รายงานผลการดาเน นงานก จกรรม ส ปดาห อาเซ ยน ระหว างว นท 2 6 ก นยายน PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงานก จกรรม ส ปดาห อาเซ ยน ระหว างว นท 2 6 ก นยายน 2556 ผ ร บผ ดชอบ งานห องสม ด งานแนะแนว กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม และกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ กล มบร หารงานว

Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 38 | Pages: 65

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงานก จกรรม ส ปดาห อาเซ ยน ระหว างว นท 2 6 ก นยายน 2556 ผ ร บผ ดชอบ งานห องสม ด งานแนะแนว กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม และกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ กล มบร หารงานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนองคร กษ อาเภอองคร กษ จ งหว ดนครนายก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 7 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาน า รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน นก จกรรมส ปดาห อาเซ ยน งานห องสม ด งานแนะแนว กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม และกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ กล มบร หารงาน ว ชาการโรงเร ยนองคร กษ อาเภอองคร กษ จ งหว ดนครนายก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 7 ประจาป งบประมาณ 2556 ซ งได ดาเน นก จกรรมเสร จเร ยบร อยแล วตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ตามก จกรรมท ได ร บ อน ม ต ในแผนปฏ บ ต ราชการโรงเร ยน ป งบประมาณ 2556 อน ง ระยะเวลาการจ ดก จกรรมตามท ระบ ไว ในแผนงาน ว นท 3 ม ถ นายน 9 ส งหาคม 2556 ต องเล อนออกไปเน องจาก โรงเร ยนป ด คร ไปส มมนาเช งปฏ บ ต ธรรม ณ ศ นย การศ กษาเขาแก วเสด จ ปราจ นบ ร ระหว างว นท ส งหาคม 2556 ขอขอบค ณท านผ อานวยการโรงเร ยนองคร กษ ท ให การสน บสน น และขอขอบค ณค ณคร ท กท าน ท ม ส วนช วยให ก จกรรมน ดาเน นการจนเสร จเร ยบร อยด วยด คณะกรรมการดาเน นงานก จกรรมส ปดาห อาเซ ยน สารบ ญ หน า สร ปผลการปฏ บ ต งานโครงการ / ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต ราชการ 1 แบบรายงานผลการดาเน นงานก จกรรม 3 สร ปผลการประเม นก จกรรม(ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม) 9 สร ปผลการใช งบประมาณ 11 ภาพถ ายก จกรรม 12 ภาคผนวก โครงการ/ ก จกรรม คาส งการทางานตามโครงการ/ก จกรรม(หร อบ นท กการมอบหมายงาน) ตารางก จกรรมส ปดาห อาเซ ยน บ นท กข อความขออน ญาตจ ดก จกรรมส ปดาห อาเซ ยน คากล าวรายงานก จกรรมส ปดาห อาเซ ยน คากล าวเป ดก จกรรมส ปดาห อาเซ ยน ต วอย างผลงานน กเร ยนก จกรรมแผนผ งความค ด My Map My Idea Passport ASEAN ต วอย างแบบสอบถามประเม นความพ งพอใจของผ เก ยวข อง สร ปผลการปฏ บ ต งานโครงการ/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2556 โครงการ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยน และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ช อก จกรรม ส ปดาห อาเซ ยน ผ ร บผ ดชอบ งานห องสม ด งานแนะแนว กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1 ด านปร มาณ 1. น กเร ยนท เข าร วมก จกรรม จานวน 1,597 คน 2. คร ท เข าร วมก จกรรม จานวน 66 คน 3. ผ ปกครองหร อหน วยงานภายนอก จานวน 2 องค กร 4. ระยะเวลาปฏ บ ต งานจร ง จานวน ม ถ นายน ก นยายน 5. แหล งท มาของเง น เง นงบประมาณท ใช จานวน 9,646 บาท 6. ความค มค าในการดาเน นการโครงการ / ก จกรรม ค มค า ไม ค มค า 7. ผลท ได ร บจากการดาเน นงาน (ต องระบ ด วย) น กเร ยนได อ าน ศ กษาค นคว าเก ยวก บอาเซ ยน จากศ นย อาเซ ยนศ กษา จากส ออาเซ ยนท หลากหลาย โดยเฉพาะน กเร ยน ช น ม.1 และ ม.2 ได ค นคว าข อม ลจากส อส งพ มพ ทาบ นท ก ความร อาเซ ยนเป นรายบ คคลในช วโมงร กการอ าน ส ปดาห ละ 1 คาบ ให น กเร ยนเข ากล มละ 5-8 คน สร ปรวมเป นความร ของกล ม แต ละกล มช วยก นเข ยนแผนผ งความค ดอาเซ ยนห องเร ยนละ 1 แผนผ ง โดยช วยก นเต มเต มหาความร เพ มเต มจาก เคร อข าย อ นเทอร เน ต น กเร ยนช น ม.3 คร ผ สอนให ค นคว าและทาแผนผ ง ความค ดในช วโมงส งคมศ กษา น กเร ยนช น ม.4 คร ผ สอน ภาษาอ งกฤษให น กเร ยนทาแผนผ งความค ดภาษาอ งกฤษ ห องเร ยนละ 1 แผนผ ง น กเร ยนช น ม.5 และ ม.6 คร ผ สอน ก จกรรมแนะแนว ให น กเร ยนทาแผนผ งความค ด กล มละ 3 5 คน กล มละ 1 แผนผ ง ประเด น อย อย างไรในอาเซ ยน รวมท งส น 108 แผนผ ง ทาให น กเร ยนท กคนได ศ กษาค นคว า และเร ยนร อาเซ ยน ได แลกเปล ยนเร ยนร จากการชมน ทรรศการ ท ง 4 ฐาน ได ช มอาหารอาเซ ยนท ปร งโดยเจ าของประเทศน น ๆ ได เร ยนร ว ฒนธรรมการละเล นพ นบ าน ท ม ความคล ายคล งก น ทาให เก ด ความร ความเข าใจอาเซ ยนในระด บด ด านค ณภาพ 1. ป จจ ยในการดาเน นงานเพ ยงพอ/เหมาะสม ด งน - คน เพ ยงพอ ไม เพ ยงพอ - งบประมาณ เพ ยงพอ ไม เพ ยงพอ - สถานท เหมาะสม ไม เหมาะสม - ระยะเวลา เหมาะสม ไม เหมาะสม 2. ผลผล ตท ได ร บ บรรล ว ตถ ประสงค ค ดเป นร อยละ 89 ต ากว าเป าหมาย เท าก บเป าหมาย ส งกว าเป าหมาย 3. ผ เก ยวข องก บก จกรรม(น กเร ยน/คร /ผ ปกครอง/ช มชน/ฯ) พ งพอใจก จกรรม/งาน/โครงการ ค ดเป นร อยละ 90 ของผ ท เข าร วมก จกรรม 4. ผลการจ ดก จกรรม บรรล ตามว ตถ ประสงค ในระด บ ปร บปร ง (ต ากว า 50 %) พอใช (50 %-74%) ด (75%-89%) ด มาก (90%-100%) 5. การม ส วนร วมก จกรรม ม เฉพาะฝ าย/งาน ในโครงการ- ม ช มชนเข ามาม ส วนร วมในโครงการโดย อ ทยานการ เร ยนร TK Park ให ความอน เคราะห น ทรรศการ พ พ ธ อาเซ ยน สถานท ตพม า ฟ ล ปป นส และสถานท ต ส งคโปร ให ความอน เคราะห ให ข อม ลเก ยวก บ ประเทศด งกล าว 6. รางว ลท ผ เข าร วมก จกรรมได ร บจากหน วยงาน ระด บโรงเร ยน ระด บเขตพ นท ระด บประเทศ ไม ม น กเร ยนได ร บรางว ลชนะเล ศ ได ร บโล พร อมเง นรางว ล ในการ ประกวดหน งส อทาม อ ในงานมน ษย ก บส งคม 56 มหาว ทยาล ย บ รพา จ งหว ดชลบ ร 2 ป ญหาและอ ปสรรค 1. อาหารประจาชาต อาเซ ยนม น อยไป ไม ได ช มท วถ ง 2. ควรจ ดก จกรรมในหอประช ม และม การสาธ ตอาหารอาเซ ยนให มากกว าน 3. การส บค นข อม ลอาเซ ยนแข งข นไม ได เน องจากอ นเทอร เน ตช า 4. การเล อนเวลาจ ดก จกรรม ทาให ไม ได แข งข นก จกรรมหน งส อเล มเล ก น ทานพ นบ านอาเซ ยน ข อเสนอแนะในการแก ป ญหาและอ ปสรรค 1. ได เร ยนร ว ฒนธรรมการก นของประเทศเพ อนบ าน 2. การส บค นข อม ลอาเซ ยนควรเปล ยนเป นการตอบคาถามก อนในรอบแรก เพ อค ดเล อกผ เข ารอบ การ ลดผ แข งข น เพ อแก ไขป ญหาอ นเทอร เน ตช า หร ออ นเทอร เน ตล ม ทาให แข งข นไม ได 3. การแข งข นก จกรรมหน งส อเล มเล ก น ทานพ นบ านอาเซ ยน ต องม เวลาให ทามากกว าน และไม ควร จ ดแข งเวลาใกล สอบ สมควรทาโครงการน ต อไป ไม สมควรทาโครงการน ต อไป ลงช อ...ผ รายงาน ลงช อ...ห วหน างาน ( นางสาวอาภา แก วภราด ย) (นางสาวอาภา แก วภราด ย).../.../....../.../... แบบรายงานผลการประเม นผลงาน/โครงการ งานห องสม ด โรงเร ยนองคร กษ ป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 7 ******************************************* โครงการ พ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ก จกรรม ส ปดาห อาเซ ยน แผนงาน พ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง ระยะเวลาดาเน นการ 3 ม ถ นายน - 9 ส งหาคม 2556 สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนองคร กษ กรอบการประก นค ณภาพการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. ส งเสร มการใช ศ นย อาเซ ยนศ กษาโรงเร ยนองคร กษ 2. ส งเสร มการเร ยนร 3. ส งเสร มการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป าหมาย เช งปร มาณ 1. น กเร ยน คร ร อยละ 85 ม ความร เก ยวก บอาเซ ยน ค ณภาพในระด บด เช งค ณภาพ 1. น กเร ยนและคร ม แหล งเร ยนร เพ อส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน 2. น กเร ยนม น ส ยร กการอ านและการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การดาเน นงาน ลาด บ ท ก จกรรม ระยะเวลา เป าหมายเช งปร มาณ ผลการดาเน นงานตาม เคร องช ว ดและเกณฑ ตาม แผน ปฏ บ ต จร ง กาหนด ไว ปฏ บ ต จร ง 1 เสนอโครงการเพ อพ จารณา อน ม ต 31 ม.ค ม.ค คร ง 1 คร ง โครงการผ าน พ จารณาอน ม ต 3 การดาเน นงาน ลาด บ ท ก จกรรม ระยะเวลา เป าหมายเช งปร มาณ ผลการดาเน นงานตาม เคร องช ว ดและเกณฑ 2 แข งข นก จกรรมแผนผ งความค ด My Map My Idea ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ เร อง เป ดโลก อาเซ ยน ตาม แผน ม.ย. - ก.ค. 3 ค นหาเยาวชนไทย ห วใจอาเซ ยน ก.ค. - ส.ค. ปฏ บ ต จร ง ม.ย. - ส.ค. 5 ก.ย. - 9 ก.ย. กาหนด ไว ม.1-ม.6 ห องละ 1 แผนผ ง ความค ด 46 แผนผ ง น กเร ยน ต วแทน ห องเร ยน ละ 2 คน ปฏ บ ต จร ง ม.1-ม.4 ห องเร ยน ละ 1 แผนผ ง ความค ด ม.5-6 กล มละ1 แผนผ ง ความค ด รวม 108 แผนผ ง น กเร ยน ต วแทน ห องเร ยน ละ 2 คน ม.1-3 ทาแผนผ ง ความค ดอาเซ ยน ภาษาไทย ห องละ 1 แผนผ ง ม.4 ทาแผนผ ง ความค ดภาษาอ งกฤษ ห องเร ยนละ 1 แผนผ ง ม.5-6 ทาแผนผ ง ความค ด กล มละ 1 แผนผ ง ไม ได แข งข น เน องจากการเล อน ก จกรรมเน องจากคร ไปส มมนา โรงเร ยน ป ด ส.ค. เล อน มาแข ง 2-6 ก.ย. ระบบอ นเทอร เน ต ข ดข อง 4 ลาด บ ท 4 ประกวดหน งส อเล มเล ก น ทานพ นบ านอาเซ ยน 5 ก จกรรม ระยะเวลา เป าหมายเช งปร มาณ ผลการดาเน นงานตาม เคร องช ว ดและเกณฑ 5 พ ธ เป ดศ นย อาเซ ยนศ กษา โรงเร ยนองคร กษ - พ ธ เป ด - ก จกรรมน ทรรศการ/ ก จกรรมสาธ ต/แสดงผลงาน น กเร ยน ตาม แผน ม.ย. - ก.ค. ส.ค. ปฏ บ ต จร ง ม.ย. - ก.ค. 5 ก.ย. - 9 ก.ย. กาหนด ไว หน งส อ เล มเล ก น ทาน อาเซ ยน 10 ประเทศ 5 ว น ปฏ บ ต จร ง หน งส อ เล มเล ก ต วอย าง น ทาน ฟ ล ปป นส ของ น กเร ยน 5 ว น ไม ได จ ดประกวด เน องจากระยะเวลาใกล สอบ น กเร ยนท กคนได ร บ Passport ASEAN เพ อ สร ปความร ท ได จากการ ชมน ทรรศการอาเซ ยน 4 ฐาน ฐาน พ พ ธอาเซ ยน ฐาน แผนผ งความค ด My Map My Idea ฐาน การละเล นพ นบ าน อาเซ ยน Mancala หล ม เม อง,จอเกาะ ฐานว ด ท ศน ประชาชาต อาเซ ยน 5 รายงานสร ปผลการ ดาเน นงาน ต.ค. 24 ม.ค. 57 รายงาน 1 เล ม รายงาน1 เล ม รายงานสร ปผลการ ดาเน นงานเพ อเป น ข อม ลในการปร บปร ง งาน งบประมาณ จานวน 9,646 บาท จาแนกเป น เง นงบประมาณ จานวน 15,190 บาท ใช จร ง จานวน 9,646 บาท ป ญหาอ ปสรรค อาหารประจาชาต อาเซ ยนม น อยไป ไม ได ช มท วถ ง ควรจ ดก จกรรมในหอประช ม และม การสาธ ตอาหารอาเซ ยนให มากกว าน การส บค นข อม ลอาเซ ยนแข งข นไม ได เน องจากอ นเทอร เน ตช า กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks