ประว ต ของคอมพ วเตอร กรำฟ ก ป 1940 ม การแสดงภาพกราฟ กโดยใช เคร องพ มพ โดยร ปภาพท ได จะเป นการนาต วอ กษรมา ประกอบก น - PDF

Description
ระบบคอมพ วเตอร สำหร บงำนกรำฟ ก ในอด ตการสร างภาพกราฟ กทาได โดยใช ด นสอ ปากกา หม ก ส เข ยนบนส อ เช น ผน งถา ไม ไผ ผ า หร อกระดาษ แต ในป จจ บ นคอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทสาค ญในการสร างภาพกราฟ ก ทาให ได ภาพกราฟ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 26 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบคอมพ วเตอร สำหร บงำนกรำฟ ก ในอด ตการสร างภาพกราฟ กทาได โดยใช ด นสอ ปากกา หม ก ส เข ยนบนส อ เช น ผน งถา ไม ไผ ผ า หร อกระดาษ แต ในป จจ บ นคอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทสาค ญในการสร างภาพกราฟ ก ทาให ได ภาพกราฟ กท งดงามม ค ณภาพและทาได ง าย จะเห นได ว า การใช คอมพ วเตอร ทางานกราฟ กเป นไปอย าง กว างขวาง เช น การโฆษณา ส งต พ มพ ภาพยนตร เกม การออกแบบผล ตภ ณฑ การแสดงผลข อม ล การ แสดงภาพทางการแพทย ระบบคอมพ วเตอร สาหร บงานกราฟ กน นสามารถใช ระบบคอมพ วเตอร ส วนบ คคลโดยท วไป ได โดยม การเพ มเต มอ ปกรณ บางประการให ก บระบบคอมพ วเตอร เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ ประมวลผล การนาเข าข อม ล การแสดงผลข อม ลแบบกราฟ ก ในบทน จะกล าวถ งความหมายของ คอมพ วเตอร กราฟ ก ระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต าง ๆ สาหร บงานกราฟ ก 2.1 ควำมหมำยของคอมพ วเตอร กรำฟ ก ถ าจะให คาจาก ดความง าย ๆ แล ว คอมพ วเตอร กราฟ ก (computer graphics) ค อ การใช คอมพ วเตอร สร าง ภาพโดยการวาดภาพกราฟ กหร อนาภาพมาจากส ออ น ๆ เช น ว ด ท ศน ภาพยนตร กล องถ ายร ป ภาพกราฟ ก เหล าน ประกอบด วย เส น ส แสง และเงาต าง ๆ สามารถแสดงออกทางจอภาพหร อพ มพ ออกมาทาง อ ปกรณ เช น เคร องพ มพ ได นอกจากน ย งใช ในความหมายอ น เช น คอมพ วเตอร วาดภาพซ งหมายถ ง การใช ซอฟต แวร เก ยวก บการวาดภาพสาหร บวาดภาพต าง ๆ ในคอมพ วเตอร และหมายถ งว ชาเรขภาพคอมพ วเตอร ซ งเป น สาขาหน งในว ชาคอมพ วเตอร ท เน นการใช คอมพ วเตอร วาดภาพ และแสดงแผนภ ม ท เก ดจากการป อนข อม ล ให คอมพ วเตอร ในการสร างภาพด วยคอมพ วเตอร น น ม องค ประกอบหลายอย าง เช น เคร อง คอมพ วเตอร อ ปกรณ ร บเข า (input device) ท จะร บข อม ลเข า และอ ปกรณ ส งออก (output device) สาหร บ แสดงผล ซอฟต แวร และบ คลากรท จะสร างภาพกราฟ กข นมา ป จจ บ นม การนาไปใช ในท ก ๆ ด าน ไม ว าจะเป นทางด านธ รก จ โรงงานอ ตสาหกรรม งานศ ลปะ การบ นเท ง งานโฆษณา การศ กษา การว จ ย การฝ กอบรม และทางการแพทย ประว ต ของคอมพ วเตอร กรำฟ ก ป 1940 ม การแสดงภาพกราฟ กโดยใช เคร องพ มพ โดยร ปภาพท ได จะเป นการนาต วอ กษรมา ประกอบก น 1 ป 1950 สถาบ นเทคโนโลย แห งแมสซาซ เซสต (Massachusetts Institue Technology : MIT] ได พ ฒนาคอมพ วเตอร ซ งม หลอดภาพ CRT(Cathode Ray Tube) เป นส วนแสดงผลแทนเคร องพ มพ เน องจากม ความต องการท จะให การต ดต อระหว างผ ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร ม ความเร วย งข น ป 1950 ระบบ SAGE Semi - Automatic Ground Environment) ของกองท พอากาศ สหร ฐอเมร กา สามารถแปลงส ญญาณจากเรดาร ให เป นภาพบนจอคอมพ วเตอร ได ระบบน เป นระบบกราฟ ก เคร องแรกท ใช ปากกาแสง (Light Pen : เป นอ ปกรณ สาหร บร บข อม ลชน ดหน ง) สาหร บการเล อกส ญล กษณ บนจอภาพได ป ม การทาว จ ยเร องเก ยวก บระบบคอมพ วเตอร เป นจานวนมาก ซ งต อมาได กลายเป น ต นแบบของระบบคอมพ วเตอร กราฟ กสม ยใหม ต วอย างเช น 1963 ว ทยาน พนธ ปร ญญาเอกของ อ วาน ซ เธอร แลนด (Ivan Sutherland)เป นการพ ฒนาระบบการวาดเส น ซ งผ ใช สามารถกาหนดจ ดบนจอภาพได โดยตรงโดยการใช ปากกาแสง จากน นระบบกราฟ กจะสามารถลากเส นเช อมจ ดต างๆ เหล าน เข าด วยก น กลายเป นภาพโครงสร างร ปหลายเหล ยม ระบบน ได กลายเป นหล กการพ นฐานของโปรแกรมช วยในการ ออกแบบระบบงานต างๆ เช น การออกแบบระบบไฟฟ า และการออกแบบเคร องจ กร เป นต น ระบบหลอดภาพ CRT สม ยแรกน น เราสามารถวาดเส นตรงระหว างจ ดสองจ ดบนจอภาพได แต ภาพเส นท วาดจะจางหายไปจากจอภาพอย างรวดเร ว จ งต องม การวาดซาลงท เด มหลายๆ คร งในหน งว นาท เพ อให เราสามารถมองเห นว าเส นไม จางหายไป ซ งระบบแบบน ม ราคาแพงมากในช วงต นป ค.ศ แต ต อมาในป ค.ศ จ งม ราคาถ กลงเน องจากบร ษ ท ไอบ เอ ม (IBM) ได ผล ตออกมาขายเป นจานวนมากใน ราคาเคร องละ 100,000 ดอลลาร จากการท ราคาของจอภาพถ กลงมากน เอง ทาให สาขาคอมพ วเตอร กราฟ ก เร มเป นท สนใจของคนท วไประบบการวาดภาพซาในระบบหลอดภาพ CRT ป 1968 บร ษ ท เทคโทรน กส (Tektronix) ได ผล ตจอภาพแบบเก บภาพไว ได จนกว าต องการจะลบ (Storage - Tube CRT) ซ งระบบน ไม ต องการหน วยความจาและระบบการวาดซา จ งทาให ราคาถ กลงมาก บร ษ ทต งราคาขายไว เพ ยง 15,000 ดอลลาร เท าน น จอภาพแบบน จ งเป นท น ยมก นมากในช วงเวลา 5 ป ต อมา ป 1970 เป นช วงเวลาท อ ปกรณ ทางคอมพ วเตอร เร มม ราคาลดลงมาก ทาให าาร ดแวร ของระบบ คอมพ วเตอร กราฟ กม ราคาถ กลงตามไปด วย ผ ใช ท วไปจ งสามารถนามาใช ในงานของตนได ทาให การใช คอมพ วเตอร กราฟ กเร มแพร หลายไปในงานด านต างๆ มากข น สาหร บซอฟต แวร ทางด านกราฟ กก ได ม การ พ ฒนาควบค มาก บาาร ดแวร เช นก น ซ งม การเร มต นจาก อ วาน ซ เธอร แลนด ผ ซ งได ออกแบบว ธ การหล กๆ รวมท งโครงสร างข อม ลของระบบคอมพ วเตอร กราฟ ก ต อมาก ม สต เฟน ค น (Steven Coons, 1966) และ ป แอร เบเซอร (Pierre Bazier, 1972) ซ งศ กษา เก ยวก บการสร างเส นโค งและภาพพ นผ ว ทาให ป จจ บ นเราสามารถสร างภาพ 3 ม ต ได สมจร งสมจ งมากข น ในช วง 10 ป ต อมาได ม การพ ฒนาว ธ การสร างภาพมากมายสาหร บใช ในระบบคอมพ วเตอร กราฟ ก และป จจ บ นเราก ได เห นผลงานท สวยงามและแปลกตา ซ งเป นผลจากการศ กษาว จ ยต างๆ ในอด ตน นเอง 2 3 ค ณล กษณะของระบบคอมพ วเตอร สำหร บงำนกรำฟ ก ในการสร างงานกราฟ กน นต องการอ ปกรณ ท ม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะระบบคอมพ วเตอร ซ งควรจะม ล กษณะ (specification) ด งน 1) หน วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit : CPU) ท ทำงำนเร ว เน องจากโปรแกรมกราฟ ก ต องการการคานวณจานวนมาก หน วยประมวลผลกลางท ทางานเร วจะทาให การตอบสนองคาส งเป นไป อย างรวดเร ว 2) หน วยควำมจำท ม ควำมจ มำก เน องจากโปรแกรมกราฟ กทางานก บข อม ลจานวนมาก ถ า หน วยความจาม ความจ น อยเก นไปโปรแกรมอาจจะทางานช าหร อไม ทางานเลย 3) แผงวงจรแสดงผลท ม ประส ทธ ภำพและม หน วยควำมจำบนแผงวงจรจำนวนมำก จาทาให แสดง ภาพได ด วยความละเอ ยดส งและม จานวนส มาก 4) จอภำพท ม ควำมคมช ดและม ควำมละเอ ยดส ง จะให ภาพท ได คมช ดและส นไหวน อย ซ งจะช วย ร กษาส ขภาพทางตาของผ ใช งาน ระบบไมโครคอมพ วเตอร สำหร บงำนกรำฟ ก ถ าพ จารณาระบบคอมพ วเตอร ท แพร หลายอย ในป จจ บ นโดยเฉพาะไมโครคอมพ วเตอร (Micro Computer) หร อคอมพ วเตอร ส วนบ คคล (Personal Computer : PC) จะประกอบด วยส วนสาค ญ ค อ เคร อง คอมพ วเตอร จอภาพ แผงแป นอ กขระ และเมาส ด งน ร ปท 2.1 ไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร ซ งภายในประกอบด วยแผงวงจรหล ก (main board) ท ม ไมโครโปรเซสเซอร (microprocessor) ทาหน าท ในการประมวลผล เปร ยบเสม อนม นสมองของ เคร อง หน วยความจา (memory) ซ งใช เก บข อม ลระหว างการประมวลผล วงจรเช อมต อก บภายนอก และ แหล งจ ายพล งงาน (power supply) ร ปท 2.2 ส วนประกอบภำยในเคร องคอมพ วเตอร จอภำพ (Monitor) เป นส วนท ใช แสดงผลโดยจะทางานร วมก บวงจรแสดงผลซ งทาหน าท แปลงคาส งท ได จากหน วยประมวลผลกลางให อย ในร ปแบบท จะใช งานก บจอภาพ 6 ร ปท 2.3 ต วอย ำงจอภำพและแผงวงจรแสดงผล ขนาดของจอภาพจะว ดจากแนวเส นทแยงม มของจอภาพ โดยท วไปม ขนาด 14 น ว หร อ 15 น ว สาหร บความคมช ดของจอภาพข นก บขนาดของท ต งจ ดภาพ (dot pitch) ถ าม ค าน อยเท าไรจะสามารถให ภาพม ความคมช ดมากเท าน น จ งเป นต วกาหนดค ณภาพของจอภาพ ขนาดของท ต งจ ดภาพท ม ค าน อยกว า 0.28 ม ลล เมตร ถ อว าเป นจอภาพท ม ค ณภาพด ท ส ด จอภาพท วไปม ขนาดของท ต งจ ดภาพ 0.31 ม ลล เมตร จอภาพท ม ขนาดใหญ ม ข อด ค อ เม อแสดงภาพในภาวการณ ทางาน (mode) ท ม ความละเอ ยดของ การแสดงผลส ง จะทาให มองเห นภาพได ช ดเจนกว าจอภาพท ม ขนาดเล ก ความละเอ ยดของการ แสดงผล หมายถ งจานวนจ ดท งหมดท แสดงบนจอภาพในแนวต งและแนวนอน แต ละจ ดบนจอภาพ น เร ยกว า จ ดภาพ (pixel) ความสามารถในการแสดงความละเอ ยดของการแสดงผลและจานวนส ข นก บ แผงวงจรแสดงผล ในระบบไมโครคอมพ วเตอร การแสดงผลโดยท วไปจะแบ งภาวการณ ทางานเป นด งน ภำวกำรณ ทำงำนของแผงวงจรแสดงผล ควำมละเอ ยด อ จ เอ (Enhance Graphic Adapter : ECA) 640 x 480 จ ด 16 ส ว จ เอ (Video Graphic Array : VGA) 640 x 480 จ ด 256 ส ซ เปอร ว จ เอ (Super VGA) หร อ เอสว จ เอ (SVGA) 800 x 600 จ ด 256 ถ ง 16.7 ล าน ส ซ เปอร ว จ เอ ความละเอ ยดส ง 1240 x 768 จ ด 256 ถ ง16.7 ล าน ส ร ปท 2.4 ตำรำงแสดงภำวกำรณ ทำงำนของแผงวงจรแสดงผล 7 ถ าความละเอ ยดของการแสดงผลส งหร อม จานวนจ ดมาก ภาพท ปรากฏบนจอภาพจะเล กลง ทาให ม เน อท ใช งานบนจอภาพมากข น การจะเล อกใช ความละเอ ยดขนาดใดข นก บงานแต ละช น 640 x 480 จ ด 800 x 600 จ ด 1024 x 800 จ ด ร ปท 2.5 เปร ยบเท ยบจอภำพท ม ควำมละเอ ยดของกำรแสดงผลแตกต ำงก น สาหร บจานวนส จะเป นต วกาหนดส ส นของภาพว าม ความสมจร งเพ ยงใด จานวน 16 ส ภาพจะด หยาบ จานวน 256 ส เหมาะก บการใช งานท วไป จานวน 65,536 ส หร อ 16 บ ต ระด บส ท เหมาะก บงาน กราฟ ก ส อประสม และส งพ มพ จานวนส 16,777,216 ส หร อ 24 บ ต ซ งเร ยกว า ส จร ง (true color) เป นส สมจร งตามธรรมชาต เหมาะสาหร บงานตกแต งภาพและงานส งพ มพ ค ณภาพส ง จานวน 16 ส จานวน 256 ส ร ปท 2.6 ต วอย ำงกำรแสดงจำนวนส แผงแป นอ กขระ เป นอ ปกรณ ท ใช ป อนข อม ลซ งเป นต วอ กขระเข าส คอมพ วเตอร โดยการพ มพ ต วอ กขระต าง ๆ เมำส เป นอ ปกรณ ท ใช ป อนข อม ลเข าส คอมพ วเตอร โดยการขย บล กกล งใต ต วเมาส ซ งจะไป ควบค มการเล อนต วช ไปช ข อม ลบนจอภาพและเล อกต วเล อกต าง ๆ โดยการกดป มบนต วเมาส โปรแกรม กราฟ กส วนใหญ จะใช เมาส ช วยในการวาดร ปต าง ๆ อ ปกรณ ต อพ วงพ เศษ นอกจากส วนประกอบสาค ญท กล าวมาแล ว ระบบคอมพ วเตอร ท ใช งาน ทางด านกราฟ กย งม อ ปกรณ ต อพ วงเพ มเต มอ นอ ก เช น 1) กระดำนกรำฟ ก กระดานกราฟ ก (graphic tablet) เป นอ ปกรณ ท ใช ทางานร วมก บซอฟต แวร กราฟ ก โดย ช วยให สามารถวาดภาพกราฟ กในคอมพ วเตอร ได เช นเด ยวก บการวาดภาพบนกระดาษ อ ปกรณ น จะม ส วน ท เป นเมน คาส งบนอ ปกรณ และส วนวาดภาพ เม อลา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks