2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) - PDF

Description
การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 52 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก บการน าเสนองานอ กร ปแบบ หน งซ งน กเร ยนสามารถท าได ด วยตนเอง และน าสนใจ ส งเสร มความค ดสร างสรรค ในการ สร างงาน รวมท งย งให น กเร ยนใช เป นเคร องม อในการน าเสนองานของน กเร ยนได น นค อ การน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงานน าเสนอให เป น E-book ซ งม ว ธ การด งน 1. เป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ข นมา โดยการคล กท Start All Programs Microsoft office Microsoft PowerPoint 2010 ภาพท 1 ข นตอนการเป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 1 3. คล กท ต งค าหน ากระดาษ (Page Setup) ภาพท 2 การเล อกคาส งต งค าหน ากระดาษ (Page Setup) 4. ต งค าในหน าต างการต งค าหน ากระดาษ โดยเล อก ขนาดภาพน ง ส าหร บ (Slides sized for) : ให เป น กระดาษ A4 ( มม.) (A4 Paper ( mm)) 5. คล กเล อกท การวางแนวภาพน งให เป น แนวต ง (Portrait) 6. คล กท ตกลง (OK) ภาพท 3 การกาหนดร ปแบบต งค าหน ากระดาษเพ อทา E-Book 7. คล กท ป ม ตรง ช ดร ปแบบ (Themes) 8. เล อกล กษณะร ปแบบท ต องการ การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 2 ภาพท 4 การเล อกล กษณะร ปแบบจากช ดร ปแบบ 9. ออกแบบหน าปกโดยการพ มพ ข อความและตกแต งให สวยงาม ภาพท 5 หน าปก E-Book ท ถ กออกแบบข นมา การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 3 10. เพ มหน าสไลด หร อภาพน งใหม โดยการคล กขวาใต สไลด แผ นท 1 แล ว คล กเล อก สร างภาพน ง (New Slide) ภาพท 6 การสร างภาพน งเพ มข นมาใหม 11. สร างป มเช อมโยงหน าเอกสาร โดยการคล กท แท บ แทรก (Insert) 12. คล กท ป ม ร ปร าง (Shapes) 13. เล อกล กษณะร ปร างในช ดป มปฏ บ ต การท ต องการ ในท น จะเล อกสร าง ป มปฏ บ ต การ (Action Buttons) หน าแรก (Home) ภาพท 7 การเล อกสร างป มปฏ บ ต การ หน าแรก จากร บบอน การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 4 14. คล กวาดป มปฏ บ ต การ หน าแรก (Action Buttons: Home) ลงบน สไลด แผ นท ต งค าการกระท า โดยคล กเล อกท เช อมโยงภาพน งหลายม ต ไปท (Hyperlink to) : 16. คล กเล อกหน าการเช อมโยงท ต องการ เช น ภาพน งแรก (First Slide) 17. คล ก ตกลง (OK) ภาพท 8 การต งค าการเช อมโยงของป มปฏ บ ต การ หน าแรก 18. คล กท แท บ ร ปแบบ (Format) 19. คล กท ช ดคาส ง ล กษณะร ปร าง (Shape Styles) 20. คล กเล อกล กษณะร ปร างท ต องการเพ อปร บตกแต งป มเช อมโยงหลาย ม ต ท สร างไว การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 5 ภาพท 9 การปร บตกแต งป มเช อมโยงหลายม ต ท สร างไว 21. สร างภาพน งใหม อ กเพ มเต ม 22. สร างป มเช อมโยงหน าเอกสารด วยการเล อกสร างป มปฏ บ ต การเป น ย อนกล บ หร อ ก อนหน า (Action Buttons: Back or Previous) โดยเร ม จากการคล กท แท บ แทรก (Insert) 23. คล กท ป ม ร ปร าง (Shapes) 24. เล อกล กษณะร ปร างในช ดป มปฏ บ ต การท ต องการ ในท น จะเล อกสร าง ป มปฏ บ ต การ ย อนกล บ หร อ ก อนหน า (Action Buttons: Back or Previous) การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 6 ภาพท 10 การเล อกสร างป มปฏ บ ต การ ย อนกล บหร อก อนหน า จากร บบอน 25. คล กวาดป มปฏ บ ต การ ย อนกล บ หร อ ก อนหน า (Action Buttons: Back or Previous) ลงบนสไลด แผ นท ต งค าการกระท า โดยคล กเล อกท เช อมโยงภาพน งหลายม ต ไปท (Hyperlink to) : 27. คล กเล อกหน าการเช อมโยงท ต องการ เช น ภาพน งก อนหน า (Previous Slide) 28. คล ก ตกลง (OK) การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 7 ภาพท 11 การต งค าการเช อมโยงของป มปฏ บ ต การ ย อนกล บหร อก อนหน า 29. ปร บตกแต งล กษณะป มเช อมโยง ด วยการคล กขวา ท ป ม ย อนกล บ หร อ ก อนหน า (Back or Previous) 30. คล กเล อก จ ดร ปแบบร ปร าง (Format Shape ) 31. คล กท ส เส น (Line Color) 32. คล กเล อก ไม ม เส น (No line) 33. คล กท ป ด (Close) ภาพท 12 ปร บตกแต งล กษณะป มเช อมโยงท สร างไว การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 8 34. สร างป มเช อมโยงหน าเอกสารด วยการเล อกสร างป มปฏ บ ต การ ไปข างหน า หร อ ถ ดไป (Action Buttons: Forward or Next) เพ มเต ม โดยเร มจากการคล กท แท บ แทรก (Insert) 35. คล กท ป ม ร ปร าง (Shapes) 36. เล อกสร างป มปฏ บ ต การ ไปข างหน า หร อ ถ ดไป (Forward or Next) ภาพท 13 การเล อกสร างป มปฏ บ ต การ ไปข างหน าหร อถ ดไป จากร บบอน 37. คล กวาดป มปฏ บ ต การ ไปข างหน า หร อ ถ ดไป (Action Buttons: Forward or Next) ลงบนสไลด แผ นท ต งค าการกระท า โดยคล กเล อกท เช อมโยงภาพน งหลายม ต ไปท (Hyperlink to) : 39. คล กเล อกหน าการเช อมโยงท ต องการ เช น ภาพน งถ ดไป (Next Slide) 40. คล ก ตกลง (OK) การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 9 ภาพท 14 การต งค าการเช อมโยงของป มปฏ บ ต การ ไปข าหน าหร อถ ดไป 41. ปร บตกแต งล กษณะป มเช อมโยง ด วยการคล กขวา ท ป ม ไปข างหน า หร อ ถ ดไป (Forward or Next) 42. คล กเล อก จ ดร ปแบบร ปร าง (Format Shape ) 43. คล กท ส เส น (Line Color) 44. คล กเล อก ไม ม เส น (No line) 45. คล กท ป ด (Close) ภาพท 15 ปร บตกแต งล กษณะป มเช อมโยงท สร างไว การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 10 46. จ ดกล มป มต าง ๆ ด วยการเล อกป มท งหมด (คล กป มปฏ บ ต การ แล วกดป ม Ctrl ท แป นพ มพ ค างไว ) แล วเล อก จ ดกล ม (Group) 47. คล กขวาป มเช อมโยงท ถ กจ ดกล ม เล อก ค ดลอก (Copy) ภาพท 16 การค ดลอกป มเช อมโยงท งหมดท จ ดกล มแล ว เพ อนาไปไว ในหน าภาพน งอ น 48. คล กท หน าภาพน งอ น แล วคล กขวา เล อก วาง (Paste) 49. แสดงหน าภาพน งท ทาการวางป มเช อมโยงเสร จแล ว ภาพท 17 การวางป มเช อมโยงท งหมดท ค ดลอกมา การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 11 50. บ นท ก (Save) งานท ทาเสร จแล ว เป นไฟล PDF โดยคล กท แฟ ม (File) 51. คล กเล อกท บ นท กและส ง (Save & Send) 52. คล กท สร างเอกสาร PDF/XPS (Create PDF/XPS Document) 53. คล กท ป ม สร าง PDF/XPS (Create PDF/XPS) ภาพท 18 การบ นท กงานเป นไฟล เอกสาร PDF/XPS 54. เล อกไดร ฟ ท จะจ ดเก บ เช น ไดร ฟ D: 55. พ มพ ช อแฟ มในช อง ช อแฟ ม (File name) 56. คล กป ม จ ดพ มพ (Publish) ภาพท 19 การต งค าการบ นท กงานเป นไฟล เอกสาร PDF/XPS การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 12 57. จะปรากฏหน าต าง กาล งจ ดพ มพ 58. จากน นงานหน งส ออ เล กทรอน กส (E-Book) ท เราบ นท กเร ยบร อยก จะ แสดงข นมาและสามารถคล กป มเช อมโยงไปหน าอ น ๆ ได ตามท เราต งค าไว ภาพท 20 ผลงานท ได หล งจากบ นท กไฟล งานเร ยบร อยแล ว การนาเสนอภาพน ง และการประย กต ใช 13
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks