แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 - PDF

Description
แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 33 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการให ท วถ งและเพ ยงพอ 2. แนวทางการพ ฒนาด านก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน สะพาน ทางเท า และระบบระบายน า โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 1. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 2 บ านบ อบ งบประมาณ 150,000 บาท หม 2 2. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 3 บ านโคกศร บ ญเร อง งบประมาณ 150,000 บาท หม 3 3. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 4 บ านโปโล งบประมาณ 150,000 บาท หม 4 - 2 - โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 4. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 5 งบประมาณ 150,000 บาท หม 5 5. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 6 งบประมาณ 150,000 บาท หม 6 6. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 9 งบประมาณ 150,000 บาท หม 9 7. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 10 งบประมาณ 160,000 บาท หม โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 12 งบประมาณ 150,000 บาท หม 12 โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 8 งบประมาณ 100,000 บาท หม โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. หม 12 งบประมาณ 100,000 บาท หม โครงการก อสร างถนนยกร องพ นด น - ก อสร างถนนยกร องพ นด น และลงล กร ง สายบ านไก ค า ถ งร องท ง งบประมาณ 150,000 บาท 12. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. - ก อสร างรางระบายน า คสล. หม 7 บ านไร งบประมาณ 120,000 บาท หม โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. - ก อสร างรางระบายน า คสล. หม 8 บ านไก ค า งบประมาณ 150,000 บาท หม 8 4 - โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 14. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. - ก อสร างรางระบายน า คสล. หม 11 บ านไร งบประมาณ 150,000 บาท หม โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. - ก อสร างรางระบายน า คสล. หม 4 บ านโปโล งบประมาณ 100,000 บาท หม โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. - ก อสร างรางระบายน า คสล. หม 13 บ านไก ค า งบประมาณ 100,000 บาท หม โครงการซ อมแซมถนนล กร ง - ซ อมแซมถนนล กร งสายบ าน ไก ค า ถ งบ านโคกค าย งบประมาณ 100,000 บาท - 5 - โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 18. โครงการซ อมแซมถนนล กร ง - ซ อมแซมถนนล กร งสายบ าน โปโล ถ งบ านภ กด เจร ญ งบประมาณ 50,000 บาท 19. โครงการซ อมแซมถนนล กร ง - ซ อมแซมถนนล กร งสายบ าน โนนสมบ รณ ถ งบ านภ กด เจร ญ งบประมาณ 50,000 บาท 20. โครงการซ อมแซมถนนล กร ง - ซ อมแซมถนนล กร งสายบ านไร ถ งชลประทาน งบประมาณ 30,000 บาท 21. โครงการซ อมแซมถนนล กร ง - ซ อมแซมถนนล กร ง จ านวน 3 สาย(ถนนภายในหม บ านไก ค า, สายโนนสมบ รณ ถ งภ กด เจร ญ, สายบ านโคกค ายถ งท งสว าง) งบประมาณ 99,600 บาท - 6 - โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 22. โครงการก อสร างถนนยกร องพ นด น - ก อสร างถนนยกร องพ นด น และลงล กร ง สายบ านสาม คค ถ งล าเซบก งบประมาณ 100,000 บาท 23. โครงการก อสร างท อเหล ยม คสล. - ก อสร างท อเหล ยม คสล. ข าม ล าห วยป อดแป ด หม 7 บ านไร งบประมาณ 510,000 บาท หม 7 - 7 - โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 24. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. สายบ าน ไก ค า ถ ง บ านโคกค าย งบประมาณ 10,000,000 บาท 25. โครงการก อสร างถนน คสล. - ก อสร างถนน คสล. สายบ าน ไก ค า ถ ง บ านโคกสว าง งบประมาณ 14,000,000 บาท 26. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนน ล กร งสายบ าน ไก ค า ถ ง ห วยบ อ งบประมาณ 450,000 บาท 27. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนนล กร งสายบ าน ไก ค า ถ ง ห วยไร งบประมาณ 450,000 บาท - 8 - โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 28. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนน ล กร ง สายบ าน บ อบ ถ ง บ านภ กด เจร ญ งบประมาณ 450,000 บาท 29. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนน ล กร งสายบ าน บ านบ อบ ถ ง บ านเช อก งบประมาณ 750,000 บาท 30. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนน ล กร งสายบ าน โคกศร บ ญเร อง ถ ง ศ นย ราชการ 2 งบประมาณ 200,000 บาท 31. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนนล กร งสายบ าน โปโลถ งบ านไก ค า งบประมาณ 300,000 บาท - 9 - โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 32. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนนล กร ง สายบ าน โปโล ถ ง บ านโนนสมบ รณ งบประมาณ 300,000 บาท 33. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนน ล กร งสายบ าน บ อบ ถ ง บ านสาม คค พ ฒนา งบประมาณ 600,000 บาท 34. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนน ล กร งสายบ าน ไก ค า ถ ง ภ กด เจร ญ งบประมาณ 600,000 บาท 35. โครงการก อสร างถนนล กร ง - ก อสร างถนนล กร งสายบ าน บ านไร ถ ง ศ นย ราชการ 2 งบประมาณ 450,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 36. โครงการปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง - ปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง บ านสาม คค พ ฒนา ถ ง บ าน เช อก จ านวน 300,000 บาท 37. โครงการปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง - ปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง บ านโคกศร ฯ ถ ง บ านแมด จ านวน 400,000 บาท 38. โครงการปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง - ปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง บ านไก ค า ถ ง บ านภ กด เจร ญ จ านวน 300,000 บาท 39. โครงการปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง - ปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง บ านไก ค า ถ ง บ านหวาย จ านวน 200,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 40 โครงการปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง - ปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง บ านโคกค าย ถ ง บ านลาด จ านวน 300,000 บาท 41. โครงการปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง - ปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง บ านไร ถ ง บ านดงส โท จ านวน 500,000 บาท 42 โครงการปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง - ปร บปร งซ อมแซมถนนล กร ง บ านโคกค าย ถ ง บ านท งสว าง จ านวน 500,000 บาท 43. โครงการก อสร างถนนยกร องพ นด น - ก อสร างถนนยกร องพ นด น สายบ านบ อบ ถ ง บ านแมด จ านวน 750,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 44 โครงการก อสร างถนนยกร องพ นด น - ก อสร างถนนยกร องพ นด น สายบ านสาม คค ฯ ถ ง โคกศร ฯ จ านวน 450,000 บาท 45 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านไก ค า ถ ง บ านโคกค าย จ านวน 7,000,000 บาท 46 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านโปโล ถ ง บ าน แมด จ านวน 14,000,000 บาท 47 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านไร ถ ง บ านดงส โท จ านวน 6,000,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 48 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สายบ าน โนนสมบ รณ ถ ง ภ กด เจร ญ จ านวน 6,000,000 บาท 49 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านไก ค า ถ ง บ านโคกสว าง จ านวน 10,000,000 บาท 50 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านไก ค า ถ ง บ าน ภ กด เจร ญ จ านวน 15,000,000 บาท 51 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านสาม คค ฯ ถ ง บ านบ อบ จ านวน 12,000,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 52 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สายบ าน ไร ถ ง บ านโปโล จ านวน 15,000,000 บาท 53 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านโคกค าย ถ ง บ านท งสว าง จ านวน 10,000,000 บาท 54 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านไก ค า ถ ง บ าน ภ กด เจร ญ จ านวน 12,000,000 บาท 55 โครงการก อสร างถนนลาดยาง - ก อสร างถนนลาดยาง สาย บ านโนนสมบ รณ ถ ง ศ นย ราชการ 2 จ านวน 6,000,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 56 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าห วยปลาแดก ม.5 จ านวน 2,000,000 บาท 57 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าห วยไร บ านไร จ านวน 1,000,000 บาท 58 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าเซบก ม.10 จ านวน 2,000,000 บาท 59 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าห วยยาง บ านไก ค า จ านวน 1,000,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 60 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าห วยยาง บ านไร จ านวน 1,000,000 บาท 61 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าห วยบ อ บ านไก ค า จ านวน 1,500,000 บาท 62 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าห วยบ อ บ านบ อบ จ านวน 1,500,000 บาท 63 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ห วยฮ องห น ม. 3 จ านวน 1,000,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 64 โครงการก อสร างสะพาน คสล. - ก อสร างสะพาน คสล. ล าห วยส ม ม.5 จ านวน 1,000,000 บาท 65 โครงการปร บปร งซ อมแซมสะพานไม - ปร บปร งซ อมแซมสะพานไม บ านไก ค า - บ านเช อก จ านวน 150,000 บาท 66 โครงการปร บปร งซ อมแซมสะพานไม - ปร บปร งซ อมแซมสะพานไม บ านโคกค าย จ านวน 150,000 บาท 67 โครงการปร บปร งซ อมแซมสะพานไม - ปร บปร งซ อมแซมสะพานไม บ านบ อบ จ านวน 150,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 68 โครงการปร บปร งซ อมแซมสะพานไม - ปร บปร งซ อมแซมสะพานไม โคกศร บ ญเร อง สาม คค พ ฒนา จ านวน 150,000 บาท 69 โครงการก อสร างท อเหล ยม คสล. - ก อสร างท อเหล ยม คสล. ล าห วยไร (บ านไร ) จ านวน 600,000 บาท 70 โครงการก อสร างท อเหล ยม คสล. - ก อสร างท อเหล ยม คสล. ล าเซบก (บ านโปโล) จ านวน 600,000 บาท 71 โครงการก อสร างท อเหล ยม คสล. - ก อสร างท อเหล ยม คสล. ล าเซบก (บ านโนนสมบ รณ ) จ านวน 600,000 บาท โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 72 โครงการก อสร างท อเหล ยม คสล. - ก อสร างท อเหล ยม คสล. ร องแอ (บ านไร ) จ านวน 600,000 บาท 73 โครงการก อสร างท อเหล ยม คสล. - ก อสร างท อเหล ยม คสล. ล าห วยเซน อย (บ านบ อบ ) จ านวน 800,000 บาท ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการให ท วถ งและเพ ยงพอ 2. แนวทางการพ ฒนาด านพ ฒนาระบบจราจรและความปลอดภ ยของประชาชน โครงการ ก จกรรม (ผลผล ต งบประมาณ) 1. โครงการต ดต งไฟฟ าส องสว าง สาธารณะ - จ ดซ อโคมไฟฟ าสาธารณะ พร อมอ ปกรณ งบประมาณ 160,000 บาท 2. โครงการขยายเขตไฟฟ า - อ ดหน น กฟภ.จ. อ านาจเจร ญ เพ อขยายเขตไฟฟ าภายในหม บ าน หม 1, 13 งบประมาณ 300,000.- บาท หม 1, 13 กฟภ.จ.อจ. 3. โครงการต ดต งป ายเคร อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks