เอกสารประกอบการส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นจ นทร ท 16 ก นยายน PDF

Description
เอกสารประกอบการส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นจ นทร ท 16 ก นยายน 2556 รายงานสร ปผลการศ กษา ตามโครงการเพ อจ ดทาข อเสนอแนะแนวทางการจ ดต ง ศ นย ร บเร องร องเร ยนอ นเก ดจากการทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 39 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นจ นทร ท 16 ก นยายน 2556 รายงานสร ปผลการศ กษา ตามโครงการเพ อจ ดทาข อเสนอแนะแนวทางการจ ดต ง ศ นย ร บเร องร องเร ยนอ นเก ดจากการทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ขอบเขตการดาเน นงานของโครงการ (ตาม TOR) โครงการน แบ งออกเป น ๒ ส วน โดยม ขอบเขตการศ กษา ด งต อไปน ส วนท ๑ (ส วนท นาเสนอในรายงานผลการศ กษาเพ อการส มมนาคร งน ) ๑.๑ ศ กษา และว เคราะห ข อเท จจร งและสภาพป ญหาท เก ดข นจากการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส ท งในส วนของผ ประกอบการและผ บร โภค แต ท งน ไม รวมถ งการประกอบการโดยภาคร ฐ ใน ประเด นท เก ยวข องก บสาเหต หร อป จจ ยในการเก ดข อพ พาทจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เช น Fraud หร อ Phishing เป นต น และป ญหาหร ออ ปสรรคในการจ ดการแก ไข ข อร องเร ยนหร อข อพ พาทท เก ดข นในทาง ปฏ บ ต จากหน วยงานท เก ยวข อง เช น ส าน กงานคณะกรรมการค มครองผ บร โภคหร อสมาคมด านการค มครอง ผ บร โภคต าง ๆ เป นต น รวมท งประเด นอ น ๆ ท ส งผลอย างสาค ญต อการให ความค มครองผ บร โภคทางออนไลน โดยเฉพาะอย างย งในประเด นส ญญาไม เป นธรรมท เก ดจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เพ อน ามาใช เป น ข อม ลประกอบการกาหนดแนวทางหร อมาตรการในการให ความค มครองผ บร โภคทางออนไลน ต อไป ๑.๒ ศ กษาและว เคราะห กลไกการร บเร องร องเร ยนหร อการจ ดการหร อการระง บข อพ พาทท เก ดข นจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ของต างประเทศ โดยศ กษาจากประสบการณ ของประเทศท ประสบความส าเร จ อย างน อย ๒ ประเทศ ได แก สาธารณร ฐเกาหล ใต และประเทศอ นอ กอย างน อย ๑ ประเทศ และศ กษากลไกการร บเร องร องเร ยนหร อการจ ดการหร อการระง บข อพ พาทท ม อย ในประเทศไทย ของหน วยงานหร อองค กรต างๆ เพ อเป นข อม ลประกอบข อเสนอแนวทางการจ ดท าร ปแบบของกลไกท ม ความ เหมาะสมและสอดคล องก บสภาพการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ก บแนวทางการแก ไขหร อระง บข อพ พาท จากการทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ท ม ประส ทธ ภาพสาหร บประเทศไทย ในส วนท ๒ ต อไป ส วนท ๒ (ย งม ได น าเสนอในการส มมนาคร งน งานในส วนน จะได ศ กษาและน าเสนอ ในโอกาสต อไป) ๒.๑ ศ กษาและว เคราะห กฎหมายของประเทศไทยท เก ยวข องก บการให ความค มครอง ผ บร โภคท ท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส และกฎหมายในล กษณะเด ยวก นของต างประเทศ โดยศ กษาจาก ประเทศท ประสบความสาเร จ อย างน อย ๒ ประเทศ ได แก สาธารณร ฐเกาหล ใต และ ประเทศอ นอ กอย างน อย ๑ ประเทศ (ตามท ได ศ กษาข อม ลในส วนท ๑) ในล กษณะเปร ยบเท ยบก บกฎหมายไทย ๒.๒ น าผลการศ กษามาใช เป นกรณ ศ กษาเพ อวางหล กการพ นฐานทางกฎหมายของการ ค มครองผ บร โภคในการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ท ด าเน นการโดยผ านข อก าหนดทางเทคน คต างๆ เพ อ ค มครองผ บร โภคท งก อนและหล งการทาธ รกรรม ๒.๓ ศ กษาแนวทางการจ ดต งศ นย ร บเร องร องเร ยนการทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ในฐานะ ท เป นกลไกการร บเร องร องเร ยนและการจ ดการหร อการระง บข อพ พาทจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ท ส าค ญ รวมท งแนวทางการด าเน นงานและการจ ดการก บข อพ พาทท เก ดข นของศ นย ฯ ด งกล าวในการ ประสานงานก บผ ประกอบการ ผ บร โภค หน วยงานหร อองค กรท เก ยวข องก บการค มครองผ บร โภคท ท าธ รกรรม ทางอ เล กทรอน กส ท งภายในประเทศและต างประเทศ เพ อสร างความเช อม นในการค มครองส ทธ ของผ บร โภค 2 เน อหาในรายงานสร ปผลการศ กษาฉบ บน ในรายงานน จะแบ งการศ กษาออกเป น 2 ภาค ภาคท หน ง 1. ศ กษา และว เคราะห ข อเท จจร งและสภาพป ญหาท เก ดข นจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ท งในส วนของผ ประกอบการและผ บร โภค 2. ศ กษาป ญหาหร ออ ปสรรคในการจ ดการแก ไข ข อร องเร ยนหร อข อพ พาทท เก ดข นในทางปฏ บ ต จาก หน วยงานท เก ยวข อง รวมท งประเด นอ น ๆ ท ส งผลอย างส าค ญต อการให ความค มครองผ บร โภคทางออนไลน เพ อนามาใช เป นข อม ลประกอบการกาหนดแนวทางหร อมาตรการในการให ความค มครองผ บร โภคทางออนไลน ต อไป ภาคท สอง 1. ศ กษาและว เคราะห กลไกการร บเร องร องเร ยนหร อการจ ดการหร อการระง บข อพ พาทท เก ดข นจาก การท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส โดยศ กษาว าในต างประเทศใช ว ธ การใดในการระง บข อพ พาทท เก ดข นจาก การทาธ รกรรมอ เล กทรอน กส โดยเน นศ กษาเร องการทาธ รกรรมการซ อขายส นค า/บร การทางออนไลน 2. ศ กษากลไกการร บเร องร องเร ยนหร อการจ ดการหร อการระง บข อพ พาทท เก ดข นจากการท า ธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส จากต วอย างประสบการณ ของต างประเทศ ได แก สาธารณร ฐเกาหล ใต และ แนวทางของสหภาพย โรป เพ อเปร ยบเท ยบก บกลไกการร บเร องร องเร ยนหร อการจ ดการหร อการระง บ ข อพ พาทท เก ดข นจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ท ม อย ในประเทศไทยของหน วยงานหร อองค กรต างๆ เพ อนามาเป นข อม ลประกอบข อเสนอแนวทางการจ ดท าร ปแบบของกลไกท ม ความเหมาะสมและสอดคล องก บ สภาพการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ก บแนวทางการแก ไขหร อระง บข อพ พาทจากการท าธ รกรรม ทางอ เล กทรอน กส ท ม ประส ทธ ภาพสาหร บประเทศไทย ในส วนท ๒ ของโครงการต อไป ภาคท หน ง ข อเท จจร งและสภาพป ญหาท เก ดข นจากการทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ป ญหา อ ปสรรค ในการจ ดการแก ไขเร องร องเร ยน ประเด นข อเท จจร งท 1 ข อเท จจร งและสภาพป ญหาท เก ดข นจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส และ สาเหต หร อป จจ ยในการเก ดข อพ พาทจากการท าธ รกรรมพาณ ชย อ เล กทรอน กส โดยเฉพาะอย างย งการซ อ ขายส นค าและการร บบร การทางออนไลน ระหว างผ ประกอบการก บผ บร โภค (B2C หร อ Business to Consumer) ในป จจ บ นการพาณ ชย อ เล กทรอน กส (E-Commerce) ได เข ามาม บทบาทส าค ญและกลายเป น ส อกลางหล กในการขายส นค าประเภทต างๆ เน องด วยสะดวก รวดเร ว ประหย ดค าใช จ าย ไม ต องม หน าร าน ไม ต องสต อกส นค า ท าให ผ ประกอบการสามารถประหย ดต นท นทางธ รก จ การซ อขายส นค าพาณ ชย อ เล กทรอน กส เก ดข นได โดยไม จาก ดท งสถานท และเวลา จากสถ ต การซ อขายส นค าพาณ ชย อ เล กทรอน กส 3 ในประเทศไทยผ ประกอบการม ม ลค าการขายส นค าให แก ผ บร โภค ในป ,240 ล านบาท ในป 2554 เพ มข นเป น 336,290 ล านบาท และคาดว าในป 2555 จะม ลค าขายเป น 389,030 ล านบาท 1 เน องจากการซ อส นค า/บร การทางพาณ ชย อ เล กทรอน กส หร อทางออนไลน เป นการท าส ญญาผ าน เคร อข ายอ นเตอร เน ต การซ อส นค าผ ซ อจะท าการต ดส นใจโดยอาศ ยข อม ลท น าเสนอผ านส ออ เล กทรอน กส เช น หน าจอคอมพ วเตอร โทรศ พท โทรท ศน หร อโฆษณาท น าเสนอผ านทางหน าเว บไซต เท าน น ไม ได ม การ พบปะหร อต ดต อก บต วผ ประกอบการในทางกายภาพ และไม สามารถเห นหร อส มผ สต วส นค าก อนท จะซ อ เหม อนก บการซ อส นค าตามร านค าปกต หร อร านสรรพส นค าท วไป ด วยล กษณะด งกล าวน เอง ผ บร โภคซ งเป น ผ ซ อจ งม ความเส ยงต อป ญหาของการไม ร ถ งข อม ลต างๆท ส าค ญในการซ อส นค าทางพาณ ชย อ เล กทรอน กส ได แก การไม ร ถ งต วตนท แท จร งของผ ประกอบการซ งเป นค ส ญญา การไม ร ถ งรายละเอ ยดของส ญญา ตลอดจน การไม ร ถ งข อเท จจร งท เก ยวข องก บราคาส นค าท เหมาะสม ประเด นข อเท จจร งท 2 ข อร องเร ยนหร อข อพ พาทท เก ดข นจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ท ม ผ บร โภคมาต ดต อขอดาเน นการก บหน วยงานหร อองค กรต างๆ ท เก ยวข อง ป ญหาท ผ บร โภคร องเร ยนเก ยวก บการซ อขายทางพาณ ชย อ เล กทรอน กส ได แก ป ญหาด งน 1) การไม ได ร บส นค าหร อการได ร บส นค าท ไม ต องตามประสงค 2) การได ร บส นค าชาร ดบกพร อง 3) ส นค าท ได ร บเป นส นค าปลอมหร อส นค าลอกเล ยนแบบ ผ บร โภคต องการค นส นค า และขอร บ เง นค น 4) ความไม ปลอดภ ยในข อม ลส วนบ คคล ข อม ลท ผ บร โภคได ให ไว แก ผ ประกอบการได ม การล วงร ไปย ง บ คคลท สามและม การต ดต อทางการค ากล บมาย งผ บร โภคโดยม ได คาดหมาย 5) การหล กหน ความร บผ ดของผ ประกอบการด วยการป ดหร อทาการลบเว บไซต ท ท าการเสนอขาย ท ง ทาให ผ บร โภคไม ม ข อม ลและขาดหล กฐานท จะดาเน นคด ก บผ ขายและไม สามารถต ดตามผ ขายให มาร บผ ด 6) ความไม สะดวกและความย งยากท เก ดจากการขอความช วยเหล อจากหน วยงานของร ฐ ประเด นข อเท จจร งท 3 ป ญหาหร ออ ปสรรคในการจ ดการแก ไข และหร อกลไกการร บเร องร องเร ยนหร อ การจ ดการหร อการระง บข อพ พาทท เก ดข นจากการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ท ม ผ บร โภคมาร องเร ยน ก บหน วยงานหร อองค กรต างๆ ท เก ยวข องในประเทศไทย ในการก าก บด แลการท าพาณ ชย อ เล กทรอน กส ในประเทศไทยม หน วยงานของร ฐและองค กรท ด าเน นการเพ อการค มครองผ บร โภคอย หลายภาคส วน ซ งในแต ละหน วยงานหร อองค กรม อ านาจหน าท ตาม กฎหมายในการจ ดการเร องร องเร ยนหร อการระง บข อพ พาทท เก ดข นแตกต างก น การก าก บด แลในล กษณะ ท วไปโดยหน วยงานของร ฐ และการค มครองผ บร โภคสาหร บส นค าหร อบร การท อย ภายใต กฎหมายเฉพาะได แก อาหารและยาท อย ในอ านาจหน าท ของส าน กงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข การก าก บด แลการ บร การทางการเง นของธนาคารแห งประเทศไทย การก าก บด ผ ประกอบการประก นภ ยของส าน กงาน คณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย และการด แลส ทธ ของผ บร โภคของม ลน ธ เพ อผ บร โภค ด งม ข อม ลเก ยวก บการร บเร องร องเร ยนและการระง บพ พาทจากหน วยงานของร ฐและองค กร เอกชนท จะเสนอเป นลาด บด งน 1 สร ปภาพรวมการทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ของ e-trading and serviceการพาณ ชย อ เล กทรอน กส (ม ลค าขาย),รายงาน สถ ต การทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส พ.ศ. 2555, จ ดท าโดย สพธอ.ร วมก บส าน กงานธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ส าน กงาน ปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks