ประกาศ ณ ว นท 17 เด อน ม นาคม พ.ศ PDF

Description
ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขาแดง เร อง การจ ดซ อส อการเร ยนการสอน ว สด การศ กษา และเคร องเล นพ ฒนาการเด กปฐมว ยส าหร บศ นย พ ฒนา เด กเล กบ านถ าตลอด จากเง นอ ดหน นเฉพาะก จค าจ ดการเร ยนการสอนส าหร บศ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 23 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขาแดง เร อง การจ ดซ อส อการเร ยนการสอน ว สด การศ กษา และเคร องเล นพ ฒนาการเด กปฐมว ยส าหร บศ นย พ ฒนา เด กเล กบ านถ าตลอด จากเง นอ ดหน นเฉพาะก จค าจ ดการเร ยนการสอนส าหร บศ นย พ ฒนาเด กเล ก ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยว ธ พ เศษ ด วยองค การบร หารส วนต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ าย อย จ งหว ดสงขลา ม ความประสงค จะด าเน นการ จ ดซ อส อการเร ยนการสอน ว สด การศ กษา และเคร องเล นพ ฒนาการเด กปฐมว ยส าหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านถ า ตลอด จากเง นอ ดหน นเฉพาะก จค าจ ดการเร ยนการสอนส าหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วน ท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ซ งได ผ านการประช มค ดเล อกจากคณะกรรมการค ดเล อกส อแล ว จ านวน 128 รายการ รายละเอ ยดปรากฏตามเอกสารแนบท าย ราคากลางเป นจ านวนเง นท งส น 204, บาท (-สองแสนส พ นบาทถ วน-) ผ ม ส ทธ เสนอราคาจะต องม ค ณสมบ ต ด งน 1. ผ เสนอราคาต องเป นผ ม อาช พขายพ สด ประเภทด งกล าว 2. ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการ หร อหน วยการบร หารราชการส วน ท องถ น และได แจ งเว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคลหร อบ คคลอ นเป นผ ท งงานตามระเบ ยบของทาง ราชการ 3. ผ เสนอราคาต อง ไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาลไทย เว นแต ร ฐบาลของ ผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น 4. ผ เสนอราคาต อง ไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ นท เข าเสนอราคาให แก เทศบาลต าบลบ าน เสด จ ณ ว นประกาศสอบราคา หร อไม เป นผ กระท าการอ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม ในการจ ดซ อคร งน 5. ผ ขายจะต องส งมอบพ สด ให แล วเสร จ ภายใน ว นท 31 เด อนม นาคม พ.ศ และ ต องย นราคาไม น อยกว า 30 ว น น บถ ดจากว นท เสนอราคา ก าหนดย น ซองเสนอราคาในว นท 20 เด อน ม นาคม พ.ศ ระหว างเวลา น. ถ งเวลา น. ณ ห องประช มสภาองค การบร หารส วนต าบลเขาแดง และ ก าหนดเป ดซองเสนอราคาในว นท 20 เด อน ม นาคม พ.ศ ต งแต เวลา น. เป นต นไป ประกาศ ณ ว นท 17 เด อน ม นาคม พ.ศ (ลงช อ) เกษม ต งจ นทร (นายเกษม ต งจ นทร ) นายกองค การบร หารส วนต าบลเขาแดง ส วน ท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 128 รายการ 1 บ ญช เร ยกช ออน บาล 1 4 เล ม บ ญช เร ยกช ออน บาล 2 3 เล ม สม ดรายงานประจ าต วเด กอน บาล 1 40 เล ม , สม ดรายงานประจ าต วเด กอน บาล 2 10 เล ม แบบฝ กลากเส น ก-ฮ อน บาล 2 BBL 60 เล ม , แบบฝ กลากเส น A-Z อน บาล 2 BBL 60 เล ม , แบบฝ กลากเส นต วเลข อน บาล 2 BBL 60 เล ม , ส ไม 122 กล อง , ส เท ยน 122 กล อง , ด นน าม นไร สารก อนใหญ 224 ก อน , ร ปป นส ตว ร ปเส อ 1 ต ว 3, , ร ปป นส ตว ร ปช าง 1 ต ว 3, , ร ปป นส ตว ร ปว ว 1 ต ว 3, , ร ปป นส ตว ร ปควาย 1 ต ว 3, , ร ปป นส ตว ร ปย ราฟ 1 ต ว 3, , ไม หน บผ าพลาสต กอย างด 35 โหล , กระดานไวบอร ด 7 แผ น , แผ น VCD เพลงสน กก บต วเลข 7 แผ น , แผ นป ายช ดพาหนะน าโรค 5 ชน ด 7 ช ด , เคร องช งน าหน ก 1 เคร อง 1, , ส ผสมอาหาร 2 โหล ไม ไอต มส 14 โหล ทรายส 28 ถ ง หน งส อการเร ยนร ในการสร างส ขน ส ยท ด 1 เล ม หน งส อการเร ยนร ต อการร กษาความสะอาดของร างกาย 1 เล ม 26 หน งส อการเร ยนร เก ยวก บประโยชน ของอาหาร 1 เล ม หน งส อการใช ประสาทส มผ สท ง 5 ของร างกายในด าน 1 เล ม ต างๆ 28 หน งส อการสร างน ส ยส าค ญในการออกก าล งกาย 1 เล ม หน งส อการเร ยนร พ ฒนาการและการเจร ญเต บโตของ 1 เล ม ร างกาย 30 หน งส อการเร ยนร ในการช วยเหล อต วเอง 1 เล ม หน งส อการเร ยนร บทบาทหน าท ของสมาช กในครอบคร ว 1 เล ม หน งส อการเร ยนร มารยาทท ส าค ญต างๆในส งคม 1 เล ม หน งส อการเร ยนร จ กบ คคลท ส าค ญต างๆ 1 เล ม หน งส อการเร ยนร จ กการเร ยนร ธรรมชาต และอน ร กษ 1 เล ม ธรรมชาต หร อปรากฏการณ ทางธรรมชาต 35 หน งส อการเร ยนร เคร องม อเคร องใช ต างๆและการเก บ 1 เล ม ร กษา 36 หน งส อการเร ยนร ด านค ณธรรมจร ยธรรมและว ฒนธรรม 1 เล ม ประเพณ ต างๆ 37 หน งส อการเร ยนร การแต งกายท ส าค ญในว ฒนธรรมไทย 1 เล ม หร อว ฒนธรรมอ นๆ ท ส าค ญต างๆ 38 หน งส อองค ความร ทางด านศาสตร ต าง 1 เล ม หน งส อการเร ยนร เก ยวก บอาช พท ส าค ญต างๆ 1 เล ม หน งส อการเร ยนร ทางด านศ ลปะในล กษณะต างๆ 1 เล ม หน งส อการเร ยนร จ กภ ม ศาสตร สภาพแวดล อม 1 เล ม สม ดปกอ อน 120 เล ม , ช ดเอ ยมพลาสต กเด ก ขนาด 35 ซ.ม. X 42 ซ.ม. 122 ช ด , ประต บอลพลาสต กขนาดเล ก 2 ประต 2, , แป นบาส 2 หน า พร อมล กบอล 2 ล ก ขนาด 60 ซม. x 80 ซ.ม. x 155 ซ.ม. 1 ช ด 7, ,500.00 46 บ อทรายขนาดเส นผ านศ นย กลาง ขนาด 240 x 29 ซม. 1 ช ด 22, , จ กซอเป ดน อย 7 ช ด , จ กซอเจ าป า 7 ช ด , จ กซอนกแก ว 7 ช ด , จ กซอร ปเต า 7 ช ด , โดน โนผลไม 7 ช ด , เกมจ ดหมวดหม ช ว ตประจ าว น 7 ช ด , ภาพต ดแม เหล กวงจรช ว ตไก 7 ช ด , หน งส อช ดส ขภาพด และนานาชาต ไทยอ งกฤษ ช ด 8 เล ม 7 ช ด , ภาพโปสเตอร ว นส าค ญประเภท VCD 20 แผ น แรกเร มเร ยนเลขด วยการ ต นและเพลง 7 แผ น , การ ต นส านวนไทยและส ภาษ ตสอนใจส าหร บเด ก 7 แผ น , ร องเล นเต นร าก บหน น อยเร งร า 7 แผ น , เร ยน ก.ไก ด วยการ ต นและเพลง 7 แผ น , เร ยน ABC ด วยการ ต นและเพลง 7 ช ด , น ทานช ด หมาจ งจอกจอมเกเร 7 ช ด น ทานช ด แมลงว นจอมตะกละ 7 ช ด น ทานช ด แม นยอดน กส 7 ช ด น ทานช ด ป กก แมวมห ศจรรย 7 ช ด น ทานช ด การ ต นน ทานฝ นด 7 ช ด รวมเพลงเด กด 7 ช ด , CD เพลงน ทานบ านดร ณ 7 ช ด , แว นขยาย 7 อ น , ช ดเล นน าเล นทราย 7 ช ด , น ทานแม ม ห แต หน ม ป ก 7 ช ด 71 น ทานแชมป ต วยาว 7 ช ด ร องเล นเต นสน ก 7 ช ด , เพลงร กของเจ าต วเล ก 7 ช ด , น วม อเต นระบ า 7 ช ด , ช ดพระบารม แห งเจ าชายส ทธ ตถะ ก าเน ดมหาบ ร ษโลก 7 เล ม ช ดพระบารม แห งเจ าชายส ทธ ตถะ อ ศจรรย ว นแรกนาขว ญ 7 เล ม ช ดพระบารม แห งเจ าชายส ทธ ตถะ ศ กช งหงส 7 เล ม ช ดพระบารม แห งเจ าชายส ทธ ตถะ สยบม าพยศ 7 เล ม ช ดชาดกแสนสน ก ว วจอมพล ง 7 เล ม ช ดชาดกแสนสน ก ใครแก กว าใคร 7 เล ม ช ดชาดกแสนสน ก ยาจกเจ าป ญญา 7 เล ม ช ดชาดกแสนสน ก ช างกล บใจ 7 เล ม ช ดชาดกแสนสน ก ยอดกต ญ 7 เล ม ช ดชาดกแสนสน ก กวางน อยใฝ ด 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ส ตว น าร ก 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน กลางค น กลางว น 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน การเด นทางแสนสน ก 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ปลอดภ ยไว ก อน 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน โรงเร ยนแสนส ข 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ต นไม ท ร ก 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ผ กแสนด 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ผลไม น าก น 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ครอบคร วม ส ข 7 เล ม มห ศจรรย ว นของหน 7 เล ม , พระค ณแม 7 เล ม ,120.00 96 พ อของฉ นเป นย กษ ใหญ 7 เล ม , ช ดน ทานนานาชาต เส ยงอะไรเอ ย 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ไข ม ค ณค า 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน ร างกายของฉ น 7 เล ม ช ดหน น อยห ดอ าน กระต ายก บเต า 7 เล ม ช ดส งเสร มพฤต กรรมสร างสรรค ม อไม ได ม ไว ต 7 เล ม , ช ดส งเสร มพฤต กรรมสร างสรรค เช อโรคไม ได ม ไว 7 เล ม , แบ งป น 103 ช ดส งเสร มพฤต กรรมสร างสรรค ทางไม ได ม ไว ด ง 7 เล ม , ช ดส งเสร มพฤต กรรมสร างสรรค ฟ นไม ได ม ไว ก ด 7 เล ม , ช ดส งเสร มพฤต กรรมสร างสรรค ค าพ ดไม ได ม ไว ท าร าย 7 เล ม , ก น 106 ช ดส งเสร มพฤต กรรมสร างสรรค เท าไม ได ม ไว แตะ 7 เล ม , น ทานสองภาษาช ดส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม 7 เล ม ( MQ) แมลงปอจอมซน 108 น ทานสองภาษาช ดส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม 7 เล ม ( MQ) จ งหร ดใจด 109 น ทานสองภาษาช ดส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม 7 เล ม ( MQ) ด วงจอมพล ง 110 น ทานสองภาษาช ดส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม 7 เล ม ( MQ) ผ งจอมขย น 111 น ทานสองภาษาช ดส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม 7 เล ม ( MQ) เต าทองจอมปด 112 น ทานสองภาษาช ดส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม 7 เล ม ( MQ) ต กแตนผ ซ อส ตย 113 ช ดขนมไทยอร อยจ ง ตลาดน าอ าอร อย 7 เล ม ช ดขนมไทยอร อยจ ง ตลาดเช าว าว อร อย 7 เล ม 115 ช ดขนมไทยอร อยจ ง ขนมครกน าแคะ 7 เล ม ช ดขนมไทยอร อยจ ง ขนมกล วยกระทงน อย 7 เล ม ช ดฝ กประสาทส มผ ส ส มผ สรอบต วหน 7 เล ม , ช ดฝ กประสาทส มผ ส กล นหอมรอบต วหน 7 เล ม , ช ดหน น อยเร ยนร ฉ นร กผลไม 7 เล ม ช ดหน น อยเร ยนร ส ตว เพ อนร ก 7 เล ม ช ดหน น อยเร ยนร ยานพาหนะ 7 เล ม แบบฝ กท กษะส าหร บเด กเร มห ดเข ยน 80 เล ม , แบบฝ กห ดล ลาม อก อนเร มเร ยน 80 เล ม , แบบห ดอ านภาษาไทย ก.ไก 80 เล ม , ขนาด (14.50 ซ.ม. X ซ.ม.) 125 แบบห ดอ านภาษาอ งกฤษ ABC 80 เล ม , ขนาด (14.50 ซ.ม. X ซ.ม.) 126 ด นสอ 2 B 224 เล ม , VCD เด กน อยฟ อนร า 1 ช ด ต วต อท อมหาสน ก 7 ช ด , รวมเป นจ านวนเง นราคากลาง ท งส น 204,000.00
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks