รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1 - PDF

Description
รายละเอ ยดของ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อ MA1073 คณ ตศาสตร และสถ ต (Mathematics

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 26 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อ MA1073 คณ ตศาสตร และสถ ต (Mathematics and Statistics) 2. จ านวนหน วยก ต 3(3/3-0-0) 3. หล กส ตร และประเภท หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต หล กส ตรสาธารณส ขศาสตร บ ณฑ ต ประเภทหมวดว ชาศ กษาท วไป 4. ระด บการศ กษา / ช นป ท เร ยน ระด บปร ญญาตร ช นป ท 1 5. ท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 6. ท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) ไม ม 7. ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบ อ.พ มพ ภ ค ภ ทรนาว ก ร บผ ดชอบกล ม 01, 04 อ.วรรณาร ตน ว บ ลส ข ร บผ ดชอบกล ม 02, 07, 08 อ.อล ศรา พรายแก ว ร บผ ดชอบกล ม 03, 05 อ. สมปรารถนา กองค า ร บผ ดชอบกล ม สถานท เร ยน อาคารเร ยนของมหาว ทยาล ย (อาคาร 2) 9. ว นท จ ดท ารายละเอ ยดของ หร อว นท ม การปร บปร งคร งล าส ด 16 ต ลาคม 2555 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1 จ ดม งหมายของ เพ อให น กศ กษาเข าใจแนวค ด ข นตอน และว ธ การแก โจทย ป ญหาทางคณ ตศาสตร สามารถแก ป ญหาได อย างม เหต ผล ม ความร ความเข าใจเก ยวก บพ นฐานทางสถ ต สามารถใช เป นความร เป นพ นฐานเพ อการเร ยนสถ ต ในระด บต อไปและน าไป ประย กต ใช ในงานว จ ยได พร อมก นน น กศ กษาสามารถน าความร ทางคณ ตศาสตร และสถ ต ไปประย กต ใช ก บว ชาช พ หร อ น าไปใช แก ป ญหาในช ว ตประจ าว นได 2 ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร ง เพ อให สอดคล องก บการปร บปร งหล กส ตรของสาขาว ชา และเป นการปร บเน อหาว ชาให เหมาะสม ไม ซ าซ อน และเพ อ การศ กษาต อในอ นๆ อ กท งม การปร บเปล ยนตามว ทยาการและเทคโนโลย ท เน นผลการเร ยนร 5 ด าน ซ งท าให ผ เร ยน สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ของได มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1 หมวดท 3 ส วนประกอบของ ของ 1. ค าอธ บาย ระบบจ านวนจร ง การแก สมการเช งเส นต วแปรเด ยว ระบบพ ก ดฉากและเส นตรง การแก ระบบสมการเช งเส นโดยใช กฎของเครเมอร แหล งท มาของข อม ล ประเภทของข อม ล ระด บการว ด ว ธ การทางสถ ต ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล สถ ต เช งพรรณนา ความน าจะเป น การแจกแจงความน าจะเป นแบบไม ต อเน องและแบบต อเน อง การแจกแจงความน าจะเป นของ ค าจากต วอย างส ม 2. จ านวนท ใช ในการเร ยนการสอน/ภาคการศ กษา บรรยาย จ านวนต อส ปดาห ท อาจารย ให ค าปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล น กศ กษาสามารถต ดต อผ สอนเพ อขอค าปร กษาหร อแนะน าทางว ชาการได ด วยตนเอง หร อว ธ ส อสารท สะดวก ด งน 1) อ.พ มพ ภ ค ภ ทรนาว ก e mail : ว น / เวลา จ นทร น. 2) อ.วรรณาร ตน ว บ ลส ข e mail : ว น / เวลา จ นทร น. และ พ ธ น. 3) อ. อล ศรา พรายแก ว e mail : ว น / เวลา จ นทร และ พฤห สบด น. 4) อ. สมปรารถนา กองค า e mail : ว น / เวลา จ นทร และพ ธ น. สถานท ต ดต อ สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ห อง อาคารเร ยน (อาคาร 2) โทร ต อ 1487 โทรสาร หมวดท 4 การพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด าน ให ข อม ลในแต ละด าน ด งน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม (1) ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา 1) ม ค ณธรรม 6 ประการ ได แก ขย น อดทน ประหย ด เมตตา ซ อส ตย กต ญญ และด าเน นช ว ตตามแนวปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 2) ม ว น ยและความร บผ ดชอบต อตนเอง เส ยสละ และเป นแบบอย างท ด ต อส งคม 3) เคารพกฎระเบ ยบและข อบ งค บต างๆ ขององค กร และส งคม 4) ม ความเข าใจผ อ น เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น (2) ว ธ การสอน ปล กฝ งให น กศ กษาม ว น ย และม ความร บผ ดชอบต อหน าท ในการเข าเร ยนและเข าสอบอย างสม าเสมอ และตรงเวลา ส งงานท ได ร บมอบหมายครบถ วน และตรงต อเวลา ม ความซ อส ตย ในการเร ยนและการสอบ ด วยการไม ลอกการบ าน หร อ มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 2 ข อสอบ เคารพกฎระเบ ยบและข อบ งค บของการเร ยนและการสอบ ด วยการแต งกายท ส ภาพเร ยบร อย ในระหว างท ด าเน น ก จกรรมการเร ยนการสอน ไม พ ดค ยหร อส งเส ยงด งรบกวนผ อ น ไม เด นเข า ออก ห องเร ยนโดยไม ม ก จธ ระจ าเป น เม อม การ ซ กถามโต ตอบแสดงความค ดเห นต องร บฟ งความค ดเห นของผ อ น และม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น ท งรายบ คคล และ เป นกล ม นอกจากน ส งเสร มให น กศ กษา ม ความร กสาม คค ม น าใจ เอ อเฟ อเผ อแผ ช วยเหล อก นและก นให ด านการเร ยน (3) ว ธ การประเม นผล ประเม นจาก 1) พฤต กรรมของน กศ กษา ในการเข าช นเร ยนอย างสม าเสมอและตรงเวลา 2) พฤต กรรมของน กศ กษา ในด านการแต งกาย และมารยาททางส งคม 3) พฤต กรรมของน กศ กษา ในการม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยนการสอน 4) พฤต กรรมของน กศ กษา ในขณะสอบ 2. ความร (1) ความร ท ต องได ร บ เพ อให ผ เร ยนม ความร ในสาขาว ชาท เก ยวข องก บหล กส ตรสาขาว ชาท เร ยน (2) ว ธ การสอน ม การบรรยายเน อหาหล กของ โดยใช ป ญหาน าและตามด วยการแก ป ญหา เพ อให ผ เร ยนเข าใจหล กการและ ทฤษฎ บทต างๆ พร อมท งกระต นให ผ เร ยนค ดตามหล กของเหต และผล ม การอภ ปรายโต ตอบระหว างผ สอนและผ เร ยน และ ระหว างผ เร ยนด วยก น ท าให เก ดการแลกเปล ยนความร ซ งก นและก น ยอมร บฟ งความเห นของผ อ น นอกจากน ย งม ก จกรรมท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยให ม การศ กษาค นคว าร วมก นเป นหม คณะ เพ อให สามารถว เคราะห ป ญหาและแก ป ญหา (3) ว ธ การประเม นผล ประเม นจาก 1) พฤต กรรมของน กศ กษา ในการเร ยน การตอบค าถาม และการม ส วนร วมในช นเร ยน 2) พฤต กรรมของน กศ กษา ในการท างานร วมก นเป นหม คณะ 3) การบ าน และงานกล มท มอบหมายในแต ละคร ง 4) แบบทดสอบย อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 3 ท กษะทางป ญญา (1) ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา เพ อให ผ เร ยน 1) สามารถค นหาข อเท จจร ง ท าความเข าใจประเม นข อม ลจากหล กฐานใหม แล วน าข อสร ปมาใช 2) สามารถศ กษาว เคราะห ป ญหาท ซ บซ อนและเสนอแนะแนวทางแก ไขท สร างสรรค (2) ว ธ การสอน เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ม การต งโจทย ป ญหา และกระต นให ผ เร ยนแก ป ญหาด วยกระบวนการค ดอย างเป นระบบ มอบหมายให ค นหาค าตอบของโจทย ป ญหา โดยเน นหล กการของการค ดอย างม เหต และผล ท งกรณ ท าด วยตนเอง และท งกรณ เป นงานกล ม มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 3 (3) ว ธ การประเม นผล ประเม นจาก 1) พฤต กรรมของน กศ กษา ในการถามตอบป ญหาในห องเร ยน 2) พฤต กรรมของน กศ กษา ในการท างานร วมก นเป นกล ม 3) การบ าน และงานกล มท มอบหมาย 4) แบบทดสอบย อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ (1) ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา เพ อให ผ เร ยนม ความค ดร เร มสร างสรรค ในการว เคราะห แก ไขป ญหาบนพ นฐานของตนเองและของกล ม (2) ว ธ การสอน จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ม การรวมกล ม เพ อช วยก นแก ป ญหาโจทย ท ก าหนดให (3) ว ธ การประเม น ประเม นจาก 1) พฤต กรรมการม ส วนร วมในช นเร ยน 2) ความถ กต องในการตอบค าถามและสร ปผลความร 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (1) ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา เพ อให ผ เร ยนสามารถระบ และใช เทคน คทางด านสถ ต และคณ ตศาสตร ในการค นคว าและเสนอแนะแนวทางแก ป ญหา (2) ว ธ การสอน เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ม การบรรยายเน อหาหล กของ กระต นและปล กฝ งให น กศ กษาค ดตามหล กของเหต และ ผล เข าใจหล กการและทฤษฎ บทต างๆ ของเน อหาว ชา สามารถแสดงความส มพ นธ พร อมก บเช อมโยงน ยามและทฤษฎ บท ต างๆ เข าด วยก นได ให น กศ กษาได ปฏ บ ต จร ง ม งเน นให น กศ กษาเก ดกระบวนการว เคราะห ด วยว ธ การถามตอบ อภ ปราย แสดงความค ดเห นต างๆ ท งแบบปากเปล า และเข ยนตอบ รวมถ งการร วมก นระดมความค ด เพ อให น กศ กษาสามารถว เคราะห ป ญหาและระบ เทคน คในการแก ป ญหาได อย างถ กต องตามหล กการและกฎเกณฑ ต างๆ ทางคณ ตศาสตร และสถ ต พร อมก นน น กศ กษาสามารถอธ บายและน าเสนอข นตอนและกระบวนการในการแก ป ญหาเหล าน นได อย างถ กต องเหมาะสม (3) ว ธ การประเม นผล 1) พฤต กรรมการม ส วนร วมในช นเร ยน 2) ความถ กต องในการตอบค าถามและสร ปผลความร 3) แบบทดสอบย อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 4 1. แผนการสอน 1 ค าอธ บาย จ ดม งหมาย ก จกรรมประกอบการเร ยนการสอน และเกณฑ การว ดและประเม นผล ปล กฝ งค ณธรรมและจร ยธรรมในเร อง เก ยวก บการตรงต อเวลา และความ ซ อส ตย ระบบจ านวนจร ง หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล ผล 1.5 ช แจงรายละเอ ยดต างๆ ในการเร ยนการสอนในน พร อมท งท าความเข าใจก บ น กศ กษาในเร องเก ยวก บค ณธรรมและจร ยธรรมท ควรม ในช นเร ยน อธ บายให น กศ กษาร จ กและเข าใจความหมายของระบบจ านวนจร งและว ธ การหาค า พ ชคณ ตของระบบจ านวนจร ง ให โจทย น กศ กษาแต ละคน แสดงว ธ การหาค าตอบบนกระดาน มอบหมายงานกล มระดมความค ด อธ บายข นตอนของการค านวณ แล วลองให ใช เคร องค านวณค านวณ 2 การใช ส ญล กษณ Σ อธ บายความหมายส ญล กษณ Σ และลองให น กศ กษาค านวณค าจากป ญหาท ก าหนดให 3 สมการเช งเส นต วแปรเด ยว การแก สมการเช งเส นต วแปรเด ยว สาธ ตการน า เข ามาช วยในการค านวณ แล วมอบหมายให น กศ กษา กล บไปทดลองศ กษาด วยตนเอง * เน นการเร ยนร ด วยตนเองเป นส าค ญ อธ บายห น กศ กษาร จ กและเข าใจความหมายของสมการเช งเส นต วแปรเด ยวพร อม ว ธ การแก สมการ ให น กศ กษาท าแบบฝ กห ดในช นเร ยนมอบหมายงานกล มระดม ความค ด เคร องค านวณ คณาจารย ผ ร บผ ดชอบ มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 5 4 ความช นของเส นตรง สมการเส นตรง 1.5 น า GSP มาช วยอธ บายความหมายของเส นตรง ความช นของเส นตรง ข นตอนในการหาความช นของเส นตรงและการหาสมการเส นตรงภายใต เง อนไขท ก าหนดให ยกต วอย างประกอบ ร วมก นว เคราะห และท าโจทย บนกระดาน มอบหมาย งานกล ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks