บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word PDF

Description
บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 24 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ ดร ปแบบเอกสารท ม ขนาดใหญ ได 6. สามารถแทรกการอ างอ งเช น ด ชน และสารบ ญได 7. สามารถแทรกว ตถ และจ ดการร ปแบบของว ตถ ได เช น ส ญล กษณ ร ปภาพ ผ งองค กร ภาพ ต ดปะ และร ปร างอ ตโนม ต ได 8. สามารถแปลงไฟล เป นร ปแบบอ นได เน อหา การท างานใน Microsoft Word...20 การสร างเอกสารใหม...20 การสร างเอกสารแม แบบ...20 การพ มพ เอกสาร...20 การลบเอกสาร...20 การข นบรรท ดใหม...21 ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสาร...21 การเล อนด ส วนต าง ๆ ของเอกสาร...21 การบ นท กเอกสารโดยอ ตโนม ต...22 การป องก นการเป ดเอกสารท เป นความล บ...23 การป ดแฟ มเอกสาร...23 ม มมองเอกสารใน Word...24 ม มมองเอกสารแบบเค าโครงเว บ (Web Layout View)...24 การแสดงเอกสารแบบเค าโครงเหม อนพ มพ...24 การแสดงแฟ มเอกสารแบบเค าร าง (Outline View) Layout...24 การแก ไขเอกสาร...25 16 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเล อกข อความ...25 การท าแถบส ด วยค ย บอร ด...25 การท าแถบส ด วยเมาส...25 การยกเล กค าส ง...25 การท าซ าค าส ง...25 การลบเอกสาร...26 การค ดลอกเอกสาร...26 การวางเอกสาร...27 การวางเอกสารแบบพ เศษ...27 การตรวจสอบค าผ ด...28 การค นหาค า (Find)...28 การแทนท ค า (Replace)...29 การจ ดร ปแบบเอกสาร...30 การจ ดร ปแบบต วอ กษร...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร โดยใช แถบเมน...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรโดยใช แถบเคร องม อ...31 การเปล ยนส ต วอ กษร...31 การใช Style และ Template (ล กษณะและการจ ดร ปแบบ)...32 การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร...33 การจ ดย อหน า...33 การวางต าแหน งเอกสารด วยแถบเคร องม อ...34 การเพ มหร อลดย อหน าโดยการใช แถบเคร องม อ...34 การเพ มห วข อย อยหร อต วเลข...35 การเพ มส ญล กษณ แสดงห วข อย อย...35 การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อย...36 การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อยท ม Outline มากกว า 1 ระด บ...36 การสร างเอกสารหลายคอล มน...37 แท บ (Tab) และชน ดของแท บ...38 พ นหล ง...38 เป ดเผยการจ ดร ปแบบ...39 การแทรกการอ างอ งและท ค นหน า...40 ประเภทของการอ างอ ง...40 ว ธ ก าหนดเช งอรรถ (Footnote)...40 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word ค าอธ บายเฉพาะ...40 ว ธ ก าหนดอ างอ งโยง (Cross-reference)...41 การสร างด ชน...41 การจ ดท าสารบ ญ...42 สร างท ค นหน งส อ (Bookmark)...42 การแทรกร ปภาพ หร อออบเจ กต ต าง ๆ ลงบนเอกสาร...43 การแทรกร ปภาพต ดปะ...43 การสร างเฟรมส าหร บใส ร ปภาพหร อข อความ...44 การเล อกออบเจ กต หร อร ปภาพ...44 การลบร ปภาพหร อออบเจ กต...45 การปร บขนาดร ปภาพ...45 การครอบต ดร ปภาพบางส วน...45 การก าหนดค ณสมบ ต ของร ปภาพ...45 การก าหนดข อความล อมรอบร ปภาพ...46 การแทรกร ปร างอ ตโนม ต...47 การแทรกล กษณะพ เศษ...48 การแทรกข อความศ ลป...48 การแทรกแผนภ ม...49 การแทรกไดอะแกรม (Diagram )...49 การแทรกอ กขระพ เศษในเอกสาร...50 การแทรกอ กขระพ เศษ...50 การแทรกข อความอ ตโนม ต ลงในเอกสาร...51 ว ธ การเพ มข อความอ ตโนม ต...51 การใช งานเคร องม อใน Microsoft Word...52 การสะกดและไวยกรณ...52 การหาค าท ม ความหมายคล ายก น (Thesaurus)...52 การน บจ านวนค า...52 จดหมายและเมล...53 เปร ยบเท ยบและผสานเอกสาร...53 การใช งานตารางก บแฟ มเอกสาร...54 การลบตาราง...54 การลบโดยใช แถบเคร องม อ...54 การเพ มคอล มน ในตาราง...54 การเพ มแถวในตาราง...54 18 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเพ มเซลล ในตาราง...54 การแยกเซลล เด ยวให เป นหลายเซลล...55 การผสานเซลล ในตารางให เป นเซลล เด ยว...55 การเร ยงล าด บข อความ...55 แปลง...56 เร ยงล าด บ...56 การใช ส ตรในตาราง...56 โค ดเขตข อม ล: เขตข อม ล = (ส ตร)...56 น พจน...57 ต วด าเน นการ...57 ฟ งก ช น...58 การอ างอ งตาราง...59 อ างอ งแต ละเซลล...59 อ างอ งท งแถวหร อท งคอล มน...60 อ างอ งเซลล ต างๆ ในตารางอ น...60 ท ค นหน า...60 \# ร ปแบบต วเลข...60 รายการร ปแบบ...61 ต วอย างท 1 การใช ท ค นหน าและร ปแบบต วเลข...63 ต วอย างท 2 จ านวนหน า...63 ต วอย างท 3 การอ างอ งเซลล...63 การจ ดการก บแฟ มเอกสารท ม ขนาดใหญ...65 การสร างห วกระดาษและท ายกระดาษ...65 การแทรกหมายเลขหน าเอกสาร...65 การแทรกว นท และเวลาลงในเอกสาร...65 การรวมแฟ มเอกสาร (Merge File)...66 การใช งานไปท...66 การเน นข อความท ส าค ญ...66 การพ มพ เอกสาร...67 การเปล ยนแปลงขอบกระดาษ...67 การด ต วอย างก อนพ มพ...67 การพ มพ เอกสาร...67 การแปลงไฟล ในร ปแบบอ น...68 การแปลงไฟล เป นเว บเพจ...68 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การแปลงไฟล เป น PDF...68 เอกสารอ างอ ง...70 ด ชน...70 20 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การท างานใน Microsoft Word การสร างเอกสารใหม การสร างเอกสารใหม เป นการสร างเอกสารข นมาใช งานในแต ละคร ง ซ งแบ งออกเป น การสร างเอกสารใหม จาก 1. เอกสารสารเปล า (แฟ ม สร าง เล อกเอกสารเปล า) 2. จากแม แบบ (แฟ ม สร าง เล อกแม แบบท ต องการ) การสร างเอกสารแม แบบ การพ มพ เอกสาร การพ มพ เอกสารเป นภาษาอ งกฤษ อาจม ท งต วพ มพ เล ก และต วพ มพ ใหญ ค ณสามารถ ก าหนดให เป นต วพ มพ เล กหร อใหญ ด วยการกดป ม Caps Lock บนค ย บอร ด ซ งส งเกตได จากไฟ สว างท ป ม Caps Lock ถ ากดป ม Caps Lock อ กคร งไฟจะด บพ มพ แล วจะได ต วพ มพ เล ก หร ออาจใช ป ม Shift บนค ย บอร ดก ช วยได การพ มพ เอกสารท เป นภาษไทย หล กการเหม อนก น ถ าต องการพ มพ ต วอ กษรไทย ด านบนให กด Shift ค างไว การลบเอกสาร การพ มพ เอกสาร หากพ มพ ผ ดแล วต องการลบสามมารถลบได หลายว ธ ซ งจะกล าวถ ง เฉพาะการลบโดยใช ป มบนค ย บอร ด เม อลบแล วไม เก บข อม ลไว ในคล ปบอร ด ม ด งน บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word กดป ม Backspace จะท าการลบต วอ กษรท อย ด านหน าท เคอร เซอร อย 2. กดป ม Delete ส าหร บลบต วอ กษรด านหล งท เคอร เซอร อย 3. กรณ ลบจ านวนมาก ๆ ให ค ณท าการเล อกข อความ หร อท าแถบส แล วกดแป น Spacebar หร อแป นเว นวรรคน นเอง การข นบรรท ดใหม การข นบรรท ดใหม โดยปกต ให กด [Enter] แต หากต องการต ดค าเพ อข นบรรท ดใหม แต อย ในย อหน าเด ม หร อต องการรวมแต ละย อหน าไว ด วยก น เพ อท าให แต ละย อหน าม ร ปแบบ เด ยวก น ก สามารถท าได ด วยการกดป ม Shift ค างไว แล วกดป ม [Enter] ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสาร สามารถด ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสารได โดยการกดป ม Pi บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อการกด Ctrl+Shift+8 ซ งล กษณะพ เศษท เก ดข นจะแบ งเป น 4 ประเภทด วยก น 1. เก ดจากการกดป ม Enter ส าหร บการข นย อหน าใหม 2. เก ดจากการกดป ม Shift+Enter ส าหร บบรรท ดใหม แต อย ย อหน าเด ม 3. เก ดจากการกดป ม Spacebar ส าหร บการเว นวรรค 4. เก ดจากการกดป ม Tab ส าหร บการเว นวรรค โดยไม ต องเส ยเวลาไปเคาะ Space การเล อนด ส วนต าง ๆ ของเอกสาร สามารถเล อนด ในแต ละส วนของเอกสารได โดย 1. เล อนด เอกสารโดยใช เมาส 2. เล อนด เอกสารโดยใช ป มค ย บอร ด 3. เล อนด เอกสารแนวต งด วย Vertical Scrollbar) 4. เล อนด เอกสารแนวนอนด วย (Horizontal Scrollbar) การเป ดแฟ มเอกสารท ม อย แล วข นใช งาน คล กท File Open การบ นท กเอกสารเก า คล กท ไฟล บ นท ก การบ นท กส าเนาเอกสาร คล กท ไฟล บ นท กเป น การบ นท กเอกสารท ใช ก บโปรแกรมอ น คล กท ไฟล บ นท กเป น เล อกชน ด ของร ปแบบแฟ มเอกสาร 22 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเป ดแฟ มเอกสารเว ร ดบางคร งพบว าไม สามารถเป ดแฟ มข นมาได ส วนใหญ ม สาเหต มาจากเวอร ช นของแฟ มเอกสาร การ แก ป ญหาให ค ณน าแฟ มเอกสารท เก ดป ญหา ไปเป ดบนเคร องเดม หร อ เคร องใดก ได ท รองร บเวอร ช นท สร างแฟ ม หล งจากน นท าการบ นท ก แฟ มเอกสาร ให เป นเวอร ช นอ น ให ตรงก บเวอร ช นเว ร ดของเคร องท ใช งาน โดยเล อกท การเก บเป นชน ด (Save as type) การบ นท กเอกสารโดยอ ตโนม ต ขณะท ท างานเก ยวก บการพ มพ เอกสาร ค ณควรท าการบ นท ก (Save) แฟ มเอกสารบ อย ๆ เพ อให เอกสารท นสม ย เน องจากบางคร งอาจเก ดอาการเคร อง Hang ด งน นจ งควรเซ ตให Word ท า การบ นท กให โดยอ ตโนม ต (AutoSave) เช นการบ นท กแฟ มเอกสาร ให ท ก ๆ 10 นาท เป นต น เล อก เคร องม อ ต วเล อก แท ปบ นท ก บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การป องก นการเป ดเอกสารท เป นความล บ ต องการให เอกสารของเราน นเป นความล บไม สามารถให ผ อ นเป ดอ านได สามารถท าได โดยการใส รห สผ านก บแฟ มเอกสารท เป นความล บ ซ งข นตอนการใส รห สผ านน นม 2 ว ธ ข นตอน แรก ค อ การอ านได อย างเด ยว ข นตอนท 2 ค อ ได ท งอ าน และการแก ไขเอกสาร ซ งในการก าหนด รห สผ านจ าเป นต องเป ดแฟ มเอกสารท ต องการใส รห สผ านข นมาก อน แล ว ไปท เคร องม อ แท ป บ นท ก การใส รห สผ านส าหร บเป ดเอกสารอย างเด ยว ถ าใส รห สผ ดจะเป ดไม ได และเม อเป ดได ก สามารถปร บปร งเอกสารได กรณ เราใส รห สผ านส าหร บการเป ด และส าหร บการแก ไขด วย ในการเป ดเอกสารถ าร เฉพาะส าหร บการเป ดอย างเด ยวแฟ มเอกสารท เป ดออกมาจะวงเล บต อท ายว า Read-Only (เป ดอย าง เด ยว) ไม สามารถแก ไขได ด งน นจะต องร รห สของการแก ไขด วยถ งจะท าการปร บปร งแฟ มเอกสาร น นได การป ดแฟ มเอกสาร แนะน าให ป ดท ละแฟ ม หากเป ดมาหลาย ๆ แฟ ม คล กเมน แฟ ม ป ด 24 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ ม มมองเอกสารใน Word ม มมองปกต ในการพ มพ เอกสารแบบหน าจอปกต จะเป นท น ยมใช มากท ส ด (หน งส อ บอก)เพราะใช พ มพ หร อแก ไขเอกสารได อย างรวดเร ว แต ม ข อเส ย ค อ ไม สามารถแสดงว ตถ ใด ๆ ได บางคร งอาจท าให เอกสารบนหน าจอไม เหม อนก บการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ซ งม ข นตอน การสล บไปย งการแสดงเอกสารแบบม มมองปกต ค อ คล กเมน ม มมอง ปกต ม มมองเอกสารแบบเค าโครงเว บ (Web Layout View) การแสดงแฟ มเอกสารม มมองเค าโครงเว บ ซ งเป นม มมองการแก ไขปร บปร งท ใช แสดง เอกสารในล กษณะเด ยวก บท ปรากฏอย ในเว บบราวเซอร จ งเหมาะส าหร บผ ท ต องการสร างเอกสาร ส าหร บอ นเทอร เน ต (เอกสารท เป นเว บเพจ หร อ HTML) สามารถเช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks