ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร - PDF

Description
ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ ) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 16 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ ) ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เร ยน ผ อ านวยการโรงเร ยนท กโรงเร ยนในส งก ด ส งท ส งมาด วย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ ) จ านวน 1 เล ม ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา 4 ป (พ.ศ ) เพ อใช เป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ท งน ได จ ดให ม การว พากษ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป โดยให ผ ม ส วนได ส วนเส ยในการจ ดการศ กษาเข ามาม ส วนร วม ในการจ ดท าแผนฯ ประกอบด วย ผ บร หารโรงเร ยน คร บ คลากรทางการศ กษา พระภ กษ สงฆ คณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา องค กรปกครองส วนท องถ น คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ ปกครองน กเร ยน และน กเร ยน ซ งเป นไปตามกระบวนการและข นตอนในการจ ดท าแผนแล วน น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 จ งขอส งแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา 4 ป (พ.ศ ) มาเพ อแจ งให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาใช เป นกรอบ และแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามรายละเอ ยดเอกสารท ส งมาพร อมน จ งเร ยนมาเพ อทราบและประชาส มพ นธ ให ทราบโดยท วก น ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร งานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 2/2555 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ ) กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต มท กฉบ บ ม จ ดม งหมาย ม งจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ เป นคนด ม ความร และอย ร วมก นในส งคม ได อย างเป นส ข การด าเน นการเพ อให บรรล เป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพน น การวางแผน ม ความส าค ญอย างย ง โดยเฉพาะการวางแผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เพราะแผนเป นกรอบ ท ศทาง และเคร องม อในการบร หารจ ดการศ กษา ตลอดจนเป นเคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพ การสร างโอกาสและส งเสร มให เก ดการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการแก ไขป ญหา และพ ฒนา การศ กษาอย างย งย น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 ได จ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาระยะ 4 ป (พ.ศ ) ข น ภายใต ใช กรอบ แนวค ด ท ศทาง นโยบาย กลย ทธ ของต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และการม ส วนร วมของท กภาคส วน ขอขอบพระค ณคณะกรรมการ บ คลากร และผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ให ความร วมม อ ในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในคร งน จนส าเร จล ล วงไปด วยด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 หว งเป นอย างย งว าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาฉบ บน จะเป นแนวทาง ในการผล กด นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ตลอดจนหน วยงานท เก ยวข องไปส การปฏ บ ต จนเก ดผลส าเร จอย างเป นร ปธรรม และเป นเคร องม อในการบร หารและจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลต อไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 มกราคม 2555 หน า ค าน า สารบ ญ ส วนท 1 บทน า 1 ความเป นมา 2 ภารก จ 3 สภาพท วไป 5 สภาพป จจ บ น 5 ส วนท 2 การศ กษาสถานภาพ 12 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา 27 ว ส ยท ศน 28 พ นธก จ 28 ค าน ยม 28 จ ดเน นการพ ฒนา 29 กลย ทธ 29 เป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมายการให บร การของสพป.กพ.2 29 ความเช อมโยงระหว างเป าหมายการให บร การ สพฐ. 31 ก บเป าหมายการให บร การ สพป.กพ.2 และกลย ทธ ส วนท 4 แผนพ ฒนาการศ กษา และโครงการ/ก จกรรม ป กลย ทธ /ประเด นกลย ทธ o กลย ทธ ท 1 34 o กลย ทธ ท 2 42 o กลย ทธ ท 3 45 o กลย ทธ ท 4 49 o กลย ทธ ท 5 53 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะท างานจ ดท าแผนฯ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 1 ส วนท 1 บทน า แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 2 ส วนท 1 บทน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 1. ความเป นมา การปฏ ร ปการศ กษาคร งย งใหญ ของประเทศไทย ได เก ดข นตามเจตนารมณ ของท กฝ ายในส งคมไทย โดยปรากฏในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 ซ งเป นท มาของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต มท กฉบ บ ท ม งหว งยกระด บการศ กษาของชาต ให ม มาตรฐาน และจ ดได อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยก าหนดให ม การปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ และจากพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 ได หลอมรวมหน วยงานทางการศ กษา ค อ ทบวงมหาว ทยาล ย ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต และกระทรวงศ กษาธ การ เป นหน วยงาน เด ยวก นค อ กระทรวงศ กษาธ การ โดยก าหนดโครงสร างใหญ เป นระด บกระทรวงและระด บเขตพ นท การศ กษาข น ระด บเขตพ นท การศ กษาได หลอมรวมส าน กงานศ กษาธ การจ งหว ด ส าน กงานสาม ญศ กษาจ งหว ด และส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ด ส าน กงานศ กษาธ การอ าเภอ ส าน กงานการประถมศ กษาอ าเภอ เข าเป นหน วยงานเด ยวก น และจ ดต งเป นส าน กงานเขตพ นท การศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 และเม อว นท 13 ก นยายน 2553 ตามประกาศราชก จจาน เบกษา เล มท 127 ตอนพ เศษ 109ง ลงว นท 14 ก นยายน 2553 ได ม การแบ งส วนราชการภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาข นใหม และเปล ยนช อเป น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 ม หน าท ร บผ ดชอบบร หารจ ดการศ กษาภาคบ งค บแก ประชากร ว ยเร ยนท กคนในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 ครอบคล มพ นท 6 อ าเภอ ค อ อ าเภอ ขาณ วรล กษบ ร อ าเภอคลองขล ง อ าเภอคลองลาน อ าเภอทรายทองว ฒนา อ าเภอปางศ ลาทอง และอ าเภอ บ งสาม คค ม โรงเร ยนในส งก ด 192 โรงเร ยน เป นโรงเร ยนหล ก จ านวน 184 โรงเร ยน โรงเร ยนสาขา 8 โรงเร ยน (ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554) ป จจ บ นต งอย เลขท 299 หม ท 10 ต าบลคลองขล ง ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง จ งหว ดก าแพงเพชร ในการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 ม ความม งม น ท จะเป นองค กรท เป นผ น าการเปล ยนแปลง ม ความพร อมและสามารถเป นผ น าในการปฏ ร ปการศ กษาเพ อให การจ ดการศ กษาม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ จากการด าเน นการจ ดการศ กษาในช วงเวลา 4 ป ท ผ านมา พบว า ผลการปฏ บ ต งานของสถานศ กษาแต ละแห งม ผลส มฤทธ ท แตกต างก น ส งผลต อค ณภาพและมาตรฐาน โดยรวมของเขตพ นท การศ กษา ประกอบก บส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ก าหนด มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และต วบ งช ประกอบด วย 5 มาตรฐาน 11 ต วบ งช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 3 มาตรฐานท 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ และพ ฒนา ระบบการจ ดการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการศ กษาภาคร ฐ (PMQA) มาตรฐานท 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาด าเน นการข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต จนบรรล เป าหมายและส งผลด ต อการพ ฒนาการศ กษา มาตรฐานท 3 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม การก าก บ ด แล ส งเสร ม สน บสน น ช วยเหล อ และพ ฒนาสถานศ กษาให เก ดความเข มแข ง มาตรฐานท 4 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารอ ตราก าล งให เก ดประโยชน ส งส ด ต อการจ ดการศ กษา และพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส การเป นม ออาช พ มาตรฐานท 5 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสร างและพ ฒนาเคร อข ายความร วมม อ ในการจ ดการศ กษา ในการน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 จ งได จ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพข นโดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ความร ความสามารถของคร ผ บร หาร บ คลากร ทางการศ กษา และสร างความเข มแข งเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาอย างเร งด วนและจร งจ งภายใต การม ส วนร วมของท กภาคส วน จ งได ก าหนดกลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยม กรอบกฎหมาย ท ส าค ญทางการศ กษาได แก นโยบายของร ฐบาล ย ทธศาสตร ปฏ ร ปการศ กษาทศวรรษท 2 ของ กระทรวงศ กษาธ การ กลย ทธ /จ ดเน นของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นแนวทาง ในการพ ฒนาบนพ นฐานของข อม ลสารสนเทศ บร บทของเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 ใช หล กการม ส วนร วมของบ คลากรท กฝ ายองค กรภาคร ฐและเอกชน โดยม กระบวนการวางแผนอย างเป น ระบบครบวงจร บ คลากรและผ ม ส วนร วมในการว เคราะห และส งเคราะห แผนพ ฒนา ท าให ได ว ส ยท ศน ท เก ด จากการระดมความค ดเห นจากบ คลากรท หลากหลายและกว างขวางม พ นธก จท สน บสน นเพ อให ว ส ยท ศน เป นความจร งได และเก ดประโยชน ตามเป าประสงค รวมท งการน าแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต โดยใช กรอบ ของ Balanced Scorecard : BSC และเพ อให การด าเน นงานเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด จ งได น า แผนงาน/โครงการตามแผนกลย ทธ มาจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต การในแต ละป 2. ภารก จ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บ ด แลของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ด าเน นการให เป นไป ตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ซ งแก ไขเพ มเต ม ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และ แก ไขเพ มเต ม และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ.ศ ด งน แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป สพป.ก าแพงเพชร เขต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ได ก าหนดให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม อ านาจหน าท ในการบร หารและการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ด งน การก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks