ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข - PDF

Description
ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 43 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ซ งภายใน เอกสาร ประกอบด วย ส วนท 1 ข อม ลท วไป ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข ส วนท 4 นโยบายท ส าค ญ ส วนท 5 แผนงานพ ฒนางาน โครงการร เร ม และนวตกรรมจากงานประจ า ส วนท 6 แผนงานสน บสน นงานประจ า ส วนท 7 การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ส วนท 8 แบบฟอร มการจ ดท าแผน ส าน กแผนและย ทธศาสตร โรงพยาบาลมหาสารคาม หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป น ประโยชน ส าหร บท กหน วยงานเพ อใช ส าหร บจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ต อไป ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม กรกฎาคม 2555 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ข สารบ ญ ค าน า ก สารบ ญ ข สารบ ญ (ตาราง) ง สารบ ญแผนภาพ ฉ ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1. ประว ต โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 2. ข อม ลบ คลากร 2 3. ข อม ลทางการเง น 3 4. ข อม ลการให บร การ 13 ส วนท 2 กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบแผนงาน โครงการ กรอบงบประมาณ กรอบหน วยงาน 18 ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข ว ส ยท ศน พ นธก จ เข มม ง สร ปการว เคราะห องค กร (SWOT Analysis) แผนกลย ทธ เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 34 ส วนท 4 นโยบายท ส าค ญ นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ข ป 2553 ( นายจ ร นทร ล กษณว ศ ษฏ ) แผนย ทธศาสตร ระบบส ขภาพจ งหว ดมหาสารคาม พ.ศ นโยบายของนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดมหาสารคาม (นพ.ส ร ยา ร ตนปร ญญา) 69 หน า งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ค สารบ ญ (ต อ) ส วนท 5 แผนงานพ ฒนางาน โครงการร เร ม และนวตกรรมจากงานประจ า 70 ส วนท 6 แผนงานสน บสน นงานประจ า หมวดงบบ คลากร หมวดงบลงท น หมวดงบด าเน นงาน 73 ส วนท 7 การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ แนวทางการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การขออน ม ต โครงการ ข นตอนการขออน ม ต โครงการ 76 - ผ งข นตอนการเสนอโครงการ แบบบ นท กข อความเสนอขออน ม ต โครงการ 78 - องค ประกอบโครงการ แบบประเม นโครงการ แบบฟอร มขออน ม ต เบ กเง นโครงการ การปร บแผนปฏ บ ต การ การย มและชดใช เง นย ม ข นตอนการย มและชดใช เง นย ม 84 - ผ งข นตอนการย มและชดใช เง นย ม แบบฟอร มใบส ญญาการย มเง น หล กเกณฑ และอ ตราการเบ กจ ายงบประมาณ 88 ส วนท 8 แบบฟอร มและค าอธ บาย 91 หน า งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ง สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน 2 ระด บ อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม จ าแนกประเภทข าราชการ 2 ตาม จ.18 3 จ าแนกแพทย เฉพาะทางสาขาต างๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 3 4 สถานะเง นบ าร งป งบประมาณ 2551 มกราคม สร ปประมาณรายร บ ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 4 6 รายละเอ ยดงบประมาณรายร บ ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 4 7 สร ปงบประมาณรายจ าย จ าแนกรายหมวด ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 8 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบบ คลากร ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 9 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบด าเน นการ ป สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบลงท น ป ( ณ ส นป งบประมาณ ) 11 ประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม แผนประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม ประมาณการรายจ ายและรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม 2554 (หมวดงบด าเน นการ) 14 แผนรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม 2554 (หมวดงบลงท น) 15 ด ชน ทางการเง น ป การให บร การของโรงพยาบาลมหาสารคาม ป งบประมาณ ป ม นาคม สาเหต การป วยของผ ป วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม จ สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 18 สาเหต การป วยของผ ป วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป การให บร การผ ป วยนอก เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ ป วยในจ าหน ายต อว น โรงพยาบาลมหาสารคาม หน วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม กลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) การว เคราะห ข อได เปร ยบเช งกลย ทธ ของหน วยงานทางคล น ก 6 สาขา 10 งาน 31 พ ฒนา 24 กลย ทธ ท St.1 ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนและเคร อข ายม ความสามารถใน 34 การด แลภาวะส ขภาพ 25 กลย ทธ ท St.2 พ ฒนาระบบบร การทางการแพทย ในกล มโรคเป าหมายด วย 35 เทคโนโลย ท ท นสม ย 26 กลย ทธ ท St.3 พ ฒนาระบบบร การร บและส งต อผ ป วย กลย ทธ ท St.4 พ ฒนาระบบบร การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก กลย ทธ ท St.5 พ ฒนาระบบบร การให เป นท ประท บใจและไร ความแออ ด กลย ทธ ท St.6 พ ฒนาระบบค ณภาพมาตรฐานระบบบร การท กระด บเพ อให ได ร บ 47 การร บรอง HA 30 กลย ทธ ท St.7 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการด านการเง นการคล งให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท St.8 พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท St.9 ประชาส มพ นธ การบร การเช งร กโดยใช เทคโนโลย ท ท นสม ย กลย ทธ ท St.10 สร างองค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ ท St.11 พ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท St.12 สร างภาพล กษณ ขององค กรให เป นท ยอมร บและศร ทธาของ 61 ประชาชนด วยว ฒนธรรมร กองค กร ด แลผ ป วยด จญาต ม ตรท สอดคล องว ฒนธรรม ท องถ น 36 รห สและประเภทรายการว สด องค ประกอบโครงการ แบบฟอร มการขออน ม ต ปร บแผนปฏ บ ต การ เกณฑ /อ ตราการเบ กจ ายงบประมาณ 88 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ฉ สารบ ญแผนภาพ ภาพท หน า 1 ผ งข นตอนการจ ดท าค าขอแผนปฏ บ ต การประจ าป 28 2 ผ งข นตอนการเสนอโครงการ 77 3 ผ งแสดงข นตอนการย ม ชดใช เง นย ม 85 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1. ประว ต โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามเร มก อสร างเม อป พ.ศ โดยได ร บโอนสถานท ส ขศาลาเก าจาก เทศบาลเม องมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณส ขขณะน น ได จ ดสรรงบประมาณเพ มเต มในการ ก อสร างต กต าง ๆ จนแล วเสร จและเป ดบร การแก ประชาชนท วไป เม อว นท 24 ม ถ นายน 2494 ม เต ยง ให บร การผ ป วยในคร งแรกจ านวน 25 เต ยง จากน นได ปร บปร งและพ ฒนาในท ก ๆ ด านมาโดยตลอดจน ในป จจ บ นได ขยายเป นโรงพยาบาลขนาด 472 เต ยง บนพ นท ท งหมด 35 ไร ต งอย ท 168 ถ. ผด งว ถ ต. ตลาด อ. เม อง จ. มหาสารคาม โทร , , โทรสาร รายนามผ อ านวยการต งแต เร มเป ดด าเน นการจนถ งป จจ บ น นายแพทย บรรล ศ ร พาน ช พ.ศ นายแพทย ว ฒ โพธ ส นทร พ.ศ นายแพทย ว ส ษฐ ส วรรณ ก พ.ศ นายแพทย ส พ ฒก ตระก ลด ษฐ พ.ศ แพทย หญ งช ศร โพธ ส นทร พ.ศ นายแพทย สมศ กด ธ นวารชร พ.ศ นายแพทย มงคล เชฏฐาก ล พ.ศ นายแพทย ส ว ฒน เล ศส ขประเสร ฐ พ.ศ นายแพทย ชาย ธ ระส ต พ.ศ นายแพทย ว ช ต ว องส ธนพงษ พ.ศ นายแพทย ว ระพ นธ ส พรรณไชยมาตย พ.ศ แพทย หญ งเสาวล กษณ นาคะพงษ พ.ศ นายแพทย ส นทร ยนต ตระก ล พ.ศ ป จจ บ น ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555*** 2 1. ข อม ลบ คลากร ตาราง 1 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน ระด บ 1 9 ประเภท ป งบประมาณ ข าราชการ ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว (รายเด อน) ล กจ างช วคราว (รายว น) พน กงานราชการ รวม 1,055 1,203 1,236 1,323 ท มา : ฝ ายการเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ตาราง 2 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม จ าแนกประเภทข าราชการ ตาม จ.18 ประเภท ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน จ านวน (คน) ปฏ บ ต งานจร ง จ านวน (คน) แพทย ท นตแพทย เภส ชกร พยาบาล ท มา : ฝ ายการเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555*** 3 ตาราง 3 จ าแนกแพทย เฉพาะทางสาขาต างๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย เฉพาะทาง จ านวน แพทย เฉพาะทาง จ านวน (คน) (คน) อาย รกรรม ๙ ศ ลยกรรมระบบประสาท ๑ อาย รกรรมโรคไต ๑ ศ ลยกรรมทางเด นป สสาวะ ๓ อาย รกรรมระบบประสาท ๑ ศ ลยกรรมออร โธป ด กส ๖ ก มารเวชกรรม ๘ ส ต -นร เวชกรรม ๗ ร งส แพทย ๓ จ กษ แพทย ๓ เวชกรรมฟ นฟ ๑ ห คอ จม ก ๒ เวชปฏ บ ต ท วไป ๒ ว ส ญญ แพทย ๔ ศ ลยกรรมท วไป ๘ 2. ข อม ลทางการเง น ตาราง 4 สถานะเง นบ าร งป งบประมาณ มกราคม 2554 รายการ เง นสด/เง นฝาก ธนาคาร/เง นฝาก คล ง รวม ๕๘ ป งบประมาณ (บาท) ,611, ,110, ,687, ,841, ล กหน เง นย ม 1,053, , ,626, , ล กหน ค าร กษา 60,778, ,911, ,607} ,238, พยาบาลและอ น ๆ ส ทธ หน ส น 88,174, ,559, ,959, ,965, ว สด คงคล ง 39,890, ,015, ,568, ,505, รายได 944,190, ,044,683, ,109,764, ,711, ค าใช จ าย 929,649, ,456, ,077,274, ,654, ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555*** 4 ตาราง 5 สร ปงบประมาณรายร บ ป (ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป เง นงบประมาณ 209,010, ,499, ,485, ,862, เง นบ าร ง 593,835, ,968, ,174, ,783, UC 283,664, ,438, ,418, ,124, อ นๆ 310,170, ,529, ,756, ,659, รวม 802,845, ,468, ,659, ,646, หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต เด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 ตาราง 6 รายละเอ ยดงบประมาณรายร บ ป (ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 เง นงบประมาณ 209,010, ,499, ,485, ,862, เง นเด อน 184,691, ,390, ,403, ,090, ค าจ างประจ า - 27,217, ,629, ค าเช าบ าน 235, , , , เง นประจ าต าแหน ง 16,167, ,028, ,209, ,802, ค าตอบแทน เง นเด อน 1,089, ,017, , , เต มข น 6 เง นค าตอบแทนพ เศษ 1,415, , , , เง นเด อนค าจ างไม ถ ง 12,000 บาท 7 เง นเด อนพน กงาน 603, , ,245, , ราชการ 8 เง น พตส. 19,122, ,752, ,065, กบข. 7,427, ,825, กสจ. 725, , ค าเล าเร ยนบ ตร 2,276, , ค าร กษาพยาบาล 1,077, , ***กร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks