160 Серія Економічні науки - PDF

Description
160 Серія Економічні науки УДК КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Чернюк Д.С. аспірант Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 21 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
160 Серія Економічні науки УДК КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Чернюк Д.С. аспірант Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Стаття присвячена систематизації різноманітних підходів щодо тлумачення основних понять світового ринку банківських послуг. Виявлено специфічні особливості поняття «банківська послуга» й відмінності сутності понять «банківська послуга», «банківський продукт» та «банківська операція». Систематизовано сучасну класифікацію банківських послуг. Ключові слова: банківська послуга, банківський продукт, банківська операція, світовий ринок банківських послуг, класифікація банківських послуг. Чернюк Д.С. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ Статья посвящена систематизации разнообразных подходов относительно толкования основных понятий мирового рынка банковских услуг. Выявлены специфические особенности понятия «банковская услуга» и отличия сущности понятий «банковская услуга», «банковский продукт» и «банковская операция». Систематизирована современная классификация банковских услуг. Ключевые слова: банковская услуга, банковский продукт, банковская операция, мировой рынок банковских услуг, классификация банковских услуг. Cherniuk D.S. CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF GLOBAL BANKING SERVICES MARKET FUNCTIONING The article deals with a systematization of different approaches to interpretation of the main terms of global banking services market. The author described specific features of banking services, defined differences by definition of terms banking service, product and operation. Modern classification of banking services are systematized. Keywords: banking service, banking product, banking operation, global banking services market, banking services classification. Постановка проблеми. Світовий ринок банківських послуг є однією із важливих і невід ємних складових сучасної глобалізованої економіки. Зростає науковий інтерес до різних аспектів міжнародної діяльності банків, методів управління та регулювання в контексті забезпечення глобальної стабільності фінансових систем. Умови зростаючої конкуренції і комерціалізації діяльності диктують необхідність реорганізації банківських структур, розробки гнучких ринкових стратегій, розвитку нових сегментів світового ринку банківських послуг та методів обслуговування. Найбільш поширеною точкою зору у працях відомих іноземних та вітчизняних вчених-економістів є розгляд світового ринку банківських послуг: поперше, як специфічної сфери міжнародних економічних відносин та складової світового фінансового ринку; по-друге, як сукупності національних ринків банківських послуг та ринків банківських послуг окремих інтеграційних угруповань. Огляд наукових публікацій з проблем функціонування світового ринку банківських послуг дозволив виявити множинність тлумачень поняття «банківська послуга», що потребує комплексного аналізу й систематизації відповідних концептуальних підходів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних економістів найбільше уваги дослідженню поняття «банківська послуга» приділено в працях О.Д. Вовчака, О.В. Дзюблюка, Є.Ф. Жукова, І.Б. Заверухи, Ю.Д. Качаєва, Ю.І. Коробова, В.С. Стельмаха та інших. Дослідженням ринку банківських послуг присвятили праці відомі іноземні економісти, зокрема: С. Валдес, К. Гавальда, К. Барлтрон, Р. Джозлин, В. Заутер, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Ж. Матук, А. Муліно, С. Пауль, П. Роуз, Дж. Стенлейк, Дж. Сондерс, Ж. Стуфле та інші. Як вітчизняні, так і зарубіжні вчені великого значення надають визначенню основних термінів та понять, що використовуються у міжнародній банківській діяльності. Поняття «банківська послуга» є досить поширеним у науково-методичній та економічній літературі й нормативно-законодавчих актах, що зумовлює багатогранність підходів до його визначення. Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає у проведенні ґрунтовного аналізу та систематизації підходів до тлумачення сутності поняття «банківська послуга», узагальненні сучасних класифікацій банківських послуг з метою відображення адекватної сутності досліджуваного поняття у трансформаційних процесах функціонування світового ринку банківських послуг. Виклад основного матеріалу дослідження. Зарубіжні вчені під поняттям «банківська послуга» розуміють усі види операцій та угод, які здійснюються банками, тобто, банківські операції розглядаються як різновид банківських послуг. Зокрема, американський економіст П. Роуз вважає, що банк це фірма, яка надає фінансові послуги, котрі здійснюються професійними кредитними установами [1, с. 7]. При цьому до банківських послуг він відносить такі види банківської діяльності як управління грошовими ресурсами, споживчий кредит, управління потоками готівки, лізинг та продаж пенсійних планів. Головною ознакою банківської послуги, на думку П. Роуза, є її зручність та зв язок з переміщенням різної фінансової інформації, в той час як банківські операції тим або іншим чином ототожнюються із різноманітними формами переміщення грошових коштів [2, с. 2-11]. Французький вчений Ж. Матук зазначає, що банківська послуга є задоволенням фінансового попиту клієнтів з урахуванням фінансових можливостей банку [3, с. 296]. Економіко-юридичні аспекти банківських послуг у контексті сучасної діяльності банків Франції досліджували К. Гавальда та Ж. Стуфле. Вони наголошують, що приймання вкладів і розподіл кредитів залишаються ядром банківської діяльності, проте зараз вона збагатилася Науковий вісник Херсонського державного університету 161 різноманітними послугами, винагорода за надання яких забезпечується постійно зростаючою частиною їх ресурсів [4, с ]. Банківськими послугами можна вважати також дії банку, які супроводжуються його основними функціями і направлені на зростання прибутковості діяльності банку [5, c. 101]. У російській економічній літературі поняття «банківська послуга» визначається, з одного боку, як масова операція, а з іншого, як проведення банківських операцій за дорученням клієнта і на користь останнього за визначену плату [6, с. 24]. О.М. Іванов розглядає банківські послуги як комплексну діяльність банку, спрямовану на створення оптимальних умов для залучення тимчасово вільних ресурсів і задоволення потреб клієнтів при проведенні банківських операцій та отримання прибутку [7, с. 59]. Також банківська послуга являє собою надані клієнтам технічні, технологічні, фінансові, інтелектуальні та професійні види діяльності банку, котрі супроводжують та оптимізують проведення банківських операцій [1, с. 7]. О.І. Лаврушин розглядає банківські операції як прояв банківських функцій на практиці, а банківські послуги як одну або декілька операцій банку, що задовольняють певні потреби клієнта і проведення банківських операцій за дорученням останнього за визначену плату. Є.Ф. Жуков зараховує банківські операції (факторингові, лізингові, форфейтингові та трастові) до фінансових послуг банків. Є.Б. Ширинська відносить консультаційні послуги банків до позабалансових операцій, оскільки їх надання не призводить до росту активів та пасивів, а оплата являє собою комісійну винагороду [1, с. 6]. Протягом останнього часу спостерігається пожвавлення інтересу багатьох українських ученихекономістів до даного питання. Так, Н.М. Перепечай під поняттям «банківська послуга» розуміє результат комплексної діяльності банку (технологічної, інтелектуальної, фінансової та ін.), який становить економічні блага для задоволення певних потреб людини при проведенні банківських операцій. Специфіка банківської послуги полягає у тому, що потреба клієнта є первинною, а надання послуги може виконуватися без участі клієнта за допомогою певних банківських технологій з дотриманням стандартів у межах діючого законодавства [8, с. 6]. О.В. Дзюблюк визначає банківську послуг як кінцевий результат діяльності банку, спрямований на оптимальне забезпечення потреб клієнтів й отримання прибутку банком. Фактично банківська послуга є формою вираження взаємин між клієнтом і банком, що представлена комплексом банківських операцій [9, с. 574]. Банківські послуги можуть бути визначені як сукупність різноманітних форм мобілізації й використання фондів фінансових ресурсів для здійснення кредитних, інвестиційних, депозитних та інших операцій, для фінансового забезпечення процесу виробництва, виконаних робіт і надання послуг, які здійснюються переважно на платній основі та мають відмінні риси свого функціонування [10, с. 150]. В.П. Ходаківська вважає, що банківські послуги є відмінними від активних та пасивних операцій видами діяльності банків, надання яких здійснюється в процесі виконання цих операцій [11, с. 124]. Міжнародні організації, такі як ОЕСР, ЮНКТАД, ООН, МВФ та СОТ, котрі здійснюють класифікацію видів економічної діяльності, включають поняття «банківська послуга» у поняття «фінансова послуга». Тобто правомірно стверджувати, що банківські послуги є складовим елементом фінансових послуг, так само як банківська діяльність є складовою фінансової діяльності, адже останнє поняття є ширшим за своїм змістом [12, с. 21]. На зазначене співвідношення понять «банківська послуга» та «фінансова послуга» посилається також І.А. Безклубий. На його думку, у широкому розумінні надання банківських послуг є професійною діяльністю банківської установи, спрямованою на задоволення потреб споживачів із метою отримання прибутку. У вузькому розумінні банківська послуга є комплексом правомірних дій банку щодо фінансових активів, у процесі котрих задовольняються вимоги споживача. Автор звертає увагу на те, що банк та його потенційний клієнт можуть досягти певного економічного результату, що передбачається при наданні послуги, лише за умови укладення відповідного банківського договору, який виступає необхідною частиною юридичного оформлення банківської послуги [13, с ]. В цілому в економічній літературі наявність різних думок та відсутність єдиного визначення поняття «банківська послуга» часто призводить до плутанини, в результаті чого банківські послуги можуть ототожнюватися з банківськими операціями. Зазвичай банківські послуги розглядаються як різновид банківських операцій і всі банківські операції представляють весь спектр банківських послуг [2, с. 2-11]. Однак основна відмінність банківських операцій від банківських послуг полягає в тому, що операції здійснюються у грошовій формі, відображають грошові потоки у різних фазах відтворення, що проходять безпосередньо через банки, тобто це дії банку, пов язані із рухом грошових коштів, а послуги це діяльність банку, що направлена на супроводження та оптимальне виконання банківських операцій [1, с. 7]. Крім цього, у сучасній економічній літературі та банківській практиці, як вітчизняній, так і міжнародній, досить поширеним є поняття «банківського продукту», яке вживається у поєднанні із банківською послугою. Французький економіст, професор С. де Куссерг вважає, що сучасні можливості банків по наданню банківських послуг дають підстави говорити про банківську індустрію, а значить і про наявність банківських продуктів. Так, Т.Д. Косова та О.Р. Циганов розглядають банківську послугу як одну із форм банківського про
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks