ช ดการสอน ว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ( สอนคร งท 2 และคร งท 3 ) นายชลอ น มเสนาะ - PDF

Description
ช ดการสอน ว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ( สอนคร งท 2 และคร งท 3 ) นายชลอ น มเสนาะ

Please download to get full document.

View again

of 136
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 20 | Pages: 136

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช ดการสอน ว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ( สอนคร งท 2 และคร งท 3 ) นายชลอ น มเสนาะ สาขาว ชาช างเข ยนแบบเคร องกล ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ช ดการสอน ว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ( สอนคร งท 2 และคร งท 3 ) นายชลอ น มเสนาะ สาขาว ชาช างเข ยนแบบเคร องกล ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ช ดการสอน ว ชาการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) เล มน จ ดท าข นเพ อใช ประกอบ ก จกรรม กระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ตามหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชา เคร องม อกลและซ อมบ าร ง ช ดการสอนว ชาการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร น ประกอบด วย แผนการสอน ใบความร ใบก จกรรม ใบงาน แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน และส อโสตท ศน ประเภทบทน าเสนอ ด วยคอมพ วเตอร (Power Point) ช ดการสอน หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐาน และไฟล ส อการ เร ยนร เสร มท ใช ประกอบการเร ยนการสอน จ านวน8 ช วโมง ซ งในการสอนคร งท 2 และคร งท 3 ผ จ ดท าได ออกแบบและพ ฒนาปร บปร งช ดการสอนในรายว ชาด งกล าวให เหมาะสม และสะดวก ต อผ เร ยน และคร ผ สอนสามารถน าไปใช ประกอบการเร ยนการสอน ว ชาการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและผลส มฤทธ ทางการศ กษา หากม ข อผ ดพลาดหร อบกพร องประการ ใด ผ จ ดท าขอน อมร บค าต ชม เพ อน าข อม ลมาปร บปร งแก ไขและขอขอบค ณ ผ แต งต าราท ใช ประกอบการ ค นคว าในการจ ดท าช ดการสอน ณ โอกาสน นายชลอ น มเสนาะ สาขาว ชาช างเข ยนแบบเคร องกล ค าแนะน าการใช ช ดการสอน หน วยท 2 (1/2) โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม 1. ช ดการสอน ว ชาการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการ พ นฐานโปรแกรม ใช ประกอบก จกรรมการเร ยนการสอน คร งท 2 และคร งท 3 รวมเวลา 8 ช วโมง 2. ช ดการสอนหน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ประกอบด วย 2.1 แผนการสอน 2.2 เอกสารประกอบการเร ยน 2.3 ใบก จกรรม 2.4 ส อโสตท ศน ประเภทบทน าเสนอด วยคอมพ วเตอร ( Power Point ) 2.5 ส อโสตท ศน (ส อการเร ยนร เสร ม) ประเภทน าเสนอด วยภาพเคล อนไหว 3. คร จะต องจ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอร ส าหร บผ เร ยน โดยท าการตรวจเช คการท างานของโปรแกรม AutoCAD2012 ให พร อมใช งาน 4. คร ท าการสร างโฟลเดอร ในไดร ฟ C: เพ อท าการจ ดเก บไฟล งานฝ กท กษะ และไฟล ส อการเร ยนร เสร มด งน ค อ 4.1 โฟลเดอร 001 ใช ส าหร บจ ดเก บไฟล งานฝ กท กษะ 4.2 โฟลเดอร 002 ใช ส าหร บจ ดเก บไฟล ส อการเร ยนร เสร ม 5. กระบวนการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช ช ดการสอน ว ชาการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ( ) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ประกอบด วย หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม แผนการสอน แผนการสอน ช อว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา สอนคร งท 2, 3 หน วยท 2 ช อหน วย โครงสร างและหล กการพ นฐาน รวม 4 ช วโมง สาระส าค ญ การเร มใช โปรแกรมเข ยนแบบงานน น ผ ใช งานจ าเป นจะต องทราบถ งองค ประกอบของส วนต างๆ ของหน าจอโปรแกรมรวมถ งหล กการพ นฐานในการก าหนดต าแหน ง การใช ค าส ง การเล อกว ตถ การปร บ ม มมองในการท างาน และการจ ดการไฟล งานจะช วยให ผ ใช งานโปรแกรม สามารถท าการเข ยนแบบงานได อย างรวดเร วถ กต องตามหล กการใช งานโปรแกรมและถ กต องตามแบบงานท ก าหนด จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กการพ นฐานการใช งานโปรแกรม AutoCAD เพ อให ม เจตคต ท ด ต องานเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร จ ดประสงค เช งพฤต กรรม เม อผ เร ยน ศ กษาจบหน วยการเร ยนแล ว ม ความสามารถด งต อไปน ค อ ด านพ ทธ พ ส ย 1. บอกส วนประกอบของต างๆของหน าจอโปรแกรมได 2. บอกว ธ การเร ยกใช งานค าส งโปรแกรมได 3. บอกว ธ การระบ ค าตามแบบก าหนดได 4. บอกข นตอนการใช ค าส งเข ยนเส นตรงได 5. บอกข นตอนการใช ค าส งลบเส นได 6. บอกข นตอนการใช ค าส งยกเล กได 7. บอกข นตอนการล กษณะการเล อกว ตถ ได 8. อธ บายล กษณะการควบค มหน าจอการแสดงภาพได 9. บอกข นตอนการบ นท กไฟล ข อม ลได 10. บอกข นตอนการเป ดไฟล ข อม ลเด มได 11. บอกหน าท การท างานของป มฟ งค ช น F1-F12 ได 12. บอกข นตอนของการใช ค าส ง OSNAP ได ด านท กษะพ ส ย 1. ก าหนดค าตามแบบก าหนดได 2. เข ยนเส นตรง ลบเส น และยกเล กค าส งได 3. เล อกว ตถ ท ก าหนดได 4. ใช หน าจอแสดงภาพได เหมาะสมในการท างาน 5. บ นท กไฟล ข อม ลตามช อและจ ดเก บตามต าแหน งก าหนดได 6. เป ดไฟล ข อม ลเด มตามช อและตามต าแหน งท จ ดเก บได 7. เล อกใช ป มฟ งค ช น ในการควบค มค าส งและช วยเหล อในการท างานได ด านจ ตพ ส ย 1. ม ความต งใจเร ยน ม มน ษยส มพ นธ ร บฟ งความค ดเห นผ อ น 2. ม ว น ย ม ความร บผ ดชอบในตนเอง ปฏ บ ต ตนตามกฎระเบ ยบและตรงต อเวลา 3. ปฏ บ ต งานด วยความค ดร เร มสร างสรรค สาระการเร ยนร 1. ส วนประกอบของจอภาพโปรแกรม 2. การเร ยกใช ค าส งในการท างาน 3. ระบบพ ก ดส าหร บการเข ยนแบบ 4. ค าส งเบ องต นในการเข ยนแบบ 5. การเล อกว ตถ 6. การปร บม มมองในการท างาน 7. การจ ดการไฟล 8. ป มฟ งค ช นค ย F1 F12 9. ค าส งช วยในการกระโดดลงต าแหน ง ( Object Snap) ก จกรรมคร ข นน าเข าส บทเร ยน 1. คร ให น กเร ยนท าแบบฝ กห ดก อนเร ยนหน วย การเร ยนหน วยท 2 จ านวน 15 ข อ 2. คร ให น กเร ยนศ กษาจ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐาน 3. คร เอาแบบงาน Ex1.dwg ให น กเร ยนด แล ว ถามน กเร ยนว า น กเร ยนทราบหร อไม ว า การท จะ เข ยนแบบงานด วยคอมพ วเตอร ตามแบบงาน Ex1.dwg จะต องอาศ ยความร เก ยวก บเร องอะไรบ าง (ประมาณ 25 นาท ) ข นสอน 1. คร แจกเอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 2 ใบความร ท 2.1 ให ผ เร ยนอ าน 2. คร อธ บายรายละเอ ยดเน อหา เร อง ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม AutoCAD2012 ประกอบการใช บทน าเสนอด วยคอมพ วเตอร เฟรมท คร เป ดโปรแกรม AutoCAD2012 และอธ บาย รายละเอ ยดส วนประกอบหน าจอโปรแกรมผ าน เคร องฉายภาพโปรเจคเตอร 4. คร ให ผ เร ยนเป ดโปรแกรม AutoCAD2012 และเล อนเม าส ไปย งต าแหน งส วนต างๆของหน าจอ โปรแกรม AutoCAD2012 ตามรายละเอ ยดเน อหา 5. คร อธ บายรายละเอ ยดเน อหา เร องการเร ยกใช ค าส งในการท างาน ประกอบการใช บทน าเสนอด วย คอมพ วเตอร เฟรมท คร อธ บายรายละเอ ยดและแสดงล กษณะการ เร ยกใช ค าส งในการท างานของโปรแกรม ผ านเคร อง ฉายภาพโปรเจคเตอร 7. คร อธ บายรายละเอ ยดเน อหา เร องระบบพ ก ด ส าหร บการเข ยนแบบ ประกอบการใช บทน าเสนอ ก จกรรมการเร ยนการสอน (คร งท 2) ก จกรรมของน กเร ยน 1.ผ เร ยนท าแบบฝ กห ดก อนเร ยนหน วยการเร ยน ท 2 จ านวน15 ข อ 2. ผ เร ยนศ กษาจ ดประสงค การเร ยนร จาก เอกสารประกอบการเร ยน 3. ผ เร ยนฟ งค าถามของคร และช วยก นตอบ ค าถามของคร 1. ผ เร ยนศ กษาอ านเอกสารประกอบการเร ยน 2. ผ เร ยนฟ งค าอธ บายพร อมศ กษารายละเอ ยด ตามเอกสารประกอบการเร ยน 3.ผ เร ยนด รายละเอ ยดของหน าจอโปรแกรม AutoCAD 2012 และฟ งค าอธ บายจากคร อ กคร ง 4. ผ เร ยนเป ดโปรแกรม AutoCAD 2012 และ ศ กษาส วนต างๆของหน าจอโปรแกรมตามเน อหา เอกสารประกอบการเร ยน และซ กถามข อสงส ย 5. ผ เร ยนฟ งค าอธ บายพร อมศ กษารายละเอ ยด ตามเอกสารประกอบการเร ยน 6. ผ เร ยนด ล กษณะการเร ยกใช ค าส งในการ ท างานของโปรแกรม ผ านเคร องฉายภาพ โปรเจคเตอร และซ กถามข อสงส ย 7. ผ เร ยนฟ งค าอธ บายพร อมศ กษารายละเอ ยด ตามเอกสารประกอบการเร ยน ด วยคอมพ วเตอร เฟรมท คร อธ บายรายละเอ ยดเน อหา เร อง ค าส ง เบ องต นในการเข ยนแบบ ประกอบการใช บท น าเสนอด วยคอมพ วเตอร เฟรมท คร อธ บายรายละเอ ยดและแสดงล กษณะการ ท างานและข นตอนของค าส ง Line,Erase,Undo ผ านเคร องฉายภาพโปรเจคเตอร 10. คร อธ บายรายละเอ ยดเน อหา เร อง การเล อก ว ตถ ประกอบการใช บทน าเสนอด วยคอมพ วเตอร เฟรมท จากน นแสดงล กษณะการเล อกว ตถ ด วยโปรแกรมฯ ผ านเคร องฉายภาพโปรเจคเตอร 11. คร อธ บายรายละเอ ยดเน อหา เร อง การปร บ ม มมองในการท างานประกอบการใช บทน าเสนอ ด วยคอมพ วเตอร เฟรมท จากน นแสดง ล กษณะการปร บม มมองล กษณะต างๆ ด วย โปรแกรมฯ ผ านเคร องฉายภาพโปรเจคเตอร 12. คร อธ บายรายละเอ ยดเน อหา เร อง การจ ดการ ไฟล ประกอบการใช บทน าเสนอด วยคอมพ วเตอร เฟรมท จากน นแสดงล กษณะข นตอนของการ ท างานของค าส ง New, Open, Save,Save as ด วย โปรแกรมฯ ผ านเคร องฉายภาพโปรเจคเตอร 13. คร ให ผ เร ยนทบทวนความร ในห วข อสาระ ต างๆ ท ย งไม เข าใจ ด วยการเป ดไฟส ส อการเร ยนร เสร ม ในไดรฟ C: โฟลเดอร 002 (ประมาณ 150 นาท ) ข นท าก จกรรม 1. คร ให ผ เร ยนท าก จกรรมท 2.1 จ านวน 10 ข อ 2. คร ให ผ เร ยนศ กษาจ ดประสงค การเร ยนร และ ล าด บข นการปฏ บ ต งานเข ยนแบบงานEx1 ให เข าใจ 3. คร อธ บายรายละเอ ยดข นตอนการเข ยนแบบ งานEx 1 ให เข าใจ 4. คร คอยแนะน าให ก าล งใจผ เร ยน และตอบข อ สงส ยขณะผ เร ยนท าการเข ยนแบบงานEx 1 8. ผ เร ยนฟ งค าอธ บายพร อมศ กษารายละเอ ยด ตามเอกสารประกอบการเร ยน 9. ผ เร ยนด ล กษณะการท างานและข นตอนของ ค าส ง Line,Erase,Undo ผ านเคร องฉายภาพ โปรเจคเตอร และซ กถามข อสงส ย 10. ผ เร ยนฟ งค าอธ บายพร อมศ กษารายละเอ ยด ตามเอกสารประกอบการเร ยน และการสาธ ตการ เล อกว ตถ ด วยโปรแกรมฯ ผ านเคร องฉายภาพ โปรเจคเตอร และซ กถามข อสงส ย 11. ผ เร ยนฟ งค าอธ บายพร อมศ กษารายละเอ ยด ตามเอกสารประกอบการเร ยน และด การสาธ ตการ ปร บม มมองต างๆด วยโปรแกรมฯ ผ านเคร องฉาย ภาพโปรเจคเตอร และซ กถามข อสง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks