บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน - PDF

Description
บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 19 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า ด งน 1. เคร องคอมพ วเตอร ท ม CPU ร น จอภาพส ชน ด VGA 3. แป นพ มพ 4. เมาส 5. ความจ ของหน วยความจ าหล ก (แรม) 4 เมกะไบต ในทางปฏ บ ต ควรม ความจ อย างน อย 16 เมกะไบต 6. ฮาร ดด สขนาด 100 เมกะไบต ในทางปฏ บ ต ควรม ความจ 2.1 จ กะไบต และม พ นท ว างใน ฮาร ดด สเหล ออย ประมาณ 100 เมกะไบต เพ อใช เป นท พ กข อม ลช วคราว โปรแกรมตารางท างาน Excel 7 จะต องท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ในท น จะใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การช อ WINDOWS 95 ซ งผ เร ยนเคยเร ยนร มาก อนแล ว แต จะขอทบทวนการใช งานโปรแกรม WINDOWS 95 เท าท จ าเป นในการใช งานบางอย างเท าน น ข นตอนการเข าส โปรแกรม WINDOWS 95 เป ดสว ตช ต วเคร องคอมพ วเตอร และ สว ตช จอภาพแล วรอส กคร จนเก ด ภาพด งร ปท 2.1 แสดงว าได เข าส โปรแกรม WINDOWS 95 เร ยบร อย แล ว ร ปท 2.1 8 ส งจ าเป นส าหร บการใช งานโปรแกรม WINDOWS 95 และโปรแกรมต าง ๆ ท ท างานบน โปรแกรม WINDOWS ค อ เมาส ซ งการใช เมาส ม พ นฐานของการใช งานด งน 1. การช ค อการเล อนเมาส เพ อให ต วช ช ไปย งต าแหน งท ต องการ 2. การคล ก ค อการกดป มซ ายของเมาส หน งคร ง 3. การคล กขวา ค อการกดป มขวาของเมาส หน งคร ง 4. การด บเบ ลคล ก ค อการกดป มซ ายของเมาส อย างรวดเร วสองคร งต ดต อก น 5. การลาก ค อการกดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วเล อนเมาส เพ อลาก (drag) ต วช ไปย ง ต าแหน งท ต องการแล วปล อย โปรแกรมท ส าค ญส าหร บการใช งานบนโปรแกรม WINDOWS ค อ โปรแกรม Explorer ซ ง สามารถท างานได หลายอย างด วยก นแต จะขอทบทวนการใช งานบางอย างเท าน นได แก การสร าง Folder การค ดลอกไฟล และการลบไฟล การเป ดโปรแกรมหร อเป ดหน าต าง Explorer จากร ปท 2.1 ให ช เมาส ไปท เร ม พร อมก บคล กเมาส ต อจากน นให เล อนเมาส ไปท Program และช เมาส ไปท Windows Explorer พร อมก บคล กเมาส เพ อ เป ดหน าต างโปรแกรม Explorer การท างานท งหมด ให ด ท ร ปท 2.2 ประกอบ เม อท างานตามข นตอนน แล วจอภาพจะเปล ยนเป นแบบเด ยวก บร ปท 2.3 แสดงว าได เป ดหน าต างโปรแกรม Explorer แล ว ร ปท 2.2 การสร าง Folder เพ อใช เก บแฟ ม จากร ปท 2.3 ช เมาส ไปท File และคล กเมาส เล อนเมาส ต อไปท New และเล อนต อไปท Folder พร อมก บคล กเมาส ผลการท างานต าง ๆ จะเหม อนก บร ปท 2.4 หล งจากน นบน จอภาพจะปรากฏ Folder ใหม ข นมาช อ New Folder ด งร ปท 2.5 ร ปท 2.3 9 ร ปท 2.4 ร ปท 2.5 จากร ปท 2.5 เล อนเมาส ไปช ท ข อความ New Folder และคล กเมาส รอส กคร เคอร เซอร จะ ปรากฏตรงข อความ New Folder ให แก ไข เป น MyFolder ด งร ปท 2.6 ร ปท การค ดลอกแฟ ม จากร ปท 2.6 ให เล อนเมาส ไปท Scroll bar เพ อเล อนหน าต างให มองเห นแฟ มช อ Config.dos เพ อค ดลอกแฟ มน ไปเก บไว ย ง Folder ช อ MyFolder เม อพบแฟ ม Config.dos แล วให คล กเมาส ตรง Icon ของ Config.dos จะเก ดแถบส ข นท Icon ของ แฟ ม Config.dos ด งร ปท 2.7 ต อจากน นให เล อนเมาส ไปคล กท Edit และไปคล กท Copy ตามล าด บ ร ปท 2.7 จากร ปท 2.7 เล อนเมาส ไปท Scroll bar และเล อน Scroll bar ให มองเห น Folder ช อ MyFolder เพ อท จะเป ดหน าต าง My Folder และน าแฟ ม Config.dos ท ค ดลอกมาแล วไปเก บไว ย ง Folder น ร ปท 2.8 ว ธ การเป ดหน าต าง MyFolder ให ด บเบ ลคล กท Icon ช อ MyFolder ตามร ปท 2.8 และหน าต างของ MyFolder จะถ กเป ด ด งร ปท 2.9 ร ปท จากร ปท 2.9 ให คล กท Edit และ Paste ตามล าด บ (บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.10) เพ อท จะน าแฟ ม Config.dos มาเก บย ง Folder ช อ My Folder เม อท าตามข นตอนเสร จ แฟ ม Config.dos จะถ กจ ดเก บลงใน Folder ช อ MyFolder โดยอ ตโนม ต ด งร ปท 2.11 ร ปท 2.10 ร ปท 2.11 แสดงการค ดลอกแฟ ม Config.dos จาก Drive C: มาเก บไว ใน Folder ช อ MyFolder ร ปท การลบแฟ ม จากร ปท 2.11 ถ าจะลบแฟ ม Config.dos ออกจาก Folder ช อ MyFolder ให คล กท Icon ช อ Config.dos เพ อสร างแถบส และ ต อจากน นให ท าด งร ปท 2.12 โดยคล กท File และเล อนเมาส ไปคล กท Delete ตามล าด บ เม อท าเสร จ จะปรากฏหน าต างด งร ปท 2.13 เพ อย นย นการลบแฟ ม ร ปท 2.12 ถ าคล กท Yes Icon ของ Config.dos จะหายไปแสดงว า แฟ ม Config.dos ได ถ กลบออกจาก Folder ช อ MyFolder เร ยบร อยแล ว (ด ร ปท 2.14 ประกอบ) ร ปท 2.13 ร ปท 2.14 แสดงภาพการลบแฟ ม Config.dos ซ ง Icon ช อ Config.dos จะหายไปจาก Folder MyFolder ร ปท ข นตอนการออกจากโปรแกรม Windows 95 จากร ปท 2.14 ให คล กท ป ม Close ป มกากบาท เพ อป ดหน าต างโปรแกรม Explorer และจอภาพ จะปรากฏภาพด งร ปท 2.15 เม อจะออกจาก โปรแกรม Windows 95 ให คล กท ป ม เร ม และ เล อนเมาส ไปท Shut Down พร อมก บคล กเมาส ด ร ปท 2.16 ประกอบ ร ปท 2.15 หล งจากคล กเมาส ท ป ม เร ม จอภาพจะปรากฏภาพด ง ร ปท 2.16 ร ปท 2.16 ร ปท 2.17 จากร ปท 2.17 ให คล กท ป ม Yes แล วรอ ส กคร จนกระท งปรากฏข อความ It s now safe to turn off Your computer จ งจะป ดเคร องได 14 2.1 การเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลต อไปน จะเร ยกว า โปรแกรมเอ กเซล ซ งเป นโปรแกรมท ท างานในร ปของตาราง และท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows ด งน นก อนการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซลต องเร ยกใช งานโปรแกรม Windows ก อนจ งจะเร ยกใช โปรแกรมเอ กเซลได การต ดต งโปรแกรมเอ กเซลลงบนเคร องคอมพ วเตอร จะต องต ดต งโปรแกรม ระบบปฏ บ ต การ Windows ก อนและหล งจากน นให ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ (Microsoft office) ซ งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศจะรวมเอาโปรแกรมประย กต ส าหร บใช งานในส าน กงานไว หลายโปรแกรมด วยก น โปรแกรมเอ กเซลเป นโปรแกรมหน งในหลาย ๆ โปรแกรมของโปรแกรม ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ ว ธ การเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซลม ข นตอนด งน 1. เป ดสว ตช ต วเคร องและรอส กคร เพ อเข าส โปรแกรม Windows 95 ด งร ปท จากร ปท 2.18 คล กเมาส ท ป ม เร ม เล อนเมาส ไปท Program และเล อนเมาส ต อไปท Microsoft Excel พร อมก บคล กเมาส (ด ร ปท 2.19 ประกอบ) แล วรอส กคร บนจอภาพจะปราฏหน าต าง ของโปรแกรมเอ กเซล ด งร ปท 2.20 ร ปท 2.18 ร ปท 2.19 แถบค าส ง แถบช อเร อง แถบเคร องม อ มาตรฐาน แถบเคร องม อ การจ ดร ปแบบ แถบส ตร แถบแสดงสถานะ ร ปท แถบเล อน ป มเล อน 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล จากร ปท 2.20 หน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะม องค ประกอบด งน 1. แถบช อเร อง (title bar) ค อแถบท แสดงช อของโปรแกรม 2. แถบค าส ง (menu bar) ค อแถบท แสดงค าส งหล กของโปรแกรม 3. แถบเคร องม อ (tool bar) ค อแถบท แสดง Icon (ส ญร ป) ท ใช แทนค าส งของโปรแกรมแบ ง ออกเป น 2 ชน ดค อ 3.1 แถบเคร องม อมาตรฐาน (standard tool bar) 3.2 แถบเคร องม อการจ ดร ปแบบ (formatting tool bar) 4. แถบส ตร (formular bar) ค อแถบท ใช แสดงต าแหน งและข อม ลท บรรจ ในเซลท างาน 5. แถบเล อน (scroll bar) และป มเล อน ใช ส าหร บเล อนพ นท ของตารางท างาน 6. แถบแสดงสถานะ (status bar) ใช แสดงสถานะของตารางท างานในขณะใดขณะหน ง เคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล การท างานก บโปรแกรมเอ กเซลม การต ดต อส งงานได 2 ว ธ ค อการต ดต อส งงานโดยใช แถบ ค าส ง หร อใช การต ดต อส งงานโดยใช แถบเคร องม อ การส งงานจะส งโดยใช การคล กเมาส เป นหล ก แถบค าส งจะประกอบด วยค าส งหล กท งหมด 9 กล มค าส งค อ 1. แฟ ม เป นกล มของค าส งท ใช จ ดการก บแฟ มข อม ล 2. แก ไข เป นกล มของค าส งท ใช ในการแก ไขปร บปร งข อม ล 3. ม มมอง เป นกล มของค าส งท ใช ในการแสดงส วนต าง ๆ ของโปรแกรมเอ กเซลให ปรากฏ หร อไม ปรากฏบนจอภาพ 4. แทรก เป นกล มของค าส งท ใช ในการขอแทรก 5. ร ปแบบ เป นกล มของค าส งท ใช ในการจ ดร ปแบบ 6. เคร องม อ เป นกล มของค าส งท เป นเคร องม อช วยในการท างาน 7. ข อม ล เป นกล มของค าส งท ใช จ ดการก บข อม ล 8. ว นโดส เป นกล มของค าส งท จะต ดต อก บโปรแกรมต าง ๆ 9. ว ธ ใช เป นกล มของค าส งท ใช ขอความช วยเหล อ 16 การเร ยกใช ค าส งบนแถบค าส ง (menu bar) ให เล อนเมาส ไปย งค าส งท ต องการ ท างานพร อมก บคล กเมาส ต วอย างเช นต องการ ท างานเก ยวก บแฟ มข อม ลให ใช เมาส ไปช ท แฟ ม และคล กเมาส บนจอภาพจะปรากฏค าส งย อยของ กล มค าส งแฟ ม ด งร ปท 2.21 ถ าต องการท างานใน ค าส งย อยใดก ให เล อนเมาส ไปช ท ค าส งย อยน น พร อมก บคล กเมาส ร ปท 2.21 ลองเล อนเมาส ไปช ท ค าส งม มมองและคล กเมาส และ เล อนเมาส ต อไปย งแถบ เคร องม อจะเห นว าค าส งย อยต าง ๆ จะม ล กษณะท แตกต างก น สามารถสร ปความแตกต างได ด งน 1. ค าส งท เป นต วเข ม หมายถ งค าส งท สามารถส งงาน ได ในขณะน น 2. ค าส งท เป นต วจาง หมายถ งค าส งท ไม สามารถ ส งงานได ในขณะน น ร ปท ค าส งท ม เคร องหมายถ ก ( ) อย หน าค าส งหมายถ งค าส งน นก าล งถ กใช งานอย 4. ค าส งท ม Icon เป นร ปบ มลงไป หมายถ งค าส งน นก าล งถ กใช งานอย 17 5. ค าส งท ม เคร องหมายห วล กศร ( ) อย ด านหล งหมายถ งค าส งเหล าน นจะม ค าส งย อยต อไปอ ก 6. ค าส งท ม จ ด 3 จ ด ( ) ต อท าย หมายถ งค าส งน ต องม ข อม ลเพ มเต มเพ อให ค าส งช ดเจน การใช แถบค าส ง เพ อต งค าหน ากระดาษ ก อนการท างานในโปรแกรมเอ กเซลควรม การต งค า หน ากระดาษ การต งค าหน ากระดาษม ข นตอนด งน 1. บนแถบค าส งให ใช เมาส คล กท แฟ ม จะปรากฏค าส งย อยด งร ปท 2.21 ให เล อนเมาส ต อไปท ต ง ค าหน ากระดาษและคล กเมาส บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.23 ร ปท ในส วนของการวางแนวให เล อกแนวต งหร อแนวนอนโดยการคล กให เก ดป มด าในช องท เรา ต องการ 3. ในส วน ปร บอ ตราส วนในรายการ ปร บเป น ปกต ต งไว 100% ใส ต วเลขส ดส วนเป นเปอร เซ นต ส าหร บพ มพ ย อ ขยาย 4. ในส วนของขนาดกระดาษให คล กท ป มเล อน ( ) เพ อเล อกขนาดของกระดาษ ปกต เล อกขนาด A4(210x297) mm 5. ในส วนค ณภาพการพ มพ ปกต ให เล อก 300 dpi 6. การต งขอบกระดาษจากร ปท 2.23 ให คล กเมาส ท ระยะขอบ บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.24 ให ต งระยะขอบ บน ล าง ซ าย ขวา ห วกระดาษ ท ายกระดาษ ตามต องการในส วนของการจ ดกลางให เล อกตามแนวนอน 18 7. จากร ปท 2.24 ให คล กเมาส ท ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.25 ในส วนของห วกระดาษใช เมาส คล กป มเล อนแล วคล กเล อกค าว าไม ม ในส วนของท ายกระดาษใช เมาส คล กป มเล อนแล วคล กเล อกค าว าไม ม 8. จากร ปท 2.25 คล กเมาส ท แผ น บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.26 ในส วนพ มพ ถ าต องการ พ มพ ลงบนกระดาษโดยไ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks