บทท 2 ประเภทของงานกราฟ กส Computer Graphics - PDF

Description
บทท 2 ประเภทของงานกราฟ กส Computer Graphics การสร างงานกราฟ กส การสร างงานกราฟ กส การสร างภาพกราฟ กส ด วยคอมพ วเตอร ม ว ธ การสร าง 2 แบบค อ แบบ Bitmap (Raster) แบบ Vector (Stroked) กราฟ กส แบบ Bitmap

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 11 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 ประเภทของงานกราฟ กส Computer Graphics การสร างงานกราฟ กส การสร างงานกราฟ กส การสร างภาพกราฟ กส ด วยคอมพ วเตอร ม ว ธ การสร าง 2 แบบค อ แบบ Bitmap (Raster) แบบ Vector (Stroked) กราฟ กส แบบ Bitmap เก ดจากจ ดส ท เร ยกว า pixels ประกอบก นเปนร ปรางบนพ นท ท ม ล กษณะเปนเสน ตาราง ม คาของต าแหนง และคาส ของต วเอง เหมาะสมตอการแสดงภาพท ม เฉด และส ส นจ านวน มาก เชนภาพถาย หร อ ภาพวาด กราฟ กส แบบ Bitmap ภาพแบบ Bitmap เปนภาพท ข นอย ก บ ความละเอ ยด หร อความคมช ด (Resolution) กราฟ กส แบบ Bitmap 1.1 พ กเซล (Pixel) เท ยบไดก บ จ ดภาพ 1 จ ด ท บรรจ คาส และถ กก าหนดต าแหนงไวบน เสนกร ดของแนวแกน x และแกนy ภาพบ ตแมปจะประกอบดวย พ กเซลหลายๆ พ กเซล 6 พ กเซลของภาพเฉดส ขาว/ด า พ กเซลของภาพส กราฟ กส แบบ Bitmap จ านวนพ กเซลของภาพแตละภาพ จะเร ยกวา ความละเอ ยด หร อ Resolution โดยจะเท ยบจ านวนพ กเซลก บความยาวตอน ว ด งน นจะม หนวย เปนพ กเซลตอน ว (ppi: pixels per inch) หร อจ ดตอน ว (dpi; dot per inch) 7 กราฟ กส แบบ Bitmap 1.2 เอสเปกเรโซของภาพ (Image Aspect Ratio) แอสเปกเรโชของภาพ ค อ อ ตราสวนระหวางจ านวนพ กเซลทางแนว ขวางและจ านวนพ กเซลทางแนวด งท ใชในการสรางภาพ ขนาดของภาพและม กจะเข ยนใน ร ปของ 800 x 600 8 กราฟ กส แบบ Bitmap 1.3 ร โซล ช น (Resolution) หมายถ ง รายละเอ ยดท อ ปกรณแสดงกราฟกชน ดหน งม อย ม กระบ เปนจ านวนพ กเซลในแนวนอนค อแนวแกน X และจ านวนพ กเซลในแนวต ง ค อแนวแกน Y ผ ผล ตอ ปกรณแสดงกราฟกส บางรายจะระบ คาร โซล ช น เป น ระด บส ง (High Resolution) ปานกลาง (Medium Resolution) และระด บต า (Low Resolution) 9 กราฟ กส แบบ Bitmap 1.4 ไฟล ภาพแบบ Bitmap ค อ ไฟล ท ม นามสก ล.BMP (Bitmap sequence) ถ กสร างข นมาเพ อใช เพ อแสดงผลภาพกราฟ ฟ คส าหร บ ระบบปฏ บ ต การว นโดวส เป นไฟล ท ไม ค อยม ประโยชน ในด านการใช งาน มากน ก จะใช ส าหร บเก บกราฟฟ คไฟล ท เป นต นแบบเส ยส วนใหญ ไฟล นามสก ล.TIF (Tagged Image File Format) เป นกราฟฟ คไฟล ท สร างมาเพ อ โปรแกรมประเภทจ ดหน าหน งส อ (Desktop Publishing) สามารถเก บข อม ล รายละเอ ยดของภาพได ค อนข างมาก ใช ได ท งใน Mac และ PC 10 กราฟ กส แบบ Bitmap 1.4 ไฟล ภาพแบบ Bitmap ค อ ไฟล ท ม นามสก ล. GIF (compu surve Graphic Interchange File) ถ กสร างข นมาโดยบร ษ ท Compu surve ซ งเป นบร ษ ทท ให บร การด านเคร อข ายของสหร ฐ เหมาะก บการเก บไฟล ร ปภาพขนาดเล ก และม จ านวนของส น อย ม ขนาดไฟล เล กเพราะสร างข นมาเพ อใช ในระบบ เคร อข าย ไฟล ท ม นามสก ล.JPG (Joint Photographic Experts Group) เป นไฟล ท ถ กสร างข นมาเพ อบ บอ ดข อม ลภาพ เพ อให ม ขนาด กระท ดร ด เพ อน าใช งานในระบบอ นเตอร เนต น ยมมาใช ในการแสดงผล ร ปภาพบนเคร อข ายอ นเตอร เนตเช นเด ยวก บ GIF แต ม ว ตถ ประสงค ในการ ใช งานแตกต างก น 11 กราฟ กส แบบ Bitmap 1.4 ไฟล ภาพแบบ Bitmap ค อ ไฟล ท ม นามสก ล. PSD ค อ กราฟฟ คไฟล ของโปรแกรมตกแต งร ปภาพ (Retouching) Adobe Photoshop ไฟล PSD น จะใช ก บโปรแกรม Adobe Photoshop เพ อการแก ไขตกแต งร ปภาพ ไฟล ท ม นามสก ล.PNG เป นกราฟฟ คไฟล ชน ดล าส ด ท น ามาใช แสดงผลภาพบนเวบเพจ 12 กราฟ กส แบบ Bitmap 1.4 ไฟล ภาพแบบ Bitmap ค อ ไฟล ท ม นามสก ล. PDF ไฟล PDF เป นไฟล เอกสารของ Adobe Acrobat ท ใช ในการแสดง เอกสารในร ปแบบของกราฟฟ ค ซ งจะต องใช โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการอ าน ส าหร บโปรแกรมท ใช สร างกราฟ กแบบ Bitmap ค อ โปรแกรม Paint ต างๆ เช น Paintbrush, PhotoShop, Photostyler เป นต น 13 กราฟกส แบบ Vector สรางดวยสวนประกอบของเสนล กษณะตางๆ และค ณสมบ ต เก ยวก บส ของเสนน นๆ ซ งสรางจากการค านวณทางคณ ตศาสตร เม อม การแกไขภาพ ก จะเปนการแกไขค ณสมบ ต ของเสน ท าใหภาพไม ส ญเส ยความละเอ ยด เช น ภาพ.wmf ซ งเปน clipart ของ Microsoft Office,Adobe Illustrator หร อ Macromedia Freehand 14 กราฟกส แบบ Vector 2.1 ไฟล ภาพแบบ Vector ค อ ไฟล ท ม นามสก ล. EPS (Encapsulated PostScript) เป นไฟล ท ถ กสร างข นมาเพ อใช ในงานออกแบบส อส งพ มพ (Desktop Publishing) เป นไฟล Vector มาตรฐาน ใช งานได ก บโปรแกรม หลายโปรแกรม สามารถท าการแยกส เพ องานพ มพ ได นอกจากน ย งใช ใน การบ นท ก Vector ไฟล จากโปรแกรมหน งเพ อน าไปโหลดใช งาน ในอ ก โปรแกรมหน งอ กด วย ไฟล ชน ดน จะม ขนาดใหญ กว าไฟล vector ชน ดอ นๆ 15 กราฟกส แบบ Vector 2.1 ไฟล ภาพแบบ Vector ค อ ไฟล ท ม นามสก ล. AI (Adobe Illustrator sequence) AI เป นไฟล ของ Adobe Illustrator จ งควรรแก ไขไฟล AI บน โปรแกรม Illustrator เท าน น ไฟล ท ม นามสก ล. FH (FreeHand) ค อ ไฟล ของโปรแกรม vector ท ช อว าโปรแกรม FreeHand ไฟล ท ม นามสก ล. DWG (DraWinG file) ค อ drawing file ของโปรแกรม AutoCAD 16 กราฟกส แบบ Vector 2.1 ไฟล ภาพแบบ Vector ค อ ไฟล ท ม นามสก ล. FLA (FLASH) เป นไฟล Vector ของโปรแกรม Macromedia Flash ใช ในการ สร างอน เมช นบนเวบเพจ ไฟล ท ม นามสก ล. SWF (Shock Wave Flash) เป นไฟล Vector ของโปรแกรม Adobe Flash ใช ในการแสดงผล Flash อน เมช นบนเวบเพจ 17 กราฟกส แบบ Vector 2.2 ออบเจ กต (Object) ออบเจ กตงายๆ (เชน วงกลม เสนตรง ทรงกลม ล กบาศก และอ นๆ เร ยกวาร ปทรงพ นฐาน) สามารถใชในการสรางออบเจ กตท ซ บซอนข น กราฟกแบบเวกเตอรใชค าส งงายๆ เพ อสรางออบเจ กตพ นฐาน เช น ลาก เสนตรงจากจ ด A ไปย งจ ด B หร อ ลากวงกลม ร ศม R โดยม จ ดศ นย กลางอย ท จ ด P 18 เปร ยบเท ยบค ณสมบ ต ของกราฟกส แบบบ ตแมปและภาพแบบ เวกเตอร 1. ในดานความเร วของการแสดงภาพท จอภาพ กราฟกแบบบ ตแมปสามารถแสดงใหเห นท จอภาพไดเร วกวาภาพ แบบเวกเตอร 2. ความสามารถในการเปล ยนขนาดภาพ ภาพแบบบ ตแมปจะท าไดไมมาก นอกจากน นย งอาจจะท าให ล กษณะของภาพผ ดเพ ยนไปจากเด มดวย 3. เน อท ในการจ ดเก บ ภาพแบบเวคเตอร ใช เน อท ในการจ ดเก บน อยกว าภาพแบบบ ตแมป 19 ประโยชนของคอมพ วเตอรกราฟก ใช แสดงผลงานดวยภาพแทนการแสดงดวยขอความ ใชแสดงแผนท แผนผ ง และภาพของส งตางๆ ใช ในการออกแบบทางดานตางๆ ไดม การน าคอมพ วเตอรกราฟกมาชวยทางการดานเร ยนการสอน คอมพ วเตอรกราฟกถ กน ามาใชในการจ าลองสถานการณ คอมพ วเตอรกราฟกสามารถน ามาสรางภาพน ง ภาพสไลด ภาพยนตร และรายการว ด โอ คอมพ วเตอรกราฟกท ม ผ ร จ ก และน ยมใชก นมากคงจะไดแก เกมส 20 รายละเอ ยดเพ มเต มของไฟล ภาพ แบบต างๆ ท ใช ในการออกแบบ เว บไซต ไฟล สก ล GIF(Graphics Interlace File) ภาพกราฟ กส สก ล GIF จ ดเป นไฟล ภาพส าหร บการเผยแพร ผ านทางอ นเตอร เน ต ต งแต ย คแรกๆ ข อด สามารถใช งานข ามระบบ (Cross Platform) ได ม ขนาดไฟล ต า จากเทคโนโลย การบ บอ ดภาพ สามารถส งไฟล ภาพได รวดเร ว ท าพ นของภาพให โปร งใสได (Transparent) ม โปรแกรมสน บสน นการสร างจ านวนมาก เร ยกด ได ก บ Graphics Browser ท กต ว ม ความสามารถด านการน าเสนอภาพเคล อนไหว (GIF Animation) ข อเส ย สามารถแสดงส ได เพ ยง 256 ส ไม เหมาะก บการน าเสนอภาพท ต องการความ คมช ด หร อภาพสดใส 22 ไฟล สก ล JPG (Joint Photographer s Expert Group) เป นอ กไฟล หน งท น ยมใช บนระบบอ นเตอร เน ต ม กใช ในกรณ ภาพท ต องการ น าเสนอม ความละเอ ยดส ง (24 bit color) ต องการบ บไฟล ตามความต องการของผ ใช ไฟล ชน ดน ม กจะใช ก บภาพถ ายท น ามาสแกน และต องการน าไปใช บนระบบอ นเตอร เน ต ข อด ข อเส ย สน บสน นส ได ถ ง 24 bits สามารถก าหนดค าการบ บอ ดไฟล ได ตามต องการ ม โปรแกรมระบบสน บสน นจ านวนมาก เร ยกด ได ก บ Graphics Browser ท กต ว ท าให พ นของร ปโปร งใสไม ได 23 ไฟล สก ล PNG (Portable Network Graphics) ไฟล สก ลล าส ดท น าจ ดเด นของไฟล GIF และ JPG มาพ ฒนาร วมก น จ งเป นท น ยมอ กสก ลหน งในป จจ บ น สามารถใช งานข ามระบบ ขนาดไฟล เล ก ม ค ณสมบ ต ในการท าภาพโปร งใส แสดงภาพแบบสอดประสานเช นเด ยวก บ GIF โดยม ความคมช ดท ด กว า ม ค ณสมบ ต Gamma ท าให สามารถปร บต วเองได ตามจอภาพ และปร บระด บ ความสว างท แท จร งตามท ควรจะเป น ข อด สน บสน นส ได ถ งตามค า True Color (16 bits,32bits หร อ 64 bits) สามารถก าหนดค าการบ บอ ดไฟล ได ตามต องการ สามารถท าภาพโปร งใสได 24 ไฟล สก ล PNG (Portable Network Graphics) ข อเส ย หากก าหนดค าการบ บไฟล ไว ส ง จะใช เวลาในการคลายไฟล ส งตามไปด วย แต ขนาดไฟล จะม ขนาดต า ไม สน บสน น Graphics Browser ร นเก า ความละเอ ยดของภาพ และจ านวนส ข นอย ก บ Video Card โปรแกรมสน บสน นในการสร างม น อย 25 Computer Animation ค อ การสร างภาพเคล อนไหวด วยคอมพ วเตอร โดยอาศ ยเคร องม อ ท สร าง จากแนวค ดทางคอมพ วเตอร กราฟ กส ช วยในการสร าง ด ดแปลง และให แสงและเงาเฟรมตลอดจนการประมวลผลการเคล อนท ต าง ๆ แอน เมช น 2 ม ต (2D animation) แอน เมช น 3 ม ต (3D animation) ว ธ การสร าง Animation Frame by Frame Tween Animation Action Script Frame by Frame 1. น าภาพมาใส ไว ในเฟรม 2. ท าการก าหนด Key Frame Key frame=frame ท ถ กก าหนดให ม การเปล ยนแปลงของว ตถ เพ อ สร างการเคล อนไหว การก าหนดค ย เฟรมท ม ช องว างห างก น ภาพท เปล ยนแปลงอาจ กระต กได 3. เหมาะก บภาพท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วและซ บซ อน Frame by Frame Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 Tween Animation เป นการสร างภาพโดยก าหนดค ย เฟรมเร มต นและค ย เฟรมส ดท ายแล ว ปล อยให โปรแกรมสร างความเปล ยนระหว างเฟรมโดยอ ตโนม ต ม 2 แบบ Motion Tween : เคล อนไหวโดยร ปทรงว ตถ ไม เปล ยนแปลง Shape Tween : เคล อนไหว โดยร ปทรงว ตถ เปล ยนแปลง ไปเป นอ ก ร ปหน ง ไฟล ม ขนาดเล ก การเคล อนไหวน มนวลมากกว า Frame by Frame Tween Animation Action Script เป นภาษาโปรแกรมท น าใช เพ มประส ทธ ภาพการท างาน สามารถท าการตอบโต ก บผ ใช ได (Interactive) Action script ถ กน ามาใช เม อม การกระท าเก ดข น(Event) การใช คอมพ วเตอร กราฟ กส สาหร บงานภาพยนต ในป จจ บ น Motion Capture หร อเร ยกส นๆว า Mocap ค อ เทคโนโลย ระบบอ ปกรณ ท ใช ใน อ ตสาหกรรมเช น TV Commercial, Animations, Games, อ ตสาหกรรมภาพยนตร หร อแม กระท งในวงการแพทย เพ อใช ในการ ต ดตามและบ นท กการเคล อนไหวคนจร งๆหร อส ตว จร งๆ โดยก าหนดจ ด สะท อนแสง(Marker) ท กระด กข อต อเพ อให ซอฟต แวร อ านโครงสร าง ท าทางการเคล อนท ได อย างเป นธรรมชาต และสมจร ง Motion Capture แอนด เซอร ก ส ผ ให ช ว ตแก กอลล ม ใน The Lord of The Ring Tom Hank เป น the conductor ใน The Polar Express Motion Capture จะม กล องถ ายการเคล อนไหว น กแสดงซ งใส ช ดแนบเน อส เด ยวก บบล สกร นหร อส ด า ต ด retro-reflective marker ต ดไว ตามตาแหน งต างๆ กล องจะทาหน าท ย งไปท จ ดเซ นเซอร เป นจ งหวะ และทาการจ บภาพสะท อนท ได จาก marker ไว ข อม ลจากกล องก จะส งไปย งคอมพ วเตอร ซ งจะไป match ก บ skeleton ท เป นเหม อน โครงกระด กของต วละคร CG อ กท ซ งจะทาให เราได การเคล
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks