2) ว ธ การดาวน โหลดข อม ลจาด G.P.S. - PDF

Description
5.5.6 การจ ดท าข อม ลเช งพ นท (Spatial Data) น าข อม ลรายการร งว ดแปลงท ด นมาจ ดท าเป นข อม ลเช งพ นท หร อข อม ลแผนท แปลงท ด น ซ ง ในป จจ บ นม โปรแกรม หร อ Software ใช ในการจ ดการข อม ลหลายโปรแกรม เช น

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 20 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
5.5.6 การจ ดท าข อม ลเช งพ นท (Spatial Data) น าข อม ลรายการร งว ดแปลงท ด นมาจ ดท าเป นข อม ลเช งพ นท หร อข อม ลแผนท แปลงท ด น ซ ง ในป จจ บ นม โปรแกรม หร อ Software ใช ในการจ ดการข อม ลหลายโปรแกรม เช น AutoCAD Land Desktop, Arc 3, Arc Map เป นต น โดยม ข นตอนและว ธ การด าเน นการ ด งน (1) การจ ดเตร ยมไฟล ข อม ล (Point file) ส าหร บท าข อม ลเช งพ นท ด วยโปรแกรม AutoCAD Land Desktop (1.1) กรณ ร งว ดด วย G.P.S. 1) เป ดโปรแกรม Map source เช อมต อ G.P.S. ก บคอมพ วเตอร ด วย Cable Data ท แถมมาก บเคร อง G.P.S. (โปรแกรม Map source ซ งเป นโปรแกรมท ให มา ก บเคร อง G.P.S. ย ห อ Garmin ใช ก บ G.P.S. ได ท กย ห อ) Download To Download From Device waypoints Download 2) ว ธ การดาวน โหลดข อม ลจาด G.P.S. คล กส ป ม Waypoints Download Download From Device Serial Port USB Port : เล อกชน ดพอร ตท เช อมต อคอมพ วเตอร Maps : Download Maps Waypoints : Download Waypoints Routes : Download Routes Tracks : Download Tracks เม อคล กส ป ม Download From Device ไดร อลอกบอกส แสดงข นมาให คล กป ม OK ก จะปรากฏข อม ลของ ต าแหน งต างๆท ได ท าการบ นท กไว ในเคร อง GPS 3) ในหน าต างของโปรแกรม Map source แทบท เมน Edit Select All 4) แทบเมน Edit Copy 5) ท Windows ให ท าการเป ดโปรแกรม Note Pad แทบท เมน File New Edit Paste 6) ท าการจ ดเก บไฟล ในร ปแบบ text file (***.txt) โดยจ ดเก บในโฟลเดอร ให เป นระบบ 7) ป ดท กโปรแกรมใน Windows แล วเป ดโปรแกรม Microsoft Excel เป ดไฟล ***.txt ท จ ดเก บไว ตามข อ 4) โฟลเดอร ชน ดไฟล คล กส Next หน าต างน เป นการน าเข า เท กซ ไฟล (Text file ) ไปย งโปรแกรม Excel และให Excel อ านแล วแยกข อม ลท ค นด วย คอมมา,ช องว าง และ อ นๆ ลงในแต ละ คอล มน ใน Excel เล อก แท บท Comma เล อก None หร อ ไม ม คล กส Next คล กส Next Finish คอล ม D = ค าอธ บายหร อช อหม ด คอล ม D = ค าระด บ(ไม ม ก ได ) คอล ม C = ค าพ ก ด N (แกน Y) คอล ม B = ค าพ ก ด E (แกน X) คอล ม A = Number Point จ ดเก บไฟล ในร ปแบบ CSV (Comma delimited) (*.CSV) 8) เป ดโปรแกรม Note Pad แทบเมน File Open เล อกไฟล ท จ ดเก บตาม ข อ 7) ซ งม นามสก ล เป น CSV ส ญล กษณ Icon ด งร ป 9) เสร จแล วจ ดเก บในร ปแบบ Text file (*.txt) ก จะได ไฟล ค าพ ก ดท พร อม โหลดส โปรแกรม Auto CAD ซ งกระบวนการท ผ านมาน เร ยกว าการจ ดการ ไฟล ค าพ ก ด ให อย ในร ปแบบของ Points File ท จะต องน าไปใช ในการ Import Points ห วข อต อไป (2) การน าเข าข อม ล โปรแกรม AutoCAD Land Desktop 1) การเร มต นและต งค าต างๆ (Start Drawing / Project Setting) เป ดโปรแกรม AutoCAD Land Desktop โดยท าการ Tab ท Icon Autodesk Land Desktop จะปรากฏ Dialog Box ของ Autodesk Land Desktop Today คล กส New Dialog Box : New Drawing :Project Base จะปรากฏข นด งร ป ท Name: พ มพ ช อไฟล ท ต องการ คล ก ท ป ม Create Project เพ อท าการสร างโปรเจ กใหม Prototype: ก าหนดให เป น Default [Meters] โดยคล กท เพ อเปล ยน Prototype Project Path: Directory ท จ ดเก บ Project Project Information: Name: พ มพ ช อ Project ควรใช ช อเป นภาษาอ งกฤษ Description: เป นการบรรยายเก ยวก บข อม ล Project ไม ต องพ มพ ก ได เพราะไม ม ความเช อมโยงก บข อม ลของไฟล Keywords: เป นระห สหร อ Password ท ใช ในการป องก น ไฟล ปกต ไม น ยมใช เน องจากอาจจ าไม ได ท าให ไม สามารถ เป ดงานได อ ก คล กส OK คล ก OK dialog box Load Setting จะปรากฏข น ด งร ป คล ก Next Dialog Box Units Linear Units: ต งหน วยว ดเป น Meters Angle Units : หน วยว ดม มเป น Degrees Angle Display Style : การแสดงผลนองม ม แสดงเป นม มท ม ค าตามเข มนาฬ กา โดยม ค า ม มจากท ศเหน อ Degrees Dialog Box Scale Horizontal : การต งค ามาตราส วนทางราบ Vertical : การต งค ามาตราส วนทางด ง Sheet Size : ต งค ากระดาษหร อพ นท แสดงข อ Zone : หน าต างน เป นการก าหนดระบบ พ ก ด แผนท ให ก บโปรเจ กซ งในพ นท ภาคเหน อของไทยอย ใน 47 Q Categories : เล อก Map Datum gเป น UTM WGS 84 Datum Available Coordinate System : ก าหนดเป น UTM WGS 84 Datum Zone 47 North Central Meridian 99 d E Dialog Box Text Style : เป นหน าต างท ใช ก าหนด ชน ด และ ขนาด ของต วอ กษร ซ งม ให เล อกหลายร ปแบบ ให ก าหนดเป น Standard Border: เป นการก าหนด ร ปแบบของ เส นขอบและกรอบของ Title Box ก าหนดให เป น None (ไม ใช ) แล วคล กส Finish จะปรากฏ หน าต างแสดงการต งค า ต างๆท ได ด าเน นการท งหมด คล ก OK โปรแกรมจะท าการโหลดไปส พ นท ท างานของโปรแกรมท นท โดยม ค า Parameter ตามท ได ก าหนด (ด งร ป) 2) การน าเข าข อม ลค าพ ก ดจากไฟล (Point File Download) ท Menu Bar ของ AutoCAD เล อก Tab ท Points Box ของ Point Setting Point Setting ปรากฏ Dialog Use AutoCAD Point for Create : ใช ค าเด มของโปรแกรม คล ก Tab ท Maker : ก าหนดตามร ป ท 1 Insert : ใช ค าเด มของโปรแกรม ท าการ Check Box Use AutoCAD Point for Update : ใช ค าเด มของโปรแกรม Coords : ใช ค าเด มของโปรแกรม Description Keys :ใช ค าเด มของโปรแกรม Maker ร ปท 1 ร ปท 2 คล ก Tab Text ก านดค า ท Description และเล อกส ได ตามท ต องการ (ร ปท 2) OK ต งระบบการอ าค าพ ก ดให project โดยให อ าน ค า Easting ตามด าย ค า Northing ด วยการ แทบ ท ป ม Coods แล วเล อก Check Box ตามด วย าง ท เมน บาร คล ก ท เมน Points Import / Export Points Import Points จะปรากฏ Dialog box Format Manager - Import Points ข น เพ อให เล อกไฟล Point ท จ ดเก บไว ตามห วข อท 4) คล กท เพ อเล อกไฟล points ท จ ดเก บในโฟลด เดอร (*. Txt) ข อส งเกต ในหน าต างน เม อเล อก directory Path แล วอาจจะย งไม พบ ไฟล points ให ท าการเปล น file type เป น *.txt แล ว คล ก OK จากน น คล ก Ok ในท กหน าต างท ปรากฏ แล วPoints ท ท าการโหลด ท งหมดก จะปรากฏในพ นท ท างาน ของ AutoCAD (Drawing Area) จากน นท าการเช อมเส นจากหม ด ถ งหม ดตามรายการของ รายละเอ ยดท ได บ นท กไว ในสม ด สนาม Note ผ ท ใช ค ม อน ต องเป นบ คคลท ม ความร พ นฐานในการใช โปรแกรม AutoCAD อย บ าง ส ญล กษณ จ ด ตามค าพ ก ด แสดงช อหม ด (Description) 3) จากน นใช ค าส งในกล ม Drawing ( Line, Pline ) เข ยนเส นเช อมระหว างหม ดถ ง หม ด ตามรายการร งว ดท ท าการบ นท กไว ภาคสนาม (Chain) ควรใช ค าส ง Pline เพ อเข ยนร ปหลายเหล มแบบป ด โดยใช ต วเล อกค าส ง Close ในการเข ยนป ดเส นในต าแหน งของร ปป ด ตามข อ 3) ท าให ได ร ปแปลงจากร งว ดแปลงท ด นของราษฎรตามโครงการจ ดการทร พยากรท ด น และป าไม โดยม รายละเอ ยด ค อ ร ปแปลงท ด น, หมายเลขแปลง และ ช อผ ครอบครอง Note เลขแปลงท ด นและช อผ ครอบครอง ได จากการใช ค าส ง เข ยนต วอ กษร (Dtext) ของ AutoCAD ร ปแบบ : Command: dtext (ค าส ง) Current text style: Standard Text height: 5.00 (โปรแกรมก าหนดความส งต วอ กษร ให = 5 มม.) Specify start point of text or [Justify/Style]: (โปรแกรมถามจะเข ยนแบบจ ดร ปแบบ / ร ปแบบ ในท น ให เล อกJustify : พ มพ อ กษร J ) Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: (เล อกใช Center ( C )) Specify center point of text: (เล อน Crosshair ไปท ต าแห งกลางร ปแปลงท ด นโดยประมาณ แล ว คล กส เมาส เพ อก าหนดต าแหน งท จะเข ยนต วอ กษร) (3) การส งออกข อม ล (Exports ) เป นการส งออกข อม ล Drawing ซ งอย ในร ปแบบของ Vector ของ AutoCAD ไปย งข อม ลของระบบ GIS ในร ปแบบของ Shape file ท เมน บาร เล อก Map Tools Exports คล ก Map คล ก Tools คล กส Export ท Drives: คล ก Export Type: คล ก เพ อเล อกไดรว ส าหร บจ ดเก บ เปล ยน ESRI Shape File Name: พ มพ ช อ Shape file ตามต องการ ท Dialog Box : Export (4) ท Entity Type เป นทางเล อก ว าต องการส งออกเป น Shape ชน ดใด ม เล อกอย 4 ชน ด ค อ point, Line, Polygon, Text ในท น ต องการส งออก ร ปแปลงท ด นให เล อก Polygon 4 เล อกท Select objects manually เพ อเล อกร ปแปลงท ด นเอง คล ก ไอคอน โปรแกรมจะกล บไปย งหน าต าง Drawing จากน นใช เมาส เล อกแปลงท ด นท งหมดในพ นท Drawing แล ว คล ก เมาส ขวา และ คล กส OK Polygon AutoCAD ก จะท าการส งออกข อม ลในร ปแบบ Shape file แบบร ปป ด (Polygon) ในท น (สมม ต ใส ช อไฟล เป น Landuse_pol ซ งค าว า pol เป นคร องช ว าเป น shape file แบบ ใช ค าส ง Exports (ท าตามข นตอนท ได กล าวแล ว) เพ อส งออกข อม ลอ กคร ง โดยเล อก Entity Type เป น Text แล วท าการเล อกข อม ล ท เป นต วอ กษรท งหมด ใช ช อ Landuse_text ซ งค าว า text เป นเคร องช ว าเป น shape file แบบ text และ Point (4) การจ ดการข อม ล (Data Management) ด วยโปรแกรม Arc GIS (Arc Map 9) 1) เป ดโปรแกรม Arc GIS (Arc Map 9.2,9.3,9.3.1 และ Arc Map 10 ) Menu Tools Data View Table Of Contents 2) ในโปรแกรม Arc GIS ก จ าป นท จะต องก าหนดค า Parameters ต างๆ เพ อให โปรแกรม ประมวลผลเก ยวระบบพ ก ดของแผนท 3) การก าหนดระบบพ ก ดแผนท หร อ ระบบพ นหล กฐานของแผนท (Map Datum) 4) ในประเทศไทยน ยมใช ระบบพ นหล กฐานของแผนท (Map Datum) อย 2 ระบบ ค อ ระบบ Indians 1975 และ UTM WGS-84 ซ งท งสองระบบใช Map Project ใน ระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ซ งม การแบ งระบบแผนท ของโลก เป น 60 โซน และประเทศไทยเราอย ท โซน 47 และ 48 5) ระบบพ นหล กฐานแผนท Datum Indians 1975 ปรากฏการใช ในแผนท แสดงภ ม ประเทศของกรมแผนท ทหาร ล าด บช ด L7017 (น ยมเร ยกก นว า แผนท ช ด 17 หร อ แผนท 75) ส วน ระบบพ นหล กฐานแผนท UTM WGS-84 ประเทศไทย โดยกรมแผน ท ทหารเพ งจะเร มน ามาใช ประมาณ 30 ป ท ผ านมาน เอง และได จ ดท าแผนท แสดง ภ ม ประเทศข นมาใช ใหม ค อล าด บช ด L7018 ( น ยมเร ยกก นว าแผนท ช ด 18 หร อ แผนท 84 ) คล กส ขวา 6) กรมป าไม ได ก าหนดให หน วยงานในกรมป าไม ใช แผนท ล าด บช ด L7018 เป นแผนท มาตรฐานในการปฏ บ ต งาน และ อ างอ งต างๆ ในภารก จของกรมป าไม 7) การก าหนด Project คล กส Properties 1 ค 2 แทบท Coordinate System Predefined Project Coordinate System UTM WGS 1984 Northern hemisphere WGS 1984 UTM Zone 47N คล ก Apply คล ก OK 8) น าเข าข อม ล คล ก (Add Data) ปรากฏ dialog box ของ Directory ท ใช ในการจ บเก บข อม ล Shape file ท เราส งออกจากโปรแกรม AutoCAD (ช อไฟล Landuse _Pol และ ไฟล landuse _text) ป ม Connect To Folder Shape file Data Folder เก บข อม ล 9) กรณ คล ก (Add Data) แล วไม ปรากฏ folder ท จ ดเก บข อม ลของเรา ให คล กส ท ป ม Connect To Folder แล วค อยเล อก Drive \ Folder \ * file.shp คล ก เล อก Shape File ตามต องการ คล กส Add Note กรณ ม ข อม ลมากกว าหน งไฟล สามารถท จะเล อกเข ามาพร อมก นได 10) ในการส งออกข อม ลจาก AutoCAD ตามห วข อ (3) น น Shape file ท ได จะย งไม ม ข อม ลเช งอรรถ ด งน นเราต องท าการเช อมข อม ลท เป นร ปแปลงท ด น (Landuser_pol) เขาก บข อม ลเลขท ด น (Landuser_text) ข อส งเกต ค อ ท งสองข อม ลไม ม ตารางท ม ความส มพ นธ ก นเลย จ งไม สามารถท จะท าการเช อมข อม ลไดโดยการใช ค าส ง Jion ตามปกต ได แต ม ว ธ เช อมข อม ลโดยการน าความส มพ นธ ก นเช งพ นท (Spatial Join) 11) คล ก ท ArcToolBox Analysis Tools Overlay Spatial Join ArcToolBox Analysis Tools Overlay Spatial Join Target Features: เล อก Shape file หล กท ต อง การเช อม (Landuse_pol.shp) Join Features: เล อก Shape file ท น ามาเช อม (Landuse_pol.shp) Output Features Class: ผลร บของ Shape file ท ได (Landuse_pol_spatialjoin.shp ) Attribute ของ landuse_pol ก อนการท า Spatial Join Attribute ของ landuse_text ก อนการท า Spatial Join Attribute ของ landuse_spatialjoin หล งการท า Spatial Join 12) การเช อมข อม ลเช งพ นท (Spatial Data) เข าก บข อม ลเช งอรรถ (Attribute Data) โดย การน าข อม ลท ได จาก ห วข อท 11) มาเช อมก บข อม ลเช งอธ บายท ได จ ดเก บไว ตาม ห วข อ ท ) ท หน าต าง Table Of Contents คล กส ขวา ท Shape file Join and Relate Join Check box เล อก Keep all Recorde เช อม ก บ Attribute จากตาราง เล อก field ท ใช เป นหล กในการเช อม เล อก file ข อม ล ท ได จ ดเก บไว (file Excel) เล อก คอล มน ใน Excel เป นข อม ลชน ดเด ยวก นก บข อม ลของ field ใช ในการค นหาไฟล Attribute Table เม อเล อกองค ประกอบครบตามท โปรแกรมก าหนดแล ว คล ก OK 13) ผลของการเช อมข อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks