2. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШИЙНИХ ТА ГРУДНИХ ХРЕБЦІВ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПОПЕРЕКОВИХ, КРИЖОВИХ І КУПРИКОВИХ ХРЕБЦІВ. ХРЕБЕТ У ЦІЛОМУ. - PDF

Description
Тема заняття 2. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШИЙНИХ ТА ГРУДНИХ ХРЕБЦІВ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПОПЕРЕКОВИХ, КРИЖОВИХ І КУПРИКОВИХ ХРЕБЦІВ. ХРЕБЕТ У ЦІЛОМУ. Особливості будови шийних та грудних хребців. Шийні хребці

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Тема заняття 2. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШИЙНИХ ТА ГРУДНИХ ХРЕБЦІВ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПОПЕРЕКОВИХ, КРИЖОВИХ І КУПРИКОВИХ ХРЕБЦІВ. ХРЕБЕТ У ЦІЛОМУ. Особливості будови шийних та грудних хребців. Шийні хребці мають такі загальні особливості: 1. На поперечних відростках (processus transversi) є поперечні отвори (foramina transversaria). 2. Остисті відростки (processus spinosi) роздвоєні (крім VII хребця). 3. Поперечні відростки (processus transversi) мають: - передні горбки (tubercula anteriora); - задні горбки (tubercula posteriora), які розташовані, відповідно, на ребровому відростку processus costalis (передньому відростку processus anterior) і власне поперечному відростку processus transversus (задньому відростку processus posterior); - борозну спинномозкового нерва (sulcus nervi spinalis). 4. Суглобові поверхні (facies articulares) лежать майже у горизонтальній площині. 5. Тіло хребця (corpus vertebrae) вгорі скошене в поперечній площині, а знизу в стріловій площині. Особливості атланта [C I], першого шийного хребця (atlas [C I]): 1. Відсутнє тіло хребця (corpus vertebrae). 2. Замість тіла хребця (corpus vertebrae) є дві бічні маси атланта (massae laterales atlantis) 3. Бічні маси атланта (massae laterales atlantis) з єднані передньою дугою атланта (arcus anterior atlantis) і задньою дугою атланта (arcus posterior atlantis). 4. На передній дузі атланта (arcus anterior atlantis) є передній горбок (tuberculum anterius), а на задній дузі атланта (arcus posterior atlantis) задній горбок (tuberculum posterius). 5. На бічних масах є відповідні верхні суглобові поверхні (facies articulares superiores) і нижні суглобові поверхні (facies articulares inferiores). 6. На задній поверхні (facies posterior) передньої дуги атланта (arcus anterior atlantis) є ямка зуба (fovea dentis) для з єднання із зубом осьового хребця (axis). Осьовий хребець [C II], другий шийний хребець (axis [C II]) має на тілі зуб осьового хребця (dens axis), який складається з верхівки зуба (apex dentis) і основи зуба (basis dentis). На зубі розташовані передня суглобова поверхня (facies articularis anterior) та задня суглобова поверхня (facies articularis posterior). На хребці вже є нижній суглобовий відросток (processus articularis inferior) та остистий відросток (processus spinosus). III VI шийні хребці [C III C VI] типові. Передній горбок (tuberculum anterius) на поперечному відростку VI шийного хребця добре виражений і називається сонним горбком (tuberculum caroticum), тому що до нього можна притиснути загальну сонну артерію (arteria carotis communis) при зупинці кровотечі з її гілок. VII шийний хребець [C VII] називається виступним хребцем (vertebra prominens), тому що він має довгий нероздвоєний остистий відросток (processus spinosus). Він є орієнтиром для лікарів при відрахуванні хребців (vertebrae). Особливості грудних хребців [T I T XII] (vertebrae thoracicae [T I T XII]) 1. Мають на тілі верхні реброві ямки або напів ямки (foveae costales superiores) та нижні реброві ямки або напів ямки (foveae costales inferiores) для з єднання з головками ребер (capita costarum). 2. На поперечних відростках (processus transversi) знаходяться реброві ямки поперечних відростків (foveae costales processuum transversorum) для з єднання з горбками ребер (tubercula costarum), окрім T XI T XII. 3. Остисті відростки (processus spinosi) довгі, спрямовані вниз, черепицеподібно накривають один одного. 4. Суглобові поверхні (facies articulares) верхніх суглобових відростків (processus articulares superiores) і нижніх суглобових відростків (processus articulares inferiores) лежать у лобовій площині. Перший грудний хребець (vertebra thoracica I): на бічній поверхні тіла хребця (corpus vertebrae) має повну верхню реброву ямку (fovea costalis superior) і нижню реброву ямку або напів ямку (fovea costalis inferior). Х грудний хребець (vertebra thoracica X): на тілі (corpus vertebrae) має тільки верхню реброву ямку або напів ямку (fovea costalis superior). ХІ ХІI грудні хребці (vertebrae thoracicae ХІ ХІI): на тілі хребців (corpus vertebrae) є повна реброва ямка (fovea costalis), а на їх поперечних відростках (processus transversus) реброві ямки (foveae costales) відсутні. Верхні суглобові відростки (processus articulares superiores) XII грудного хребця (vertebrae thoracicae ХІI) розміщені у лобовій площині, а нижні суглобові відростки (processus articulares inferiores) у стріловій площині. Рентгенівський знімок. Вигляд спереду Рентгенівський знімок. Вигляд збоку Особливості будови поперекових, крижових і куприкових хребців. Хребет у цілому. Особливості поперекових хребців 1. Мають соскоподібний відросток (processus mamillaris) та додатковий відросток (processus accessorius). 2. Масивне тіло (corpus). 3. Заокруглений короткий остистий відросток (processus spinosus). 4. Довгі поперечні відростки (processus transversi), які є рудиментами ребер (costae) і називаються реброподібними відростками; ребровими відростками (processus costiformes; processus costales). 5. Суглобові поверхні (facies articulares) лежать в стріловій площині, при цьому верхні суглобові поверхні (facies articulares superiores) обернені всередину, а нижні суглобові поверхні (facies articulares inferiores) назовні. Рентгенівський знімок. Вигляд ззаду Рентгенівський знімок. Вигляд збоку Коса проекція Крижова кістка [крижові хребці I V] os sacrum [vertebrae sacrales I V] Крижова кістка (os sacrum) утворена п ятьма крижовими хребцями (vertebrae sacrales), які між собою зрослися. Вона має трикутну форму. Вгорі на ній розташована основа крижової кістки (basis ossis sacri), а внизу верхівка крижової кістки (apex ossis sacri). На кістці є тазова поверхня (facies pelvica), або передня поверхня (facies anterior), та спинна поверхня (facies dorsalis), або задня поверхня (facies posterior). На тазовій поверхні (facies pelvica) є чотири поперечні лінії (lineae transversae), які утворилися внаслідок зрощення тіл хребців (corpora vertebrarum). Є чотири пари передніх крижових отворів (foramina sacralia anteriora) і чотири пари задніх крижових отворів (foramina sacralia posteriora). На спинній поверхні (facies dorsalis) внаслідок зрощення відростків (processus) утворилося п ять гребенів (cristae): - серединний крижовий гребінь (crista sacralis mediana) непарний; - присередній крижовий гребінь (crista sacralis medialis) парні - бічний крижовий гребінь (crista sacralis lateralis) парні. Всередині кістки проходить крижовий канал (canalis sacralis), який внизу на верхівці закінчується крижовим розтвором (hiatus sacralis). Останній обмежений двома крижовими рогами (cornua sacralia). На бічних частинах (partes laterales) крижової кістки (os sacrum ) знаходяться вушкоподібні поверхні (facies auriculares) для з єднання з аналогічними поверхнями клубових кісток (ossa iliae). Позаду вушкоподібної поверхні (facies auricularis) добре помітна горбистість крижової кістки (tuberositas ossis sacri). Тіло V поперекового хребця (corpus vertebrae lumbalis V) з тілом I крижового хребця (corpus vertebrae sacralis I) утворюють кут (angulus), спрямований уперед мис (promontorium). Куприкова кістка; куприк (os coccygis; coccyx) [Куприкові хребці I IV; vertebrae coccygeae I IV] Куприкова кістка (os coccygis) (вид спереду і ззаду): 1 cornua coccygea рудименти верхніх суглобових відростків; 2 рудименти поперечних відростків Куприкова кістка утворена 3 5 куприковими хребцями (vertebrae coccygeae), які зрослися, має тіло куприкової кістки (corpus ossis coccygis) і спрямовані угору куприкові роги (cornua coccygea). Усі хребці утворюють хребтовий стовп (columna vertebralis). Він має: - первинну кривину (curvatura primaria). Первинні скривлення хребта є наслідком черевного згинання ембріона і зберігаються в грудній і тазовій ділянках. До них належать грудний кіфоз (kyphosis thoracica) і крижовий кіфоз (kyphosis sacralis) це вигини, які обернені назад: - вторинну кривину (curvatura secundaria). Вторинні скривлення хребта є дорсально ввігнутими, спричиненими дією м язів плода, і на початковій стадії скоріше функціональні, ніж структурні. До них належать шийний лордоз (lordosis cervicis) і поперековий лордоз (lordosis lumbalis), які обернені вперед. При неправильній поставі може розвинутись сколіоз (scoliosis) бічний вигин хребтового стовпа (частіше в грудному відділі). Скостеніння хребців починається па восьмому тижні ембріогенезу і відбувається зверху донизу. У кожному хребці є три енхондральні первинні точки скостеніння одна в тілі і дві в дузі (за винятком атланта шість точок, осьового хребця чотири точки і куприкових хребців одна точка). Подальше скостеніння поширюється на поперечні, суглобові та остисті відростки. Пізніше виникають точки скостеніння в рудиментарних реберних відростках. Зрощення всіх кісткових частин хребців відбувається протягом третього шостого року життя дитини. Крім описаних первинних точок у кожному хребці (за винятком куприкових) протягом років з'являється ще по п'ять вторинних точок скостеніння в хрящових кінцях остистого та поперечних відростків і у верхньому та нижньому (також хрящових) епіфізах тіла кожного хребця. Зрощення первинних і вторинних точок скостеніння, а також тіл крижових хребців звичайно свідчить про закінчення скостеніння хребтового стовпа (у роки). Цей процес іде в каудокраніальному напрямку і значно залежить від фізичного навантаження. Магнітнорезонасні томограми Спинной мозг (шейный отдел) Сагиттальный срез позвоночного столба, проведенный через остистые отростки 1 - epiglottis (надгортанник); 2 - lamina cartilaginis cricoideae (пластинка перстневидного хряща); 3 - medulla spinalis (спинной мозг); 4 - ligamentum interspinale (межостистая связка); 5 - meninges (мозговые оболочки); 6 - processus spinosus (остистый отросток) Спинной мозг (шейный отдел) Фронтальный срез позвоночного столба, проведенный через межпозвоночные отверстия 7 - m. sternocleidomastoideus (грудинно-ключичнососцевидная мышца); 8 - m. scalenus posterior (задняя лестничная мышца); 9 - uvula palatina (небный язычок) 10 - tonsilla palatina (небная миндалина); 11 - a. vertebralis (позвоночная артерия); 12 - ganglion spinale (спинномозговой узел); 13 - intumiscentia cervicalis (шейное утолщение) Спинной мозг (грудной отдел) Сагиттальный срез позвоночного столба, проведенный через левые суставные отростки 1 - nervi spinales (спинномозговые нервы) Хребтовий стовп, хребет в цілому(columna vertebralis) Він складається з усіх справжніх хребців (vertebrae verae), крижової кістки (os sacrum) та куприка (os coccygis) і міжхребцевих симфізів (symphyses intervertebrales) із зв язковим апаратом. Функціональне значення хребтового стовпа (columna vertebralis): - підтримує голову (caput); - є гнучкою віссю стовбура або тулуба (truncus); - бере участь в утворенні стінок грудної, черевної і тазової порожнин (cavitates thoracis, abdominis et pelvis). У хребтовому каналі (canalis vertebralis) міститься спинний мозок (medulla spinalis), його оболони (meninges spinales) і судини (vasa). Спереду хребет (columna vertebralis) є найширшим біля крижової кістки (os sacrum), догори поступово звужується до рівня V грудного хребця (vertebra thoracica V); звідси поперечник хребта починає наростати до ділянки нижніх шийних хребців (vertebrae cervicales inferiores), потім знову звужується. Розширення хребта у верхній грудній ділянці (regio pectoralis) пояснюється тим, що тут фіксується верхня кінцівка (membrum superius). Ззаду на хребтовому стовпі (columna vertebralis) відмічаються дві борозни (sulci dorsales); посередині вони відокремлені одна від одної гребенем з остистих відростків (processus spinosi), з боків обмежовані підвищеннями, утвореними поперечними відростками (processus transversi). Збоку хребта (columna vertebralis) видно 23 пари міжхребцевих отворів (foramina intervertebralia), які служать для виходу спинномозкових нервів (nervi spinales) з хребтового каналу (canalis vertebralis); з них нижні найширші, верхні найвужчі. Хребтовий стовп (columna vertebralis) має такі кривини: - первинну кривину (curvatura primaria); - вторинну кривину (curvatura secundaria). Первинна кривина (curvatura primaria) знаходиться в ембріоні та в плоді, що обумовлено черевним згинанням в утробі матері. Ця кривина зберігається і в дорослого у вигляді грудного і крижового кіфозів (kyphosis thoracica et sacralis). Вторинна кривина (curvatura secundaria) формується після народження дитини. Коли дитина починає тримати голову, а це у 2 3 місяці, формується шийний вигин хребтового стовпа вперед шийний лордоз (lordosis cervicalis; lordosis colli). Вигин грудного відділу хребтового стовпа назад грудний кіфоз (kyphosis thoracica), що зміцнюється після народження, при сидінні дитини. Коли дитина починає стояти та ходити, а це у 1 1,5 роки, утворюється поперековий лордоз (lordosis lumbalis). Вищеперераховані в
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks