ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม PDF

Description
ก อนระเบ ยบวาระการประช ม 9 เร อง ระเบ ยบวาระท 1 เร องท แจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระการประช มคณะกรรมการสภาว ชาการ คร งท 4/2558 ว นจ นทร ท 20 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องประช มสภาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 23 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก อนระเบ ยบวาระการประช ม 9 เร อง ระเบ ยบวาระท 1 เร องท แจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระการประช มคณะกรรมการสภาว ชาการ คร งท 4/2558 ว นจ นทร ท 20 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องประช มสภาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558 ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง/ค างพ จารณา วาระท 3.1 เร อง ผลการพ จารณาอน ม ต การปร บข อม ลรายงานการจ ดการเร ยนการสอนภาคเร ยนท 2/2557 ระเบ ยบวาระท 4 เร องเสนอเพ อทราบ วาระท 4.1 เร อง รายงานจานวนน กศ กษาหล กส ตรฝ กอบรมประจาเด อน ม นาคม 2558 ระเบ ยบวาระท 5 เร องเสนอเพ อพ จารณา วาระท 5.1 เร อง พ จารณาอน ม ต ผลการเร ยน ภาคเร ยนท 1/2557 เพ มเต ม (เด อน เมษายน 2558) วาระท 5.2 เร อง พ จารณาเห นชอบรายงานการจ ดการเร ยนการสอน และศ กยภาพคร ผ สอนภาคเร ยนท 3/2557 วาระท 5.3 เร องพ จารณาเห นชอบ แผนการเร ยนตลอดหล กส ตร ระด บอน ปร ญญา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 วาระท 5.4 เร องพ จารณาเห นชอบการสาเร จการศ กษาระด บอน ปร ญญาของน กศ กษา ว ทยาล ยช มชน สม ทรสาคร ภาคเร ยนท 1/2557 น กศ กษาร น 1/2555 (เด อนเมษายน 2558) จานวน 10 คน วาระท 5.5 เร อง พ จารณาเห นชอบการข นทะเบ ยนอาจารย พ เศษประจารายว ชา หล กส ตรอน ปร ญญา ภาคเร ยนท 1/2558 จานวน 1 คน ระเบ ยบวาระท 6 เร องอ น ๆ ก อนระเบ ยบวาระการประช ม ชมว ด ท ศน ก จกรรมว ทยาล ยในรอบเด อน ม นาคม เป ดเร ยนหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและค ณภาพช ว ต ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ร นท 2 ว นท 2 ม นาคม 2558 ได เป ดฝ กอบรมหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและค ณภาพ ช ว ต ว ชา ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ร นท 2 ให ก บบ คลากรของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป จ.นครปฐม จานวน 35 คน เร ยนระหว างว นท 2-16 ม นาคม 2558 เวลา น. สอนโดย Mr.Zaw Zaw Oo 2. ทาบ ญต กบาตรว นมาฆบ ชา ว นท 3 ม นาคม 2558 ผ บร หาร คร อาจารย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร เข าร วมทาบ ญต กบาตรข าวสาร อาหารแห งแด พระภ กษ สงฆ ณ พ ทธมณฑลต าบลบ านแพ ว อาเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสาคร เน องในว นมาฆบ ชา ร วมก บ หน วยงานต าง ๆ และประชาชนในจ งหว ดสม ทรสาคร โดยม ร อยตารวจโท อาท ตย บ ญญะโสภ ต ผ ว าราชการจ งหว ด สม ทรสาคร เป นประธาน 3. ร วมประช มเช งปฏ บ ต การแนวทางจ ดทาข อม ลสารสนเทศเช งปร มาณและเช งค ณภาพตามมาตรฐานการจ ด การศ กษาของว ทยาล ยช มชน ว นท ม นาคม 2558 บ คลากรของว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ท ทางานด านว ชาการ งานหล กส ตร อน ปร ญญา และงานหล กส ตรฝ กอบรม จานวน 4 คน เข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การแนวทางจ ดทาข อม ลสารสนเทศเช ง ปร มาณและเช งค ณภาพตามมาตรฐานการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยช มชน โดยสาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชนได จ ด ประช ม เพ อสร างความร ความเข าใจเก ยวก บเกณฑ มาตรฐานการประเม นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยช มชน และ ร บทราบผลการดาเน นงานท ผ านมา ป ญหา ข อจาก ด และข อเสนอแนะในการปร บปร งการดาเน นงาน เพ อกาหนด แนวทางจ ดทาข อม ลสารสนเทศเช งปร มาณและเช งค ณภาพตามมาตรฐานการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยช มชนให เป นไปใน ท ศทางเด ยวก น ณ โรงแรมเว ยงใต กร งเทพฯ 4. ประช มทาว จ ยช มชน ว นท ม นาคม 2558 สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน ได จ ดอบรมให ก บบ คลากรของว ทยาล ยช มชน กล มภาคกลาง 4 จ งหว ด ค อ ว ทยาล ยช มชนอ ท ยธาน สระแก ว ตราด และสม ทรสาคร จานวน 40 คน เร อง การทาว จ ย ช มชน : การว เคราะห ข อม ลและการเข ยนรายงานผลการว จ ยช มชน คร งท 1 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรของ ว ทยาล ยช มชนสามารถว เคราะห ข อม ลท ได จากการศ กษาและว เคราะห ช มชนได และสามารถเข ยนและนาเสนอรายงาน ผลการว จ ยช มชนตามกระบวนการระเบ ยบว ธ ว จ ยท เหมาะสมได โดยคณะคร ของว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร เข าร บการ อบรม จานวน 8 คน ณ โรงแรมเว ยงใต กร งเทพฯ 5. ประช มคร มอบของท ระล กอ าลาตาแหน งผ อานวยการว ระช ย กว ธ ระว ฒน ว นท 23 ม นาคม 2558 คณะบ คลากรว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ได จ ดประช มและมอบของท ระล กเพ อแสดง ความกต ญญ กตเวท ให ก บท านผ อานวยการว ระช ย กว ธ ระว ฒน ท หมดวาระครบ 5 ป ของการดารงตาแหน งผ อานวยการ 6. เป ดฝ กอบรมหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและค ณภาพช ว ต ว ชา ภาษาไทย - พม า ระด บ 1 ร นท 8 ว นท 24 ม นาคม 2558 ได เป ดฝ กอบรมหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและ ค ณภาพช ว ต ว ชา ว ชา ภาษาไทย -พม า ระด บ 1 ร นท 8 ให ก บบ คลากรของพน กงาน บร ษ ท เซ าท อ สต เอเช ยนแพคเกจ จ งแอนด แคนน ง จาก ด จานวน 2 กล ม จานวน 40 คน เร ยนระหว างว นท 24 ม นาคม พฤษภาคม 2558 กล ม 1 เร ยนเวลา น. กล ม 2 เร ยนเวลา เวลา น. สอนโดย นายเฉล มพล จ ลสว สด 7. เป ดฝ กอบรมหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและค ณภาพช ว ต ว ชา ภาษาต างประเทศเพ อการส อสาร (ภาษาพม า) ระด บ 1 ร นท 3 ว นท 25 ม นาคม 2558 ได เป ดฝ กอบรมหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและ ค ณภาพช ว ต ว ชา ว ชาภาษาต างประเทศเพ อการส อสาร (ภาษาพม า) ระด บ 1 ร นท 3 ให ก บบ คลากรของพน กงาน บร ษ ท ป.สยามอ ตสาหกรรมการยาง จาก ด จานวน 19 คน เร ยนระหว างว นท 25- ม นาคม ม ถ นายน 2558 เวลา น. สอนโดย Mr.Zaw Zaw Oo 8. ร วมงานว นคนด ศร สาคร ว นท 27 ม นาคม 2558 ผ บร หารและบ คลากรของว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร เข าร วมแสดงความย นด ก บ ผศ.พ ธรา เล ศประเสร ฐศ ร และ ผอ.ธ ระช ย บ ญอาร ย กรรมการสภาว ชาการ ท ได ร บโล รางว ลคนด ศร สาคร ประจาป 2558 โดยม ท านช มพล ป จจ สานนท องคมนตร เป นประธานในการมอบรางว ล ณ โรงเร ยนเฉล มพระเก ยรต สมเด จ พระศร นคร นทร สม ทรสาคร 3 9. ร วมงานว นท ระล กพระบาทสมเด จพระน งเกล าเจ าอย ห ว พระมหาเจษฎาราชเจ าและว นข าราชการพลเร อน ว นท 31 ม นาคม 2558 ผ อ านวยการว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร น าบ คลากรเข าร วมก จกรรมก บทางจ งหว ด สม ทรสาคร เน องในว นท ระล ก พระบาทสมเด จพระน งเกล าเจ าอย ห ว พระเจษฎาราชเจ า ว นท 31 ม นาคม 2558 และว น ข าราชการพลเร อน ประจาป 2558 โดยม ร อยตารวจโทอาท ตย บ ญญะโสภ ต ผ ว าราชการจ งหว ดสม ทรสาครเป นประธาน ในพ ธ โดยทางจ งหว ดสม ทรสาครจ ดพ ธ ถวายราชสด ด พระบาทสมเด จพระน งเกล าเจ าอย ห ว พระมหาเจษฎาราชเจ า เพ อ แสดงความจงร กภ กด และน อมร าล กถ งพระมหากร ณาธ ค ณอ นใหญ หลวงแก ปวงชาชาวไทย พร อมก บงาน ว นข าราชการ พลเร อน ประจาป 2558 ระเบ ยบวาระท 1 เร องท แจ งให ท ประช มทราบ 4 1. เร องท ประธานแจ ง วาระท 1.1 เร อง สร ปเร อง 5 ระเบ ยบวาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช ม ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ได จ ดท ารายงานการประช มคณะกรรมการสภาว ชาการ คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558 เวลา น. จานวน 17 หน า ลงในเว บไซต ของว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ห วข อ ประช มสภาว ชาการประจาเด อน และขอให คณะกรรมการสภาว ชาการ ได ตรวจสอบความ ถ กต อง หากประสงค จะขอแก ไขให แจ งฝ ายเลขาน การฯ ภายในว นท 23 เมษายน 2558 หร อหากม การขอแก ไข เพ มเต มในว นน ฝ ายเลขาน การฯ จะได ดาเน นการต อไป (รายละเอ ยดด งเอกสารแนบท ายวาระ) มต ท ประช ม 6 รายงานการประช มคณะกรรมการสภาว ชาการ คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558 เวลา น. ณ ห องประช มว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ผ มาประช ม 1) นายว ระช ย กว ธ ระว ฒน ผ อานวยการ ประธานกรรมการ 2) นายธ ระช ย บ ญอาร ย ผ ทรงค ณว ฒ ทางว ชาการ กรรมการ 3) นางฐานว ร ณ นคร ผ ทรงค ณว ฒ ทางว ชาการ กรรมการ 4) นางพ ธรา เล ศประเสร ฐศ ร ผ ทรงค ณว ฒ ทางว ชาการ กรรมการ 5) นายธนพล ว โรจน ก จจา ผ ทรงค ณว ฒ ทางว ชาการ กรรมการ 6) นายโกศล หน สมแก ว ผ ทรงค ณว ฒ ทางว ชาการ กรรมการ 7) นายกมล ป ยภ ณฑ ผ ทรงค ณว ฒ ทางว ชาการ กรรมการ 8) นายเผด จ เปล งปล ง รองผ อานวยการฯ กรรมการและเลขาน การ 9) นางสาวนงล กษณ ม วงศร ผ ทรงค ณว ฒ ทางว ชาการ ผ ช วยเลขาน การสภาว ชาการ ผ ไม มาประช ม - ผ เข าร วมประช ม 1. นางสาวธ ญญล กษณ จ ระออน คร ว ทยฐานะชานาญการ งานเลขาน การสภาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ก อนระเบ ยบวาระการประช ม ชมว ด ท ศน ก จกรรมว ทยาล ยในรอบเด อน ก มภาพ นธ เป ดเร ยนหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและค ณภาพช ว ต ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ร นท 1 ว นท 2 ก มภาพ นธ 2558 ได เป ดฝ กอบรมหล กส ตรพ ฒนาท กษะและเสร มสร างประสบการณ ด านอาช พและ ค ณภาพช ว ต ว ชา ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ร นท 1 ให ก บบ คลากรของสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชน จานวน 22 คน เร ยนระหว างว นท 2 ก มภาพ นธ ม นาคม 2558 เวลา น. สอนโดย Mr.Zaw Zaw Oo 10. ปฐมน เทศน กศ กษาใหม ภาคเร ยนท 2/2557 ว นท 2 ก มภาพ นธ 2558 คณะผ บร หาร งานว ชาการ ได ไปปฐมน เทศน กศ กษาใหม ณ องค การบร หารส วนตาบล สวนส ม ซ งเป นน กศ กษาสาขาว ชาการปกครองท องถ น จานวน 25 คน โดยให ข อม ลด านการเร ยนการสอน การปฏ บ ต ตน ในการเร ยน ระเบ ยบข อบ งค บต าง ๆ เพ อให น กศ กษาได ปฏ บ ต ได ในท ศทางเด ยวก น และว นท 4 ก มภาพ นธ 2558 ก ได ไปปฐมน เทศน กศ กษาสาขาว ชาการจ ดการท วไป ณ ศ นย การเร ยนร โรงเร ยน สม ทรสาคร อ ก 1 ห องเร ยน จานวน 22 คน เช นเด ยวก น 11. ประช มร วมก บสาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 คณะผ บร หาร ของว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร นาโดย นายวรว ฒ บ ญเพ ญ ประธานสภา และ คณะกรรมการสภาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร กรรมการสภาว ชาการ และ สาธารณส ขจ งหว ด สม ทรสาคร นายแพทย ว รพล น ธ พงศ ได ประช มจ ดหาแนวทางการพ ฒนาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรการส งเสร มส ขภาพ ผ ส งอาย เพ อพ ฒนากล ม อสม.ของจ งหว ดสม ทรสาคร โดยจะเร มดาเน นการความร วมม อ พ ฒนาหล กส ตร และจ ดการ ศ กษาร วมก น 12. ประช มส มมนา การพ ฒนาบ คลากร และก จกรรมก ฬาบ คลากรว ทยาล ยช มชนท วประเทศ ว นท ก มภาพ นธ 2558 สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชนได จ ดประช มส ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks