2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต - PDF

Description
การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน #8 (HU DEW Contest) งานหาดใหญ แฟร 2012 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ศ กษาหาความร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 47 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน #8 (HU DEW Contest) งานหาดใหญ แฟร 2012 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ศ กษาหาความร ตลอดจนพ ฒนาท กษะทางด านคอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ 2) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได แสดงความร ความสามารถ และท กษะในการใช คอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ 3) เพ อเป นการประชาส มพ นธ และการส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างมหาว ทยาล ยก บ โรงเร ยนต างๆ 2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต 3. กาหนดการ และสถานท จ ดการแข งข น แข งข นว นท 12 มกราคม 2555 ณ ห อง U-204 อาคาร U-Plaza และ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (ห อง Com 2 ห อง Com 3 ห อง Com 4) อาคารสงขลา และ ห อง อาคารส ราษฎร ธาน น น. ผ เข าแข งข นลงทะเบ ยน ณ ห อง U 204 อาคาร U-Plaza น น. พ ธ เป ด โดย ผ บร หารมหาว ทยาล ยหาดใหญ น น. 1. การแข งข น โปรแกรม Microsoft word และ Microsoft Excel 2. การแข งข น การเข ยนโปรแกรม 3. การแข งข น การประกอบเคร องและลงโปรแกรม 4. การแข งข น การออกแบบเว บม ลต ม เด ย น น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น น. บรรยายเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย น น. ประกาศผลการแข งข น และ มอบรางว ล โดย ผ บร หารมหาว ทยาล ย หาดใหญ ณ ห อง U-204 อาคาร U-Plaza 4. ระเบ ยบการแข งข นโดยส งเขป แข งข นประเภท Microsoft Word และ Microsoft Excel (ร บ 30 ท มเท าน น) 1. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 2. จานวนผ เข าแข งข นท มละ 2 คน ( 1 เคร อง) 3. โปรแกรมท ใช ในการแข งข น MS Word และ MS Excel Version 2010 (ภาษาอ งกฤษ) เน อหาท ใช ในการแข งข น Microsoft Word 1. สร างและจ ดการก บเอกสาร 2. จ ดร ปแบบและองค ประกอบเน อหา 3. ทางานก บร ปภาพและตาราง 4. ม มมองเอกสาร 5. ความปลอดภ ยและการเผยแพร เอกสาร Microsoft Excel 1. สร างและจ ดการก บข อม ล 2. จ ดร ปแบบการแสดงข อม ล 3. ทางานก บส ตรและฟ งก ช น 4. ทางานก บตารางและกราฟ 5. การป องก นเอกสาร แข งข นประเภท การเข ยนโปรแกรม (ร บ 30 ท มเท าน น) 2. จานวนผ เข าแข งข นท มละ 2 คน ( 1 เคร อง) 3. ผ เข าแข งข นสามารถเล อกใช ภาษาในการเข ยนค อ C, Pascal, Visual Basic 6.0 และ Visual Studio การสอบจะใช คาส งพ นฐานของการเข ยนโปรแกรม เช น ค าส งการต ดส นใจ, คาส งการวนล ป เป นต น แข งข นประเภท การประกอบเคร องและลงโปรแกรม (ร บ 30 ท มเท าน น) 2. จานวนผ เข าแข งข นท มละ 2 คน 3. ประกอบเคร องคอมพ วเตอร พร อมใช งาน 4. ต ดต งโปรแกรม Windows 7,โปรแกรม Linux SIS 6.01 และโปรแกรมแอพพล เคช นต างๆ กาหนดค าการใช งานตามคาส ง อ ปกรณ ท ผ แข งข นจะต องนามา 1. ไขควงสาหร บการถอดประกอบเคร องคอมพ วเตอร 2. Case พร อม Power Supply 3. Mainboard ไม จาก ดร น และ ย ห อ 4. CPU - ไม จาก ดย ห อ - ความเร วของส ญญาณนาฬ กาไม เก น 3 GHz - จานวน Core ของ CPU ไม เก น 2 Core 5. RAM ไม จาก ดร น ย ห อ - ความจ ไม เก น 2 GB 6. CD-ROM ไม จาก ดร น ย ห อ (สามารถอ าน DVD ได ) - ความเร วในการอ านไม เก น 52 X 7. Hard disk ไม จาก ดร น ย ห อ - ความจ ไม น อยกว า 80 GB - ความเร วรอบในการหม นไม เก น 7,200 รอบ/นาท 8. Program Windows 7 Professional (Original) ร นไม ต ดต อด ดแปลงโปรแกรม 9. Program Linux SIS หมายเหต 1. หากผ เข าร วมแข งข นนาอ ปกรณ มาไม ถ กต องหร อผ ดกต กา ให ถ อว าปร บตก 2. จอภาพ ทางผ จ ดแข งข นจะเป นผ จ ดหาให (ผ แข งข นจะนามาเองก ได ) 3. อ ปกรณ ท ใช ในการแข งข นให แยกเป นช น เพ อง ายต อการตรวจสอบ แข งข นประเภท การออกแบบเว บม ลต ม เด ย (ร บ 30 ท มเท าน น) 2. จานวนผ เข าแข งข นท มละ 2 คน 3. พ ฒนาเว บม ลต ม เด ยตามท โจทย กาหนดให โดยใช โปรแกรม Adobe Flash CS3 5. ผลการแข งข น การแข งข นการใช โปรแกรม MS Word และ MS Excel 1. ความถ กต องสมบ รณ ของช นงาน 2. ความเร วท ใช ในการแข งข น แข งข นประเภท การเข ยนโปรแกรม 1. จะย ดจากความถ กต องของผลล พธ เป นหล ก และโปรแกรมท สามารถร นผล การทางานได 2. หากม กรณ ท ท มผ แข งข นร นผลการทางานได ถ กต องเสมอก น จะต ดส นจากเวลาในการส งเป น หล ก การแข งข นประกอบเคร องและลงโปรแกรม 1. ความถ กต องของอ ปกรณ ท ใช งาน 2. ความถ กต องการทาตามคาส งท ได ร บมอบหมายและความสมบ รณ ของการใช งานโปรแกรม 3. ความเร วท ใช ในการแข งข น แข งข นประเภท การออกแบบเว บม ลต ม เด ย 1. ความค ดสร างสรรค 2. ความสวยงาม 3. ความสอดคล องก บเน อหา 4. การสร างภาพและลายเส น 5. การจ ดองค ประกอบของภาพ 6. ความน าสนใจของผลงาน 6. รางว ล 1.รางว ลชนะเล ศพร อมเก ยรต บ ตร 4 รางว ล รางว ลละ 5,000 บาท 2.รางว ลรองชนะเล ศอ นด บหน งพร อมเก ยรต บ ตร 4 รางว ล รางว ลละ 3,000 บาท 3.รางว ลรองชนะเล ศอ นด บสองพร อมเก ยรต บ ตร 4 รางว ล รางว ลละ 1,500 บาท 4.รางว ลชมเชยพร อมเก ยรต บ ตร 8 รางว ล รางว ลละ 800 บาท รวมเง นรางว ล 44,400 บาท 7. ข อม ลเพ มเต ม การสม ครเข าแข งข น และข อม ลผ ประสานงานการแข งข น 7.1 น กเร ยนผ สนใจสามารถด รายลายละเอ ยดได ท หร อต ดต อสอบถาม ได ท อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ผ ประสานงานโครงการ ค อ อาจารย ร สมนต คาศร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะบร หารธ รก จ เบอร โทรศ พท และเบอร โทรศ พท เคล อนท Address : อาจารย จ รน นท สมนวล สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะบร หารธ รก จ เบอร โทรศ พท และเบอร โทรศ พท เคล อนท Address : 7.2 สามารถส งใบสม ครได ต งแต บ ดน ถ งว นท 6 มกราคม 2555 ด งน ส งทางไปรษณ ย ท สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยหาดใหญ 125/502 ถ.พลพ ช ย อ.หาดใหญ จ.สงขลา ส งทางโทรสารท หมายเลข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks