บทท 16 โปรแกรม VISIO คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม ว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร ผ สอน อ.พ น จ เน องภ รมย บทท 18 - PDF

Description
1 จ ดประสงค การสอน 1. ใช 1.1 ใช ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรมได 1.2 เข ยนแบบทางอ เล กทรอน กส โดยใช โปรแกรม Visio เน อหา 16 ร จ กก บ Microsoft Visio มาตรฐานท วโลกส าหร บการสร างและการใช แผนผ งทางธ รก จร วมก

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 41 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 จ ดประสงค การสอน 1. ใช 1.1 ใช ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรมได 1.2 เข ยนแบบทางอ เล กทรอน กส โดยใช โปรแกรม Visio เน อหา 16 ร จ กก บ Microsoft Visio มาตรฐานท วโลกส าหร บการสร างและการใช แผนผ งทางธ รก จร วมก น Visio น าเสนอความสามารถในการส อสารท ช ดเจน ไม ว าค ณจะต องจ ดการก บคน โครงการ หร อ เคร อข าย เพ ยงแค Microsoft Visio ก สามารถตอบสนองความต องการ ทางธ รก จของค ณได ซ งท ง 4 ร นน น น าเสนอเคร องม อแผนผ งและภาพกราฟ กต าง ๆ ท จะช วยให ค ณสามารถถ ายทอดความค ดของค ณ ได อย างสมบ รณ แบบ ไม ว าม นจะอย ในร ปแบบใดก ตาม แผนผ งองค กร วาดผ งล าด บช นในกล มของค ณ 2 แผนผ งเคร อข าย สร างภาพโครงสร างพ นฐานของบร ษ ทของค ณ แผนผ งช น ออกแบบอาคารได ตรงตามความต องการของค ณ 3 แผนท เว บไซต ด โครงสร างของเว บไซต ของค ณได โดยอ ตโนม ต สร างภาพวาดและแผนผ งอย างง ายดาย ค ณไม จ าเป นท จะต องเป นศ ลป นเพ อท จะสร างงานออกมาราวก บม ออาช พในการใช Microsoft Visio เคร องม อต าง ๆ น นง ายในการเร ยนร และใช งาน แม ว าค ณจะไม เคยม ประสบการณ การใช ซอฟต แวร การวาดภาพ หร อแผนผ งมาก อนก ตาม สร างแผนผ งอย างรวดเร วโดยการวาดแบบ Drag-and-Drop ไม ว าจะสร างแผนผ งองค กรหร อแม กระท งแผนผ งไฟฟ าก สามารถท าได ง ายดาย เพ ยงแค ลากภาพท ได สร างเอาไว แล วใน Microsoft Visio SmartShapes มาย งหน าการท างานของค ณ 4 วางใจได ก บภาพท ม มาให Visio Visio น าเสนอส ญล กษณ และร ปร างต าง ๆ ท ได ถ กสร างเอาไว แล วจ านวนมากมาย และย งต างจาก clipart ท ตายต ว ซ งภาพใน SmartShapes ต าง ๆ เหล าน สามารถปร บขนาดได โดยไม บ ดเบ อนภาพน น ๆ และย ง ค านวณท ศทางและความยาวของการวางต าแหน งใหม รวมท งการปร บขนาดร ปในแต ละคร งโดยอ ตโนม ต อ กด วย ถ าค ณต องการร ปร างให ตรงก บความต องการของค ณเอง ค ณก สามารถท จะสร างม นข นมาได อย างง ายดายเช นก น ซ งค ณย งสามารถเก บเพ มเข าไปใน library เพ อเก บไว ใช ในคราวหน าได อ กด วย 5 แก ไขเปล ยนแปลงโดยไม ส งผลก บการเช อมต อ Microsoft Visio SmartConnectorÒ Lines ช วยให การเช อมต อ และการย ายร ปร างท าได อย างง ายดาย เม อ ค ณวางร ปในต าแหน งใหม บนหน ากระดาษ เส นท เช อมต อจะย ดออก หดเข า หร อเปล ยนม มองศา เพ อให ย งคงม การเช อมต อก นอย ได ผลล พธ อย างม ออาช พ ตบแต งภาพของค ณซ งสามารถเล อกร ปแบบท ด งด ดใจได ไม ว าจะเป นเฉดส พ นหล ง เส นขอบ หร อส วน รายละเอ ยดอ น ๆ ท จะท าให ภาพน นด สวยงามข น 6 ท างานก บเคร องม อท ค ณค นเคยด Microsoft Visio ท างานเช นเด ยวก บโปรแกรมอ น ๆ ท ค ณใช อย ท กว น และย งสามารถท างานร วมก นได ด อ กด วย ด งน น ค ณจ งสามารถสร างภาพ ด วยความช านาญท ค ณม อย แล ว และสามารถสร างข นบนงาน ท ค ณได ท า เสร จแล วอ กด วย ใช อ นเตอร เฟซท ค นเคยเช นเด ยวก บโปรแกรม Office การใช Visio น นสามารถเร มต นอย างง ายดาย เพราะม แถบเคร องม อ (toolbar) และเมน ร ปแบบเด ยวก น ก บโปรแกรม Office น นเอง เพ มประส ทธ ภาพในการส อสารก นภายในส าน กงาน Visio สามารถท างานร วมก นได ด อย างไร ท ต ก บโปรแกรม Office อ น ๆ ไม ว าจะเป น Microsoft Word, Microsoft Excel หร อ Microsoft PowerPoint ค ณจ งสามารถเพ มร ปต าง ๆ เหล าน นให ก บงานของค ณได เพ ยงแค ลากร ปจาก Visio โดยตรงไปท เอกสาร แผ นงานสเปรดช ท หร อแม แต แผ นสไลด การน าเสนอ ของค ณ 7 เปล ยนข อม ลให อย ในร ปของแผนผ ง ค ณสามารถสร างแผนผ งองค กรและโฟลว ชาร ตได จากข อม ลท ค ณม อย ค ณสามารถน าเข าข อม ลได จาก ไฟล เอกสาร สเปรดช ท หร อฐานข อม ลเข ามาส Visio และแสดงภาพได หร อส งข อม ล ท แสดงอย ใน แผนผ งของค ณ ส าหร บการใช ในโปรแกรมอ น ๆ ได ใช งานร วมก บผ อ น ถ าค ณต องใช แผนผ งน ร วมก บผ อ น ค ณสามารถบ นท กแผนผ งน นได ในหลายร ปแบบตามมาตรฐาน อ ตสาหกรรม ซ งรวมถ ง.ai,.bmp,.cgm,.dib,.emf,.eps,.igs,.pct,.pcx,.png,.ps,.tiff และ.wmf ค ณย ง สามารถบ นท กในร ปแบบของ.gif,.html,.jpeg, หร อ.vml เพ อท จะน าไปใช บนเว บไซต หร ออ นทราเน ต ได อ กด วย 8 สร างโซล ช นตามความต องการ Microsoft Visio เสนอแพลตฟอร มท ค ณสามารถใช สร างโซล ช นแผนผ ง ท ตรงก บความต องการ ทาง ธ รก จของค ณ ออกแบบร ปร างได ตามความต องการของค ณ Visio มาพร อมก บร ปภาพมากมายตามแต ละอ ตสาหกรรม ท สามารถปร บให ตรงก บความต องการของ ค ณได ด วย Microsoft Visio ShapeSheet ค ณจ งสามารถก าหนดม ต ต าแหน ง และรายละเอ ยดอ น ๆ เพ อให ร ปออกมา ตรงก บความต องการของค ณมากท ส ด ใช ข อม ลร วมก บร ปร างของค ณ ร ปภาพใน Visio จ านวนมากน นเป นว ตถ ท ม ข อม ลส าค ญควบค ไปด วย ด งน นค ณสามารถใช Custom Properties ในการต งค าข อม ลเหล าน ให ก บแต ละร ปในแผนผ งของค ณ, เช อมโยงข อม ลไปย งฐานข อม ล และสเปรดช ท และแม แต การสร างรายงาน 9 พ ฒนาการท างานท เหน อกว าเด ม ถ าค ณเป นน กพ ฒนาซอฟต แวร ค ณสามารถท จะใช Visio development platform ซ งรวมถ ง Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ในการสร างโซล ช นตามความต องการของค ณเพ อเพ ม ความสามารถให ก บ Visio หร อท างานร วมก นได ก บระบบธ รก จท ม อย ความต องการของระบบ Microsoft Visio Standard Edition คอมพ วเตอร /โปรเซสเซอร คอมพ วเตอร ท ใช โปรเซสเซอร Pentium 166-megahertz (MHz) หร อส งกว า หน วยความจ า ส าหร บ Microsoft Windows 95 or Windows 98: หน วยความจ า 16 megabytes (MB) ส าหร บระบบปฏ บ ต การ และเพ มเต มอ ก 16 MB ส าหร บ Visio Standard Edition ส าหร บ Microsoft Windows NT : หน วยความจ า 32 MB ส าหร บระบบปฏ บ ต การ และเพ มเต มอ ก 16 MB ส าหร บ Visio Standard Edition ฮาร ดด สก เน อท ว างในฮาร ดด สก 80 MB* ไดร ว ไดร ว CD-ROM การแสดงผล จอภาพแบบ VGA หร อท ม ความละเอ ยดส งกว า (แนะน าให ใช จอภาพแบบ Super VGA) 10 ระบบปฏ บ ต การ Windows 95 หร อร นหล งจากน, Windows NT Workstation หร อ Windows NT Server version 4.0 พร อม Service Pack 3 หร อร นหล งจากน อ ปกรณ ประกอบ Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse หร ออ ปกรณ ช ต าแหน งท เข าก นได เร มต นการใช งานโปรแกรม Visio 1. เป ดโปรแกรม Visio ข นมาซ งจะปรากฏหน าต างให เล อกว าจะเป ดไฟล งานเก าข นมาแก ไข หร อท า การสร างงานช นใหม ข นมาถ าต องการสร างงานใหม ให เล อก Blank Drawing 11 2. หล งจากน นจะได ผลด งภาพ ค อ ม กระดาษหน าว าง ข นมาหน งหน าส าหร บสร างงานใหม ข นมา 3. ท ด านบนจะปรากฏแถบเคร องม อของโปรแกรม Visio ซ งถ าส งเกตด ให ด จะเห นว าม ความคล ายก บ โปรแกรม Word น นเอง 12 4. ในกรณ ท เป ดข นมาคร งแรกแล วไม ม แถบเคร องม อด งภาพก อนหน าน เราสามารถเร ยกแถบเคร องม อ มาได โดยเข าท เมน View แล วคล กหน าเมน ท ต องการให แสดง จะม เคร องหมายถ ก ปรากฎข นมาแสดงว าม การ แสดงในโปรแกรมแล วด งภาพ 13 5. จากน นเราจะท าการเล อก โซล ช น ส าหร บเป นต วช วยในการวาดวงจรหร อวาดแบบตามท ต องการซ ง จะม โซล ช นให เล อกอย หลายร ปแบบ ถ าเป นทางด านอ เล กทรอน กส ให เล อกโซล ช นของ Electrical and Electronicf ด งภาพ 1 2 14 6. จากน นจะม Stencil ให เล อกย อยไปอ ก ว าต องการวาดแบบในด านไหนโดยให เล อกตามความ ต องการโดยด ความหมายจากช อของ Stencil 15 7. เม อเล อกเสร จแล วจะปรากฎ Stencil ฝ งเป นแถบเคร องม อท ด านซ ายซ งเราสามารถคล กแล วลากมา วางบนพ นท ว างได เลย 16 8. บนพ นท ว างเราสามารถขยายม มมองในการท างานได โดยการเล อกขนาด เปอร เซนต ของม มมองได ด งภาพ (ส วนใหญ เวลาท างาน เราจะขยายม มมองมากกว า 100%) ภาพ 9. จากแถบเคร องม อด านซ าย เราสามารถคล กเล อกอ ปกรณ แล วลากมาวางบนพ นท ว างด านขวาได ด ง ท อ ปกรณ ท กต วเม อเราวางบนพ นท ว างเสร จแล ว เราสามารถคล กขวาเพ อปร บร ปแบบของอ ปกรณ ได เช นต วต านทาน เราสามารถปร บให เป นส ญล กษณ ของต วต านทานแบบปร บค าได โดยเล อกท Adjustable 11. ส าหร บอ ปกรณ บางประเภท เม อเราลากมาว าง จะปรากฏหน าต างให เล อกค ณสมบ ต ของอ ปกรณ ต ว น นโดยอ ต โนม ต อย างเช นต วเหน ยวน า เราสามารถเล อกให เป นต วเหน ยวน าแบบ แกนอากาศ หร อแกนเหล ก ได และสามารถให เล อกว าสามารถปร บค าได หร อไม รวมถ งการจ ดให ม center tap ด วยหร อโดยสามรถปร บค าต วเลข ตามท เราต องการได 12. เราสามารถเล อกเปล ยนค ณสมบ ต ของอ ปกรณ ภายหล งได โดยการคล กขวาท ต วอ ปกรณ ได เช นเด ยวก บอ ปกรณ ต วอ น ๆ ด งภาพ 13. อ ปกรณ บางต ว จะมาในล กษณะแนวนอน ซ งหากเราต องการเปล ยนให เป นแนวต ง สามาถท าได โดยคล กขวาท ต วอ ปกรณ เล อกS hap Rotate แล วเล อกเอาว าจะหม นซ ายหร อขวา ด งภาพ เราสามารถเข ยนช อต วแปรไว ก าก บส ญล กษณ ของอ ปกรณ ได โดยการ ด บเบ ลคล กท ต วอ ปกรณ จะ ปรากฎแถบเส นปะ ส เข ยว พร อมเคอร เซอร กระพร บให เราพ มพ ข อความลงไปได ด งภาพ 15. ท าการพ มพ ข อความท ต องการลงไป 16. ในกรณ ท ต วแปรต องพ มพ ในล กษณะของต วห อย ให เล อกแถบด าของต วแปรน น ด งภาพ 17. จากน นท าการคล กขวาหล งจากท เล อกแถบด าเสร จ แล วเล อกท เมน Text 20. จะปรากฏหน าต าง Text มาด งภาพ ให คล กเล อกท กรอบของ Language แล วเล อก Subscript ส าหร บ ร ปแบบของต วห อย หร อเล อก Superscript ส าหร บร ปแบบของต วยกก าล ง 19. จะได ผลล พธ ด งภาพ ส งเกตว า เลข 1 จะอย ห อยท ายของต วแปร R แล ว กลายเป น R 1 20 ในกรณ ท ต องการเปล ยนร ปแบบของฟอนต และขนาด สามารถท าได เหม อนก บโปรแกรม Word โดยคล กเล อกด งภาพ. หากต าแหน งของช อต วแปรอย ในต าแหน งท ไม เหมาะสม เราสามารถย ายได โดยการคล กท ร ป แล ว จะปรากฎกรอบส เข ยวข นมา ให ใช เมาส ช ท ช อต วแปรแล วท าการคล กแล วลากไปต าแหน งท ต องการ ข อส งเกต หากน าเมาส ไปวางท ร ปภาพแล วเมาส เป นล กศรส ด าจะไม สามารถคล กได ต องย ายต าแหน ง ของเมาส ไปท ร ปภาพ จนล กศรเมาส กลายเป นส ขาว ถ งจะท าการคล กเพ อเล อกได 22. จะได ผลล พธ ด งภาพ 23. ทดลองวาดด งร ป จากร ปในข อท 23 จะเห นว าย งไม ม การเช อมต อของเส น เราสามารถเช อมต อได โดยเล อกเคร องม อ Connector Tool ด งภาพ 25. จะได ผลล พธ ด งภาพ 26. ลากเช อมต อท กจ ด จนครบ ด งภาพ จากน นท าการคล กลากเมาส เพ อคล มอ ปกรณ ท กต วด งภาพ 28. จะปรากฎกรอบส เข ยว ข น ซ งในขณะน อ ปกรณ ท กต วย งไม ถ กรวมกล มก น ท าการคล กขวา เล อกค าส ง Shap Group หร อกดป ม Ctrl + G ภาพจะถ กรวมกล มก น 30. การค ดลอกงานเพ อไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks