2._017-021-junie-3

Description
referat

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Scientia Parasitologica, 2008, 1,  17-21 17 Importan ţ a determin ă rii patternului de sensibilitate la antimicotice al speciilor de Candida   ş i Dermatofi ţ i izolate din diverse produse patologice Monica JUNIE Catedra de Microbiologie, Universitatea de Medicin ă   ş i Farmacie “Iuliu Ha ţ ieganu” Cluj-Napoca Introducere Un aspect important în terapia candidozelor ş i a dermatomicozelor const ă  în apari ţ ia tulpinilor rezistente fa ţă  de antifungicele utilizate ş i chiar fa ţ a de cele recent descoperite. Obiective Scopul lucr  ă rii de fa ţă  este de a elucida patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans   ş i Dermatofi ţ i izolate din diverse produse  patologice. Au fost testate 105 tulpini izolate de Candida albicans fa ţă  de urm ă toarele antimicotice:, Nystatin, Ketoconazole, Econazole, Miconazole, Clotrimazole, Bifonazolul, Lamisil, Pimafucina, Ancontilul, Griseofulvina. Speciile de Candida ş i Dermatofiti au fost furnizate de Departamentul de Micologie Moleculara ş i Medical ă , Universitatea de Medicin ă  Grenoble, Fran ţ a, iar testarea sensibilit ăţ ii la antifuncice, s-a realizat prin metoda prin metoda difuzimetric ă , interpretarea rezultatelor efectuindu-se prin raportarea zonelor de inhibi ţ ie la valorile standardizate, existente in tabele, conform NCSL. Rezultate Testând sensibilitatea tulpinilor fa ţă  de Clotrimazol  se constat ă  c ă  Clotrimazolul este activ asupra Candidei albicans , Candidei kefyr    ş i mai pu ţ in asupra altor specii de Candida : Candida krusei , Candida glabrata  precum ş i asupra altor fungi ca Tricofiton   ş i Tricosporon . Miconazolul  este activ asupra Candidei albicans , Candidei glabrata , Candidei kefyr  , Tricofitonului   ş i mai pu ţ in activ asupra Tricosporonului , Candidei krusey . La Fluconazol  sunt sensibile Tricofitonul  , Tricosporonul  , Candida albicans) , dar sunt intermediar sensibile sau chiar rezistente alte specii de Candida : Candida glabrata , Candida krusei , Candida kefyr  . Potrivit rezultatelor ob ţ inute Nistatinul  este activ asupra tuturor speciilor de Candida , în special asupra Candidei glabrata , Candidei kefyr  , dar ş i asupra Candidei albicans, Candidei krusei   ş i Candidei tropicalis . Este mai pu ţ in activ asupra Tricofitonului ş i Tricosporonului . Fa ţă  de Lamisil  sunt sensibile Tricofitonul  , Candida albicans ş i Tricosporonul  . Alte specii de Candida sunt intermediar sensibile sau rezistente la Lamisil: Candida krusei , Candida kefyr  , Candida glabrata , Candida tropicals . Potrivit rezultatelor ob ţ inute este sensibil la Pimafucin ă  doar Tricofitonul.  Al ţ i fungi sunt intermediar sensibili fa ţă  de Pimafucin ă : Candida albicans , Candida glabrata , Candida krusei , Candida kefyr  , Candida tropicalis ş i Trocosporon . Lamisil  se dovede ş te a fi cel mai activ antimicotic, în special asupra Candidei albicans , a Candidei tropicalis   ş i a Tricofitonului . Sunt de asemenea sensibile la ac ţ iunea Nizoralului ş i alte specii de Candida : Candida glabrata , Candida kefyr,  precum ş i Tricosporonul  . Nizoralul este mai pu ţ in activ asupra Candidei krusei . Fa ţă  de Econazol sunt sensibile tulpini de Candida albicans , Candida glabrata , Candida kefyr    ş i intermediar sensibile tulpini de Tricofiton , Tricosporonul    ş i Candida krusei . Ancotilul se dovede ş te pu ţ in eficient, majoritatea tulpinilor testate (83,9%) fiind rezistente. O  explica ţ ie posibil ă  a acestor rezultate rezid ă  din faptul c ă  pentru acest antifungic nu s-au g ă sit în literatura de specialitate condi ţ iile standardizate de testare. Patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din secre ţ ie faringian ă  În terapia candidozelor orale sunt eficiente,  potrivit rezultatelor ob ţ inute, urm ă toarele antifungice, în ordinea procentului de sensibilitatea a tulpinilor izolate, testate: Nistatin (100%), Nizoral (92,9%), Clotrimazolul (85,7%), Fluconazol (Fungata) (71,4%) ş i într-o propor  ţ ie mai mic ă  Miconazolul (50%). Fa ţă  de Pimafucin ă  sunt sensibile doar 14,3% dintre tulpini, fa ţă  de Lamisil doar 7,1% , iar fa ţă  de Ancotil doar 6,3%. Se remarc ă  num ă rul crescut de tulpini IS la Miconazol (42,9%) ş i R la Lamisil (78,6%), Ancotil (68,7%), motiv pentru care aceste antimicotice trebuie evitate în terapia candidozelor orale, la fel ca ş i Bifonazolul ş i Griseofulvina, la care majoritatea sau toate tulpinile izolate sunt rezistente (Grafic 1). Patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din sput ă   Se men ţ ine procentul crescut al tulpinilor sensibile la Nistatin (100%), Nizoral (75%), Clotrimazolul (85,7%), Fluconazol (Fungata) (75%) dar cre ş te procentul tulpinilor sensibile la Miconazolul (75%), Pimafucin ă  (25%), dar ş i a tulpinilor IS la Pimafucin ă  (75%) ş i R la Nizoral (25%), Fluconazol (25%), Lamisil (90,9%), Ancotil, Bifonazolul ş i Griseofulvina, la care majoritatea sau toate tulpinile izolate sunt rezistente. (Grafic 2). Patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din secre ţ ie vaginal ă   Se men ţ ine procentul crescut al tulpinilor sensibile la Nistatin (100%), dar scade procentul tulpinilor sensibile la Nizoral (83,3%), Clotrimazolul (66,7%), Fluconazol (Fungata) (50%), antifungice fa ţă  de care cre ş te procentul tulpinilor IS ş i R: Nizoral (16,7% R), Fluconazol (33,3% IS; 16,7%R), Clotrimazol (16,7%IS; 16,7%R). La Miconazol 33,3% dintre tulpini sunt IS; 66,7 R), iar la Pimafucin ă  33,3% sunt IS ş i 66,7%R, la Lamisil 50,% sunt IS ş i 50% R. La Ancotil, Bifonazolul ş i Griseofulvina, majoritatea sau toate tulpinile izolate sunt rezistente. (Grafic 3). Patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din urin ă  Toate tulpinile de Candida albicans  izolate din urin ă  sunt sensibile la Nistatin (100%), Nizoral (83,3%), o mare pa rte a lor la Fluconazol (45,5%), Clotrimazol (33,3%), în propor  ţ ie mai mic ă  la Miconazol (25%), Ancotil (9,1%), Pimafucin ă  (9,1%). Se constat ă  existen ţ a tulpinilor IS sau R la Clotrimazol (50%IS; 16,7%R), la Fluconazol (36,4%IS, 18,2%R), la Miconazol (66,7%is, 8,3%R) ş i procentul crescut de tulpini rezistente la Pimafucin ă  (18,2% IS, 72,7%R) Bifonazol, Griseofulvin ă  (100%), Lamisil (81,8), Ancotil (90,9%) (Grafic 4).. Compararea patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din diferite produse patologice Nistatinul  este activ asupra majorit ăţ ii tulpinilor izolate din diverse produse patologice. Nizoralul  este activ asupra majorit ăţ ii tulpinilor izolate din candidozele orale (92,9%), urin ă  (100%), sput ă  (75%), secre ţ ii vaginale (83,3&) dar apar tulpini rezistente în sput ă  (25%) ş i secre ţ iile vaginale (16,7%). La Fluconazol  sunt sensibile majoritatea tulpinilor izolate din cavitatea bucal ă  (71,4%), ş i sput ă  (75%), secre ţ ii vaginale (50%), urin ă  (45,4%) dar exist ă   ş i tulpini IS sau R izolate din cavitatea bucal ă  (7,2% IS; 21,4% R), sput ă  (25% R) ş i din secre ţ iile vaginale (33.3% IS;16,7% R) urin ă  (36,4% IS; 18,2% R). La Clotrimazol  sunt sensibile majoritatea tulpinilor izolate din cavitatea bucal ă  (85,7%), secre ţ ii vaginale (66,7%) ş i sput ă  dar cre ş te  procentul tulpinilor R sau IS izolate din secre ţ iile vaginale (16,7% IS; 16,6% R) ş i mai ales din urin ă  (50% IS; 16,7 R). Miconazolul  este activ asupra tulpinilor izolate din sput ă  (75%), din cavitatea bucal ă  (50%), secre ţ ii vaginale (50%) ş i în procent sc ă zut asupra celor izolate din urin ă  (25%), remarcându-se apari ţ ia tulpinilor IS sau R izolate din cavitatea bucal ă  (42,9% IS; 7,1% R), sput ă  (25% IS), secre ţ ie vaginal ă   ş i în special din urin ă  (66,7% IS; 8,3% R). 18  La Ancotil sunt sensibile în procent sc ă zut tulpini izolate din cavitatea bucal ă  (6,3%) ş i urin ă  (9,1%) dar este crescut procentul tulpinilor R sau IS izolate din secre ţ iile vaginale (16,7% IS; 83,3% R) ş i mai ales din urin ă  (90,9% R) ş i sput ă  (100%). Pimafucina  este activ ă  asupra unui procent mic de tulpini izolate din sput ă  (25%), cav. bucal ă  (14,3%), ş i în procent sc ă zut asupra celor izolate din urin ă  (9,1%), remarcându-se apari ţ ia tulpinilor IS sau R izolate din cavitatea bucal ă  (78,8% IS), sput ă  (75% R), secre ţ ie vaginal ă  (66,7%) ş i în special din urin ă  (72,7% R). La Griseofulvin ă  sunt IS în procent sc ă zut tulpini izolate din cavitatea bucal ă  (6,3%) dar sunt rezistente tulpinile izolate din secre ţ iile vaginale (100%), din urin ă  (100%) ş i sput ă  (100%). La Lamisil  sunt sensibile în procent sc ă zut tulpini izolate din cavitatea bucal ă  (7,1%), ş i sput ă  (9,1%) dar este crescut procentul tulpinilor R sau IS izolate din secre ţ iile vaginale (50% IS; 50% R) ş i mai ales din urin ă  (18,2% IS; 81,8% R).    N  y  s   t  a   t   i  n   K  e   t  o  c  o  n  a  z  o   l  e   C   l  o   t  r   i  m  a  z  o   l  e   F   l  u  c  o  n  a  z  o   l  e   M   i  c  o  n  a  z  o   l  e   N  a   t  a  m  y  c   i  n  e   T  e  r   b   i  n  a   f   i  n  e   F   l  y  c  y   t  o  s   i  n  e   G  r   i  s  e  o   f  u   l  v   i  n   B   i   f  o  n  a  z  o   l  e SISR S 100 93,8 87,5 81,3 53,1 12,5 6,5 4,8 0 0IS 0 3,1 6,2 3,1 40,6 84,4 29 11,3 16,1 0R 0 3,1 6,3 15,6 6,3 3,1 64,5 83,9 83,9 100N ystatin K eto co nazo le C lo trim azo le Fluco nazo le M ico nazo le N atam ycine T erbinafine Flycyto sine G riseo fulvin B ifo nazo le Compared sensitivity of C. albicans strains to differentantimycotic drugs   Grafic 1 Patternul de sensibilitatea/rezistenta al tulpinilor de Candida albicans  la diferitele antimicotice    N  y  s   t  a   t   i  n   C   l  o   t  r   i  m  a  z  o   l  e   M   i  c  o  n  a  z  o   l  e   T  e  r   b   i  n  a   f   i  n  e   G  r   i  s  e  o   f  u   l  v   i  n SR Antimycotic sensitivity of C.albicans strains isolated from pharyngeal exudates S 100 92,9 85,7 71,4 50 14,3 7,1 6,3 0 0IS 0 7,1 7,2 7,2 42,9 78,6 14,3 25 6,3 0R 0 0 7,1 21,4 7,1 7,1 78,6 68,7 93,7 100Nystatin KetoconazoleClotrimazole Fluconazole Miconazole Natamycine Terbinafine Flucytosine Griseofulvin Bifonazol   Grafic 2 Patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din secre ţ ie faringian ă   19     N  y  s   t  a   t   i  n   C   l  o   t  r   i  m  a  z  o   l  e   K  e   t  o  c  o  n  a  z  o   l  e   F   l  u  c  o  n  a  z  o   l  e   M   i  c  o  n  a  z  o   l  e   N  a   t  a  m  y  c   i  n  e   T  e  r   b   i  n  a   f   i  n  e   F   l  u  c  y   t  o  s   i  n  e   G  r   i  s  e  o   f  u   l  v   i  n   B   i   f  o  n  a  z  o   l SISR Antimycotic sensitivity of C.albicans strains isolated from sputum S 100 100 75 75 75 25 0 9,1 0 0IS 0 0 0 0 25 75 0 0 0 0R 0 0 25 25 0 0 100 90,9 100 100Nystatin Clotrimazole Ketoconazole Fluconazole Miconazole Natamycine Terbinafine Flucytosine Griseofulvin Bifonazol   Grafic 3 Patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din sput ă      N  y  s   t  a   t   i  n   K  e   t  o  c  o  n  a  z  o   l  e   C   l  o   t  r   i  m  a  z  o   l  e   F   l  u  c  o  n  a  z  o   l  e   M   i  c  o  n  a  z  o   l  e   N  a   t  a  m  y  c   i  n  e   T  e  r   b   i  n  a   f   i  n  e   F   l  u  c  y   t  o  s   i  n  e   G  r   i  s  e  o   f  u   l  v   i  n   B   i   f  o  n  a  z  o   l  e SI SR Antimycotic sensitivity of C.albicans strains isolated from vaginal discharge S 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0IS 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 6 , 7 1 6 , 7 0 0R 0 0 0 0 0 0 3 3 , 3 8 3 , 3 1 0 0 1 0 0N y s t a t in K e t o c o n a z o le C lo t r im a z o l e F l u c o n a z o l e M ic o n a z o l e N a t a m y c in e T e r b in a f in e F l u c y t o s in e G r is e o f u l v in B if o n a z o l e   Grafic 4 Patternul de sensibilitate al tulpinilor de Candida albicans  izolate din secre ţ ie vaginal ă   20
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks