รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) - PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 26 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน 2558 คำนำ ป จจ บ นการบร หารองค กรภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการต ดตามตรวจสอบ และ ประเม นผลการปฏ บ ต งานขององค กร โดยว ตถ ประสงค ท ส าค ญท ส ด ม ใช เพ อการตรวจสอบประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน แต เหน อส งอ นใดว ตถ ประสงค หล ก ค อ เพ อองค กรให สามารถบรรล จ ดหมาย ในภารก จหล กขององค กรน นๆ ในการน ศ ลปากรได ก าวเข าส ป ท 72 ของการสถาปนา ด งน น การด าเน นงานของศ ลปากร นอกจากการผล ตบ ณฑ ตเพ อร บใช ส งคม ในสาขาว ชาต างๆแล ว ย งม งส ความเป นเล ศท งในระด บชาต และนานาชาต บนรากฐานความ เข มแข งทางด านการบ รณาการศาสตร และศ ลป เพ อสร างนว ตกรรมแก ส งคมและประชาคมโลก ด งน น การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการปฏ บ ต งานของ และอธ การบด จ งเป นกลไกส าค ญ ในการบ งบอกสถานภาพการด าเน นงาน เพ อให สามารถก าวย างอย างม นคงบนถนนแห งนว ตกรรม การบ รณาการศาสตร และศ ลป ด งกล าว การต ดตามตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานของอธ การบด (ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช) รอบป ท 2 เป นการด าเน นงานต อเน องเพ อตอกย าท ศทางการด าเน นงานของ ศ ลปากร ท าให และผ บร หารได ร บทราบสถานภาพการด าเน นงาน ตลอดจนเป นเวท ในการ น าเสนอผลการปฏ บ ต งานเพ อให ประชาคมและสาธารณชนได ร บทราบการด าเน นงาน ด งกล าว ท งน ข อค ดเห นและข อเสนอแนะท เก ดข นจากการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล เปร ยบประด จ มธ รสวาจาท ก ลยาณม ตรย นด มอบแก ก น อ นจะน ามาซ งศ ลปากรอย างม นคง ย งย นส บไป ก สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข สารบ ญตาราง ค การต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ส วนท 1 ผลส มฤทธ ในการปฏ บ ต งานของอธ การบด 3 ส วนท 2 ค ณภาพการบร หารจ ดการ 20 ข สารบ ญตาราง หน า ตารางแบบฟอร มการเก บรวบรวมข อม ล แบบฟอร มปอ.1 แบบรายงานผลการดาเน นงานตามแผนย ทธศาสตร จาแนกตามพ นธก จ 5 ด าน 1 แบบฟอร มปอ.2 แบบรายงานผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป จาแนกตามพ นธก จ 5 ด าน 6 แบบฟอร มปอ.3 แบบรายงานผลการประเม นตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการของ กพร. 11 แบบฟอร มปอ.4 แบบรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน (สกอ.) 15 แบบฟอร มปอ.5 แบบรายงานผลการประเม นค ณภาพภายนอก (สมศ.) 21 แบบฟอร มปอ.6 แบบรายงานการปฏ บ ต หน าท ของอธ การบด ตามพระราชบ ญญ ต ศ ลปากร พ.ศ มาตรา แบบฟอร มปอ.7 แบบรายงานผลการดาเน นงานตามแนวทาง ท ศทาง จ ดเน น และเป าหมายของสภา 39 แบบฟอร มปอ.8 แบบรายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายท อธ การบด นาเสนอต อสภา 69 แบบฟอร มปอ.9 แบบรายงานผลการดาเน นงานตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ 117 แบบฟอร มปอ.10 แบบรายงานผลการด าเน นงานของอธ การบด ตามพ นธก จของ 125 แบบฟอร มปอ.11 แบบรายงานผลการด าเน นงานของอธ การบด ในม ต ของ Balanced Scorecard (BSC) 140 แบบฟอร มปอ.12 แบบรายงานผลงานด านการบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล 142 ค 1 การต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (12 ม นาคม 2557 ถ ง 11 ม นาคม 2558) ตามท ได ม พระบรมราชโองการ โปรดเกล าฯ แต งต งผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช ด ารง ตาแหน งอธ การบด ศ ลปากร ต งแต ว นท 12 ม นาคม 2556 เป นต นมา ประกอบก บการท สภา ศ ลปากรได ม มต ให ความเห นชอบหล กเกณฑ และแนวทางการต ดตาม ตรวจสอบและ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด โดยเร มด าเน นการรอบท 1 ภายหล งจากท อธ การบด ได ปฏ บ ต หน าท ครบ 1 ป (ระหว างว นท 12 ม นาคม 2556 ถ งว นท 11 ม นาคม 2557) ซ งเป นการด าเน นงานของ อธ การบด ภายหล งจากท สภาศ ลปากรได ให ความเห นชอบแผนย ทธศาสตร ศ ลปากร พ.ศ และแนวทาง ท ศทาง จ ดเน นและเป าหมายใน ศ ลปากร ระหว างว นท 6 ม ถ นายน 2555 ถ งว นท 5 ม ถ นายน 2559 อย างไรก ตาม ในระหว างช วงเวลา ด งกล าวน น สถานการณ แวดล อมต าง ๆ ได ม การเปล ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย างย ง การ ก าหนดย ทธศาสตร /นโยบาย/แผนงานของหน วยงานต าง ๆ ท ม ส วนเก ยวข องก บศ ลปากร ได แก ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และส าน กงานคณะกรรมการ การว จ ยแห งชาต ด งน น จ งม ความจ าเป นอย างย งท ศ ลปากรต องด าเน นการปร บปร งแผน ย ทธศาสตร ศ ลปากรให ม ความสอดคล องเหมาะสมก บสถานการณ มากย งข น ศ ลปากรจ งได จ ดท า แผนย ทธศาสตร ศ ลปากร (พ.ศ ) โดยม การประย กต ให สอดคล องก บย ทธศาสตร อ ดมศ กษาไทยในการเตร ยมความพร อมส การเป นประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) และนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) โดยม ว ตถ ประสงค ส าค ญเพ อให การปฏ บ ต งานตามแผน ย ทธศาสตร ศ ลปากร พ.ศ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และสอดคล องเหมาะสม ก บสถานการณ และป จจ ยแวดล อมป จจ บ น เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและส มฤทธ ผลในการ ด าเน นงานมากท ส ด ท งน แผนย ทธศาสตร ศ ลปากร (พ.ศ ) ประกอบด วย 8 ประเด นย ทธศาสตร 10 ย ทธศาสตร 20 กลย ทธ 18 ต วช ว ด ระหว างช วงเวลาการปฏ บ ต งานของผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช อธ การบด ศ ลปากร รอบป ท 2 (ระหว างว นท 12 ม นาคม 2557 ถ งว นท 11 ม นาคม 2558) ม การ เปล ยนแปลงทางด านป จจ ยภายนอก โดยเฉพาะอย างย ง การเปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จ ส งแวดล อม และการเปล ยนแปลงทางการเม อง ส งผลกระทบต อการบร หารงานของ ในระด บและท ศทางต าง ๆ โดยได ให ความสาค ญก บการต ดตามการเปล ยนแปลง 2 ด งกล าวอย างใกล ช ดและต อเน องเพ อให สามารถประย กต และบ รณาการการบร หารงานของ ให สอดคล องเหมาะสมก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไปอย างถ กต องเหมาะสมโดยม งหว งให เก ดประโยชน ส งส ดแก และประชาคม ตลอดจนส งคม และประเทศชาต ส บไป การต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด รอบป ท 2 (ระหว างว นท 12 ม นาคม 2557 ถ งว นท 11 ม นาคม 2558) ม การเปล ยนแปลงจากการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผล การปฏ บ ต งานของอธ การบด รอบป ท 1 (ระหว างว นท 12 ม นาคม 2556 ถ งว นท 11 ม นาคม 2557) โดย ย งคงแบ งองค ประกอบการประเม นเป น 2 ส วน แต ม การปร บเปล ยนส ดส วนการถ วงน าหน ก โดยม รายละเอ ยด ด งน ประเด นย อยในการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผล รอบท 1 ระหว างว นท 12 ม นาคม 2556 ถ งว นท 11 ม นาคม 2557 ค าถ วงน าหน ก (ร อยละ) รอบท 2 ระหว างว นท 12 ม นาคม 2557 ถ งว นท 11 ม นาคม 2558 ส วนท 1 ผลส มฤทธ ในการปฏ บ ต งานของอธ การบด 1.1ผลการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร ของ ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 1.3 ผลการประเม นตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ กพร. 1.4 ผลการด าเน นงานตามพ นธก จของ (24.00) (20.00) (งานประจ า) ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน (สกอ.) ผลการประเม นค ณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการปฏ บ ต หน าท ของอธ การบด ตาม พรบ ศ ลปากร พ.ศ.2530 มาตรา ผลการด าเน นงานตามแนวทาง ท ศทาง จ ดเน นและเป าหมายของสภา 1.7 ผลการด าเน นงานตามนโยบายท อธ การบด น าเสนอต อสภาฯ 1.8 ผลการด าเน นงานตามข อเสนอแนะของ คณะกรรมการ รวมส วนท 3 ส วนท 2 ค ณภาพการบร หารจ ดการ 2.1ผลงานของอธ การบด ตามพ นธก จชอง ผลงานของอธ การบด ในม ต ของ Balance Scorecard BSC 2.3 การบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล รวมส วนท รวมท งหมด การเปล ยนแปลงท เก ดข น ค อ ประเด นย อยในการประเม น และรายละเอ ยดคะแนนถ วงน าหน ก โดยการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด รอบป ท 2 (ระหว างว นท 12 ม นาคม 2557 ถ งว นท 11 ม นาคม 2558) ม การเพ มประเด นการประเม น ค อ ผลการด าเน นงานตาม ข อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทาให ม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดคะแนนถ วงน าหน กของประเด นอ น ท งน ผลการด าเน นงานของ ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช อธ การบด รอบป ท 2 (ระหว างว นท 12 ม นาคม 2557 ถ งว นท 11 ม นาคม 2558) ปรากฏรายละเอ ยด ด งน ส วนท 1 ผลส มฤทธ ในการปฏ บ ต งานของอธ การบด ในการด าเน นงานเพ อให ศ ลปากรสามารถด าเน นพ นธก จส าค ญของ สถาบ นอ ดมศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพน น ป จจ ยภายในต าง ๆ ท ม ผลต อความส าเร จของการด าเน นงาน ประกอบด วยการดาเน นงานตามแผนย ทธศาสตร และแผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป ตลอดจนค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ และการประก นค ณภาพการศ กษา รวมท งการก าหนดพ นธก จตามพระราชบ ญญ ต ศ ลปากร การก าหนดแนวทาง ท ศทาง จ ดเน น และเป าหมายท สภาศ ลปากร ก าหนดข น และการด าเน นงานตามนโยบายท อธ การบด เสนอต อสภา โดยประกอบด วย รายละเอ ยด และคะแนนการถ วงน าหน ก ด งน -ผลการดาเน นงานตามแผนย ทธศาสตร (คะแนนถ วงน าหน ก ร อยละ 6) -ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป (คะแนนถ วงน าหน ก ร อยละ 6) -ผลการประเม นตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการของ กพร. (คะแนนถ วงน าหน ก ร อยละ 8) -ผลการดาเน นงานตามพ นธก จของ (คะแนนถ วงน าหน ก ร อยละ 20) -ผลการปฏ บ ต หน าท ของอธ การบด ตามพระราชบ ญญ ต ศ ลปากร พ.ศ มาตรา 22 (คะแนนถ วงน าหน ก ร อยละ 5) 4 -ผลการดาเน นงานตามแนวทาง ท ศทาง จ ดเน นและเป าหมายของสภา (คะแนนถ วง น าหน ก ร อยละ 15) -ผลการด าเน นงานตามนโยบายท อธ การบด น าเสนอต อสภา (คะแนนถ วงน าหน ก ร อยละ 15) -ผลการดาเน นงานตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ (คะแนนถ วงน าหน ก ร อยละ 5) ท งน จากการว เคราะห เบ องต น พบว า ผ บร หารก อนว นท 12 ม นาคม 2556 ม การ กาหนดค าเป าหมายการดาเน นงานบางส วนในล กษณะท าทายซ งเก นก าล งความสามารถและศ กยภาพของ ทาให ต วบ งช บางต วไม สามารถบรรล เป าหมายภายในระยะเวลาท ก าหนดได เน องจากต องใช ระยะเวลาในเพ อให บรรล เป าหมายต วบ งช ด งกล าว โดยเฉพาะอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks