แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM - PDF

Description
ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 38 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท างาน ด าเน นการแต งต งคณะ ท างานจ ดท าแผนจ ดการ (KM Team)การป องก นและแก ไข ป ญหา 2. การบ งช ประช มระดมความค ดเห น เพ อตรวจสอบท ต องม ในการปฏ บ ต งานด าน การป องก นและแก ไขป ญหา พฤษภาคม ม ถ นายน จ านวนคณะ ท างานจ ดท า แผนจ ดการ องค ม ทะเบ ยน ความ ร ด านการ ป องก น และ แก ไขป ญหา 1 คณะ ท างาน จ านวน 1 ช ด 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานตาม ประเด นย ทธศาสตร การ ร กษาความม นคง 2. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ด านการป องก นและปราบ ปราม 3.เจ าหน าท จากส วนราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน การป องก นและปราบ ปราม 3.ผ ม ประสบการณ ด านการ ป องก นและปราบปราม ท ท าการปกครอง จ งหว ดเช ยงราย 17 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 2/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 3. การสร างและการแสวงหา สร างฐานด านการ ป องก น และแก ไขป ญหา โดย 3.1 การแสวงหาจาก ต ารา ค ม อ และส อต างๆ 3.2 ประช มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านการป องก น และปราบปราม เพ อแลกเปล ยน ประสบการณ การปฏ บ ต งาน และพ จารณาจ าแนก 3.3 การจ ดท าระบบสาร บรรณ ม ถ นายน ฐานด าน การป องก น และ แก ไขป ญหา ม ฐาน ครอบ คล ม 3 ด าน ค อ การ ป องก น การ ปราบ ปราม การ บ าบ ด ร กษา 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน ระด บจ งหว ด/ 2.แผน จ ดการ 18 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 3/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 4 การจ ดให เป นระบบ 4.1ถอดบทเร ยนว ธ การ ป องก นและปราบปราม ท ประสบความ ส าเร จ 4.2 แบ งชน ดและประโยชน ของ โดยแบ งฐาน ข อม ลเป นท จ ดแจ ง (Explicit Knowledge) และ ท ฝ งอย ในต วคน (Tacit Knowledge) ม ถ นายน กรกฎาคม ฐานด าน การป องก น และ แก ไขป ญหา ม ฐานความ ร ครอบคล ม 3 ด าน ค อ การป องก น การปราบ ปราม การบ าบ ด ร กษา 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน การป องก นและปราบ ปราม 3.ผ ม ประสบการณ ด านการ ป องก นและปราบปราม 19 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 4/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 5 การประมวลและกล นกรอง 5.1 กล นกรองการ ป องก นและแก ไขป ญหา พร อมท งจ ดท า ฐานข อม ลให เป นหมวดหม 5.2 จ ดร ปแบบและภาษาให เป นมาตรฐานเด ยวก น 5.3 เร ยบเร ยงและปร บปร ง เน อหาท ท นสม ยและตรงก บ ความต องการ กรกฎาคม ส งหาคม 1.ร อยละความ สมบ รณ ฐาน 2. ร อยละของ ความท นสม ย และตรงก บความ ต องการของผ ใช ประโยชน ร อยละ 90 ร อยละ 90 เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน ระด บจ งหว ด/ 20 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 5/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 6. การเข าถ ง 6.1 จ ดระบบการเข าถ งองค ให ม ความสะดวกแก ผ ใช 6.2 ก าหนดช องทางการ ต ดต อของเอกสารและอ น ๆ เช น แผ นพ บ Webboard และ เอกสารทางว ชาการท ม ความ รวดเร วและเป นระบบ 6.3 ม การประชาส มพ นธ การ เข าถ ง กรกฎาคม ส งหาคม ช องทางการ เข าถ ง ไม น อยกว า 3 ช องทาง 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน ระด บจ งหว ด/ 3.เจ าหน าท จากส วนราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง 4.ประชาชนท วไป 21 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 6/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 7 การแบ งป นแลกเปล ยน 7.1 จ ดเวท เพ อแลกเปล ยน เร ยนร แนวทางการป องก น และปราบปราม 7.2 จ ดช องทางการแบ งป น แลกเปล ยน 8 การส งเสร มและสน บสน น การเร ยนร 8.1 จ ดประช มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านการป องก น และปราบปราม เพ อ น าไปใช ประโยชน ส งหาคม ก นยายน ก นยายน 1.จ านวนการจ ด เวท เพ อแลก เปล ยนเร ยนร 2.จ านวนช อง ทางการแบ งป น แลกเปล ยนเร ยนร 1.การจ ดประช ม ช แจง อย างน อย 1 คร ง อย างน อย 3 ช องทาง อย างน อย 1 คร ง 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน ระด บจ งหว ด/ 3.เจ าหน าท จากส วนราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน ระด บจ งหว ด/ 22 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 7/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 8.2 วางแผนการด าเน นการ ป องก นและปราบปราม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 โดยน า จากการจ ดการ ไปใช ประโยชน 2. แผนด าเน น การป องก นและ ปราบปราม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 1 แผน ผ ทบทวน... (นายพ น จ หาญพาณ ชย ) รองผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงราย ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการ (CKO) ผ อน ม ต... (นายส เมธ แสงน มนวล) ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงราย ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ 23
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks