ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล - PDF

Description
ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 19 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3. จงบอกถ งว ธ การใช เมาส มาให ด ส ก 3 ว ธ และบอกด วยว าในแต ละว ธ ม การใช เพ อจ ดประสงค ใด 4. ถ าต องการเป ดหน าต าง My computer จะต องท าอย างไร 5. ให ปฏ บ ต การเป ดหน าต าง My computer 5.1 เม อหน าต าง My computer ถ กเป ดท Task bar จะม ข อความใดเก ดข น 5.2 ในหน าต าง My computer ให คล กท ป ม Maximize ผลท ได จะเป นอย างไร 5.3 ในหน าต าง My computer ให ด บเบ ลคล กท Icon ช อ C: ผลท ได จะเป นอย างไร 5.4 ในหน าต าง My computer ให คล กท ป ม Minimize ผลท ได จะเป นอย างไร 5.5 จงบอกว ธ การขยายหน าต างช อ C: ให ใหญ ข นมาให ด ส ก 2 ว ธ 5.6 ให ปฏ บ ต การป ดหน าต าง C: และหน าต าง My computer และจงบอกถ งว ธ การป ดหน าต าง C: และหน า ต าง My computer มาให ด ด วย 6. จงอธ บายถ งว ธ การสร าง Folder ช อ COMPUTER ในหน าต างช อ C: มาอย างละเอ ยด พร อมท งปฏ บ ต การ สร าง Folder ช อ COMPUTER ลงบนหน าต างช อ C: ด วย 7. ให บอกว ธ การค ดลอกแฟ มช อ Netlog จาก C:\ ไปเก บไว ย ง Folder ช อ COMPUTER และปฏ บ ต การค ดลอก แฟ มด วย 8. ปฏ บ ต การลบแฟ ม Netlog ท อย ใน Folder ช อ COMPUTER และให อธ บายว ธ การท างานมาให ด ด วย 9. จงบอกว ธ การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล และปฏ บ ต ตามไปด วย ก จกรรมท 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล 1. ให เร ยกใช โปรแกรมเอ กเซลและเล อนต วช ไปย งส วนต าง ๆ บนหน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะเห นว าต วช ม ร ปร างแตกต างก นออกไปจงบอกถ งร ปร างของต วช ณ บร เวณท ปรากฏพร อมท งอธ บายความหมายด วย 2. จากร ปหน าต างของโปรแกรมเอ กเซลในส วนบนและส วนล างของหน าต างจะประกอบด วยแถบต าง ๆ ซ งเป น ท ต งของเคร องม อ แต ละแถบจะม หมายเลขก าก บ หมายเลขแต ละหมายเลขแทนแถบท ม ช อว าอะไร 3. ให ศ กษาว ธ การใช ค าส งหล กบนแถบค าส ง (Menu bar) 3.1 เล อนต วช ไปท ค าส ง แฟ ม และคล กเมาส จะปรากฏค าส งย อยของค าส งหล กแฟ มอะไรบ าง เล อนต วช ไปท ค าส ง แก ไข และคล กเมาส จะปรากฏส งใด เล อนต วช ไปท ค าส ง ม มมอง และคล กเมาส เล อนต วช ต อไปย งค าส งย อยช อแถบเคร องม อจะพบค าส งย อย ของแถบเคร องม อให ด ว าช อแถบเคร องใดม เคร องหมายถ ก ( ) น าหน าช อ และแถบเคร องม อท เคร อง หมายถ กน าหน าช อม ความหมายว าอย างไร ค าส งหล กท ง 9 ค าส งบนแถบค าส ง Menu bar) แต ละค าส งม ไว ใช งานเพ อจ ดประสงค ใด 5. แถบเคร องม อต อไปน ม ไว ท างานในเร องใดบ างจงอธ บาย 5.6. ก จกรรมท 2.3 องค ประกอบของตารางท างาน 1. จากร ปหน าต างโปรแกรมเอ กเซล ให บอกช อส วนประกอบของหน าต างเอ กเซลตามหมายเลขท ก าหนด พร อมก บอธ บายความหมายของช อส วนประกอบน นด วย 2. จ านวนแถวแต ละแผ นงาน (ช ท) ในโปรแกรมเอ กเซลม ท งหมดก แถวและม ว ธ การตรวจหาจ านวนแถวท งหมด ได อย างไร 3. จ านวนสดมภ แต ละแผ นงาน (ช ท) ในโปรแกรมเอ กเซลม ท งหมดก สดมภ และม ว ธ การตรวจหาจ านวนสดมภ ท งหมดได อย างไร 4. จากร ปหน าต างโปรแกรมเอ กเซลจงบอกช อของเซลตามหมายเลขท ก าหนดในร ป หมายเลข 1 ค อ เซล 4.2 หมายเลข 2 ค อเซล. 4.3 หมายเลข 3 ค อ เซล 4.4 หมายเลข 4 ค อ เซล 4.5 หมายเลข 5 ค อ เซล 4.6 หมายเลข 6 ค อ เซล 5. เม อเข าส โปรแกรมเอ กเซล จะเปร ยบเสม อนว าได สม ดงานมา 1 เล มซ งในสม ดงาน 1 เล มน จะประกอบด วย แผ นงาน (ช ท) ท งหมดก แผ นงาน 6. พ นท ท างานของโปรแกรมเอ กเซลจะแบ งเป นเซล (Cell) ซ งแต ละเซลจะเก ดจากการต ดก นระหว างแถวและ สดมภ ในแต ละเซลผ ใช งานม ว ธ การใส ข อม ลได อย างไรจงอธ บาย 7. การเล อกเซลให พร อมท จะร บการใส ข อม ล เซลใดพร อมท จะร บการใส ข อม ลเราจะเร ยกเซลน นว า เซลท างาน 7.1 ถ าต องการท าให เซล E1 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร 7.2 ถ าต องการท าให เซล A1,A2,A3,A4 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร 7.3 ถ าต องการท าให เซล A1,B2,A3,D5 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร 8. การเล อนต าแหน งของเซลท างานท าได ด งน 8.1 เล อนต วช ไปท เซล A1 แล วคล กจะได เซล A1 เป นเซลท างาน 8.2 กดแป นล กศรช ขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.3 กดแป นล กศรช ซ าย ผลท ได จะเป นอย างไร 8.4 กดแป นล กศรช ล าง ผลท ได จะเป นอย างไร 8.5 กดแป นล กศรช บน ผลท ได จะเป นอย างไร 8.6 กดแป น Page Down ผลท ได จะเป นอย างไร 8.7 กดแป น Page Up ผลท ได จะเป นอย างไร 8.8 กดแป น Ctrl ค างไว และกดแป นล กศรขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.9 กดแป น End และแป นล กศรขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.10 กดแป น End และแป นล กศรลง ผลท ได จะเป นอย างไร ก จกรรมท จงบอกถ งข นตอนของว ธ การออกจากโปรแกรมเอ กเซลมาพอให เข าใจ แบบฝ กห ดบทท 2 1. จงบอกว ธ การใช เมาส และอธ บายถ งจ ดม งหมายของการใช งานในแต ละว ธ ด วย 2. จงอธ บายว ธ การเข าส โปรแกรมเอ กเซล 3. จงอธ บายว ธ การเล อกแถบเคร องม อร ปวาดให ปรากฏบนหน าต างโปรแกรมเอ กเซล 4. จงอธ บายว ธ การต งค าหน ากระดาษของโปรแกรมเอ กเซล 5. จงอธ บายการเก บข อม ลเป นแฟ มของโปรแกรมเอ กเซล 6. จงอธ บายว ธ การออกจากโปรแกรมเอ กเซล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks