เน อหาสอบการประเม นผลการเร ยนปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ช นประถมศ กษาป ท 1 - PDF

Description
เน อหาสอบการประเม นผลการเร ยนปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ช นประถมศ กษาป ท 1 - ตอบคาถามจากเร องซ งใจเพ อนร ก , ประโยค(ชน ดของประโยคบอกเล า คาถาม ปฏ เสธ) เร ยงประโยค,แต งประโยค สม ดแบบฝ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 18 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เน อหาสอบการประเม นผลการเร ยนปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ช นประถมศ กษาป ท 1 - ตอบคาถามจากเร องซ งใจเพ อนร ก , ประโยค(ชน ดของประโยคบอกเล า คาถาม ปฏ เสธ) เร ยงประโยค,แต งประโยค สม ดแบบฝ กห ด - คาคล องจอง, ดร ณศ กษาบทท 18 เร องหน ถนอม ตอบคาถาม(หน า 21-22) - หน วยท 10 การเตร ยมความพร อมทางเรขาคณ ต - หน วยท 11 แบบร ปและความส มพ นธ หน งส อแบบฝ กห ด - หน วยท 14 การบวกลบระคน หน งส อแบบฝ กห ด - บทท 4 ด นในท องถ น - หน วยท 5 บทท 1 ท องฟ าแสนงาม 23-28, 59-65, สม ดว ทย,ใบงาน ส งคมศ กษา ศาสนา - การปฏ บ ต ตนด 41-57,สม ด และว ฒนธรรม - การใช จ ายและการออม 91-99, สม ด ประว ต ศาสตร - ต วเราก บส งแวดล อม, ประว ต น กบ ญหล ยส ,สม ด ส ขศ กษา - ช ว ตปลอดภ ย (อ นตรายภายในบ าน โรงเร ยน) - อ นตรายจากการเล น,ว ธ ขอความช วยเหล อจากคนอ น พลศ กษา - การเคล อนไหวประกอบอ ปกรณ +เกม - งานในช ว ตประจาว น ดนตร - การร องเพลงและการเคาะจ งหวะ การงานฯ - การประด ษฐ ของเล น, พ บกระดาษแมวเหม ยว, ต กตาย ดหด สม ด เทคโนฯ - อ ปกรณ คอมพ วเตอร อ ปกรณ ท ใช ก บคอมพ วเตอร, อ ปกรณ เก บข อม ล การใช คอมพ วเตอร เบ องต น, ข อควรปฏ บ ต ในการใช งาน หน งส อเทคโนหน า สม ด คอมพ วเตอร -Unit 4 Paint (ข นตอนการเป ดป ดโปรแกรม+ส วนประกอบโปรแกรม, เคร องม อและการใช งาน) Unit 5 Network ความหมายของ Network ความสามารถของ Network Prepositions pp.38-39, สม ด - Tenses (The Simple Present Tense, The Simple Past Tense) pp.40-45, สม ด - Questions pp.47-48, สม ด - Animals, Baby animals, Animal sounds, Adjectives pp.86-90,pp.103,106,116 Social Studies - Spending money in daily life pp Resources for daily life pp , สม ดแบบฝ กห ด - The Sun, Earth, and Moon - Seasons - Time pp Money pp pp ช นประถมศ กษาป ท 2 - คา บ น ๕ คา, บรร/ คา ร ห น (คาท ไม ม ต วสะกด, ม ต วสะกด), ต ว ฤ (ร, ร, เรอ, ร อ) 86-87, สม ดเล มส ขาว ดร ณศ กษาเร อง หน ละเล ง บทท 57 - หน วยการเร ยนร ท 4 แบบร ปและความส มพ นธ หน งส อแบบฝ กห ด - หน วยการเร ยนร ท 8 เวลา หน งส อแบบฝ กห ด - หน วยการเร ยนร ท 13 บวก ลบ ค ณ หาร ระคน หน งส อแบบฝ กห ด หน วยการเร ยนร ท 5 บทท 2 สน กก บแรงไฟฟ า บทท 3 เร ยนร เร องพล งงาน ส งคมศ กษา ศาสนา - สมาธ และการบร หารจ ต และว ฒนธรรม - หน วยท 8 รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว ประว ต ศาสตร - อาเซ ยน ใบความร,สม ด - จ งหว ดฉะเช งเทรา ภ ม ป ญญาท องถ น ใบความร,สม ด - ประว ต น กบ ญหล ยส สม ด ส ขศ กษาและ ส ขศ กษา - ช ว ตปลอดภ ย (อ บ ต ภ ยทางน าและทางบก, ยาสาม ญประจาบ าน, สารเสพต ด, พลศ กษา เคร องหมายเต อนอ นตราย, การป องก นอ คค ภ ย) พลศ กษา - การเคล อนไหวประกอบอ ปกรณ +เกม Social Studies , ใบงาน,สม ด , สม ดแบบฝ กห ด - งานในช ว ตประจาว น ดนตร - ดนตร ก บก จกรรมในว นสาค ญ เพลงพ นเม อง การงานฯ - ว สด เศษว สด เคร องม อการออกแบบ, ประด ษฐ ซองใส เง น ท ค นหน งส อ สม ด เทคโนฯ - การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น การด แลร กษาคอมพ วเตอร หน งส อเทคโนหน า33-58 คอมพ วเตอร - Unit โปรแกรม Paint (ส วนประกอบหน าต างโปรแกรม, การทางานของ ribbon, - คาศ พท ) - The Simple Past Tense (was, were) The Present Continuous Tense Worksheet - Along the rules 1-2 สม ดส ชมพ - Conversations about giving directions s, p Transport and food pp Budgeting pp Buying Choices pp Resources for producers pp Sound pp Magnets pp Weight pp Capacity pp Money pp Fraction pp - ชน ดของประโยค (บอกเล า คาถาม ปฏ เสธ คาส ง ขอร อง) แบบฝ กห ด ช นประถมศ กษาป ท 3 - คาคล องจอง, คาขว ญ สม ดแบบฝ กห ด - ภาษาถ น, เพลงกล อมเด กตานานพ นบ าน หน งส อหล กการใช - ดร ณศ กษาเร อง ร งนก,วรรณคด เร องโอรสน อยพบพระบ ดา หน งส อดร ณศ กษาและวรรณคด - หน วยการเร ยนร ท 11 เง น หน วยการเร ยนร ท 12 ร ปเรขาคณ ต หน วยการเร ยนร ท 14 บวก ลบ ค ณ หาร ระคน หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง แรงและการเคล อนท - หน วยการเร ยนร ท 5 เร องไฟฟ าในบ านเรา ส งคมศ กษา ศาสนา - ว นสาค ญทางศาสนา 102,สม ด และว ฒนธรรม - ภาษ ,สม ด ประว ต ศาสตร - ว รบ ร ษและว รสตร ไทย ,สม ด Social Studies ส ขศ กษา - ช ว ตปลอดภ ย (อ บ ต เหต ในบ าน โรงเร ยน และการเด นทาง) พลศ กษา - กร ฑา ก จกรรมการเคล อนไหว+เกม ว ายน าเบ องต น - ท องถ นไทย ไทย ดนตร - ล กษณะของดนตร ท องถ น การข บร องเพลง การบรรเลงเคร องดนตร ประกอบเพลง 29-32, การงาน - สะอาด สม ด เทคโน - คอมพ วเตอร น าร ระบบการทางานคอมพ วเตอร การเป ดป ดคอมพ วเตอร การด แลร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร - Unit 4 โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด ส วนประกอบหน าต างโปรแกรม ข นตอนการเข า-ออก การทางานของ ribbon Unit 5 คาศ พท The Simple Present Tense pp The Present Continuous Tense pp Changes in word meaning (Homophones) pp.76 - Unseen - Places - Directions and Prepositions p Comparing and Contrasting p Sellers (producers) Buyers (consumers) pp Relationship Between Buyers and Sellers pp Plant and Animal Systems pp Our Body Systems pp Graphs pp Time pp Fraction pp , , ใบงาน, สม ด หน งส อเทคโนหน า 43-59 - คาราชาศ พท หมวดร างกาย หน งส อหล กภาษา + ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 4 - เคร องหมายวรรคตอนอ กษรย อ สม ดแบบฝ กห ด - สานวนโวหาร - สะกดคา ช ดท 17, วรรณกรรมเร อง บ านพ ล ก หน งส อวรรณกรรมหน า 87 - หน วยท 12 เศษส วน หน วยท 13 ทศน ยม หน วยท 14 เวลา หน วยท 15 บวก ลบ ค ณ หาร ระคน หน วยการเร ยนร ท 4 เร องเซลล ส ร ยะ แสงขาวและร งก นน า - มารยาทชาวพ ทธ, ศาสนพ ธ, การบร หารจ ตและเจร ญป ญญา - ระบบเศรษฐก จ, เง น, ธนาคาร -บ คคลสาค ญในสม ยส โขท ย - ภ ม ป ญญาไทยในสม ยส โขท ย ส ขศ กษา - เร องยา การปฐมพยาบาล โทษของบ หร และส รา 53-55, 61-63, พลศ กษา - แชร บอล กายบร หาร ว ายน าเบ องต น - ท องถ น ดนตร - เคร องดนตร 9-17+สม ดจด นาฎศ ลป - ค ณค านาฎศ ลป ไทย สม ดจด การงาน - อาช พน าร สม ด เทคโน - สร างงานเอกสารด วยไมโครซอฟท เว ร ด หน งส อเทคโนหน า คอมพ วเตอร - Chapter 5 Internet, Chapter 6 Multimedia Present perfect Tense sheet Adjectives (Comparative & Superlative) pp Punctuation pp American Salad, Reptiles pp Main Idea pp , Fact and Opinion pp Recipe Social Studies - Economics pp Unit 6 Photosynthesis and Respiration pp Rectangles and Squares pp Fractions pp , , สม ด,ใบงาน 58-66, ,สม ด ,สม ด - โวหาร 5 ชน ด เน น บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร สม ดแบบฝ กห ด - จดหมายถ งผ ปกครองและญาต วรรณกรรม บทท สะกดคาคร งท แบบฝ กสะกดคา - หน วยท 9 บทประย กต หน งส อเร ยน - หน วยท 11 ร ปสามเหล ยม แบบฝ กห ด - หน วยท 13 ร ปเรขาคณ ตสามม ต และปร มาตรของทรงส เหล ยมม มฉาก ใบงาน - หน วยท 14 แบบร ปและความส มพ นธ - หน วยการเร ยนร ท 5 น า ฟ า และดวงดาว -อากาศ บรรยากาศ ปรากฏการณ ธรรมชาต ว ฏจ กรของน า ลม ท ศก บการข น-ตกของ ,สม ด, ใบงาน - พ ทธสาวก, ชาวพ ทธต วอย าง ส งคมศ กษา ศาสนา - การบร หารจ ต และว ฒนธรรม - เศรษฐก จพอเพ ยง ประว ต ศาสตร - กร งธนบ ร, บ คคลสาค ญ ส ขศ กษา - ความปลอดภ ยในช ว ต พลศ กษา - ก จกรรมตะกร อ วอลเลย บอล กายบร หาร ว ายน าเบ องต น - ส เส น ดนตร - ดนตร ก บว ฒนธรรม สม ดจด ช นประถมศ กษาป ท 5 นาฎศ ลป - นาฎศ ลป ไทย ท องถ นไทย สม ดจด การงาน - งานธ รก จและการประกอบอาช พ เทคโน - การใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด(การสร างตาราง การ ดอวยพร การบ นท กเอกสาร)หน งส อเทคโนหน า65-77 คอมพ วเตอร - Chapter4 Algorithm and flowchart, Capter 5 Learning about internet Tenses pp Word Groups (Prefixes and Suffixes) p.69,pp Synonyms, Antonyms - Vocabulary pp Making Inferences pp Writing pp Social Studies - Economics pp The Solar System pp Decimals pp Line Graphs pp ช นประถมศ กษาป ท 6 ว ชา บทท หน า - การว เคราะห ข าว, การจาแนกข อเท จจร งและข อค ดเห น - การเข ยนรายงาน, บทร อยกรอง(กลอนส ภาพ/ กาพย ยาน 11) - สะกดคา คร งท มะกะโท, อาลาอาล ย หน งส อหล กภาษา วรรณกรรม - หน วยท 11 บทประย กต - หน วยท 12 ร ปเรขาคณ ตและการหาปร มาตร - หน วยท 13 แผนภ ม และความน าจะเป น หน งส อเร ยนและในสม ดจด การแก โจทย ป ญหา เศษส วน ทศน ยม จานวนน บ - หน วยการเร ยนร ท 7 ปรากฎการณ ของโลก , สม ด,ใบงาน - หน วยการเร ยนร ท 8 อวกาศ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม - หน าท ชาวพ ทธ - มารยาทชาวพ ทธ - ศาสนพ ธ - ความส มพ นธ ทางเศรษฐก จ 49-61, สม ด, ใบงาน ประว ต ศาสตร - บ คคลสาค ญในสม ยร ตนโกส นทร, ภ ม ป ญญาไทยสม ยร ตนโกส นทร , สม ด, ใบงาน ส ขศ กษา - เร องภ ยธรรมชาต, ยาเสพต ด พลศ กษา - ย ดหย น, ว ายน าท ากรรเช ยง - ส เส น ร ปร าง ร ปทรง ดนตร - ความเป นมาของดนตร ไทย สม ดจด นาฎศ ลป - ค ณค าของนาฎศ ลป และการละครไทย สม ดจด การงาน - งานธ รก จและการประกอบอาช พ เทคโน - การสร างการนาเสนอด วย MS.Powerpoint หน งส อเทคโนหน า (การใส effect การเช อมโยงเอกสาร การใส เส ยง ว ด โอ) คอมพ วเตอร - Chapter 4 Internet Computer network Question words & Answer สม ดจด, ช ทต ว, p Invitations pp Gratitude pp Letter writing pp Social Studies - Economics pp Unit 7 Human and their Environment - Unit 8 Light pp Unit 9 Heat - Speed pp Ratio and Direct proportion pp.60-72 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ว ชา บทท หน า โคลงโลกน ต, น ทานพ นบ าน หน งส อวรรณคด และวรรณกรรม หน า 24-41, คาว เศษณ, คาบ พบท, คาส นธาน, คาอ ทาน หน งส อหล ก ค าประมาณ หน า กราฟค อ นด บ หน า สมการเช งเส นต วแปรเด ยว หน า บรรยากาศ, เมฆ, การเปล ยนแปลงของโลก ใบความร, ใบงาน ส งคมศ กษา ศาสนา หน วยการเร ยนร ท 4 ศาสนาอ นๆในประเทศไทย หน า และว ฒนธรรม หน วยการเร ยนร ท 3 (ภ ม ศาสตร ) ทว ปเอเซ ย หน า , ใบงาน หน วยการเร ยนร ท 4 ทว ปออสเตรเล ยและโอเซ ยเน ย หน า , สม ด หน วยการเร ยนร ท 5 ภ ยธรรมชาต และส งแวดล อมในทว ปออสเตรเล ย หน า ประว ต ศาสตร หน วยการเร ยนร ท 4 อาณาจ กรส โขท ย หน า ,สม ด,ใบงาน ส ขศ กษา หน วยท 7 การปฐมพยาบาลและการเคล อนย ายผ ป วยอย างปลอดภ ย หน า หน วยท 8 มห นตภ ยจากสารเสพต ด หน า ค ณค าความงามในงานท ศนศ ลป ศ ลปว จารณ หน า เสร ม โน ตดนตร สากล,เคร องดนตร ไทย,วงดนตร ไทย, การอ านส ญล กษณ ดนตร สากล การงานอาช พ ประเภทของงานอาช พ, ค ณล กษณะของงานประกอบอาช พ หน า ว ธ การประมวลผลข อม ลด วยสารสนเทศ หน งส อสารสนเทศ หน า Subject - Verb Agreement pp Vocabulary pp Contractions pp Punctuations เข าเม องตาหล ว หล วตาตาม, คาเพราะเสนาะทานอง,สานวนไทย,กลอนสวด, กลอนบทละคร, กาพย ยาน 11, กาพย ฉบ ง 16, กาพย ส รางคนางค 28 (Basic Algebra) Algebraic Expressions.Evaluation, Addition and Subtraction pp and Rules for Simplification of Algebraic Expressions Heat Energy pp Transfer of Heat Energy pp Social Studies Unit 4 Relationship of Economics and Social System pp คอมพ วเตอร เอกสารประกอบการเร ยน Telling Time pp.189, Can you...? Questions pp Reading Comprehension การกรอกแบบฐานข อม ล, Table,Form,Report,Query สม ดจด Unit 6 Spreadsheet with Excel หน า Unit 7 Doing more with Excel หน า 74-81 ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา บทท หน า บทท 6 โคงส ภาษ ตโสพ สไตรยางค หน า บทท 7 กลอนดอกสร อยราพ งในป าช า หน า การละเล นพ นบ าน, คาภาษาต างประเทศใน ใบความร บทท 3 เส นขนาน หน า บทท 4 การประย ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks