ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ - PDF

Description
ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ ท ประช มสภาสถาบ น คร งท 1/2553 เม อว นท 25 มกราคม 2553 ม มต ให เพ มกลย ทธ ใน แผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 19 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ ท ประช มสภาสถาบ น คร งท 1/2553 เม อว นท 25 มกราคม 2553 ม มต ให เพ มกลย ทธ ใน แผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ ด งน 1. กลย ทธ ท 5.15 จ ดต งว ทยาล ยนานาชาต ในย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร การเสร มสร าง แบรนด ของสถาบ นใหม (Rebranding) หน า กลย ทธ ท 6.7 สน บสน นท นว จ ยหล งปร ญญาเอก (Post Doctoral Fellowship) ใน ย ทธศาสตร ท 6 การร กษาความเป นเล ศทางว ชาการด านหล กส ตร งานว จ ย และการบร การว ชาการท ม ความโดดเด นและ สอดคล องก บความต องการของส งคม หน า 37 ท ประช มสภาสถาบ น คร งท 5/2553 (พ เศษ) เม อว นท 28 ม ถ นายน 2553 ม มต ให เปล ยนค าน ยม ร วม (Shared Values) ความหมายพย ญชนะต ว S จากเด ม Sage ซ งส อความหมายถ ง ความม งม นของประชาคม น ด าท ให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากรท กคนให เป นผ ท ม ความฉลาด ปราดเปร อง เป น Social Responsibility ซ งส อความหมายถ ง ความม งม นของประชาคมน ด าท ให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากรท กคนให เป นผ ท ม ส าน กร บผ ดชอบต อส งคม) หน า 31 Ó¹Ó แผน พ ฒนาระยะยาว 15 ป พ.ศ ของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร จ ดทำข นเพ อเตร ยมรองร บป จจ ยแวดล อมต าง ๆ ท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วอย ตลอดเวลา ท งด าน เศรษฐก จ ส งคม/ว ฒนธรรม การเม อง และเทคโนโลย ตลอดจนภาวะ ความเส ยงใหม ๆ ท เก ดข น ซ งเป นป จจ ยท สำค ญในการกดด นให จำเป นต องม การปฏ ร ป ระบบราชการภายใต แนวค ดการจ ดการภาคร ฐแนวใหม ม การนำแนวค ดใหม ๆ ทางการบร หาร เข ามาปร บใช ก บระบบราชการไทย เช น การบร หารงานเช งย ทธศาสตร การจ ดการผล การปฏ บ ต งานตามหล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด การประก นค ณภาพการศ กษา การกำก บและตรวจสอบหน วยงานภาคร ฐในร ปแบบต าง ๆ สถาบ นจำเป นอย างย งต องเร งสำรวจบทบาท รวมท งเตร ยมวางแผนการดำเน นงาน ในระยะยาว ท จะตอบสนองการเปล ยนแปลง ตลอดจนการทบทวนบทบาทของสถาบ น ท จะเป นส วนหน งของการร วมพ ฒนาประเทศชาต ในย คท ต องเผช ญก บการเปล ยนแปลง ในท ก ๆ ด าน แผนพ ฒนาระยะยาวฯ ของสถาบ น เป นแผนช นำท ศทางและเป าหมายการพ ฒนา สถาบ น โดยม หล กการอย บนพ นฐานของการม ส วนร วมของท กหน วยงานและสอดคล อง ก บแผนพ ฒนาอ ดมศ กษาระยะยาว (ฉบ บท 2) พ.ศ ของสำน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา ขอขอบค ณคณะทำงานฯ และผ เก ยวข องท ให ความร วมม ออย างด ในการดำเน นงาน ท ผ านมา และหว งเป นอย างย งว า แผนพ ฒนาระยะยาวฉบ บน จะเป นกรอบในการดำเน น ภารก จของสถาบ น ตามย ทธศาสตร ท ร วมก นกำหนด เพ อให การดำเน นงานของสถาบ น บรรล ตามพ นธก จ ม ส วนร วมในการพ ฒนาอ ดมศ กษาไทยและพ ฒนาประเทศชาต เป น ลำด บต อไป (รองศาสตราจารย ทว ศ กด ส ทกวาท น) รองอธ การบด ฝ ายวางแผน กองแผนงาน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 1 ÊÒúÑÞ คำนำ...1 บทนำ... 5 ความเป นมา... 8 ว ตถ ประสงค การดำเน นงานของสถาบ น บทท 2 สภาวการณ ป จจ บ น สร ปผลการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกสถาบ น (SWOT Analysis) ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก บทท 3 แผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ ปร ชญา ปณ ธาน ค าน ยมร วม (Shared Values) ว ส ยท ศน...32 พ นธก จ ย ทธศาสตร การพ ฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ ย ทธศาสตร การสรรหา/ค ดเล อก และพ ฒนาบ คคลท กกล มให ม ข ดความสามารถส ง (Talent People) สามารถข บเคล อนสถาบ นไปส ความเป นมหาว ทยาล ยระด บโลกได 2. ย ทธศาสตร การระดมทร พยากรเพ อการพ ฒนาสถาบ น ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร หารงานต างๆ ของสถาบ น ให เอ อต อการปฏ บ ต ภารก จ ไปส ความเป นเล ศทางว ชาการ 4. ย ทธศาสตร การสร างเคร อข ายความร วมม อก บองค การภายนอก ท งในระด บประเทศและระด บนานาชาต ย ทธศาสตร การเสร มสร างแบรนด ของสถาบ นใหม (Rebranding) ย ทธศาสตร การร กษาความเป นเล ศทางว ชาการด านหล กส ตร งานว จ ย และการบร การว ชาการ ท ม ความโดดเด นและสอดคล องก บความต องการของส งคม 7. ย ทธศาสตร การเสร มสร างบทบาทและความร บผ ดชอบต อส งคม ย ทธศาสตร การพ ฒนาความเข มแข งของศ นย พ ฒนาว ชาการต างๆ ของสถาบ น...38 กองแผนงาน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 3 ÊÒúÑÞ ภาคผนวก ข อม ลประกอบผลการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ตารางท 1 ข อม ลรายร บเง นรายได ประจำป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ตารางท 2 รายละเอ ยดจำนวนม ลค าโครงการใหม ท ผ านศ นย บร การว ชาการ พ.ศ ตารางท 3 การจ ดสรรรายได ให สถาบ นของศ นย บร การว ชาการ พ.ศ ตารางท 4 รายนามน กศ กษาหร อศ ษย เก าท ได ร บการประกาศเก ยรต ค ณยกย องในด านว ชาการ ว ชาช พ ค ณธรรม จร ยธรรม หร อรางว ลทางว ชาการ หร อด านอ นท เก ยวข องก บ ค ณภาพบ ณฑ ตในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 5 รายนามน กศ กษาหร อศ ษย เก าท ได ร บการประกาศเก ยรต ค ณยกย องในด านว ชาการ ว ชาช พ ค ณธรรม จร ยธรรม หร อรางว ลทางว ชาการ หร อด านอ นท เก ยวข องก บ ค ณภาพบ ณฑ ตในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 6 ข อม ลฐานงบประมาณแผ นด นย อนหล ง 5 ป พ.ศ ตารางท 7 สถ ต จำนวนผ สม ครสอบ และร บเข าศ กษา ประจำป การศ กษา ตารางท 8 สถ ต ผ สำเร จการศ กษาของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ป การศ กษา 2511ป จจ บ น (ป การศ กษา 2550) 4 แผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ º ¹Ó สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก อกำเน ดข นจากพระราชดำร อ นกว างไกล และ พระมหากร ณาธ ค ณของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชฯ ท ทรงห วงใยประเทศชาต ท ต องเผช ญ ป ญหาการเปล ยนแปลง ท งทางด านเศรษฐก จ และส งคมอย างหน ก จ งก อต งสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ข นเม อว นท 1 เมษายน 2509 ด วยความช วยเหล อเบ องต นจากคณะร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ย ธรรมศาสตร กรมว เทศสหการ ม ลน ธ ฟอร ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร งานฝ กอบรมส วนหน งของ สภาพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต งานฝ กอบรม และงานสอนส วนหน งของสำน กงานสถ ต แห งชาต มาเป นก จกรรมหน งของสถาบ น ป จจ บ นสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ม พ นธก จหล ก ค อ การจ ดการเร ยนการสอนในระด บ บ ณฑ ตศ กษา โดยเป ดสอนหล กส ตรปร ญญาโท จำนวน 15 หล กส ตร ปร ญญาเอก จำนวน 9 หล กส ตร ด าน การว จ ย โดยม งเน นการสร างองค ความร เพ อช วยแก ป ญหาสำค ญ ๆ ของส งคมและประเทศ ด านบร การว ชาการ สถาบ นให บร การว ชาการแก ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และภาคเอกชนต าง ๆ ในล กษณะงานว จ ยและงานท ปร กษาจำนวนมาก ความสำเร จในการดำเน นงานของสถาบ นตลอดระยะเวลากว า 40 ป จะเห นได จากพ ฒนาการท เก ดข น อย างต อเน อง ม การปร บเปล ยนโครงสร าง ปร บบทบาทภารก จ ตามแนวทางการปฏ ร ประบบราชการ ม การจ ด ส มมนาผ บร หารของสถาบ น เพ อปร บย ทธศาสตร กำหนดท ศทางการดำเน นงานของสถาบ นให สนองต อการ เปล ยนแปลงท งจากป จจ ยภายในและภายนอก ในวาระท สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได จ ดทำกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป (ฉบ บท 2) พ.ศ เพ อช วยเสร มสร างความเข าใจและความตระหน กในสภาพป ญหาอ ดมศ กษา ของประเทศ และความจำเป นท จะต องร วมม อก นพ ฒนาอ ดมศ กษาของประเทศ โดยม กรอบท ศทาง และแนวทางการพ ฒนาท ช ดเจนร วมก น เพ อให ระบบอ ดมศ กษาเป นรากฐานท สำค ญและสน บสน นการพ ฒนา ประเทศส เป าหมายท พ งประสงค ต อไป กองแผนงาน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 7 สถาบ นได เห นความสำค ญและความจำเป นในการกำหนดท ศทางการพ ฒนาอ ดมศ กษา จ งได นำ แนวค ดเร องการวางแผนพ ฒนาสถาบ นระยะยาว และกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป (ฉบ บท 2) พ.ศ ของสำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษามาประกอบการจ ดทำแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ โดยม งเน นการม ส วนร วมของประชาคมท ง ภายในภายนอกสถาบ น ม การแต งต งคณะทำงานฯ ซ งเป นผ แทนจากท กหน วยงานของสถาบ น เช ญว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ มาบรรยายพ เศษ เพ อให ความร แก คณะทำงาน ม การประช มระดมความค ดเห นของคณะทำงาน โดยใช ข อม ลและข อเท จจร งประกอบ ม การจ ดระดมความค ด เพ อยกร างแผนพ ฒนาฯ นำเสนอท ประช ม ทคอ. การวางแผนและประเม นผล ท ประช ม ทคอ. สถาบ น และสภาสถาบ นเป นลำด บ ความเป นมา สถาบ นได จ ดทำแผนพ ฒนาสถาบ นฯ เพ อกำหนดท ศทางการดำเน นงานของสถาบ น ตลอดระยะเวลา มากว า 40 ป ซ งการจ ดทำแผนพ ฒนาสถาบ นฯ โดยท วไปจะจ ดทำตามช วงเวลาของแผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต (แผน 5 ป ) จนถ งแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ฉบ บท 9) พ.ศ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ฉบ บท 10) พ.ศ ซ งเป นการวางแผนในบร บท ท เปล ยนไป เน องจากบทบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ และ พ.ศ และ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ท ส งเสร มสน บสน นการม ส วนร วมของประชาชน และผ ม ส วน เก ยวข องต าง ๆ การจ ดทำแผนฯ จ งอย ในร ปแผนกลย ทธ ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และแผนการดำเน นงานภายใต กลย ทธ ด งกล าว การจ ดทำแผนพ ฒนาสถาบ นฯ ท ผ านมา การจ ดทำแผนพ ฒนาระยะยาวคร งแรก สถาบ นจ ดทำแผนพ ฒนาระยะยาว สถาบ นบ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร 15 ป พ.ศ ม กรอบแนวทางท ให ความสำค ญก บการพ ฒนา ในด านการผล ต บ ณฑ ตระด บปร ญญาเอกเพ มข น การทำว จ ย ท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต การส งเสร มการบร การ ว ชาการด านต าง ๆ เพ อตอบสนองความต องการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของประเทศ การจ ดทำแผนกลย ทธ 10 ป พ.ศ เพ อส บทอดตามแนวทางการพ ฒนาท กำหนดไว ในแผนพ ฒนาระยะยาวให เป นร ปธรรม ช ดเจน และตอบสนองนโยบายส วนรวมโดยเฉพาะในเร องค ณภาพ และประส ทธ ภาพใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks