ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** - PDF

Description
ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 41 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center 2011 Term 2 เป นการจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคลระหว างป การศ กษา 2554 เพ อปร บปร งยอดน กเร ยน ให เป นป จจ บ น เพ อใช ในการจ ดต ง จ ดสรรงบประมาณเง นอ ดหน นรายห วสำาหร บภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 โดยให เจ าหน าท ข อม ลระด บโรงเร ยนเป นผ ดำาเน นการจ ดเก บข อม ลน กเร ยนด งกล าว และเจ าหน าท ข อม ลระด บเขตพ นท เป นผ ค วบค ม ตรวจสอบ การกรอกข อม ล ให เป นไปอย างถ กต อง ตรงตามกรอบเวลา สำาหร บข อม ลด งกล าวจะประกอบด วย ข อม ลพ นฐานสถานศ กษา ข อม ลการย ายเข าเร ยน การย ายออก ของน กเร ยน การออกกลางค น การจำาหน ายน กเร ยน และนำ าหน กส วนส งของน กเร ยน ซ งจะเป นข อม ล ณ ว นท 10 พฤศจ กายน 2554 โดย สพฐ.จะเป ดระบบ Data Center ให ดำาเน นการกรอกข อม ล และ ปร บปร งข อม ลให ถ กต อง ภายใน 30 ว นทำาการ โดยข อม ลด งกล าวจะถ กประมวลผลเพ อส งต อให กล มงบประมาณ สนผ. และ กพร. ต อไป 1. เข าเว บไซต เว บไซต Data Center 2011 Term 2 2. สำาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาให เล อก ม ธยมศ กษา สพม.(ม ธยมศ กษำ) 3. สำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาให เล อก ประถมศ กษา สพป. (ประถมศ กษำ) 4. เล อกสถานศ กษา ต วอย างเล อก ว ดสว างอารมณ เล อกสถำนศ กษำ 5. เข าระบบคล กท Admin Admin 6. คล กเล อก USERNAME ท ต องการ กรอก PASSWORD แล วคล ก Login USERNAME PASSWORD Login 7. หน าหล กของโรงเร ยนว ดสว างอารมณ 8. ไปท เมน ข อม ลสถานศ กษา ป การศ กษา 2554 กำาหนดข อม ลเบ องต นของโรงเร ยน กำำหนดข อม ลเบ องต นของโรงเร ยน ให กรอกข อม ลพ น ฐำนของโรงเร ยน โดยเฉพำะ ช อโรงเร ยนท ถ กต อง ส งก ด ท อ ย โรงเร ยนและเบอร โทรศ พท หากม การย บเล กสถานศ กษา ให คล กกำาหนด สถานะของสถานศ กษาท ย บเล ก โดยท รายช อ ของโรงเร ยนท คล กย บเล กจะย งคงอย จนถ ง ระยะประมวลผล ค อ ว นท 2 พฤศจ กายน 2554 ข อม ลจ งจะถ กประมวลผลให เป นป จจ บ น 9. กรอกข อม ลในแต ละรายการให ครบถ วน กรอกข อม ลแต ละรำยกำร ให ครบถ วนท กช อง 10. ทำาการประมวลผลข อม ลจากเมน จำานวนน กเร ยนแยกเพศ ช น และห องเร ยน คล กจำำนวนน กเร ยนแยกช น เพศ และห องเร ยน เพ อทำำกำร link ข อม ลจำกฐำนข อม ลป กำรศ กษำ 2554 ภำคเร ยนท 1 โดย กำรกดป มประมวลผลใหม คล กป มประมวลผลใหม เพ อทำำกำร link ข อม ลจำกฐำนข อม ลป กำรศ กษำ 2554 ภำคเร ยนท 1 11. กรอกข อม ลน กเร ยนย ำยเข ำระหว ำงป ในเมน ทะเบ ยนน กเร ยน/ย ำยเข ำ 11.1 เพ มน กเร ยนท ยา ยเข าด วยการคล กป มเพ มด านบนแล วกรอกรายละเอ ยดให ครบท กช อง ท กแถบ (ข อม ลเบ องต นน กเร ยน รายละเอ ยดน กเร ยน ความพ การ/โรคประจำาต ว ครอบคร ว) กดป ม บ นท ก ด านบน เช นเด ยวก บการกรอกน กเร ยนเพ ม 10 ม.ย. โดยท สถำนะของน กเร ยนเป นย ำยเข ำ และการกรอกท อย ต องเล อก จ งหว ด ตามด วย อำาเภอ และตำาบล ตามลำาด บ 11.2 เม อทำาการบ นท กแล ว ระบบจะตอบร บด วยข อความ เพ อแสดงว าได จ ดเก บข อม ลแล ว เม อต องการตรวจสอบ ใช เมน ค นหา ด านบน เล อกสถานภาพป จจ บ นเป น ย ายเข า โดยไม ต องกำาหนดช น หร อข อม ลอ นใดอ ก คล กป มค นหา ข อม ลน กเร ยนย ายเข าท มใ นฐานข อม ลจะแสดงท งหมด 12. กำรกรอกข อม ลน กเร ยนย ำยออก น กเร ยนออกกลำงค น หร อกำรจำำหน ำยน กเร ยน ด วยเมน น กเร ยน ย ายออก/จำาหน าย การดำาเน นการด งกล าวเป นการจ ดการน กเร ยนซ งม อย แล วในฐานข อม ลทะเบ ยนน กเร ยน ของป การศ กษา 2554 ภาคเร ยนท 1 โดยสถานะน กเร ยนป จจ บ นจะเป น กำาล งศ กษา และย ายเข า ด งน น การ จ ดทำาข อม ลในเมน ย ำยออก น กเร ยนออกกลำงค น หร อกำรจำำหน ำยน กเร ยน จ งเป นกำรเปล ยนสถำนะ จำก กำำล งศ กษำ หร อย ำยเข ำ เป นสถำนะย ำยออก ออกกลำงค น หร อจำำหน ำย โดยดำำเน นกำรด งน 12.1 คล กป มเพ มในกรอบส ฟา เพ อเพ มข อม ลน กเร ยนท ย ายออก หร อจำาหน าย ระบบจะว งไปท หน าค นหา ข อม ลจากฐานข อม ล 10 ม.ย. 54 เพ อค นหาน กเร ยนท ต องการย ายออกหร อจำาหน าย 12.2 กรอกเลขประจำาต วน กเร ยนคนท ต องการย ายออก หร อจำาหน าย ในช องเลขประจำาต ว หร อหากจำาไม ได อาจเล อกค นหาจากการกำาหนดช นป จจ บ น และห อง แทน โดยไม ต องระบ เลขประจำาต ว และเล อกสถานภาพ ป จจ บ นเป นช องว าง จากน นกดป มค นหาเพ อให ระบบค นหาและแสดงข อม ล 12.3 เม อระบบค นหาข อม ลพบแล ว จะแสดงรายการน กเร ยนท ต องการข นมา เพ อให คล กท ป ม เลขประจำาต วของน กเร ยนท ต องการจะย ายออก ออกกลางค น หร อจำาหน าย เพ อกรอกข อม ลในข นตอนต อไป 12.4 กรอกข อม ลว นท จำาหน าย เล อกสถานะหากเป นน กเร ยนท ย ายออก เล อกสถานะเป นย ายออก กำาหนดสาเหต ท ย ายออก (กรณ ย ายออก ใช เม อน กเร ยนย ายโรงเร ยน) คล กป มศ กษาต อ กำาหนดส งก ด ท ไปศ กษาต อ และสถานศ กษาท ยา ยไปเร ยนใหม โดยให พ มพ ช อสถานศ กษาน นลงในช อง ในช อง หมายเหต ให ระบ สำาน กงานเขตพ นท ท ย ายไป กดป มบ นท กด านบนเพ อบ นท กข อม ล 12.5 กรณ น กเร ยนออกกลำงค น ใช เม อไม สามารถต ดตามน กเร ยนท ไม มาเร ยนเก น 4 ส ปดาห ให กล บ มาเร ยนได โดยไม ทราบว าน กเร ยนคนน นไปอย ท ใด ให ใช กรณ ออกกลางค น กรอกว นท จำาหน าย เล อกสถานะ เป นออกกลางค น เล อกสาเหต ท ออก หากม ข อม ลเพ มเต ม เช น เป นเด กลาว พม า ไร ส ญชาต ให ใส ในช อง หมายเหต กดป มบ นท กด านบนเพ อบ นท กข อม ล 12.6 กรณ จำำหน ำยน กเร ยน ใช เม อน กเร ยนอาย พ นเกณฑ ผลการเร ยนไม ผ านเกณฑ การต ดส น หร อม ความจำาเป นต องจำาหน ายออกจากทะเบ ยน เช นเด ยวก บกรณ ออกกลางค น และย ายออก ค อ กรอกข อม ลว นท จำาหน าย สถานะเล อกเป นจำาหน าย เล อกสาเหต ทจ ำาหน าย กดป มบ นท กด านบนเพ อบ นท กข อม ล 12.7 การค นหาน กเร ยนท ได ทำาการย ายออก จำาหน าย หร อออกกลางค น เม อต องการตรวจสอบ ว าได ทำาการย ายออก จำาหน าย หร อม น กเร ยนออกกลางค นเป นจำานวนเท าใด ให คล กป ม ค นหา ด านบน กำาหนดช นป จจ บ น กำาหนดสถานภาพป จจ บ นเป นสถานะท ต องการค นหา เช น ต องการ ค นหาน กเร ยนท ได ทำาการออกกลางค น ก ให เล อกสถานภาพป จจ บ นเป น ออกกลางค น จากน น คล กป ม ค นหา ระบบก จะแสดงน กเร ยนท ม สถานะออกกลางค นเท าน น หร อหากต องการให แสดงท กสถานะ ก ให เล อกสถานภาพป จจ บ นเป นช องว าง แล วคล กป มค นหา โดยท ข อม ลท เป นต วแดงด านบน ไม ต องระบ แต อย างใด ระบบจะแสดงน กเร ยนช นป จจ บ น และห องท เล อก โดยแสดงท กสถานภาพ 12.8 กำรลบข อม ลน กเร ยนท ได ทำำกำรย ำยออก ออกกลำงค น หร อจำำหน ำย จะต องทำาการค นหา ข อม ลน กเร ยนคนด งกล าวตามข อ 12.7 จากน น คล กป มเลขประจำาต วน กเร ยนคนท ต องการลบ แล วคล กป ม ลบ ด านบน จากน นระบบจะสอบถามว า ค ณแน ใจท จะลบข อม ลหร อไม ให คล กป ม OK ระบบ ก จะทำาการ ลบข อม ลด งกล าวออกจากตารางฐานข อม ลย ายออก ซ งจะม ผลทำาให สถานะของน กเร ยนคนด งกล าว กล บไป เป นสถานะกำาล งศ กษา หร อ ย ายเข า อ กคร ง 12.9 กำรตรวจสอบข อม ลน กเร ยน สามารถตรวจสอบได จากเมน ทะเบ ยนน กเร ยน/ย ายเข า โดย การคล กป มค นหา ด านบน กำาหนดช นป จจ บ น และ กำาหนดสถานภาพป จจ บ นเป นช องว าง คล กป มค นหา ด านข างอ กคร ง ระบบจะแสดงรายช อน กเร ยนช นท เล อกท กคน ท กสถานะ 13. กำรปร บปร งนำ ำหน กส วนส งน กเร ยน โดยคล กเมน ปร บปร งนำ าหน กส วนส งน กเร ยน เล อกช นเร ยนป จจ บ น และห อง แล วคล กป มค นหา เพ อทำาการเปล ยนแปลงข อม ลนำ าหน กส วนส งของน กเร ยน แล วกดป มบ นท ก ด านล างของตาราง 14. กำรตรวจสอบข อม ล เม อกรอกข อม ลน กเร ยนย ายเข า ย ายออก ออกกลางค น จำาหน ายน กเร ยน ครบ ท กคนแล ว จะต องทำาการประมวลผลใหม ในเมน จำานวนน กเร ยนแยกช น เพศ และห องเร ยน เพ อให ระบบน บ จำานวนน กเร ยนใหม โดยคล กเมน จำานวนน กเร ยนแยกช น เพศ และห องเร ยน คล กป ม ประมวลผลใหม รอส ก คร ระบบจะทำาการประมวลผลน บจำานวนน กเร ยนให ใหม และจะแสดงจำานวนรายการข อม ลต วบ งค บจ ดเก บ ท ได กรอกไปแล วให ท านได ตรวจสอบ ว าได กรอกข อม ลครบถ วนท กรายการหร อไม ด งภาพ หากม รายการใดท เป นต วส แดง ก แสดงว า รายการน น ๆ ย งกรอกข อม ลไม ครบถ วน เช น รห สตำาบล เป นส แดง จะต องทำาการแก ไขข อม ลในรายการท ไม ถ กต อง เมน รห สตำาบลท อย ซ งจะปรากฎรายช อน กเร ยนท ข อม ลรห สตำาบลท อย ไม ครบถ วนให แก ไข สามารถเล อกจ งหว ด อำาเภอ และ ตำาบล และบ นท กด านล างของตาราง โดยในหน งหน า จะสามารถแสดงได 60 คน เม อบ นท ก 60 คนแรกแล ว คนท 61 จะเล อนข นมาแทนท ให ได แก ไขข อม ลจนครบท กคน จากน นให กดป มประมวลผลใหม ในเมน ทะเบ ยน น กเร ยน/ย ายเข าอ กคร งเพ อน บจำานวนข อม ล 15. กำรร บรองข อม ล เม อท านได ตรวจสอบและแก ไขข อม ลน กเร ยนครบถ วนถ กต องตามข อ 14 แล ว เม อกดป มประมวลผล ใหม ในเมน จำานวนน กเร ยนแยกช น เพศ และห องเร ยน โดยให ทา นตรวจสอบจำานวนน กเร ยนรายช น แยกชาย หญ ง ยอดจำานวนน กเร ยนรวมท งส นว าตรงก บข อม ลท ท านม อย หร อไม จากน น ให เล อนไปล างส ดเพ อตรวจ สอบรายการต าง ๆ ให เท าก บจำานวนน กเร ยนท ม อย โดยเท ยบช องต าง ๆ ต องเท าก บช องจำานวนน กเร ยน ท งหมด ยกเว นช อง น กเร ยนต ด G ความพ การ นร. ความด อยโอกาส ซ งเป นเง อนไขเฉพาะต วน กเร ยนจ งไม จำาเป นต องเท าก บจำานวนน กเร ยนท งหมด หากเท าแล ว ระบบจะม ป มย นย นข อม ลเก ดข นอ ตโนม ต และหาก ไม เท า ป มย นย นข อม ลก จะไม เก ดข น จนกว าท านจะแก ไขข อม ลให ถ กต องครบถ วนเส ยก อน เม อท านม รายการข อม ลท ไม เท าจำานวนน กเร ยน แล วต องการแก ไข ให ท านไปแก ไขในรายการข อม ล ท ไม ถ กต อง ซ งเมน ด งกล าวจะไม ปรากฎเม อท านได ร บรองข อม ลไปแล ว เช นเด ยวก บเมน ทะเบ ยนน กเร ยน ท านสามารถตรวจสอบข อม ลท ไม ถ กต องได ท กรายกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks