18-01-10-03-56-13Anexa_3_-_CV.doc

Description
Anexa nr. 3 Inseraţi fotografia. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Nume, Prenume Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară Tele

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Anexa nr. 3   urriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. Informaţii personale Nume / Prenume Nume, Prenume  Adresă(e)Număr imoil, nume stradă, cod po!tal, localitate, ţară elefon(oane)#i$%oil&#a$(uri)(rurica facultativa)E'mail(uri)Naţionalitate('tăţi)ata na!teriie$ *ocul de muncă vi+at /omeniul ocupaţional(rurică facultativă)E$perienţa profesională Perioada%enţionaţi separat fiecare e$perienţă profesională relevantă, ncep-nd cu cea mai recentă dintre acestea. #uncţia sau postul ocupat Activităţi !i responsailităţi principaleNumele !i adresa angaatorului ipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie !i formare Perioada%enţionaţi separat fiecare forma de nvăţăm-nt !i program de formare profesională asolvite, ncep-nd cu cel mai recent. Calificarea / diploma oţinutăisciplinele principale studiate /competenţe profesionale do-nditeNumele !i tipul instituţiei de nvăţăm-nt/ furni+orului de formareNivelul n clasificarea naţională sauinternaţională Aptitudini !i competenţepersonale *ima(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare nţelegere0orirecriere  Nivel european (1)   AscultareCitireParticipare laconversaţieiscurs oral  Exprimarescrisă *ima*ima (1) Nivelul Cadrului European Comun de 2eferinţă Pentru *imi trăine  Competenţe !i ailităţi sociale escrieţi aceste competenţe !i indicaţi conte$tul n care au fost do-ndite. Competenţe !i aptitudiniorgani+atorice escrieţi aceste competenţe !i indicaţi conte$tul n care au fost do-ndite. Competenţe !i aptitudini te3nice escrieţi aceste competenţe !i indicaţi conte$tul n care au fost do-ndite. Competenţe !i aptitudini de utili+area calculatorului escrieţi aceste competenţe !i indicaţi conte$tul n care au fost do-ndite. Competenţe !i aptitudini artistice escrieţi aceste competenţe !i indicaţi conte$tul n care au fost do-ndite.  Alte competenţe !i aptitudini escrieţi aceste competenţe !i indicaţi conte$tul n care au fost do-ndite. Permis(e) de conducere %enţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere !i categoria. Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior  Ane$e Enumeraţi documentele ane$ate C0'ului, daca este ca+ul Data__________ Semnătura_____________ 
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks