หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7 - PDF

Description
สารบ ญ หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร 1 2. ช อปร ญญา 1 3. ว ชาเอก 1 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร 1 5. ร ปแบบของหล กส ตร 1 6. สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 2 7.

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 23 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร 1 2. ช อปร ญญา 1 3. ว ชาเอก 1 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร 1 5. ร ปแบบของหล กส ตร 1 6. สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 2 7. ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน 2 8. อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา 2 9. ช อ นามสก ล เลขประจ าต วบ ตรประชาชน ต าแหน ง และค ณว ฒ การศ กษา ของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร สถานท จ ดการเร ยนการสอน สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ ข อ 11.2 ต อการพ ฒนาหล กส ตร และความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของสถาบ น 6 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การดาเน นการและโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 8 2. การด าเน นการหล กส ตร 8 3. หล กส ตรและอาจารย ผ สอน องค ประกอบเก ยวก บประสบการณ ภาคสนาม 65 หมวดท 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล 1. การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน แผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) 71 หมวดท 5. หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา 1. กฎระเบ ยบหร อหล กเกณฑ ในการให ระด บคะแนน (เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษา เกณฑ การส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร 79 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า I สารบ ญ (ต อ) หน า หมวดท 6. การพ ฒนาคณาจารย 1. การเตร ยมการสาหร บอาจารย ใหม การพ ฒนาความร และท กษะให แก คณาจารย 80 หมวดท 7. การประก นค ณภาพหล กส ตร 1. การบร หารหล กส ตร การบร หารทร พยากรการเร ยนการสอน การบร หารคณาจารย การบร หารบ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน การสน บสน นและการให ค าแนะน าน กศ กษา ความต องการตลาดแรงงาน ส งคม และ/หร อความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ต วบ งช ผลการด าเน นงาน (Key Performance Index) 84 หมวดท 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร 1. การประเม นประส ทธ ผลของการสอน การประเม นหล กส ตรในภาพรวม การประเม นผลการด าเน นงานตามรายละเอ ยดหล กส ตร การทบทวนผลการประเม นและวางแผนปร บปร ง 85 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ตารางเปร ยบเท ยบรายว ชา 86 ภาคผนวก ข หน งส อร บรองให ความเห นชอบหล กส ตรของคณะกรรมการ พ ฒนาหล กส ตรและมาตรฐานการศ กษา 133 ภาคผนวก ค ประว ต และผลงานของอาจารย ประจ าหล กส ตร 135 ภาคผนวก ง ระเบ ยบมหาว ทยาล ยสยามว าด วยการศ กษา ไม ส งกว าระด บปร ญญาตร พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า II 5.2 ภาษาท ใช หล กส ตรจ ดการศ กษาเป นภาษาไทย หล กส ตรจ ดการศ กษาเป นภาษาต างประเทศ (ระบ ภาษา)... หล กส ตรจ ดการศ กษาเป นภาษาไทยและภาษาต างประเทศ (ระบ ภาษา) การร บผ เข าศ กษา ร บเฉพาะน กศ กษาไทย ร บเฉพาะน กศ กษาต างประเทศ ร บท งน กศ กษาไทยและน กศ กษาต างประเทศท สามารถใช ภาษาไทยได เป นอย างด 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น เป นหล กส ตรเฉพาะของมหาว ทยาล ยท จ ดการเร ยนการสอนเองโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว ให ปร ญญามากกว า 1 สาขาว ชา (ทว ปร ญญา) ปร ญญาร วมก บสถาบ น สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร - เป นหล กส ตรปร บปร ง พ.ศ โดยเร มใช หล กส ตรในภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา คณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรและมาตรฐานการศ กษา สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า พ จารณากล นกรองในการประช มคร งท 1/2556 เม อว นท 6 เด อน ม ถ นายน พ.ศ คณะกรรมการว ชาการ พ จารณาให ความเห นชอบหล กการในการประช มคร งท 6/2556 เม อว นท 3 เด อน ม ถ นายน พ.ศ และพ จารณาให ความเห นชอบหล กส ตรโดยการเว ยนเสนอเม อว นท 7 เด อน ม ถ นายน พ.ศ สภามหาว ทยาล ยอน ม ต หล กส ตรในการประช มคร งท 3/2556 เม อว นท 12 เด อน ม ถ นายน พ.ศ ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน จะม ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ ในป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา (1) ว ศวกรไฟฟ าก าล ง (2) ว ศวกรระบบราง (3) ว ศวกรเมคคาทรอน กส (4) ว ศวกรไฟฟ าส อสาร (5) ผ ร บเหมางานระบบ (6) ธ รก จส วนต ว หล กส ตรอ ตสาหกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า 2 4 อาจารย นายส ทธ พร เพ ชรก จ วศ.ม. คอ.บ. 5 อาจารย นายพก จ ส ว ตถ วท.ม. วศ.บ. (ว ศวกรรมไฟฟ า) สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณ ทหาร ลาดกระบ ง, พ. ศ (ว ศวกรรมไฟฟ า) สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร เหน อ, พ. ศ (เทคโนโลย สารสนเทศ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ า ธนบ ร, พ. ศ (ว ศวกรรมไฟฟ า) สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร เหน อ, พ. ศ ภาคผนวก ค ภาคผนวก ค. หล กส ตรอ ตสาหกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า 4 10. สถานท จ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยสยาม 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ - เพ อเตร ยมต วเข าส การรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economics Community: AEC) จ งม ความจ าเป นต องเข าใจว ฒนธรรมและภาษาของแต ละประเทศในประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน - การพ ฒนาภาคอ ตสาหกรรมซ งต องอาศ ยเทคโนโลย ทางด านว ศวกรรมไฟฟ าท ท นสม ย ต องการ ว ศวกรทางด านว ศวกรรมไฟฟ าท ม ความร ท ท นสม ยในการพ ฒนาภาคอ ตสาหกรรมเหล าน - การพ ฒนาประเทศโดยการพ ฒนาการขนส งระบบรางท วประเทศ ซ งม ความต องการบ คลากร ทางด านน เป นจ านวนมาก 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม - การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของส งคมในป จจ บ นเข าส การเป นส งคมเคร อข าย ( Social Network Society ) แบบไร สาย 12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ ข อ 11.2 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จ ของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร - การเตร ยมต วเข าส การรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ท าให การพ ฒนาหล กส ตรจะต อง ตระหน กถ งการร จ กภาษาและว ฒนธรรมของประเทศต างๆ ท จะมารวมต วก น โดยในหล กส ตรปร บปร งน ได ม การเพ มเต มการศ กษาภาษาและว ฒนธรรมของประเทศในกล มอาเซ ยนรวมอย ด วย - การพ ฒนาเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของเทคโนโลย จ าเป นต องพ ฒนาหล กส ตรให เน อหาท นสม ย ต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย - การพ ฒนาประเทศโดยการพ ฒนาการขนส งระบบรางท วประเทศในป จจ บ น ย อมต องการ บ คลากรท ม ความร ความเข าใจทางด านน เป นจ านวนมากในอนาคต โดยในหล กส ตรปร บปร งน ได ม การ เพ มเต มแขนงว ชาใหม ค อ แขนงว ชาว ศวกรรมระบบรางและเมคคาทรอน กส เข าไปในหล กส ตรเพ อผล ต บ คลากรและท าการว จ ยทางด านน ให ก บประเทศชาต ในอนาคต - การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของส งคมในป จจ บ นเข าส การเป นส งคมเคร อข าย (Social Network Society) แบบไร สาย ม ผลท าให ว ธ การต ดต อส อสาร ว ธ การศ กษา และอ นๆ เปล ยนแปลงไป เป นอย างมาก ท าให การพ ฒนาหล กส ตรจ าเป นจะต องตระหน กถ งการเปล ยนแปลงว ธ การให การศ กษาให ท นสม ย โดยในหล กส ตรปร บปร งน ได น าว ธ การศ กษาท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ในล กษณะของจ าลอง แบบด วยคอมพ วเตอร ผ านทางระบบอ นเทอร เนต เข ามาใช งาน 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น - ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถด านว ศวกรรมไฟฟ าท ท นสม ย ในแขนงว ชาว ศวกรรมไฟฟ า ก าล ง ว ศวกรรมระบบรางและเมคคาทรอน กส และแขนงว ชาว ศวกรรมไฟฟ าส อสาร และสามารถน าไป ประย กต ใช ได อย างเหมาะสม หล กส ตรอ ตสาหกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า 5 - ผล ตบ ณฑ ตท ม ความเข าใจภาษาและว ฒนธรรมของประเทศในกล มอาเซ ยน ซ งเป นการเตร ยม ต วเข าส การรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนต อไป 13. ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของสถาบ น 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรน ท เป ดสอนโดยคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ น - หมวดว ชาศ กษาท วไป ก าหนดโครงสร างและจ ดการสอนโดยมหาว ทยาล ย - หมวดว ชาเฉพาะสาขา กล มว ชาพ นฐานทางว ทยาศาสตร ด าเน นการสอนโดยคณะว ทยาศาสตร - หมวดว ชาเฉพาะสาขา กล มว ชาพ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร ท วไป ด าเน นการสอนโดยภาคว ชา ท เก ยวข องคณะว ศวกรรมศาสตร - หมวดว ชาเล อกเสร ด าเน นการสอนโดยคณะ/ภาคว ชาท เป ดสอนในมหาว ทยาล ยสยาม 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให ภาคว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน - เป ดสอนรายว ชาท จ าเป นทางด านว ศวกรรมไฟฟ าให ก บน กศ กษาว ศวกรรมศาสตร ท ม ใช น กศ กษา ของภาคว ชาว ศวกรรมไฟฟ า (Non-EE Students) อาท เช นน กศ กษาของ ภาคว ชาว ศวกรรมเคร องกล ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร ภาคว ชาว ศวกรรมยานยนต ภาคว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ และสถาบ น ว ศวกรรมการพ มพ ภายใต รห สรายว ชา 152-xxx หร อ 154-xxx 13.3 การบร หารจ ดการ คณะกรรมการบร หารหล กส ตร ประสานงานก บอาจารย ผ แทนจากคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ นท เก ยวข อง เพ อบร หารจ ดการการเร ยนการสอนให ม มาตรฐานการเร ยนร เป นไปตามท ระบ ในหล กส ตร รวมท งก าหนดให อาจารย ผ สอนจ ดท ารายละเอ ยดของว ชา และรายงานผลการด าเน นการของรายว ชา เพ อ เป นมาตรฐานในการต ดตามและประเม นค ณภาพการเร ยนการสอน หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญา/ความส าค ญ ปร ชญา เป นหล กส ตรท ม งสร างความร และป ญญาทางว ศวกรรมไฟฟ า (ปฏ บ ต การ) ให ก บบ ณฑ ต ความส าค ญ เป นหล กส ตรท ปร บปร งให ท นสม ย ท นต อการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วทาง เศรษฐก จ ส งคม และ ว ฒนธรรม เป นหล กส ตรท นอกจากจะผล ตบ ณฑ ตทางด านว ศวกรรมไฟฟ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks