ร าง ภาคผนวก ข ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม ระยะท 2 1/7 - PDF

Description
ภาคผนวก ข ซอฟต แวร และเคร องม อ ค ณล กษณะเฉพาะของโปรแกรม 1. โปรแกรม Enterprise Content Management System(ECMS) ม ค ณสมบ ต อย างน อย ด งต อไปน 1.1 เป นซอฟต แวร ท ม ความสามารถรองร บการจ ดการเว บไซต (Web

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 36 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาคผนวก ข ซอฟต แวร และเคร องม อ ค ณล กษณะเฉพาะของโปรแกรม 1. โปรแกรม Enterprise Content Management System(ECMS) ม ค ณสมบ ต อย างน อย ด งต อไปน 1.1 เป นซอฟต แวร ท ม ความสามารถรองร บการจ ดการเว บไซต (Web Content Management) และการ จ ดการเน อหา (Enterprise Content Management) ได เป นอย างน อย 1.2 ม เคร องม อสน บสน นในการบร หารเว บไซต และม เมน การใช งานเป นหมวดหม 1.3 รองร บการนาเสนอบนอ ปกรณ แบบ Mobile device 1.4 ความสามารถในการจ ดการเว บไซต ด งต อไปน ความสามารถในการจ ดการสร างเว บไซต ด งน สามารถสร างเว บไซต ข นมาได โดยไม จาก ดไซต และโดเมนท นามาใช งาน สามารถรองร บการสร างเว บไซต ในระด บองค กรและการจ ดทาเว บเพ จในระด บบ คคลได ความสามารถในการจ ดการแบบ Template ด งน ม ระบบควบค มแม แบบเว บไซต (Master templates) และต นแบบการจ ดวางหน า (Page Layout templates) สามารถควบค มมาตรฐานการแสดงผลจากจ ดเด ยว เช น โทนส และการใช ร ปแบบต วอ กษร (Font Style), Site Navigation, Logo หน วยงาน เป นต น เคร องม อสน บสน นในการจ ดการเน อหาเว บด งน สามารถจ ดการเน อหาได หลายภาษาอย างน อย ภาษาไทย และ ภาษาอ งกฤษ สามารถโหลดไฟล ข อม ลข นและลงจากเคร องล กข ายของผ ใช งานผ านทางเว บเบราว เซอร (Web Browser) โดยตรง สามารถสร างปร บแต งข อความ กาหนดร ปแบบการจ ดวางย อหน า ตาแหน ง และ องค ประกอบต างๆ ได ตามความต องการ สามารถสร างและแก ไขตาราง กาหนดค ณล กษณะของตาราง ประกอบด วย ขนาดขอบเขต (border) ส ตาราง (border color) ส พ น ได ตามต องการ (background color) และการ จ ดตาแหน ง (alignment) ได เป นอย างน อย สามารถจ ดการแบนเนอร (Banner) ม แบบฟอร มต ดต อเรา (Contact us) สามารถรองร บการจ ดการ Web Link \1.5 ร าง ภาคผนวก ข ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม ระยะท 2 1/7 1.5 ความสามารถในการจ ดการเน อหาด งต อไปน (Content) สามารถรองร บการจ ดการไฟล บนเว บได ด งน สามารถนาเสนอข อม ลหลากหลายร ปแบบประกอบด วย ไฟล ส อผสม (Multimedia), ไฟล ร ปภาพ(Image), ไฟล เอกสาร (Document), ไฟล เส ยง (Sound), ไฟล ว ด โอ (video streaming ) หร อ ล งค (link) ภายในเว บเพ จได สามารถจ ดเก บไฟล ม ลต ม เด ยบนเว บไซต โดยรองร บไฟล ฟอร แมต ด งน MP4, WMV และ AVI ได เป นอย างน อย ม ระบบควบค มการนาเสนอข อม ลด งต อไปน ม กระบวนงาน จ ดทาข อม ล, แก ไขข อม ล, ตรวจสอบ และ นาข นเผยแพร สามารถกาหนดส ทธ ผ เก ยวข องให เป นไปตามระบบการควบค ม สามารถแยกประเภทของข อม ลสาหร บการนาเสนอเป นหมวดหม เพ อให การนาเสนอข อม ล สามารถทาได โดยง าย เม อม การเปล ยนแปลงแก ไขข อม ล สามารถแสดงว นและเวลาท ทาการเปล ยนแปลงได สามารถรองร บการเร ยกใช ข อม ลจากแหล งอ น ด งต อไปน รองร บการเร ยกใช ฐานข อม ลจากภายนอก เช น Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL เป นอย างน อย รองร บการเร ยกใช งาน Web Service จากภายนอกได 1.6 ความสามารถในการจ ดการเอกสาร ด งต อไปน สามารถสร างห องสาหร บใช ในการจ ดเก บเอกสารได สามารถควบค มเวอร ช นเว บเพจหร อเอกสาร และเก บประว ต ความเปล ยนแปลงท เก ดข นได (Version Control and Page History) สามารถรองร บการล อคเว บเพจหร อเอกสาร ท กาล งแก ไขเพ อป องก นการบ นท กท บโดยผ ใช งานท อ น สามารถกาหนดส ทธ การเข าถ งของเอกสารและการแก ไขปร บปร ง 1.7 ความสามารถจ ดเก บคาอธ บาย ด งต อไปน สามารถกาหนดร ปแบบของช ดข อม ลท จ ดเก บเป น Meta Data ได สามารถสร างข อม ลท อธ บายล กษณะของเอกสารได 1.8 ความสามารถในบร การสาหร บสมาช กด งต อไปน ม เคร องม อรองร บการจ ดทาบร การแบบสาราน กรม(Wiki Page) \1.8.2 ร าง ภาคผนวก ข ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม ระยะท 2 2/7 1.8.2 ม เคร องม อรองร บการจ ดทาบร การแบบเว บบล อก(Web Blog) ม เคร องม อรองร บการจ ดทากระดานสนทนา(Forum) ม เคร องม อรองร บการสารวจความค ดเห น (Poll) ม เคร องม อรองร บการกระจายข าว (RSS Feed) 1.9 ความสามารถในการค นหาข อม ลด งต อไปน สามารถส บค นของไฟล นามสก ล.doc,.pdf,.xls,.ppt ได เป นอย างน อย การค นหาข อม ลจากระบบการจ ดการแบบ CMS ภายในของระบบเอง 1.10 ความสามารถในการเก บข อม ลสถ ต ในการใช งาน ด งต อไปน สามารถเก บประว ต การใช งานผ ใช บร การ (Usage report) โดยสามารถออกรายงานผล สามารถเก บข อม ลการเข าใช งานของแต ละเพจ/เมน ได สามารถเก บประว ต การส บค นจากผ ใช งาน และสามารถออกเป นรายงาน และสามารถส งออก ไฟล ในร ปแบบ.doc,.xls และ.pdf ได 1.11 ความสามารถในการใช งานแบบบร การ(Service) ด งต อไปน รองร บการใช งานก บโปรแกรม รองร บการใช งานก บโปรแกรม Microsoft Office โดยไม จาเป นต องม โปรแกรมต ดต งอย บนเคร องผ ใช หร อดาวน โหลดมาท เคร องผ ใช งานก อน 1.12 ความสามารถในการย นย นต วตนของผ ใช งาน ด งต อไปน สามารถตรวจสอบต วตนของผ ใช งานจากระบบ Active Directory ผ ด แลระบบสามารถกาหนดส ทธ ในการเข าถ งและแก ไขเว บเพจได ตามข อกาหนด (Site Permission) สามารถกาหนดส ทธ ให สามารถเป ดอ านเว บเพจได เท าน น (Read only), สามารถ กาหนดส ทธ ให สามารถสร างเว บเพจใหม ได (Create), สามารถกาหนดส ทธ ให สามารถแก ไขเว บ เพจได (Edit), สามารถกาหนดส ทธ ให สามารถลบเว บเพจได (Delete) และสามารถกาหนดส ทธ ให ม ผ ด แลเว บไซต ได หลายคน 2. เคร องม อในการพ ฒนาโปรแกรมบน ECMS ม ค ณสมบ ต อย างน อย ด งต อไปน 2.1 สน บสน นการสร างแอพล เคช นเพ อทางานบน.NET Framework 2.2 สน บสน นการใช ภาษาโปรแกรมหลายภาษา เช น Visual Basic.NET, Visual C#. 2.3 รองร บการจ ดการเป นโปรเจ คของงาน 2.4 สน บสน นการสร างแอพล เคช นสาหร บ Windows Application, Web Application และ Web Services 2.5 รองร บการพ ฒนาโปรแกรมในการเช อมต อก บระบบฐานข อม ล 2.6 ม เคร องม อ XML designer ท ใช ทางานก บ ไฟล xml และ xsd \2.7 ร าง ภาคผนวก ข ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม ระยะท 2 3/7 2.7 ม เคร องม อในการการออกแบบเว บเพจ, xml schema และ style sheet ท ใช ร วมก น 2.8 ม เคร องม อในการตรวจสอบหาข อผ ดพลาดของโปรแกรม(Debug) ท เก ดข นจากการเข ยนช ดคาส ง 2.9 สน บสน นการสร างแอพล เคช นสาหร บ Window Mobile 3. โปรแกรม Business Intelligence (BI) ม ค ณสมบ ต อย างน อย ด งต อไปน 3.1 สน บสน นการต อเช อมก บแหล งข อม ลท หลากหลายเช น ฐานข อม ล Oracle Database, Microsoft SQL Server, Microsoft Excel, Flat Files, ODBC Sources, XML 3.2 สน บสน นการสร างโมเดล (Model) เพ อใช งานร วมก บเคร องม อด านต าง ๆ ของระบบ Business Intelligence ได 3.3 สามารถทาการสร างการต ดต อก บฐานข อม ลในแบบใช ทร พยากรร วมก น (connection pooling) 3.4 สามารถทาการบร หารระบบได โดยผ านทาง Web Browser เช น การควบค มส ทธ ในการเร ยกใช Dashboard,การกาหนดส ทธ ของผ ใช และกล มผ ใช (user and group privileges) และ การเร ยกด และ จ ดการเซสช น(Session) ในระบบ เป นต น 3.5 สามารถในการทา Parallel Query Execution สน บสน นการประมวลผลคาส ง query หลายๆคาส ง พร อมก น 3.6 รองร บการทางานโดยการใช Wizard เช น การสร าง Repository, การสร าง Aggregate Persistence Wizard, การสร าง Merge Wizard, การสร าง Expression Builder, การสร าง Consistency Checker 3.7 นาเสนอร วมก บ Web Logic โดยรวมอย ก บ Software ท นาเสนอ 3.8 รองร บการทางานการสร างรายงานเช งว เคราะห (Analysis) โดยรายงานเช งว เคราะห น สามารถ นาเสนอ ในร ปแบบต าง ๆ เช น ตาราง, กราฟ, Pivot Table เป นต น 3.9 รองร บการแสดงผลข อม ล รายงานเช งว เคราะห แบบ Dashboard 3.10 รองร บการทางานการสร างรายงานเช งว เคราะห ในล กษณะ Subject Area ซ งประกอบไปด วย Columns ต างๆซ งเป นต วแทนข อม ลในเช งว เคราะห Columns เป นการแสดงส วนประกอบของข อม ลท ต องการรวมถ ง filter ซ งใช เป นการกาหนด ขอบข ายข อม ลท ต องการว เคราะห 3.11 รองร บการสร างรายงานเช งว เคราะห ในร ปแบบต อไปน Criteria Tab เพ อเป นการระบ ข อม ล Column ท ต องการ และ Filter ซ งใช เป นการกาหนด ขอบข ายข อม ลท ต องการว เคราะห รวมถ งการกาหนด format เช น heading, number of decimal places และ style เช น fonts และส Results Tab เพ อเป นการด ผลล พธ ผ านทาง view เช น graphs, tickers และ pivot tables Prompts Tab เพ อเป นการสร าง Prompt เพ อให ผ ใช เล อกค าท ต องการเพ อกาหนดขอบข าย ของข อม ลท ต องการทาการว เคราะห \ ร าง ภาคผนวก ข ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม ระยะท 2 4/7 Advanced Tab เพ อเป นการทางาน ของ XML code หร อ Logical SQL รวมท งย งสามารถ แก ไขได อ กด วย 3.12 รองร บการทางานการสร าง Variable ได หลายร ปแบบ เช น Session, Repository, Presentation และ Request 3.13 รองร บการทางานโดย กาหนดส ตรในการคานวนให ก บ column โดยใช เคร องม อช วยใน Edit Formula Tab 3.14 รองร บการทางานของรายงานเช งว เคราะห ในล กษณะของ View ในร ปแบบต อไปน Table View เพ อแสดงข อม ลการว เคราะห แบบตาราง Pivot Table View เพ อแสดงข อม ลการว เคราะห แบบตาราง Pivot และสามารถ Drag and Drop เพ อสล บ (swap) ข อม ลสน บสน นการว เคราะห Graph View เพ อรองร บการนาเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆ เช น Bar, Line, Area, Pie, Line- Bar, Time Series Line, Pareto, Scatter, Bubble, Radar Funnel View เพ อแสดงข อม ลในล กษณะ สามม ต โดยแสดง Target เปร ยบเท ยบก บ Actual โดยใช Volume, Level และส เป นต วกาหนด Gauge View เพ อแสดงข อม ลได ท ง dial gauge และ bulb gauge Column Selector View เพ อเพ ม Column ลงในรายงานเช งว เคราะห โดยอ ตโนม ต Ticket View เพ อแสดงข อม ลในล กษณะ ต วว งหร อ marquee ผ ใช สามารถเล อก view ท ต องการในล กษณะ drop-down list 3.15 สน บสน นการ export ข อม ลแบบ PDF, Excel, PowerPoint, Web Archive(.mht) และเป นล กษณะ ข อม ลแบบ CSV format, Tab delimited format, XML format 3.16 สน บสน นการเร ยงลาด บข อม ลในรายงานท งแบบน อยไปหามาก หร อ มากไปหาน อย ผ านทาง Web Browser 3.17 สน บสน นการทา drill down, drill in place/navigate บนรายงานผ านทาง web browser 3.18 สามารถจ ดร ปกราฟได ตาม เง อนไขข อม ลท เปล ยนไป (Conditional Chart Formatting) ด วยการ แทนค าด วยส และ ส ญล กษณ ร ปภาพต างๆตามเง อนไขท กาหนด 3.19 สน บสน นการทางานของสม ดอ เลกทรอน กส (Briefing Books) ซ งสามารถรวบรวมรายงานเช ง ว เคราะห ได ท งร ปแบบ Static หร อ Updateable Snapshot ได ใน PDF format เพ อความสวยงาม 3.20 สามารถสร าง Logical column สาหร บรองร บการทางานของ Multi-currency โดยสามารถเล อกด รายงานข อม ลตาม สก ลเง นท ต องการ โดยเล อกจาก static list ของ currency 3.21 รองร บการทางานในร ปแบบต อไปน การเช อมไปท เน อหาอ น ๆ เช น BI Content, Web Page อ น สามารถเร ยกใช การทางานงานอ นๆ เช น Web Service, Java Method, Browser Script, HTTP Request, Agent, Server Script, Java Job เป นอย างน อย 3.22 สน บสน นการสร างรายงานโดยผ าน Web Browser เช น Internet Explorer และ Fire
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks