198687139-Bài-tạp-lớn-quy-hoạch-thực-nghiẹm-full

Description
198687139-Bài-tạp-lớn-quy-hoạch-thực-nghiẹm-full

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 7 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
      -           i      -K54      STT       Trang 1 1.1 nh hưở  ng c ủ a nhi ệt độ   đế n hi ệ u su ấ t thu s ả n ph ẩ m 5 2 1.2 nh hưở  ng c ủ a th ời gian đế n hi ệ u su ấ t s ả n ph ẩ m 6 3 1.3 nh hưở  ng c ủ a t ỷ  l ệ  xúc tác/ nguyên li ệu đế n hi ệ u su ấ t s ả n ph ẩ m 7 4 3.1 ết quả th nghiệm thu đư  13 5 3.2 ảng đi iến  14 6 3.3 Ga tr   j  thu đư  15 7 3.4 Ga tr   y  tnh đư t phưng trnh hi qu  17      -           ii      -K54      STT       Trang 1 1.1 S ự  ch ọ n l ọ c hình d ạ ng ch ấ t tham gia ph ả n ứ ng 3 2 1.2 S ự  ch ọ n l ọ c hình d ạ ng s ả n ph ẩ m ph ả n ứ ng 3 3 1.3 S ự  ch ọ n l ọ c hình d ạ ng h    p ch ấ t trung gian 4      -           iii      -K54    L Ờ  Ầ U  ................................................................................................................ 1                      - HZSM-5  ........................................................................................ 2 1. ng quan  t so - HZSM-5 ....................................................................... 2 1.1. ự ra đời ủa  t so -HZSM-5 ............................................................. 2 1.2. Tính ch ấ t quan tr  ọ ng c ủ a v ậ t li ệ u M-HZSM5 ............................................... 2 2. Cracking d ầu ăn thả i ............................................................................................. 4 3. Kh ả o sát các y ế u t ố   ảnh hưởng đế n hi ệ u xu ấ t thu s ả n ph ẩ m c ủ a quá trình cracking d ầu ăn thải trên  sở   xúc tác M-HZSM-5. ................................................... 5 3.1. Kh ả o sát ảnh hưở  ng c ủ a nhi ệt độ  ph ả n ứ ng cracking ..................................... 5 3.2. nh hưở  ng c ủ a th ờ  i gian cracking ................................................................. 6 3.3. nh hưở  ng c ủ a t ỷ  l ệ  xúc tác/nguyên li ệ u ....................................................... 6                ...... 8 2.1. Xác l ậ  p các mô t ả  th ố ng kê ................................................................................ 8 2.1.1. X đ nh các y ế u t ố   ảnh hưở  ng ...................................................................... 8 2.1.2. X đ nh c ấ u trúc h ệ  th ự c hi ệ n quá trình hóa lý ............................................. 8 2.1.3. X đ nh các hàm toán mô t ả  h ệ  ..................................................................... 8 2.1.4. X đ nh các tham s ố  mô t ả  th ố ng kê ............................................................. 9 2.1.5. Ki ể m tra s ự   tưng h   p mô t ả  ........................................................................ 10 2.2. C phưng php kế  ho ạ ch hóa th ự c nghi ệ m ch ủ  y ế u .................................... 10 2.2.1. K  ế  ho ạ ch b ậ c m ộ t hai m ứ c t ối ưu  ................................................................. 10 2.2.2. K  ế  ho ạ ch b ậ c hai ........................................................................................... 11 2.3. X đ nh các giá tr    t ối ưu ủ a hàm m ụ c tiêu .................................................. 12     ng d  ng quy ho  ch th   c nghi   đ đề u ki  n t    ồ i â đ n diezen b ằ ng quá trình cracking d    i  .......................................... 13 1. Mã hóa, l ậ  p ma tr  ậ n th ự c nghi ệ m ........................................................................ 14 2. X ựng m hnh thự nghiệm  .......................................................................... 14 3. iểm đnh m hnh thự nghiệm  ......................................................................... 15 4. T ối ưu hóa ............................................................................................................ 18      -           iv      -K54    .................................................................................................................. 22      ........................................................................................... 23        -           1      -K54 L Ờ  Ầ U Hi ệ n nay, trong b ố i c ả nh ngu  n nguyên li ệ u hóa th ạh đang ầ n c ạ n ki ệ t th   vi ệ c tìm ki ế m nh ữ ng ngu n năng lư  ng m ớ  i thân thi ệ n v ới mi trường để  thay th ế   năng lư  ng hóa th ạ ch là nhi ệ m v ụ  c ấ  p bách cho nhân lo ạ i. M ột trong  hướ  ng nghiên c ứ u hi ện na đư  c nhi ề u s ự  quan tâm c ủ a các nhà khoa h ọ c là chuy ể n hóa d ầu ăn thả i thành nhiên li ệ u b ằng phưng php raking  t o nhữ ng l   i ích mà nó t ạ o ra, như tạ o ra nhiên li ệ u thay th ế  có thành ph ầ n g ầ n gi ố ng nhiên li ề u g ố c khoáng, t ậ n d ụ ng ngu  n  ph ế  th ả i có s ẵ n, không làm ảnh hưởng đến an ninh lưng thự c, không yêu c ầ u ch ấ t lư  ng nguyên li ệu đầ u vào nghiêm ng ặ t, nâng cao hi ệ u qu ả  kinh t ế  và b ả o v ệ mi trường  Trong nghiên c ứ u này, s ử  d ụ ng xúc tác HZSM-5 mao qu ả n trung bình, g ọ i là M-HZSM- 5 đã đư  c nghiên c ứ u t  ng h    p. M-HZSM- 5 đư  c ph ố i tr  ộ n v ớ  i SAPO-5 và ch ấ t k  ết nh để  t ạ o h ạ t xúc tác nh ằ m ứ ng d ụ ng trong quá trình cracking d ầu ăn thả i trong pha l ỏ ng và kh ả o sát các y ế u t ố   ảnh hưởng đến  hi ệ u su ấ t thu s ả n ph ẩ m.  Ngà na hng ta thường đề  c ậ  p t ới phưng php kế t h    p lý thuy ế t và th ự c nghi ệm ong điều đó khng làm giả m b ớ  t vai trò và v   trí c ủ a nghiên c ứ u th ự c nghi ệ m. Tùy theo m ứ độ  hi ể u bi ế t v ề    hế  c ủa  qu trnh Ý nghĩa nghiên ử a nghiên c ứ u lý thuy ết thường đư  c gi ớ  i h ạ n ở   tác d ụng đnh hướng an đầ u. H ỗ  tr     gi ả m b ớ  t kh ối lư  ng công vi ệ c, rút ng ắ n th ờ  i gian cho nghiên c ứ u th ự c nghi ệ m. Trong khi đó thự c nghi ệ m còn có tác d ụ ng tr  ở   l ạ i, b   sung cho k  ế t qu ả  nghiên c ứ u lý thuy ế t,  đnh rõ hn  hế  hi ện tư  ng. C phưng php kế  ho ạ ch hóa th ự c nghi ệ m d ự a trên mô t ả  th ố ng kê cho phép d ẫ n t ớ  i t ố i thi ể u hóa s ố  thí nghi ệ m c ầ n thi ết, đ ng th ời tm ra đư  c giá tr    c ủ a các hàm c ầ n tìm. Mô hình hóa th ố ng kê và t ối ưu hóa thống kê là phưng php ưu việ t nh ất để    đ nh vùng ho ạt độ ng t ối ưu để  tìm hi ểu độ ng h ọ c c ủ a quá trình ph ả n ứ ng. Trong  ph ạ m vi môn h ọ c quy ho ạ ch th ự c nghi ệ m, ti ế n hành mô hình hóa th ố ng kê mô t ả  hi ệ u su ấ t s ả n ph ẩ m diezen trong vùng th ự c nghi ệm, ó nghĩa là sẽ  nghiên c ứ u s ự  ph ụ  thu ộ c đ ng th ờ  i các y ế u t ố : nhi ệt độ  ph ả n ứ ng, th ờ  i gian ph ả n ứ ng, t ỷ  l ệ nguên liệu /  t   đế n hi ệ u su ấ t thu s ả n ph ẩ m. diezen.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks