1Ioan_03+

Description
bible

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 24

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  1 IoanCap. 3 1. ¶ Vedeţi ce dragoste ne- a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sîntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L -a cunoscut nici pe El.  2. Prea iubiţilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este. 1 Ioan Cap. 3  3. Oricine are nădejdea aceasta  în El, se curăţeşte, după cum El este curat. 1 Ioan Cap. 3  4. ¶ Oricine face păcat,face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. 1 Ioan Cap. 3
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks