผ น เทศ (...).../.../... ฉบ บท 3 (คร ผ สอนระด บช นประถมศ กษาป ท 1) แบบน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร และส งเกตการสอน โดยใช คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร และส งเกตการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อน เทศต ดตามผลการดาเน นงานการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 2 เพ อต ดตามผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ตามนโยบายโครงการคอมพ วเตอร พกพาเพ อการเร ยนการสอน (Tablet) 3. เพ อส งเกตการจ ดการเร ยนการสอนของคร ท ใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 4. เพ อรวบรวมป ญหา/อ ปสรรคการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 2. เป าหมายผ ร บการน เทศ ค อ คร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 3. ขอบข ายและรายการน เทศ แบ งเป น 2 ตอน ค อ ตอนท 1 เป นแบบตรวจสอบผลการปฏ บ ต งานการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ท เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนการ 3 ด าน ค อ 1. ด านเตร ยมความพร อมในการจ ดการเร ยนร 2. ด านสภาพแวดล อม 3. ด านก จกรรมการเร ยนการร ตอนท 2 เป นแบบส งเกตการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา(Tablet) ของคร ตอนท 3 ผลการปฏ บ ต ให ได ผลด (Best Practice) ตอนท 4 สภาพป จจ บ นป ญหาและความต องการของคร ในการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ของโรงเร ยน ตอนท 5 ข อค ดเห นและข อเสนอแนะ 4. เกณฑ การประเม น การประเม นผลการปฏ บ ต งาน พ จารณาระด บค ณภาพ 5 ระด บ ค อ ระด บ 5 หมายถ ง ดาเน นการมาแล วมากกว าร อยละ 70 หร อเสร จส นแล ว ระด บ 4 หมายถ ง ดาเน นการมาแล วมากกว าร อยละ 50 แต ย งไม แล วเสร จ ระด บ 3 หมายถ ง เร มดาเน นการแล วแต ย งไม ถ งร อยละ 50 ระด บ 2 หมายถ ง ม การวางแผนแล วแต ย งไม ได ดาเน นการ ระด บ 1 หมายถ ง ย งไม ได วางแผนการดาเน นการ ฉบ บท 3 (คร ผ สอนระด บช นประถมศ กษาป ท 1) ข อม ลพ นฐาน ช อ-สก ล...โรงเร ยน... สพป...เขต...ว ชาท สอน...น กเร ยน...คน ว นท...เด อน...พ.ศ.... เวลา...น. ท ผลการปฏ บ ต งาน 1. ด านเตร ยมความพร อมในการจ ดการเร ยนร 1.1 ศ กษาแนวทางการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.2 เข าร บการอบรมปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.3 ปร บหล กส ตรสถานศ กษาในระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ให เหมาะสมก บการใช คอมพ วเตอร พกพา(Tablet) 1.4 จ ดตารางเร ยนให เหมาะสมในการจ ดการเร ยนร โดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1.5 จ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร เพ มเต มให เหมาะสมก บบร บท ของสถานศ กษา 1.6 ใช แผนการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ตามท กาหนด 1.7 ใช แผนการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) โดยปร บให เหมาะสมก บห องเร ยน 2. ด านสภาพแวดล อม 2.1 จ ดสภาพห องเร ยนท เหมาะสมในการจ ดการเร ยนร การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 2.2 จ ดเตร ยมต ออ ปกรณ ปล กไฟฟ าอ ปกรณ ชารต ไฟอย างเพ ยงพอปลอดภ ย 2.3 จ ดทาป ายประกาศ เผยแพร โปสเตอร แผ นพ บ ว ด โอ ป ายน เทศ เพ อ การประชาส มพ นธ การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 2.4 จ ดห องเร ยนให ม การถ ายเทของอากาศ แสงสว างเพ ยงพอ ม แนวทางการ ปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เป นต น 3. ด านก จกรรมการเร ยนร (Activities) 3.1 คร ม การเตร ยมการและจ ดเตร ยมความพร อมในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ไว ล วงหน า 3.2 คร จ ดการเร ยนการสอนให น กเร ยนได เร ยนร ตามแผนการสอน และแนวทางการใช Learning Object ท สพฐ.จ ดทาให
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks