บทท 16 สาระส าค ญความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา - PDF

Description
บทท 16 สาระส าค ญความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 สาระส าค ญ ศ กษาความหมาย ความสาค ญ ส วนประกอบ ประโยชน และการทางานของคอมพ

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 15 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 16 สาระส าค ญความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 สาระส าค ญ ศ กษาความหมาย ความสาค ญ ส วนประกอบ ประโยชน และการทางานของคอมพ วเตอร การ ใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ปฏ บ ต การใช ส วนประกอบของคอมพ วเตอร ได อย างถ กต อง เก ยวก บ การเป ด เคร อง การป ดเคร อง และการเข าส โปรแกรมต าง ๆ เพ อให เห นค ณค าและความส าค ญของคอมพ วเตอร ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการทางานและส วนประกอบของคอมพ วเตอร ข นพ นฐาน ม ท กษะกระบวนการ ค ด สามารถใช คอมพ วเตอร ในการไปใช ในการเร ยนร ว ชาอ นๆได ต วอย างกาหนดการสอน หน วยท 1 เร อง ต วฉ นและส งท อย รอบต วฉ น จ านวน 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายของข อม ล แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง แหล งข อม ล แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง ประโยชน ของข อม ล แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง การเก บร กษาข อม ล หน วยท 2 เร อง ฉ นเหม อนคอมพ วเตอร จ านวน 10 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ฉ นเหม อนคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง หน วยร บข อม ลเข าของคน แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง หน วยร บข อม ลเข าของคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง หน วยแสดงผลของคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 เร อง คอมพ วเตอร ก ม สมอง แผนการจ ดการเร ยนร ท 6 เร อง มาร จ กคอมพ วเตอร ก นเถอะ แผนการจ ดการเร ยนร ท 7 เร อง ความหมายและเร องเก ยวก บเมาส แผนการจ ดการเร ยนร ท 8 เร อง ความหมายและเร องเก ยวก บแป นพ มพ หน วยท 3 เร อง การใช คอมพ วเตอร อย างถ กว ธ จ านวน 10 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ว ธ การเป ดและป ดเคร อง แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง มาฝ กใช เมาส ก นเถอะ แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง การใช เคร องม อในการข ดเส น แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง การใช เคร องม อในการระบายส 302 คอมพ วเตอร ในการสอนระด บประถมศ กษา แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 เร อง การประย กต ใช เคร องม อเพ อการทางาน หน วยท 4 เร อง แป นพ มพ อ จฉร ยะ จ านวน 8 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ท กษะใช แป นพ มพ ต วเลข แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง ท กษะใช แป นพ มพ A-Z แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง ท กษะการพ มพ ผสมคา แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง หน อยากร หน วยท 5 เร อง เร อง ฉ นเป นคนไทย จ านวน 8 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ท กษะการพ มพ อ กษรแป นเหย า แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง การพ มพ แป น ๆ ไ ำา พ ะ ร น ย บ ล แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง การพ มพ แป น ผ ป แ อ ำ ำ ท ม ใ ฝ แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง การพ มพ แป น ภ ถ ำ ำ ำ ค ต จ ข ช ฃ ต วอย างสาระความร จอภาพ (Monitor) ภาพส วนประกอบคอมพ วเตอร จอภาพ ม หน าท สาหร บแสดงผลให เห น ซ พ ย ม หน าท ประมวลผลข อม ล ค ย บอร ด ม หน าท ร บข อม ลต วอ กขระ เมาส ม หน าท ร บคาส ง ต วเคร องหร อซ พ ย (CPU) เมาส (Mouse) แป นพ มพ (Keyboard) ภาพประกอบว ธ การวางม อในการใช เมาส บทท 16 สาระความร คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนสาหร บน กเร ยนประถมศ กษา 303 ภาพประกอบส วนประกอบของเมาส 304 คอมพ วเตอร ในการสอนระด บประถมศ กษา ภาพประกอบส ญล กษณ เมาส บทท 16 สาระความร คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนสาหร บน กเร ยนประถมศ กษา 305 ภาพประกอบส วนต าง ๆ ของ CPU ซ ด รอม (CD-ROM) ฟลอบป ด สก (Floppy Disk) ป มเป ดเคร อง (Power) 306 คอมพ วเตอร ในการสอนระด บประถมศ กษา ต วอย างโปรแกรมคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1 การใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร Paint โปรแกรม Paint เป นโปรแกรมสาหร บวาดภาพ แก ไขภาพ ซ งโปรแกรมน จะม ในท ก เคร องท ต ดต งว นโดว เป นโปรแกรมท เหมาะสาหร บการฝ กใช เมาส เน องจากม เคร องม อหลาย อย างเพ อให สามารถใช งานเมาส ได ด ย งข น ส วนประกอบของโปรแกรมม ด งต อไปน แสดงช อแฟ มและช อ โปรแกรม แถบเมน คาส ง ช ดสาหร บเล อกส พ นท สาหร บวาดภาพ ช ดเคร องม อสาหร บวาดภาพ การบ นท กข อม ล เม อเราทางานเสร จแล วหร อย งไม เสร จแต ต องการหย ดทางาน เราต อง จ ดเก บงานท เราทาไว ก อน โดยการบ นท กข อม ลลงด สก บทท 16 สาระความร คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนสาหร บน กเร ยนประถมศ กษา 307 แผ นน จะเก บข อม ลเราไว เพ อให เราสามารถนากล บมาใช งานได ต อม ว ธ การบ นท กด งน 1. คล กท เมน File แล วเล อกคาส ง Save ด งร ป ต งช อข อม ลเป นภาษาอ งกฤษว า PCMAN ด งร ป ข อม ลของเราจะถ กเก บไว เร ยบร อยแล ว 308 คอมพ วเตอร ในการสอนระด บประถมศ กษา 3. เล อกคาส ง File แล วเล อก Exit เพ อป ดโปรแกรม Paint บทท 16 สาระความร คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนสาหร บน กเร ยนประถมศ กษา 309 ความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ต วอย างกาหนดการสอน หน วยท 1 เร อง โรงเร ยนของฉ น จ านวน 5 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ข อม ลใกล ต ว แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง การเก บร กษาข อม ล แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง ความสาค ญของข อม ล หน วยท 2 เร อง ฮาร ดแวร จ านวน 7 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายของฮาร ดแวร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง ความสาค ญของฮาร ดแวร แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง อ ปกรณ ท เป นส วนประกอบหล กคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง อ ปกรณ ต อพ วงอ น ๆ หน วยท 3 เร อง ซอฟต แวร จานวน 6 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายของซอฟต แวร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง ซอฟต แวร มาจากไหน แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง ประเภทของซอฟต แวร หน วยท 4 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส จ านวน 11 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง มาร จ กก บว นโดวส ก นเถอะ แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง ส วนประกอบของ Desktop แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง เร มต นใช Windows ก นเถอะ แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง การจ ดการก บหน าต าง แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 เร อง มาร จ กก บไฟล และโฟลเดอร ก นเถอะ หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมประย กต บนว นโดวส จ านวน 8 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ฝ กพ มพ ด วยโปรแกรม Notepad แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง ฝ กพ มพ ด วยโปรแกรม Notepad แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง การใช เคร องคานวณ Calculator แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Paint แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 เร อง การใช โปรแกรม Paint 310 คอมพ วเตอร ในการสอนระด บประถมศ กษา ต วอย างสาระความร อ ปกรณ ท เป นส วนประกอบหล กคอมพ วเตอร หน วยประมวลผลหล ก (CPU) ทาหน าท ในการควบค มการประมวลผลข อม ลต างๆ ซ งรวมถ งการอ าน การคานวณ และแปล ค าส ญญาณต างๆ ท ได มาจากอ ปกรณ Input และอ ปกรณ ในการเก บข อม ลอย างเช น Hard Disk และ RAM เพ อให ได ข อม ลท นาไปแสดงผล สาหร บซ พ ย น นน บว าเป นป จจ ยแรกๆท ผ ซ อควรจะมอง เพราะว าม นจะ บ ง บอกถ งประส ทธ ภาพของเคร องคอมพ วเตอร น นๆได ด ท ส ด ว าซ พ ย ต วน ความเร วขนาดน น าจะใช งานใน ระด บไหนได ด โดยม กจะแบ งการใช งานเป นหล ก เช น ใช งานเอกสารท วไป ใช เล นเกม 3D, 2D ท ม ความ ละเอ ยดส งๆ หร อใช งานทางด านม ลต ม เด ยความบ นเท งต างๆ สาหร บซ พ ย ท ออกมาวางขายในป จจ บ นน นก จะม อย 2 ค าย ได แก ค ายอ นเทล และ ค ายเอเอ มด โดยอ นเทลจะมาด วยซ พ ย Intel Pentium4 ก บ Intel celeron ก บซ อกเก ต 478 ท จะรองร บก บความเร วบ ส (FSB) ท 400, 533 และ 800MHz ส วนซ พ ย จากค าย เอเอ มด น น ก จะมาด วย AMD Athlon XP ก บซ อกเก ต 462 ท รองร บความเร วบ ส (FSB) ต งแต 200, 266 และ 333MHz และ AMD Athlon64 ก บซ อกเก ต 754 ท รองร บความเร วบ ส (FSB) 1600MHz ซ พ ย (CPU) บทท 16 สาระความร คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนสาหร บน กเร ยนประถมศ กษา 311 เมนบอร ด (Mainboard) เป นอ ปกรณ หล กในการเช อมต ออ ปกรณ ต างๆ เข าไว ด วยก น ซ งจะทาหน าท ในการร บ/ส ง ข อม ลจากอ ปกรณ ต างๆ เพ อให สามารถส งผ าน ข อม ล ซ งก นและก นได โดยผ านส วนควบค มน นค อ ช ปเซต (Chipset) เม อผ ซ อทาตกลงใจท จะใช งาน ซ พ ย ต วไหนแล ว ต อไปเราก มาทาการเล อกซ อ เมนบอร ด ท จะมา ใช งานร วม ก บ ต วซ พ ย เมนบอร ดท วางขายก นหลายร นหลายย ห อก อาจจะทาให ผ ซ อตาลายไปเลยก ได เพราะไม ร จะเล อกใช เมนบอร ดร นไหนต วไหนด สาหร บเมนบอร ด ท ม วางขายอย ใน บ านเราก จะม รายช อ ด งต อไปน ABIT, Albatron, ASROCK, ASUS, DFI, ECS, Gigabyte, Intel, Iwill, LEMEL, MSI, SHUTTLE, MATSONICและ P&A ซ งบางย ห อก จะทาเมนบอร ดออกมารองร บก บซ พ ย จากท งค ายเลยก ม เมนบอร ด (MAINBOARD) ฮาร ดด สก (HARDDISK) เป นต วเก บข อม ลต างๆ ท ใช งานในระบบของเคร องคอมพ วเตอร เป นแหล งเก บข อม ลหล กของ เคร องคอมพ วเตอร ซ งถ าม ความจ ส งๆ ก สามารถท จะเก บข อม ลได ในปร มาณได มากๆ จะว าไปแล ว ฮาร ดด สก ท ออกมาวางขายน นก ม มากมายหลายย ห อ ซ งแต ละย ห อก จะม ค ณภาพท ไม ค อยจะแตกต างก นมาก น ก รสน ยมการเล อกใช ฮาร ดด สก ของคนไทยอย างเราๆ ก คงจะด ท ย ห อ ก บการร บประก นหล งการขายก น มากกว า 312 คอมพ วเตอร ในการสอนระด บประถมศ กษา เร อง ส วนประกอบของ เดสก ทอป (Desktop) ไอคอน (ICON) ต วอย างฮาร ดด สก ไอคอน ต วช เมาส เดสก ทอป ป ม Start ทาสก บาร บทท 16 สาระความร คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนสาหร บน กเร ยนประถมศ กษา 313 ไอคอน ค อ ส ญล กษณ หร อร ปภาพท ใช แทนโปรแกรม ทาให สามารถจดจาได ง าย การใช งาน ไอคอนก เพ ยงแต ใช เมาส ด บเบ ลคล กท ไอคอนเพ อเร ยกโปรแกรมท ต องการใช งานได อย างสะดวกและ รวดเร ว โดยท วไปไอคอนท แสดงบนเดสก ทอปจะม ด งต อไปน - My Documents เป นไอคอนสาหร บเป ดโฟลเดอร My Documents เคร อง เปร ยบเสม อนท เก บเอกสารต าง ๆ - My Computer เป นไอคอนท เก บทร พยากรต าง ๆ ในเคร องคอมพ วเตอร เรา เช น ฮาร ดด สก ฟลอปป ด สก ไดร ฟ ซ ด รอมไดร ฟ เคร องพ มพ และอ น ๆ - My Network Places เป นไอคอนท จ ดการเก ยวก บการเช อมต อไปย ง เคร องคอมพ วเตอร อ น ๆ หร อเร ยกกว าเคร อข าย - Recycle Bin เป นถ งขยะท เก บไฟล ท ต องการลบก อนการลบจร ง ๆ สามารถ เร ยกก บค นได - Internet Explorer ใช เร ยกโปรแกรม Internet Explorer เพ อใช ในการเล น อ นเตอร เน ต 314 คอมพ วเตอร ในการสอนระด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks