18 Lecţii de Spiritualitate

Description
spiritualitate

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: RTF | Download: 0

Share
Transcript
  Lecţii de spiritualitate Încrederea în sine.Aveţi încredere în forţele voastre. Eliminaţi îndoiala, această stare negavă vă va ţine în loc în orice acţiune, folosiţi-o doar ca un intermediar în depăşirea obstacolelor. Îndepărtarea reproşurilor.bişnuiţi-vă să nu mai reproşaţi altora sau vouă înşivă. !u veţi putea să e ploraţi #inele divin at$tmp c$t căutaţi defecte în voi înşivă sau blamaţi pe ceilalţi. %oate aceste reproşuri înnea&ă 'onşinţa lumii intregi.(elicitarea. (elicitaţi-vă pe voi înşivă şi pe ceilalţi atunci c$nd este ca&ul. Acest lucru înalţă su)etul vostru şi-l apropie de *ivinitate.#inceritatea.(iţi mereu sinceri at$t cu voi c$t şi cu ceilalţi dacă vreţi să urmaţi o cale spirituală, să +ţi fericiţi, linişţi.esponsabilitatea.Altă lecţie de spiritualitate este asumarea responsabilităţilor în viaţă. 'u c$t veţi fugi de ele, cu at$t vă vor veni mai multe. *eci nu vă escivaţi de la acvităţile dinamice şi e+ciente.  itarea trecutului.!u mai trăiţi în trecut. 'el mult el să vă devină doar un vis. %răi pre&entul, căci atunci su)etul va+ trea&, si cea mai mică sclipire va deveni o lumină puternică. *etaşarea de trecut este o sarcină grea, ea necesită multă autoeducare, şi muncă cu noi înşine, dar prin focusarea atenţiei asupra momentului pre&ent, în permanenţă, putem să privim lucrurile dintr-o altă perspecvă, calitatea vieţii îmbunătăţindu-se considerabil.Acceptarea./riviţi cu calm în 0urul vostru şi acceptaţi momentul pre&ent. Acceptaţi-i pe cei din 0ur, indiferent de atudinea lor, încerc$nd să vă apropia de ei, înţeleg$ndu-i.%otul este trecător.Anumite situaţii, emoţii trec, aşa trece şi viaţa noastră, de accea pentru că viaţa este scurtă trăiţi cu energie, entu&iasm şi vigoare.'redinţa în 'reator.Această 1nteligenţă #upremă a creat 'osmosul, interacţiunea genelor, atomii moleculele. Aveţi  încredere în ea, deoarece ea este cea care menţine ecilibrul acestei lumi.nitatea creaţiei.Este imposibil să trăim separaţi de univers, suntem o parcică a 1nteligenţei #upreme, a forţei uni+catoare care susţine toata creaţia.  !atura voastră este dragoste şi pacea.1ubirea şi /acea dintre noi,sunt lucruri care ne de+nesc ca oameni şi o dată anse, a0ungem la starea de spiritualitate pură.Ecilibrul.Această lecţie de spiritualitate constă în a găsi ecilibrul dintre repaos şi acvitate, dintre e teriori&are şi interiori&are, dintre linişte şi &gomot.Autocunoaştere.'onsen&aţi sen&aţiile propriului corp, senmentele noastre, să nu +m insensibili la viaţă ca un animal care se multumeşte să bea şi să doarmă2 3/rin cunoaşterea propriului corp veţi a0unge la cunoaşterea su)etului vostru.4*etaşarea şi maturitatea./rin detaşare veţi deveni conşenţi de voi înşivă, iar prin maturitate veţi deveni liberi, calmi, plinide mister.'ontemplarea frumuseţii.(iţi sensibili la frumuseţea din 0urul vostru, a naturii, a omului, a su)etului nostru. E bine să conşen&aţi că frumuseţea +ecăruia vine din su)etul său.A adora şi a onora.  1ubiţi şi respectaţi tot ce este frumos şi vă veţi apropia de 'reator. Aceste calităţi nu sunt doar o reacţie emoţională ci o atudine pe care trebuie să o luăm în faţa vieţii.5iaţa este in+nită. 5iaţa e trecătoare pentru om, dar este in+nită pentru su)et. #untem +inţe in+nite şi eterne. Aşadar, orice g$nd şi acţiune po&ivă este o invesţie pentru eternitate6#ri #ri avi #an7a
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks