2. Jo Nesbo - Calaul.pdf

Description
1 JO NESBO CĂLĂUL Traducere din limba englezăLORENA MIHĂEŞ 2 3 PARTEA ÎNTÂI 4 1 PLANUL Voi muri. Şi nu are nici o logică. Nu ăsta era planul, cel puţin nu ăsta era planul meu. E posibil sămăfi îndreptat în aceastădirecţie fărăsăîmi dau seama. Nu ăsta era planul meu. Planul meu era mai bun. Planul meu avea logică. Măuit la ţeava pistolului şi ştiu c

Please download to get full document.

View again

of 420
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 30 | Pages: 420

Extension: PDF | Download: 3

Share
Transcript
  1  2 JO NESBO C  L  UL Traducere din limba englez   LORENA MIH # E %    3  4 PARTEA ÎNTÂI
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks