แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป - PDF

Description
1 แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป สรย ทธ วาระก ล/ผ อานวยการโรงเร ยนบ านม ลนาค พอถ งช วงเวลาท ทางโรงเร ยนจะต องบร หารจ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 12 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป สรย ทธ วาระก ล/ผ อานวยการโรงเร ยนบ านม ลนาค พอถ งช วงเวลาท ทางโรงเร ยนจะต องบร หารจ ดการเง นอ ดหน นหมวดเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพท เราซ ง รวมถ งผ ท ม ส วนเก ยวข องหลายๆฝ ายก ม กจะปวดเศ ยรเว ยนเกล าก นอย เสมอ เน องจากจาต วเลขร บ-จ ายไม ได ด งน นเว บไซต คร ไชยวาน.คอมจ งได นาข อม ลเก ยวก บเร องน มาลงไว เพ อสะดวกในการค นคว าต อไป ความเป นมาของนโยบาย ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ได บ ญญ ต ไว ว า บ คคล ย อมม ส ทธ เสมอก นในการร บการศ กษาไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพโดยไม เก บ ค าใช จ าย และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2552 (แก ไข ฉ.3 ) พ ทธศ กราช 2553 มาตรา 10 วรรค 1 ย งได บ ญญ ต ไว ว า การจ ดการศ กษาต องจ ดให บ คคลม ส ทธ และโอกาสเสมอก น ในการร บ การศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐจะต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บค าใช จ าย สาระสาค ญ เร ยนฟร 15 ป เป นนโยบาย เพ อให ผ เร ยนได ร บการศ กษา 15 ป ต งแต ช นอน บาล-ช นม ธยมศ กษาตอน ปลาย(อ.1-ม.6)ท งประเภทสาม ญศ กษาและอาช วศ กษา อย างท วถ ง โดยม ประเภทด งน -ค าเล าเร ยน(รายห ว) ป จจ ยพ นฐานน กเร ยนยากจน-ค าหน งส อเร ยน-อ ปกรณ การเร ยน-เคร องแบบ น กเร ยน-และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน คราวน เรามาด รายละเอ ยดของงบแต ละประเภทก นบ าง 1.ค าจ ดการเร ยนการสอน (เง นอ ดหน นรายห ว/ป จจ ยพ นฐานน กเร ยนยากจน/อาหารน กเร ยนพ กนอน 1.)ระด บก อนประถมศ กษา สาหร บน กเร ยนโรงเร ยนปกต ม เกณฑ การจ ดสรรด งน - รายห วโรงเร ยนปกต 850 บาท/คน/ภาคเร ยน (1,700 บาท/คน/ป ) - รายห วครอบคร ว/สถานประกอบการ 3,491บาท/คน/ภาคเร ยน (6,982 บาท/คน/ป ) 2.)ระด บประถมศ กษา -รายห วโรงเร ยนปกต 950 บาท/คน/ภาคเร ยน (1,900 บาท/คน/ป ) 2 -ป จจ ยพ นฐานน กเร ยนยากจน(40 ) 500 บาท/คน/ภาคเร ยน (1,000 บาท/คน/ป ) 3.)ระด บม ธยมศ กษาตอนต น - รายห วโรงเร ยนปกต 1,750 บาท/คน/ภาคเร ยน (3,500 บาท/คน/ป ) 4.)ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย(ม.4-6) - รายห วโรงเร ยนปกต 1,900 บาท/คน/ภาคเร ยน (3,800 บาท/คน/ป ) - รายห วครอบคร ว/สถานประกอบการ 5,171 บาท/คน/ภาคเร ยน (10,342บาท/คน/ป ) 5.)ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) - รายห วโรงเร ยนปกต 5,868 บาท/คน/ภาคเร ยน (11,736 บาท/คน/ป ) มต คณะร ฐมนตร เม อว นท 27 ต ลาคม 2552 เห นชอบให เพ มเง นอ ดหน นรายห ว ให น กเร ยนใน โรงเร ยนขนาดเล กต งแต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 เป นต นไป ด งน 1.โรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล กท ม น กเร ยน 120 คนลงให เพ มรายห วจากท ได ร บปกต (ก อน ประถม1,700บาท/ประถมศ กษา 1,900 บาท) เพ มอ ก 500 บาท/คน/ป สาหร บภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 จะได ร บ 250 บาท/คน/ภาคเร ยน 2.โรงเร ยนม ธยมศ กษาขนาดเล กท ม น กเร ยน 300 คนลงมาให เพ มจากรายห วท ได ร บปกต (ม.ต น 3,500 บาท/ม.ปลาย 3,800 บาท) เพ มอ ก 1,000 บาท/คน/ป สาหร บภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 จะได ร บ 500 บาท/คน/ภาคเร ยน มต คณะร ฐมนตร เม อว นท 2 ม ถ นายน 2553 เห นชอบให เพ มเง นอ ดหน นให โรงเร ยนขยาย โอกาสท ม 300 คนลงมา ให เพ มจากรายห วท ได ร บปกต โดยจ ดให เฉพาะน กเร ยน ม.ต น เพ มให อ ก 500 บาท/ คน/ภาคเร ยน(1,000บาท/คน/ป 2. เคร องแบบน กเร ยน เคร องแบบน กเร ยน ประกอบด วย เส อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ช ด/ในป ในอ ตรา... ก อนประถมศ กษา 300 บาท/คน/ป ประถมศ กษา 360 บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาตอนต น 450 บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ป 3 ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 900 บาท/คน/ป กรณ น กเร ยนม ช ดน กเร ยนเพ ยงพอแล ว สามารถซ อเข มข ด รองเท า ถ งเท า ช ดล กเส อ/เนตรนาร /ย ว กาชาด/ช ดก ฬาได กรณ การจ ดซ อช ดน กเร ยนท ต างไปจากช ดน กเร ยนปกต และราคาส งกว าท กาหนดวงเง น ด งกล าวอาจซ อได เพ ยง 1 ช ด 3.อ ปกรณ การเร ยน อ ปกรณ การเร ยนท จาเป นสาหร บน กเร ยนเช น สม ด ปากกา ด นสอ ยางลบ ไม บรรท ด เคร องม อเรขาคณ ต ว สด ฝ ก ICT กระดาษ A4 ส เท ยนด นน าม นไร สารพ ษ กระเป าน กเร ยน อ ปกรณ จาเป นและส งผลต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ในอ ตราด งน ก อนประถมศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ปวช.1-3(สถานประกอบการ) 100 บาท/ภาคเร ยน(200 บาท/คน/ป ) 195 บาท/ภาคเร ยน(390บาท/คน/ป ) 210 บาท/ภาคเร ยน(420 บาท/คน/ป ) 230 บาท/ภาคเร ยน(460 บาท/คน/ป ) 230 บาท/ภาคเร ยน(460 บาท/คน/ป ) 4.หน งส อเร ยน 4.1 ล กษณะหน งส อ หน งส อท กระทรวงศ กษาธ การสน บสน นงบประมาณให สถานศ กษาจ ดซ อตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ได แก ระด บก อนประถมศ กษาใช หน งส อเสร มประสบการณ สาหร บเด กประถมว ย ระด บประถมศ กษา (ป.1-ป.6) ใช หน งส อสาระการเร ยนร พ นฐาน/รายว ชาพ นฐาน 8 กล มสาระการ เร ยนร ค อ 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ว ทยาศาสตร 4. ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 5.ส ขศ กษาและพลศ กษา 4 6.ศ ลปะ 7.การงานอาช พและเทคโนโลย 8. ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) และใช แบบฝ กห ดใน 3 กล มสาระการเร ยนร ท กระทรวงศ กษาธ การกาหนดให ม เพ อเสร มท กษะท จาเป นแก น กเร ยนเฉพาะระด บประถมศ กษาได แก 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ภาษาอ งกฤษ ระด บม ธยมศ กษา (ม.1-ม.6)ใช หน งส อสาระการเร ยนร พ นฐาน/รายว ชาพ นฐาน 8 กล มสาระการเร ยนร 4.2 งบประมาณค าหน งส อท ได ร บป 2554 สาน กงานคณะกรรมการข นพ นฐานได ร บงบประมาณป 2554 เป นค าหน งส อเร ยนและแบบฝ กห ดด งน ม ลค าหน งส อต อช ด ก อนประถมศ กษา บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท 4 1, บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท 5 1, บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ปวช. 1-3 (สถานประกอบการ) 2, บาท/คน/ป 5 ซ งม เกณฑ การจ ดสรรค าหน งส อสาหร บภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ด งน 1.หน งส อท ม ใช อย เด ม ป การศ กษา 2553 จ ดสรรหน งส อทดแทนหน งส อชาร ดเส ยหายจร งตามท โรงเร ยนสารวจแต ไม เก น หน งส อใหม ท ม อย เด ม ป การศ กษา 2554 จ ดสรร แบบฝ กห ด 3 กล มสาระการเร ยนร (ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ) ประถมศ กษาป ท 1- ประถมศ กษาป ท 6 จ ดสรร 100 ของจานวนน กเร ยน 4. งบประมาณท ได ร บสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานนาไปจ ดสรร ให สถานศ กษาจ ดซ อ หน งส อเร ยนแลแบบฝ กห ดเพ อให น กเร ยนม หน งส อเร ยนครบท กคนซ งโรงเร ยนสามารถถ วจ ายระหว างกล ม สาระการเร ยนร และระด บช นเร ยนได 5.ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ประกอบไปด วย ก จกรรมว ชาการ 1. ก จกรรมว ชาการ 2. ก จกรรมค ณธรรม/ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด 3. ท ศนศ กษา 4. การบร การสารสนเทศ/ICT ท งน ในการวางแผนกาหนดก จกรรมท ง 4 ก จกรรมต องให ภาค 4 ฝ าย (ผ แทนนคร ผ แทนผ ปกครอง ผ แทน ช มชน และผ แทนคณะกรรมการน กเร ยน) และคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม ส วนร วมและพ จารณาโดย ท ผลการพ จารณาต องไม รอนส ทธ ของเด กยากจน เด กท ม ความต องการพ เศษ และเด กด อยโอกาสท พ งจะได ร บ ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนม สาระสาค ญด งต อไปน 1. ก จกรรมว ชาการเป นก จกรรมท สถานศ กษาจ ดเพ มเต มจากการเร ยนปกต ในช นเร ยนเพ อให น กเร ยนท กคนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพส งเสร มเด กเก งให ม ความเป นเล ศและแก ไข ข อบกพร องของน กเร ยนเร ยนอ อนให ม ศ กยภาพส งข น เช น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ด าน ประชาธ ปไตย ก จกรรมพ ฒนาตามอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ก จกรรมปล กฝ งความร ร กสาม คค ก จกรรมแก ป ญหาความข ดแย ง เช น ค ายส นต ว ธ ค ายว ทย -คณ ตค ดสน ก ค ายท กษะช ว ต ค าย ภาษาพาเพล น (แก ป ญหาอ านไม ออก เข ยนไม ได ) เป นต นโดยกาหนดให ดาเน นการก จกรรม ด งกล าวอย างน อยป ละ 1 คร ง 2. ก จกรรมค ณธรรม/ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด เป นก จกรรมท ช วยส งเสร มให น กเร ยนม ค ณธรรม 6 จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามและค ณล กษณะท พ งประสงค โดยม สาระสาค ญ ด งต อไปน ก จกรรมค ณธรรม จ ตอาสา เช น ค ายเด กด ของช มชน ค ายร กษ โลก ค ายร กษ ส ตว ค ายย วชนคนด ก จกรรมอาสาพ ฒนา ก จกรรมอน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม เป นต น ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด เป นก จกรรมภาคปฏ บ ต ในการเร ยนล กเส อ/เนตรนาร /ย ว กาชาด โดยให น กเร ยนได เร ยนร โดยประสบการณ จร งฝ กท กษะการจ ดการ การเผช ญ สถานการณ การใช ช ว ตร วมก นเป นหม คณะ เช น การเด นทางไกล การอย ค ายพ กแรม การผจญภ ย (ไต เขาป นต นไม ฯลฯ) โดยกาหนดให ดาเน นก จกรรมด งกล าวอย างน อยป ละ 1 คร ง 3. ท ศนศ กษา โดยเน นภ ม ศาสตร และประว ต ศาสตร ของชาต และท องถ น และ/หร อ ท ศนศ กษาตามแหล งเร ยนร ต างๆ เพ อสร างเสร มประสบการณ ตรงให ก บน กเร ยนท เพ มเต มจากการเร ยนภายในห องเร ยน เพ อให น กเร ยนม ความร และประสบการณ อย าง กว างขวางโดยกาหนดให ดาเน นการก จกรรมด งกล าวอย างน อยป ละ 1 คร ง 4. การบร การสารสนเทศ/ICT เป นก จการให บร การ ICT /คอมพ วเตอร แก น กเร ยน เพ มเต มจากการเร ยนคอมพ วเตอร พ นฐานตามหล กส ตรปกต เช น การให บร การส บค น ความร ผ านระบบอ นเตอร เน ตการให บร การคอมพ วเตอร ในการจ ดทาส อ รายงาน การ นาเสนอข อม ลการออกแบบสร างสรรค ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร โดยกาหนดให ดาเน นการก จกรรมด งกล าวอย างน อย 40 ช วโมง/ป /คน งบประมาณก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 1 คนม ด งต อไปน ก อนประถมศ กษา 215 บาท/ภาคเร ยน( 430บาท/ป ) ประถมศ กษา 240 บาท/ภาคเร ยน( 480บาท/ป ) ม ธยมศ กษาตอนต น 440 บาท/ภาคเร ยน( 880บาท/ป ) ม ธยมศ กษาตอนปลาย 475 บาท/ภาคเร ยน( 950บาท/ป ) ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 475 บาท/ภาคเร ยน( 950บาท/ป ) แนวทางการจ ดสรรงบประมาณ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ ดสรรงบประมาณค าจ ดการเร ยนการ สอน หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ซ งม 7 ข นตอนด งน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ ดสรรงบประมาณภาคเร ยนท 2/2553 โดยใช ข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2553
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks