ระด บอน บาล ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา 177 คน รวมท งหมด - PDF

Description
ก บ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School- Based Management : SBM) โรงเร ยนบ านบางม วง โรงเร ยนด ท อย ใกล บ าน ๑ อ าเภอ ๑ โรงเร ยนในฝ น ๑ โรงเร ยนประถมศ กษา โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา เป ดสอน 3 ระด

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 35 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก บ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School- Based Management : SBM) โรงเร ยนบ านบางม วง โรงเร ยนด ท อย ใกล บ าน ๑ อ าเภอ ๑ โรงเร ยนในฝ น ๑ โรงเร ยนประถมศ กษา โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา เป ดสอน 3 ระด บ ระด บอน บาล ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา จ านวนบ คลากร ข าราชการคร 36 คน ล กจ างช วคราว 4 คน น กการภารโรง 1 คน น กการภารโรง 1 คน พน กงานข บรถ 1 คน บรรณาร กษ 1 คน แม บ าน (ล กจ าง) 1 คน ยาม (ล กจ าง) รวมท งหมด 1 คน 46 คน จ านวนน กเร ยน ป การศ กษา 2555 ระด บอน บาล ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา 177 คน 365 คน 186 คน รวมท งหมด 728 คน การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School - Based Management : SBM) ค อ แนวทางการบร หารและการจ ดการศ กษาท ม งเน นให สถานศ กษาเป น องค กรหล กในการจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ ภายใต กรอบกฎหมายท ก าหนด โดย ม การกระจายอ านาจการต ดส นใจท จะพ ฒนา นโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของสถานศ กษาและร วมม อด าเน นการ ท งด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร และบร หารท วไป โดยบ คคลท ม ส วนได ส วนเส ยอย างเท าเท ยมก น โดย ม งเน น ผลผล ต ผลล พธ และผลกระทบท เก ดก บผ เร ยนเป นส าค ญ ภายใต การม ส วนร วมและการตรวจสอบของผ ม ส วนได ส วนเส ย แนวทางการด าเน นการการบร หาร โดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ของโรงเร ยนบ านบางม วง การบร หารโดยใช โรงเร ยนบ านบางม วง ย ดแนวทาง การบร หารซ งผ บร หารโรงเร ยนใช กระบวนการม ส วนร วม ของคณะกรรมการสถานศ กษา คร น กเร ยน ผ ปกครอง ช มชน ในการต ดส นใจบร หารและจ ดการของโรงเร ยนไปส เป าหมายและ ท ศทางท ต องการ ค อ ค ณภาพผ เร ยนเป นส าค ญ ข นตอนการด าเน นงานบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ๖. รายงานประจ าป รายงานการประเม นตนเอง ๕. ประเม นตนเอง ประเม นภายใน ๔. ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ ๓. ก าหนดกลย ทธ แผนพ ฒนาและแผนปฏ บ ต การ ๒. ก าหนดว ส ยท ศน เป าหมาย พ นธก จ ๑.ว เคราะห ศ กยภาพของโรงเร ยน กลย ทธ ส ความส าเร จของ SBM โรงเร ยนบ านบางม วง การสร างความตระหน กในการพ ฒนา การพ ฒนาว ชาช พผ บร หาร การพ ฒนาว ชาช พคร การร วมก าหนดท ศทางจากผ ส วนได ส วนเส ย การม ว ส ยท ศน การบร หารจ ดการท เป นระบบ การพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ การสร างขว ญและก าล งใจแก ผ ร วมงาน การบร หารสถานศ กษา ตามระเบ ยบคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาพ งงา กล มงานว ชาการ กล มงานก จการน กเร ยน กล มงานอ านวยการ กล มงานบ คคล กล มงานส มพ นธ ช มชน แผนภ ม การบร หารโรงเร ยน ผ อ านวยการโรงเร ยน นายจ ตด ทองเสน รองผ อ านวยการโรงเร ยน นางอ านวยพร เนต พ ฒน กล มอ านวยการ กล มว ชาการ กล มก จการน กเร ยน กล มบ คคล กล มส มพ นธ ช มชน นางอ านวยพร เนต พ ฒน นางจงกลน หล มพาน ช น.ส.น ทธ ล มสก ล น.ส.ดร ณ เล ยงสก ล นางปราณ จ วสก ล การบร หารสถานศ กษา ตามกฎกระทรวงในการกระจายอ านาจ ด านบร หารงานว ชาการ ด านการบร หารงบประมาณ ด านการการบร หารงานบ คคล ด านการบร หารท วไป การบร หารสถานศ กษาเช งระบบ 3 ระบบหล ก ระบบการเร ยนร ระบบก จกรรมน กเร ยน ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 7 ระบบสน บสน น ระบบการน าองค กร ระบบการบร หารจ ดการ ระบบย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบงานบ คลากร ระบบค ณธรรมจรรยาบรรณคร ระบบช มชนส มพ นธ ระบบสารสนเทศ การบร หารสถานศ กษาเช งระบบ ท มน า นายจ ตด ทองเสน ผ อ านวยการ นางอ านวยพร เนต พ ฒน รองผ อ านวยการ นางมณฑา ชามะสนธ หน.ช วงช นอน บาล นางสาวดร ณ เล ยงสก ล หน.ช วงช นท ๑ นางกานดา ธรรมท ตโต หน.ช วงช นท ๒ นางสาวน ทธ ล มสก ล หน.ช วงช นท ๓ การบร หารสถานศ กษาเช งระบบ ท มค ณภาพ นายจ ตด ทองเสน ห วหน าระบบการน าองค กร นางอ านวยพร เนต พ ฒน ห วหน าระบบการบร หารจ ดการ นางวณ ดอกร ก ห วหน าระบบการเร ยนร นางกานดา ธรรมท ตโต ห วหน าระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน นางสาวน ทธ ล มสก ล ห วหน าระบบก จกรรมน กเร ยน นางเกศน ราตร ห วหน าระบบค ณธรรมและจรรยาบรรณคร นางมณฑา ส วรรณฤกษ ห วหน าระบบการย ทธศาสตร การพ ฒนา นางศจ ต วสก ล ห วหน าระบบการพ ฒนาบ คลากร นางอรชร ด แท ห วหน าระบบช มชนส มพ นธ นางน ตนา ด มล กษ ห วหน าระบบข อม ลสารสนเทศ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนบ านบางม วง นายสมเก ยรต มหาแร นายว รย ทธ ส ทธ ศ ลป นางวณ ดอกร ก ผ ทรงค ณว ฒ ประธานกรรมการ ผ แทนผ ปกครอง ผ แทนคร กรรมการ กรรมการ นางจ นตนา ปรางโอภาศวงษ ผ แทนองค กรช มชน กรรมการ นายสมภพ จ งเจร ญ ผ แทนองค กรปกครอง กรรมการ ส วนท องถ น นายช ชว สด พ รศ กดาพงศ ผ แทนศ ษย เก า พระคร อาทร ก จจาภรณ กรรมการ ผ แทนพระภ กษ สงค กรรมการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนบ านบางม วง พระมาน ส ป ญญภรโณ นายเสถ ยร เพ ชรเกล ยง ผ ทรงค ณว ฒ นามงคล ศร ต งน นท นายส นต ต นสก ล ผ แทนองค กรศาสนา กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ นางขว ญใจ พงค ต ว ฒนาก ล ผ ทรงค ณว ฒ นายประชาชม ท นงาน นายอ ศล กษณ เทพพ ท กษ ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบางม วง ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขาน การ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๕ ๗ กลย ทธ การพ ฒนาโรงเร ยนบ านบางม วง กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาระบบการเกณฑ การร บน กเร ยนเข าเร ยนให ม ประส ทธ ภาพย งข น กลย ทธ ท ๒ ปฏ ร ปกระบวนการเร ยนร ให ผ เร ยนได ร บการ พ ฒนาเต มศ กยภาพ กลย ทธ ท ๓ พ ฒนาหล กส ตรและแผนการสอน ให ม ค ณภาพ สามารถน าไปใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาบ คลากรให เป นคร ม ออาช พ ตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พคร กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๑ ๗ กลย ทธ การพ ฒนาโรงเร ยนบ านบางม วง กลย ทธ ท ๕ เสร มสร างส มพ นธภาพท ด ระหว าง โรงเร ยนก บช มชนเพ อพ ฒนาการจ ดการศ กษา กลย ทธ ท ๖ พ ฒนาสถานศ กษาเข าส ระบบการประก น ค ณภาพภายใน เพ อร บรองการประเม นค ณภาพจาก ภายนอก กลย ทธ ท ๗ พ ฒนาสถานศ กษาส การเป นโรงเร ยน ยอดน ยมและศร ทธาของท องถ น ผลการเสวนาเพ อก าหนดท ศทางการพ ฒนา โรงเร ยนบ านบางม วง ป การศ กษา 2551 โรงเร ยนบ านบางม วง โรงเร ยนด ท อย ใกล บ าน สร ปผลการเสวนา เพ อก าหนดท ศทางการพ ฒนา การพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ส...การเป น โรงเร ยนด ท อย ใกล บ าน : ด านค ณล กษณะของผ เร ยน : ด านกระบวนการเร ยนร : ด านการบร หารจ ดการ : ด านการระดมสรรพก าล งและการม ส วนร วม ด านค ณล กษณะของผ เร ยน ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข น NT O-NET การประเม นของท องถ น การประเม นของสถานศ กษา การม ระเบ ยบว น ย และค ณธรรมน าความร การให การต อนร บ การส ร างอ ปน ส ย และอ ธยาศ ยท ด ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ความสามารถด านเทคโนโลย ความสามารถด านภาษาไทยและต างประเทศ ด านค ณล กษณะของผ เร ยน(ต อ) ความสามารถด านก ฬา และการส งเสร มส ขภาพ ความสามารถด านการ กษาขนบธรรมเน ยม ประเพณ และ ว ฒนธรรมไทยและท องถ น ตลอดจนความเป นสากล ความสามารถด านส งเสร มและการพ ฒนาอาช พ น กเร ยนท กคนจบการศ กษาส งส ดตามหล กส ตรสถานศ กษา ด านการจ ดกระบวนการเร ยนร การจ ดกระบวนการเร ยนร โดยย ดผ เร ยนเป นส าค ญ การพ ฒนาตนเองด านการจ ดการเร ยนการสอนของคณะคร การพ ฒนานว ตกรรมและการน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการสอน การสร างผลงานจนเป นท ร บรองการเป น Best Practices การปร บปร งต าแหน งและการเล อนว ทยฐานะ ด านการบร หารจ ดการ การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาเช งระบบ การปร บปร งพ ฒนาระบบ ๓ ระบบหล ก และ ๗ ระบบสน บสน น การปร บปร งพ ฒนาแหล งเร ยนร และห องปฏ บ ต การต างๆ การปร บปร งภ ม ท ศน บรรยากาศ และส งแวดล อมในโรงเร ยน การจ ดระเบ ยบการจราจรภายใน การสร างความร มร นโดยการปล กต นไม เพ มเต ม การสร างสวนสม นไพร สวนยาง สวนปาล มน าม น การควบค มด แลความสะอาดภายใน และส วมส ดยอด การสร างลานคนเก ง หร อศ นย อน ร กษ เอกล กษณ ไทย การน าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ในการบร หารจ ดการ ด านการระดมสรรพก าล งและการม ส วนร วม การประช มร บฟ งความค ดเห นให บ อยคร งข น การสร างความส าค ญให เก ดข นในการม ส วนร วมจากช มชน การระดมท นจาก น กเร ยน คร ผ ปกครอง และช มชน การจ ดงานบ ญเพ อการศ กษา การจ ดงานประจ าป ของสถานศ กษา ภาระก จการพ ฒนา พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร ผ เร ยน พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท กระด บ เพ มสมรรถนะของโรงเร ยนด านเทคโนโลย และการ ส อสาร ระดมสรรพก าล ง สร างระบบเคร อข ายอ ปถ มภ การศ กษา โครงการเด น ย ทธศาสตร การพ ฒนา โรงเร ยนในฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการโรงเร ยนสะอาด บรรยากาศด โครงการโรงเร ยนเพ อนเด ก โครงการเป ดบ านค ณธรรม โรงเร ยนพ ฒนาค ณภาพเช งระบบ ToPSTAR โรงเร ยนผ น าการเปล ยนแปลง โรงเร ยนเคร อข ายอน บาลต นแบบ โครงการอ นๆ โครงการเข าค ายว ทยาศาสตร โครงการเยาวชนคนย ต ธรรม โครงการสนองพระราชด าร ส เศรษฐก จพอเพ ยง โครงการเข าค ายจร ยธรรม โครงการรางว ลแห งความด โครงการรางว ลแห งความด คนด ศร พ งงา ฯลฯ การทบทวนคณะกรรมการบร หาร สว สด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks