2 ÒÅÐÍÎϲËÜ ÍÀ ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ ÁÎÃÄÀÍ - PDF

Description
Ë.Ñ. Äÿ óê Õ²Ì²ß ÐÎÁÎ ÈÉ ÇÎØÈÒ 10 êëàñ гâåíü ñòàíäàðòó Ó äâîõ àñòèíàõ àñòèíà 2 ÒÅÐÍÎϲËÜ ÍÀ ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ ÁÎÃÄÀÍ ÓÄÊ ÁÁÊ Ä 99 Ðåöåíçåíòè: ó èòåëü õ³ì³ âèùî êàòåãîð³, ó èòåëü-ìåòîäèñò

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 18 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ë.Ñ. Äÿ óê Õ²Ì²ß ÐÎÁÎ ÈÉ ÇÎØÈÒ 10 êëàñ гâåíü ñòàíäàðòó Ó äâîõ àñòèíàõ àñòèíà 2 ÒÅÐÍÎϲËÜ ÍÀ ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ ÁÎÃÄÀÍ ÓÄÊ ÁÁÊ Ä 99 Ðåöåíçåíòè: ó èòåëü õ³ì³ âèùî êàòåãîð³, ó èòåëü-ìåòîäèñò Ìàëîõîäà ê³âñüêî ÇÎØ ² ²²² ñò. Áîðèñ Î.Ò. ó èòåëü õ³ì³ âèùî êàòåãîð³, ó èòåëü-ìåòîäèñò Ñòåãíèê³âñüêî ÇÎØ ² ²² ñò. Çàãíèá³äà Í.Ì. ìåòîäèñò ÒÐÌÊ Ðîìàíþê Î.Ì. Äÿ óê Ë.Ñ. Ä 99 Õ³ì³ÿ : ðîáî èé çîøèò : 10 êë. : ð³âåíü ñòàíäàðòó : ó / Ë.Ñ. Äÿ óê. Òåðíîï³ëü : Íàâ àëüíà êíèãà Áîãäàí, ñ. ²SBN Ïðîïîíîâàíå âèäàííÿ óêëàäåíî â³äïîâ³äíî äî èííî ïðîãðàìè ç õ³ì³ äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ àëüíèõ çàêëàä³â. Çîøèò ì³ñòèòü âèçíà åííÿ, áàçîâ³ ôîðìóëè. Íàâåäåí³ äåòàëüí³ ³íñòðóêö³ äëÿ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³ä³â òà ïðàêòè íèõ ðîá³ò. Ïîäàíî äèôåðåíö³éîâàí³ äîìàøí³ çàâäàííÿ, à òàêîæ îòèðè ðîáîòè äëÿ êîíòðîëþ íàâ àëüíèõ äîñÿãíåíü ó í³â. Êîæíà êîíòðîëüíà ðîáîòà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ âàð³àíò³â, çàâäàííÿ äèôåðåíö³éîâàí³ çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³. Òåñòîâ³ çàâäàííÿ ä³áðàí³ ç âèáîðîì îäí³º ïðàâèëüíî â³äïîâ³ä³. Çàâäàííÿ, ïîì³ åí³ *, ó êëàñí³é ðîáîò³ âèêîíóþòüñÿ íà ðîçñóä ó èòåëÿ, ó äîìàøí³é ðîáîò³ çà áàæàííÿì ó íÿ. Äëÿ ó í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, ó èòåë³â, ñòóäåíò³â ïðèðîäíè- èõ ôàêóëüòåò³â ÂÍÇ. ÓÄÊ ÁÁÊ ISBN Îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ïðî àâòîðñüêå ïðàâî. Æîäíà àñòèíà öüîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè â³äòâîðåíà â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³ áåç äîçâîëó àâòîðà è âèäàâíèöòâà. Навчальне видання ДЯЧУК Людмила Степанівна Хімія РОБОЧИЙ ЗОШИТ 10 клас Рівень стандарту У двох частинах Частина 2 Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Áîãäàí Áóäíèé Ðåäàêòîð Àíòîí³íà Ïàâë³ åíêî Îáêëàäèíêà Âîëîäèìèðà Áàñàëèãè Êîìï þòåðíà âåðñòêà Îëåíè Çàõàð³é óê ϳäïèñàíî äî äðóêó Ôîðìàò 70õ100/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Òàéìñ. Óìîâí. äðóê. àðê. 8,76. Óìîâí. ôàðáî-â³äá. 8,76. Âèäàâíèöòâî «Íàâ àëüíà êíèãà Áîãäàí» Ñâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèäàâö³â ÄÊ ¹370 â³ä ð. Íàâ àëüíà êíèãà Áîãäàí, ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè, 34à, ì. Òåðíîï³ëü, Íàâ àëüíà êíèãà Áîãäàí, à/ñ 529, ì. Òåðíîï³ëü, òåë./ôàêñ (0352) ; ; Íàâ àëüíà êíèãà Áîãäàí, 2012 Урок 18 (число, місяць) Класна робота БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Дай усно відповіді на запитання. 1. Які матеріали зазвичай використовують як будівельні? 2. З яких речовин (чи їх сумішей) складаються будівельні матеріали? Будівельні матеріали Природні силікати (CaSi, каолін Al 2 2SiO 2 2H 2 O, польовий шпат K 2 O Al 2 6SiO 2, нефелін Na 2 O Al 2 2SiO 2 ) та кремнезем (SiO 2 ) використовують для виробництва скла, фарфору, фаянсу, керамічних виробів, будівельних та в яжучих матеріалів. Скло Найдавніші вироби зі скла були виготовлені ще 5500 років тому, і приблизно тоді ж деякі народи почали виготовляти цемент. Римляни почали першими виготовляти тонке віконне скло. Вони робили це шляхом відливання і розкатування рідкого скла у форму у вигляді дека, яке виготовлялося з глини. Відливки витягувалися з форми іще у гарячому вигляді, доки скло зберігало пластичність. Таким чином одержували скло товщиною 10 мм і площею 0,5 м 2. Із розплавленого кварцу виготовляють кварцове скло, яке пропускає ультрафіолетове випромінювання і має малий коефіцієнт розширення. Температура плавлення кварцу становить близько 1500 С, тому кварцове скло витримує дію високих температур. Його використовують для виготовлення ртутних ламп та лабораторного посуду. Звичайне віконне або пляшкове скло виробляють, сплавляючи силіцій(iv) оксид у вигляді кварцу або піску з кальцій карбонатом (вапняком, мармуром) і натрій карбонатом (содою). CaC + SiO 2 = CaSi + CO 2 Na 2 C + SiO 2 = Na 2 Si + CO 2 Склад скла, що утворюється, можна приблизно описати формулою Na 2 O CaO 6SiO 2. Розплавлене скло під час охолодження поступово загусає, стає в язким, завдяки чому йому можна надати будь-якої форми. Якщо замість натрій карбонату взяти калій карбонат K 2 C поташ, утворюється міцне тугоплавке скло, яке застосовують для виготовлення хімічного посуду. В результаті сплавлення силіцій(iv) оксиду з поташем та плюмбум(іі) оксидом одержують кришталь важке скло, яке дуже заломлює світло. Кольорове скло виготовляють, додаючи різні речовини. Невелика кількість кобальт(іі) оксиду СоО забарвлює скло в синій колір, хром(ііі) оксиду Cr 2 у зелений, ферум(іі) оксиду FeO у брудно-зелений, купрум(і) оксиду Cu 2 O у червоний. Внаслідок додавання золота утворюється рубінове скло, яке пропускає тільки червоні промені. Із скляних волокон виготовляють тканини, які використовують для тепло- і електроізоляції, а також як кислототривкий матеріал. 3 Скло, придатне для вікон, навчилися виробляти лише у вісімнадцятому столітті. Дивно, що майстри вміли виготовляти чудовий посуд дуже складних форм, тоді як прозорі плоскі листи їм було не під силу зробити. Справа в тому, що коли використовували метод дуття, скло виходило прозорим, але не плоским, а коли метод лиття, то плоским, але з нерівною поверхнею і тому непрозорим. Вихід знайшли такий. Зі скла спочатку виготовляли велику чашу, яку потім сильно розкручували в печі. Унаслідок дії відцентрової сили скло набувало форми плоского диска з невеликим потовщенням посередині. Нині листове скло виготовляють по-іншому. Зверху на розплавлене скло кладуть керамічний брус («човник») з поздовжньою щілиною. Якщо на «човник» натиснути, то розплавлена маса витискується зі щілини. На неї опускається залізний стержень («приманка»), який приварюється до скла, далі «приманку» повільно тягнуть догори, притримуючи «човник». Що ж було у віконних рамах, коло ще не вміли виробляти віконне скло? Для вікон у будинках простих людей використовували розтягнуті й висушені бичачі міхурі або просочені олією папір чи полотно. Заможні громадяни могли дозволити собі вікна зі слюди. Цемент Цементами називають порошки, які під час змішування з водою утворюють пластичну масу, що згодом висихає і кам яніє. Під час прожарювання вапняку CaC і глини (алюмосилікатів Al 2 2SiO 2 2H 2 O) утворюється цемент. Його суміш з водою поступово твердішає, навіть під водою. Як в язкий матеріал, цемент використовують у будівництві наземних та підводних споруд. Суміш, яка складається з цементу та піску або щебеню, називається бетоном. Бетон із залізним каркасом всередині це залізобетон. Кераміка Керамікою називають вироби з глини. Змішана з водою глина утворює пластичну масу, якій надають певної форми. Потім вироби висушують і випалюють у печах. Цегла, черепиця, глиняний посуд, каналізаційні труби, фаянс, форфор усе це керамічні вироби. Щоб вони не пропускали воду і не забруднювалися, їх вкривають поливою. Для цього в піч, де випалюють вироби, поміщують сіль натрій хлорид NaCl, пара якого взаємодіє із силіцій(iv) оксидом, що входить до складу виробу. Поверхня виробу вкривається гладеньким склоподібним шаром. Фаянс виготовляють із чистих глин, а фарфорові вироби з каоліну. Виконай вправи. 1. Напиши рівняння реакцій між кремнеземом і поташем, кремнеземом і негашеним вапном. 2. Чому для хімічних дослідів використовують скляний посуд, а не пластмасовий? 4 Контроль навчальних досягнень 1 з теми «Металічні елементи та їх сполуки» ВАРІАНТ I Початковий рівень Урок 27 (число, місяць) 1. Укажи рядок, що містить лужні елементи: А) O, S, Se, Si Б) N, P, As, Sn В) Li, Na, K, Cs Г) Mg, Ca, Al, Fe 2. Укажи відповідність між формулою речовини та її назвою: 1. K 2 C А) кальцій карбонат 2. KHC Б) калій карбонат 3. KOH В) калій сульфат 4. K 2 SO 4 Г) калій гідроксид Д) калій гідрогенкарбонат À Á Â Ã Ä 3. Укажи назву продукту взаємодії магнію з азотом. А) магній нітрат; Б) магній нітрит; В) магній нітрид; Г) магній гідроксид. Середній рівень 4. Визнач ступені окиснення хімічних елементів у таких речовинах: Na 2 O 2, KN, Al 2 (SO 4 ) Напиши електронну формулу атома хімічного елемента із протонним числом +20. Напиши формулу його вищого оксиду і відповідного гідроксиду. 6. Укажи послідовність посилення металічних властивостей атомів таких елементів: А) Rb Б) Li В) Na Г) K 7. Здійсни перетворення: K KOH K 2 C K 2 SO 4 Достатній рівень 59 * 8. Обчисли об єм водню, який виділиться внаслідок взаємодії 5,6 г заліза із достатньою кількістю сульфатної кислоти. Високий рівень 9. Укажи відповідність між реагентами і продуктами реакції: А) Na 2 O + H 2 O 1. NaN + H 2 O Б) NaOH + CO NaOH В) Na + H 2 O 3. NaHC Г) Na 2 O + CO NaOH + H 2 5. Na 2 C À Á  à * 10. Двовалентний метал масою 30 г взаємодіє із сіркою з утворенням 54 г сульфіду. Вкажи заряд ядра атома металу. ВАРІАНТ II Початковий рівень 1. Укажи рядок, що містить амфотерні сполуки: А) KCl, NaOH, CaSO 4, H 2 SO 4 Б) Ba(OH) 2, HN, NaN, Ca(N ) 2 В) Al 2, Al(OH) 3, BeO, Zn(OH) 2 Г) MgO, MgSO 4, Mg(N ) 2, MgCl 2 2. Укажи відповідність між формулою речовини та її назвою: 1. Ca(HC ) 2 А) кальцій оксид 2. Ca(OH) 2 Б) кальцій карбонат 3. CaC 2 В) кальцій гідроксид 4. CaC Г) кальцій карбід Д) кальцій гідрогенкарбонат À Á Â Ã Ä 60
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks