การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย - PDF

Description
การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร(ICT) เทคโนโลย เหล าน เป นทร พยากรท ส

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 27 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร(ICT) เทคโนโลย เหล าน เป นทร พยากรท ส าค ญและจ าเป นต อง ได ร บการจ ดการอย างถ กต องและเหมาะสม ม ฉะน นแทนท เทคโนโลย จะเป นประโยชน กล บจะเป น ภาระหร อต วถ วงท าให หน วยงานไม สามารถปฏ บ ต งานตามพ นธก จได การจ ดการเทคโนโลย ควรใช หล กการท ส าค ญค อ 1. ม นโยบายในการจ ดการเทคโนโลย หน วยงานจ าเป นต องประกาศนโยบายด านการจ ดการ เทคโนโลย ให ช ดเจน การประกาศนโยบายน นหมายความถ งการเข ยนนโยบายข นเป นลายล กษณ อ กษร การแจ งให ผ บร หาร พน กงาน และ ผ เก ยวข องทราบ และน านโยบายน นไปปฏ บ ต จร ง 2. ม ผ ร บผ ดชอบในการจ ดการเทคโนโลย การปฏ บ ต งานใด ๆ จะบรรล เป าหมายได ต อเม อม การ มอบหมายความร บผ ดชอบแก ผ ท ม ความสามารถ นอกจากน นบ คคลผ น นควรเป นผ ท ม ความร และ ท กษะอย างแท จร ง ถ าหากไม ม ความร และท กษะ ก จ าเป นต องส งบ คคลผ น นไปฝ กอบรมทางด านน 3. ม การวางแผนงาน การปฏ บ ต งานใด ๆ สมควรม การวางแผนไว ล วงหน า เพ อใช เป นแนวทางให ผ บร หารระด บส ง และผ ปฏ บ ต งานทราบว างานน น ๆ จะต องท าอะไรบ าง ใช ทร พยากรมากน อย เพ ยงใด และคาดหว งได ว าจะเก ดอะไรข น 4. ม การจ ดสรรทร พยากรส าหร บการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานใด ๆ ล วนต องใช ทร พยากรมากบ าง น อยบ าง ยกต วอย างเช น งบประมาณ ทร พยากรบ คคล เคร องม อต าง ๆ ผ บร หารระด บส งจะต อง สน บสน นให ได ร บทร พยากรอย างพอเพ ยง 5. ม การจ ดฝ กอบรมผ ปฏ บ ต งาน การฝ กอบรมน นต องตรงก บความต องการของบร ษ ท และต องท า ให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานต าง ๆ ของบร ษ ทได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ม การก าหนดผ ม ส วนได ส วนเส ย เป นการพ จารณาว าการด าเน นงานน นม ผ ใดเก ยวข องหร อม ส วน ได ส วนเส ยบ าง การก าหนดน ก เพ อให ทกคนท เก ยวข องได เข ามาร วมในการด าเน นงานต งแต ต น และเพ อให แน ใจว าการด าเน นการน นจะได ผลด ท ส ด 7. ม การด าเน นงานตามก จกรรมท ก าหนดไว ในแผนงานอย างเหมาะสม แผนงานท จ ดท าข นน นระบ ก จกรรมต าง ๆ เอาไว ก จกรรมท อย ในแผนต องเหมาะสมก บสภาพการณ ไม ม ก จกรรมท มาก เก นไป หร อ น อยเก นไป และการด าเน นงานตามก จกรรมน นจะต องได ร บการควบค มให ท าไป อย างถ กต องด วย 8. ม การว ดผลการด าเน นงานตามก จกรรม การด าเน นงานก จกรรมต าง ๆ ต องม การว ดผลตาม แนวทางท ก าหนดไว เพ อให แน ใจว า ผลการด าเน นงาน (ท งส วนท เป น Output และ Outcome) ได ผลด 9. ม การจ ดเก บบ นท กรายละเอ ยดการด าเน นงานเอาไว อย างครบถ วน โดยจ ดท าด ชน ส าหร บให ค น เร องท ต องการได อย างถ กต อง 10. ม การรายงานผลต อผ บร หารระด บส ง การรายงานผลเป นเคร องม อให ผ บร หารร บทราบผลล พธ ท เก ดข นจากการด าเน นงาน และเพ อให ผ บร หารระด บส งสามารถเสนอแนะแนวทางการด าเน นงาน ได หากเก ดป ญหาใด ๆ ข นระหว างการด าเน นงานตามแผน เม อม การจ ดการเทคโนโลย แล ว ส งท คาดว าจะได ร บก ค อ หน วยงานจะสามารถจ ดหาและใช งานเทคโนโลย ได อย างเหมาะสม สามารถใช ประโยชน จากเทคโนโลย ท จ ดหาได ตามท ต งใจไว และ สามารถก าหนดการท จะเปล ยนเทคโนโลย ท ล าสม ยให ท นสม ยย งข นได บทบาทของเทคโนโลย ต อการปฏ บ ต งานขององค กร เม อพ จารณาจากทางด านการใช เทคโนโลย อาจสร ปได ว าองค กรสองประเภท ประเภทแรก ค อ องค กรท ใช เทคโนโลย เป นหล กในการปฏ บ ต งาน เทคโนโลย ท ใช ม ท งเทคโนโลย สารสนเทศและ เทคโนโลย อ น ๆ ท เก ยวก บองค กรน นโดยตรง องค กรประเภทน ได แก โรงงานอ ตสาหกรรม โรงพยาบาล สถาบ นว จ ย หน วยงานการเกษตร บร ษ ทก อสร างและว ศวกรรม ฯลฯ ประเภทท สองค อ องค กรท ไม ใช เทคโนโลย ใด ๆ เป นหล ก แต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารส าหร บสน บสน น การปฏ บ ต งาน องค กรประเภทน ได แก หน วยงานราชการและบร ษ ทห างร านท วไป องค กรท ใช เทคโนโลย เป นหล กน น เทคโนโลย ม ความส าค ญต อการปฏ บ ต งานอย างแน นอน ในท ก ๆ ด าน เพราะถ าหากองค กรไม ร จ กใช เทคโนโลย ให เป นประโยชน แล ว ย อมจะไม สามารถ บร หารจ ดการให องค กรประสบความส าเร จได เทคโนโลย น นเป นท งกลย ทธ ในการด าเน นงาน เป นท ง เคร องม อส าหร บการปฏ บ ต งาน เป นท งระบบท สน บสน นให ผ ปฏ บ ต งานสามารถให บร การแก ล กค า อ กท งย งช วยในการสร างเสร มพ นธม ตรทางธ รก จให ม นคงมากข นด วย ส าหร บองค กรท ไม ได ใช เทคโนโลย เป นหล กในการปฏ บ ต งานน น เม อพ จารณาให ถ ถ วนแล วก จะพบว ากล บต องพ งพาอาศ ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารค อนข างมาก ไม ว าจะเป นองค กรประเภทใด เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารม บทบาทด งต อไปน เป นเคร องม อในการจ ดเก บข อม ลต าง ๆ ท องค กรจะต องใช ณ เวลาท เก ดข อม ลน น ข อม ลน เร ยกว า transaction เป นเคร องม อในการบ นท กข อม ลท จ ดเก บไว เป นหมวดหม ท เร ยกว า Database เพ อให ง ายต อ การจ ดการ และ การค นค นข อม ลออกมาใช งาน รวมท งเป นเคร องม อในการเก บข อม ลท น งแล ว เป นคล งข อม ลขนาดใหญ หร อ Data warehouse เป นเคร องม อในการประมวลผลข อม ลในแบบต าง ๆ เช นระบบ MIS ระบบ EIS ระบบ DSS นอกจากน นย งเป นเคร องม อในการว เคราะห ข อม ลแบบออนไลน หร อท เร ยกว า OLAP (Online Analysis Processing) ด วย เป นเคร องม อในการปฏ บ ต งานก บเอกสารต าง ๆ เพ อลดการใช และการจ ดเก บกระดาษท ไม จ าเป นด วยระบบ Document Management System, ระบบ Office Automation, ระบบประช ม ทางไกล (Tele Conference). รวมไปถ งระบบกระแสงาน หร อ Work Flow และ ระบบกล มงาน (Work Group) เป นเคร องม อในการจ ดเก บและจ ดการความร (Knowledge management system) เพ อบ นท ก ท กษะและประสบการณ ของผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานของหน วยงานเอาไว เป นเคร องม อในการส อสารประชาส มพ นธ ด วยระบบอ นเทอร เน ต อ นทราเน ต เอ กซทราเน ต และ เว ลด ไวด เว บ และการประย กต ระบบน ก น าไปส งานอ น ๆ อ กมากเช น การท าธ รก จ อ เล กทรอน กส (E-business) การจ ดฝ กอบรมและการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส (E- Learning) เป นเคร องม อและอ ปกรณ อ ตโนม ต เช น ระบบ Computer Numerical Control หร อ CNC ระบบห นยนต อ ตสาหกรรม ฯลฯ การประย กต เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารตามท กล าวมาน เป นเพ ยงภาพรวมกว าง ๆ เท าน น หากพ จารณารายละเอ ยดแล วจะเห นว าเทคโนโลย น ม ประโยชน อ กมากมายจนส ดว ส ยท จะ อธ บายได หมดส น การเปล ยนแปลงเทคโนโลย ตามแนว S Curve เทคโนโลย ท งหลายม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลย บางอย างท เคยได ร บความสนใจ ใช ก นมากมายมาระยะหน ง ต อมาก อาจล าสม ยและไม ม ใครใช ต อไป ขณะเด ยวก นก ม ผ ค ดค น เทคโนโลย ใหม ๆ ข นและน าไปผล ตเป นอ ปกรณ ออกจ าหน ายในตลาด เทคโนโลย ท เก ดข นใหม น น ปกต ย งไม สามารถท าให ล กค าจ านวนมากสนใจได ในท นท ท นใด ล กค าอาจย งไม แน ใจในประส ทธ ภาพของเทคโนโลย หร ออ ปกรณ น น หร ออาจย งไม พร อมท จะเปล ยน มาใช เทคโนโลย ใหม ด งน นการยอมร บของตลาดในระยะแรกจะเป นไปอย างช า ๆ ต อมาเม อเทคโนโลย ใหม น นเป นท ร จ กมากข น และ ม ผ ยอมร บมากข น อ ตราการขายเข าส ตลาดก เพ มมากข นตามไปด วย เทคโนโลย น นอาจได ร บการปร บปร งให ด มากย งข นหล งจากเข าส ตลาด ได ระยะหน ง ผลก ค อเส นแสดงความส มพ นธ ระหว างการยอมร บในแต ละช วงเวลาเร มช นมากข น อย างไรก ตาม เม อเทคโนโลย น นได เข าส ตลาดระยะหน งจนท าให ตลาดเร มอ มต วแล ว เทคโนโลย น นก เร มจะม อ ตราการจ าหน ายท ช าลง ซ งเป นเหต การณ ท อาจเก ดข นได จากสาเหต หลาย ประการ เช น ตลาดเร มอ มต ว หร อ ล กค าคาดหมายว าจะม เทคโนโลย ใหม เข ามาแทนท เม อเป นเช นน เส นแสดงความส มพ นธ ก เร มจะลาดเอ ยงในแนวนอนมากข น ส ดท าย เม อเก ดเทคโนโลย ใหม ท อาจด กว า หร อ ม ประส ทธ ภาพส งกว าเข าส ตลาด ล กค าก อาจ ต ดส นใจไปใช เทคโนโลย ใหม ก นหมด ด งน น เทคโนโลย ท เคยเป นเร องใหม ในอด ตก เร มจะจ าหน าย ไม ได และต องย ต การจ าหน ายในตลาดลง การเข าใจธรรมชาต ของเทคโนโลย และอ ปกรณ ต าง ๆ ตามแนวท อธ บายมาน ม ความส าค ญมาก เพราะช วยให เราสามารถต ดส นใจได ว า เราควรตอบสนองต อเทคโนโลย และอ ปกรณ อย างไร ว ธ หน งท หน วยงานควรปฏ บ ต ก ค อ การจ ดต งแผนกส าหร บต ดตามความก าวหน าทางด าน เทคโนโลย ท หน วยงานจะต องใช ตรวจสอบข อก าหนดค ณสมบ ต และความสามารถของอ ปกรณ ท ม ผ พ ฒนาออกส ตลาด พ จารณาแนวโน มท จะต องปร บเปล ยนเทคโนโลย หร ออ ปกรณ ในอนาคต และ วางแผนการท จะปร บเปล ยนให เหมาะสมก บช วงเวลาท เทคโนโลย น นเข าส ตลาด ในการจ ดซ อจ ดหาอ ปกรณ ก เช นก น หน วยงานควรพ จารณาว า อ ปกรณ ท ต องการซ อน นอย ณ ช วงใดของ S-Curve หากเป นเทคโนโลย ส าค ญท เพ งน าออกส ตลาดใหม ๆ หน วยงานจะต องพ จารณา องค ประกอบหลายประการด วยก นว าสมควรจะซ ออ ปกรณ น นหร อไม เช น พ จารณาความจ าเป นของ เทคโนโลย น น ความเส ยงในการน าเทคโนโลย น นมาใช งาน โอกาสท อ ตสาหกรรมเด ยวก นจะยอมใช เทคโนโลย น น โอกาสหร อข อได เปร ยบหากน าอ ปกรณ หร อเทคโนโลย ใหม น นมาใช ก อนค แข ง ฯลฯ หากอ ปกรณ หร อเทคโนโลย น น อย ในช วงท าย ๆ ของ S-Curve หน วยงานก สามารถต ดส นใจ ได ช ดว า ไม สมควรท จะซ อมาใช เพราะเม อได มาใช ไปไม นานอ ปกรณ หร อเทคโนโลย น นก จะล าสม ย ส งแวดล อมทางเทคโนโลย การท จะท าความเข าใจเทคโนโลย ได ด จ าเป นต องเร มด วยการท าความเข าใจส งแวดล อมทาง เทคโนโลย ก อน ในทางทฤษฎ แล ว เราอาจพ จารณาส งแวดล อมทางเทคโนโลย ได เป นสามระด บค อ ระด บแรก หมายถ งส งแวดล อมทางการปฏ บ ต งานขององค กร (Task environment) ได แก ล กค า ซ พพลายเออร ค แข ง ธนาคาร องค กรของร ฐ องค กรเอกชน สมาคมทางด านธ รก จท หน วยงาน หร อบร ษ ทเก ย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks