การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 - PDF

Description
การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 EDUCATIONAL ADMINISTRATION ACCORDING TO SUFFICIENCE ECONOMIC PHILOSOPHY OF SCHOOL IN THE OFFICE

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 24 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 EDUCATIONAL ADMINISTRATION ACCORDING TO SUFFICIENCE ECONOMIC PHILOSOPHY OF SCHOOL IN THE OFFICE OF PATHUMTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 ระพ พรรณ คณาฤทธ ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 ระพ พรรณ คณาฤทธ ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ห วข อว ทยาน พนธ การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 Education Administration according to Sufficience Economic Philosophy of School in The Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 2 ช อ นามสก ล นางสาวระพ พรรณ คณาฤทธ สาขาว ชา เทคโนโลย การบร หารการศ กษา อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร. ค ารณ ส ระธนก ล ป การศ กษา 2554 คณะกรรมการสอบว ทยาน พนธ... ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย ดร. ประเสร ฐ ป นปฐมร ฐ)... อาจารย ท ปร กษา (รองศาสตราจารย ดร. ค ารณ ส ระธนก ล)... กรรมการ (ดร. ไพบ ลย ใสยาวงศ )... กรรมการผ ทรงค ณว ฒ (ดร. อน นต เต ยวต อย) คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร อน ม ต ว ทยาน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต... คณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (รองศาสตราจารย ดร. ประเสร ฐ ป นปฐมร ฐ) ว นท เด อน พ.ศ. ห วข อว ทยาน พนธ การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 ช อ นามสก ล นางสาวระพ พรรณ คณาฤทธ สาขาว ชา เทคโนโลย การบร หารการศ กษา อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร. ค ารณ ส ระธนก ล ป การศ กษา 2554 บทค ดย อ การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษาระด บการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 2) เปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารและคร ท ม ประสบการณ เก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยงต างก น ต อ การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 และ 3) เปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารและคร ท ปฏ บ ต งานใน โรงเร ยนท ม ขนาดต างก น ต อการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยนส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 การด าเน นการว จ ย ผ ว จ ยได ก าหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ส ตรของ Krejcie and Morgan ได ขนาดต วอย างจ านวน 275 คน และส มต วอย างโดยการส มต วอย างแบบแบ งช น เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลค อแบบสอบถาม ว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรมส าเร จร ปโดยใช สถ ต ความถ ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ในการพรรณนาข อม ล และใช สถ ต t-test และ One way ANOVA ในการเปร ยบเท ยบความแตกต าง ผลการว จ ยพบว า 1. ข อม ลท วไป พบว า กล มต วอย างส วนใหญ ร อยละ 91.3 ด ารงต าแหน งผ สอน กล มต วอย าง กล มท มากท ส ดร อยละ 46.5 สอนอย ในโรงเร ยนขนาดกลาง และกล มต วอย างส วนใหญ ร อยละ 61.5 สอนอย ในโรงเร ยนท ม ประสบการณ เก ยวก บปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 5 ป ข นไป 2. ระด บของการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พบว า ท งภาพรวม รายด าน และรายข ออย ในระด บมาก 3. ผลการเปร ยบเท ยบการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงตามขนาดของ โรงเร ยน พบว า ขนาดของโรงเร ยนต างก นม การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ค แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 และเม อเปร ยบเท ยบการบร หารสถานศ กษาตาม ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงตามขนาดของโรงเร ยนเป นรายค พบว า ท งการเปร ยบเท ยบการบร หาร สถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงระหว างโรงเร ยนขนาดใหญ ก บโรงเร ยนขนาดกลาง ระหว าง โรงเร ยนขนาดใหญ ก บโรงเร ยนขนาดเล ก และระหว างโรงเร ยนขนาดกลางก บโรงเร ยนขนาดเล ก ท กค ม ความแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ ผลการเปร ยบเท ยบการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงตาม ประสบการณ เก ยวก บปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พบว า โรงเร ยนท ม ประสบการณ เก ยวก บปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงต ากว า 5 ป และโรงเร ยนท ม ประสบการณ เก ยวก บปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 5 ป ข นไป ม การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไม แตกต างก น ค าส าค ญ : การบร หารสถานศ กษา, ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ง Thesis Title Education Administration according to Sufficience Economic Philosophy of School in The Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 2 Name - Surname Miss Rapeephan Kanarit Major Administration Education Technology Thesis Advisor Associate Professor Dr. Kumron Sirathanakul Academic Year 2011 ABSTRACT The purposes of this research were to 1) study the level of administration in school following the Philosophy of Sufficiency Economy, 2) compare the opinions between administrators and teacher who had the various experiences in Sufficiency Economy and 3) compare the opinions about school administration policy involving Philosophy of Sufficiency Economy from administrators and teacher who has worked in different sizes of school in the Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 2. The sample size was calculated by using Krejcie and Morgan equation. Two hundred and seventy-five were randomized by using Stratified random Sampling. A tool for data collection was the questionnaire. The Results were analyzed by using computer software and represented by descriptive statistics, t-test and One Way ANOVA. The Results indicated following as: 1. Almost of sample was instructor (91.3%) and has worked in the medium school. Most of their schools used to has the experience in Philosophy of Sufficiency Economy more than 5 years (61.5%). 2. The level of administration in school with regard to Philosophy of Sufficiency Economy indicated that the overview in each items and field were high. 3. The comparisons of administration policy following Philosophy of Sufficiency Economy in various sizes of school indicated that their sizes significantly affected the administration policy regarding to Philosophy of Sufficiency Economy (p .05). Moreover, the จ comparison of those administrations indicated that bilateral comparison in various sizes of school represented significantly different at 0.05 of P value. 4. The comparison results also revealed that the school with more than 5 years of experience in Philosophy of Sufficiency Economy and another school did not show significantly different in administration policy (p .05). Key words: Educational administration, Sufficiency Economy Philosophy ฉ ก ตต กรรมประกาศ ว ทยาน พนธ ฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด เน องจาก ได ร บความเมตตาอย างส งให ค าแนะน าและ ด แลเอาใจใส เป นอย างด ของ รองศาสตราจารย ดร.ประเสร ฐ ป นปฐมร ฐ ประธานกรรมการสอบ ว ทยาน พนธ ดร.ไพบ ลย ใสยาวงศ กรรมการ ดร.อน นต เต ยวต อย กรรมการผ ทรงค ณว ฒ และ รองศาสตราจารย ดร.ค ารณ ส ระธนก ล อาจารย ท ปร กษา จ งขอขอบพระค ณเป นอย างส ง ขอขอบพระค ณ ดร.สมชาย ส งข ส ดร.อต พร ทองหล อ นายทรงว ฒ ส ขนาว ดร.ไอลดา คล ายส าร ด และ ผ ช วยศาสตราจารย ประนอม พ นธ ไสว ท ให ความกร ณาเป นผ เช ยวชาญตรวจสอบ ค ณภาพเคร องม อการว จ ย จนได เคร องม อท ม ค ณภาพ ขอขอบค ณ บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยท กคน ท เป นก าล งใจและให ความช วยเหล อตลอด ช วงเวลาของการศ กษาและท าการว จ ย ขอขอบพระค ณท านผ บร หาร และคร ผ สอนท เป นกล มต วอย างท กท านท ให ความร วมม อใน การตอบแบบสอบถามจนได ข อม ลท ม ค ณค า ซ งผ ว จ ยจะน าไปใช ในการพ ฒนาการบร หารสถานศ กษา ตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงต อไป ระพ พรรณ คณาฤทธ ช สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย.. ค บทค ดย อภาษาอ งกฤษ. จ ก ตต กรรมประกาศ... ช สารบ ญ ซ สารบ ญตาราง.. ญ สารบ ญภาพ.. ฏ บทท 1 บทน า ความเป นมา ความส าค ญของการว จ ย ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย สมม ต ฐานการว จ ย ค าจ าก ดความในการว จ ย ประโยชน ท ได ร บ กรอบแนวค ดในการท าว จ ย เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง แนวความค ดเก ยวก บทฤษฏ ใหม และเศรษฐก จพอเพ ยง ทฤษฎ เก ยวก บการบร หารสถานศ กษา แนวค ดเก ยวก บการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง งานว จ ยท เก ยวข อง 24 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากรและการส มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล 32 ซ สารบ ญ (ต อ) หน า 4 ผลการว จ ย ผลการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บข อม ลท วไปของโรงเร ยน ผลการว เคราะห ข อม ลระด บการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 ในภาพรวม ผลการว เคราะห ข อม ลระด บการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 ในรายด าน ผลการเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารและคร ท ม ประสบการณ เก ยวก บ เศรษฐก จพอเพ ยงต างก น ต อการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ผลการเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารและคร ท ปฏ บ ต งานในโรงเร ยนท ม ขนาดต างก นต อการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของ โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ผลการว เคราะห เน อหาจากแบบสอบถามปลายเป ดเป นข อค ดเห นและ ข อเสนอแนะต อการบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผล ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข.. 87 ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ ประว ต ผ เข ยน ฌ สารบ ญตาราง ตารางท หน า 4.1 ข อม ลท วไปของโรงเร ยนด านต าแหน งของผ ตอบแบบสอบถาม ข อม ลท วไปของโรงเร ยนด านขนาดของโรงเร ยน ข อม ลท วไปของโรงเร ยนด านประสบการณ เก ยวก บปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงโดยภาพรวม การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงด านการสร าง ความพอประมาณ การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงด านการบร หารงาน โดยใช เหต ผล การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงด านการสร างภ ม ค มก น การบร หารสถานศ กษาต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks