2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท - PDF

Description
ก ค าน า รายงานการว เคราะห ภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ของมหาว ทยาล ย นเรศวร เป นการส ารวจสถานภาพ ต ดตามผล เก ยวก บข อม ลพ นฐาน การม งานท า และสาเหต ของการ ไม ได งานท า ป ญหาและอ ปสรรคในการหางานท

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 19 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก ค าน า รายงานการว เคราะห ภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ของมหาว ทยาล ย นเรศวร เป นการส ารวจสถานภาพ ต ดตามผล เก ยวก บข อม ลพ นฐาน การม งานท า และสาเหต ของการ ไม ได งานท า ป ญหาและอ ปสรรคในการหางานท า ล กษณะงานและอาช พท บ ณฑ ตท างาน อ ตรา เง นเด อน ภ ม ภาคท ท างาน ระยะเวลาในการหางาน ท ศนคต ในการท างาน การน าความร มาประย กต มาใช ก บหน าท การงาน ความต องการศ กษาต อ และป ญหาในการศ กษาต อของผ ส าเร จการศ กษาใน ระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยนเรศวรจ งให ความส าค ญและให การสน บสน นการด าเน นงานว จ ย และใช ผลการว จ ย เพ อให มหาว ทยาล ยน าข อม ลท ได ไปพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการเร ยน การสอน และม ง ผล ตบ ณฑ ตท ม ความต องการของผ ใช บ ณฑ ตให สอดคล องก บความต องการท แท จร งของตลาดแรงงาน กองแผนงานใคร ขอขอบค ณท กหน วยงานและคณะต าง ๆ ในมหาว ทยาล ยนเรศวร ท ช วยประสานงาน เก บรวบรวมข อม ลจากบ ณฑ ต และการเอ อเฟ อข อม ลด านต าง ๆ ในการจ ดท ารายงานการว เคราะห ฉบ บน และหว งเป นอย างย งว าจะได ร บข อเสนอแนะเพ มเต ม และหว งเป นอย างย งว าจะได ร บความ ร วมม อเช นน ตลอดไป คณะผ ว จ ย ข บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค ส าค ญ 4 ประการ ค อ (1) เพ อศ กษาและต ดตามผล เก ยวก บข อม ลพ นฐาน การม งานท า และสาเหต ของการไม ได งานท า ป ญหาและอ ปสรรคในการหา งานท า ล กษณะงานและอาช พท บ ณฑ ตท างาน อ ตราเง นเด อน ภ ม ภาคท ท างาน ระยะเวลาในการหา งาน ท ศนคต ในการท างาน การน าความร มาประย กต มาใช ก บหน าท การงาน ความต องการศ กษาต อ และป ญหาในการศ กษาต อ (2) เพ อศ กษาถ งสาเหต ของการไม ม งานท าและป ญหาการหางานท า ภายหล งส าเร จการศ กษา (3) เพ อน ามาใช เป นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผน แก ไข และ การผล ตบ ณฑ ตให สอดคล องก บความต องการท แท จร งของตลาดแรงงาน (4) เพ อศ กษาความพ ง พอใจต องานท ท าของผ ส าเร จการศ กษา การว เคราะห ข อม ลแบ งออกเป น 4 ส วน ได แก การว เคราะห ข อม ล โดย 1) ท าการ Export ข อม ลการม งานท าของบ ณฑ ตจากฐานข อม ลระบบภาวะการม งานท า ของบ ณฑ ต 2) แปลงข อม ลจากฐานข อม ลให อย ในร ปแบบแฟ มข อม ลส าหร บโปรแกรมส าเร จร ปทาง สถ ต 3) ว เคราะห ข อม ล โดยใช คอมพ วเตอร โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต ค าสถ ต ท ใช ได แก การแจก แจงความถ และร อยละ 4) น าเสนอข อม ลท ได ว เคราะห แล วในร ปแบบของกราฟ ตารางแบบแจกแจง ความถ ผลการว จ ยสร ปได โดยส งเขป ด งต อไปน ผลการส ารวจหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยนเรศวร พบว า 1. ข อม ลท วไปของบ ณฑ ต 1.1 บ ณฑ ตส วนใหญ ของมหาว ทยาล ยนเรศวร จบการศ กษาจาก สาขาว ชาทางด านส งคมศาสตร ร อยละ รองลงมาสาขาว ชาทางด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ร อยละ และสาขาว ชาทางด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ร อยละ คณะว ชาท ม บ ณฑ ตจบการศ กษามากท ส ดค อ คณะว ทยาการจ ดการและสารสนเทศ ศาสตร ม บ ณฑ ตท จบการศ กษา จ านวน 731 คน ค ดเป นร อยละ ของจ านวนบ ณฑ ตท งหมด รองลงมาคณะว ศวกรรมศาสตร จ านวน 589 คน และคณะว ทยาศาสตร จ านวน 502 คน ค ดเป นร อย ละ และ ตามล าด บ 1.3 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาในป การศ กษา 2553 จากมหาว ทยาล ยนเรศวร ส วนใหญ เป น เพศหญ ง มากกว าเพศชาย ร อยละ และ ตามล าด บ และม อาย ระหว าง มาก ถ งร อยละ รองลงมาอาย ระหว าง ป ค ดเป นร อยละ สถานภาพการท างานป จจ บ น 2.1 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยนเรศวร ส วนใหญ ม งานท าหร อประกอบอาช พอ สระหล งส าเร จการศ กษา ค ดเป น ร อยละ รองลงมาค อบ ณฑ ตม งานท าก อนส าเร จการศ กษา ค ดเป นร อยละ 8.76 และบ ณฑ ตท ไม ม งานท าและไม ได ศ กษาต อ ค ดเป นร อยละ ส วนบ ณฑ ตท ก าล งศ กษาต อ ค ดเป นร อยละ 9.23 ค 2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท าท งหมด รองลงมาคณะพยาบาลศาสตร ค ดเป นร อยละ และคณะสาธารณส ขศาสตร ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตท ได งานท าส วนใหญ ม อาช พเป นพน กงานบร ษ ทเอกชน/องค กรธ รก จเอกชน ค ด เป นร อยละ รองลงมาอาช พข าราชการ/เจ าหน าท ของร ฐ ค ดเป นร อยละ และประกอบ อาช พอ สระ/เจ าของก จการ ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว าบ ณฑ ตคณะ เกษตรศาสตร ฯ คณะว ทยาศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร คณะเภส ชศาสตร คณะว ทยาศาสตร การแพทย คณะน ต ศาสตร คณะมน ษยศาสตร คณะว ทยาการจ ดการและสารสรเทศ และว ทยาล ยนานาชาต ส วนใหญ ม อาช พเป นพน กงานบร ษ ทเอกชน/องค กรธ รก จเอกชน ส วนบ ณฑ ต คณะท นตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสาธารณส ขศาสตร คณะ ศ กษาศาสตร และคณะส งคมศาสตร ส วนม อาช พข าราชการ/เจ าหน าท ของร ฐ 2.5 บ ณฑ ตท ได งานท าส วนใหญ ท างานในเขตภาคเหน อ ค ดเป นร อยละ ส วนใหญ อย ใน จ งหว ดพ ษณ โลก ก าแพงเพชร พ จ ตร ตามล าด บ รองลงมาท างานในเขตภาคกลาง ค ดเป นร อยละ ส วนใหญ อย ในจ งหว ดกร งเทพมหานคร สม ทรปราการ ปท มธาน ตามล าด บ 2.6 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว ส วนใหญ ได ร บเง นเด อนส งกว าเกณฑ ก.พ. ค ด เป นร อยละ เม อจ าแนกเป นคณะพบว า คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร ได ร บ เง นเด อนเร มต นส งกว าเกณฑ ท งหมด รองลงมาคณะว ศวกรรมศาสตร ค ดเป นร อยละ และคณะ แพทยศาสตร ค ดเป นร อยละ ส วนบ ณฑ ตท ได ร บเง นเด อนต ากว าเกณฑ มากท ส ด ค อ คณะ ว ทยาศาสตร ค ดเป นร อยละ รองลงมาคณะมน ษยศาสตร ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตท ได งานท าส วนใหญ น น ม ความพ งพอใจต องานท ท าอย ในป จจ บ น ร อยละ ส วนบ ณฑ ตท ไม พ งพอใจในงานท ท า ม สาเหต มาจากค าตอบแทนต า ค ดเป นร อยละ 6.03 รองลงมาม สาเหต มาจากไม ได ใช ความร ท เร ยนมา ค ดเป นร อยละ 3.55 และสาเหต มาจากขาดความก าวหน า ค ด เป นร อยละ บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ร นป การศ กษา 2553 ส วนใหญ ม บ ณฑ ต สามารถหางานท าได ภายในระยะเวลา 1-2 เด อน ค ดเป นร อยละ รองลงมาหางานท าได ท นท ค ดเป นร อยละ และภายใน 3-6 เด อน ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตท ม งานท าหร อประกอบอาช พอ สระหล งส าเร จการศ กษา ส วนใหญ ท างานตรงก บ สาขาท เร ยน ม จ านวน 2,570 คน ค ดเป นร อยละ เม อจ าแนกตามคณะว ชา พบว า บ ณฑ ตคณะ ท นตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร และว ทยาล ยนานาชาต ท างานตรงก บ สาขาท เร ยนท งหมด รองลงมาคณะสหเวชศาสตร ค ดเป นร อยละ และคณะสาธารณส ขศาสตร ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตท ได งานท าแล ว ส วนใหญ น าความร จากสาขาว ชาท เร ยนมาประย กต ใช ในการท างาน ได มาก ค ดเป นร อยละ เม อจ าแนกเป นรายคณะว ชาพบว าบ นฑ ณคณะสาธารณส ขศาสตร น าความร มาประย กต ใช ก บงานได มาก ค ดเป นร อยละ รองลงมาบ ณฑ ตว ทยาล ยนานาชาต ค ดเป นร อยละ และคณะเภส ชศาสตร ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตท หางานท าหล งส าเร จการศ กษา ส วนใหญ ม ป ญหาในการหางานท าเน องจากหา งานถ กใจไม ได ร อยละ รองลงมาบ ณฑ ตสอบเข าท างานไม ได ร อยละ 4.33 และบ ณฑ ตไม ทราบ แหล งงาน ร อยละ สาเหต ท บ ณฑ ตย งไม ได ท างาน ส วนใหญ บ ณฑ ตก าล งศ กษาต อและไม ได ท างาน ค ดเป น ร อยละ รองลงมารอฟ งค าตอบจากหน วยงาน ค ดเป นร อยละ และย งไม ประสงค จะ ท างาน ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตส วนใหญ ร อยละ ไม ต องการศ กษาต อ และต องการศ กษาต อ ร อยละ บ ณฑ ตท ต องการศ กษาต อ ร อยละ ต องการศ กษาต อในระด บปร ญญาโท โดยส วน ใหญ ต องการศ กษาต อในสาขาว ชาเด ม ร อยละ และต องการศ กษาต อในสถาบ นการศ กษาของ ร ฐบาลมากท ส ด ร อยละ บ ณฑ ต ร อยละ ม เหต ผลท ต ดส นใจศ กษาต อ เพราะงานท ท าต องใช ว ฒ ส งกว า ปร ญญาตร รองลงมาเป นความต องการของบ ดามารดาหร อผ ปกครอง ค ดเป นร อยละ บ ณฑ ตท ศ กษาต อ ส วนใหญ ม ป ญหาขาดแคลนเง นท นในการศ กษาต อ ค ดเป นร อยละ รองลงมาขาดความร พ นฐานในการศ กษาต อ ค ดเป นร อยละ 3.86 และข อม ลสถานศ กษาต อไม เพ ยงพอ ค ดเป นร อยละ 0.77 ง จ ก ตต กรรมประกาศ รายงานฉบ บน สามารถด าเน นการมาได และส าเร จล ล วงไปได ด วยด ด วยความกร ณาของ มหาว ทยาล ยนเรศวรและหน วยงานต างๆ ท ได ให ความอน เคราะห ต ดตามข อม ล ขอกราบขอบพระค ณ ผ ท ม ส วนเก ยวข องท กท านท ท าให การท าว จ ยน ส าเร จตามว ตถ ประสงค ตลอดจนเจ าหน าท ท ม ส วนเก ยวข องท กท าน ส ดท ายน ต องขอขอบพระค ณบ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษามหาว ทยาล ยนเรศวร ท ได กร ณาให ข อ ม ลในการท ารายงานคร งน จนสามารถจ ดท าเป นเล มฉบ บสมบ รณ ได ด วยด คณะผ ว จ ย ฉ สารบ ญ หน า ค าน า บทค ดย อภาษาไทย... ก ตต กรรมประกาศ (ถ าม )... สารบ ญ... สารบ ญตาราง... ก ข จ ฉ ซ บทท 1 บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ... 3 ขอบเขตของการว จ ย... 4 ข อตกลงเบ องต น... 5 ว ธ ด าเน นการ... 5 เคร องม อเก บข อม ลและสถ ต ท ใช... 5 การว เคราะห ข อม ล... 5 น ยามศ พท ท ใช ในการว จ ย เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง... 7 ตอนท 1 กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ )... 7 ตอนท 2 ระบบภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต ตอนท 3 การต ดตามผล ตอนท 4 ว ตถ ประสงค ของการต ดตามผล ตอนท 5 ความส าค ญของการต ดตามผล ตอนท 6 ว ธ การในการด าเน นการต ดตามผล ตอนท 7 งานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ ด าเน นการว จ ย การก าหนดประชากรท ศ กษา เคร องม อท ใช ในการศ กษา... 29 การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 ข อม ลท วไปของบ ณฑ ต ตอนท 2 สถานภาพการท างานป จจ บ น ตอนท 3 การสม ครงานและการท างาน ตอนท 4 การศ กษาต อ ตอนท 5 ข อเสนอแนะ สร ปผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการส ารวจ ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก ตารางภาวะการม งาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks