โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 - PDF

Description
แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 34 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ เก บข อม ลสารอง 4 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ แสดงผล 2 ชม. รวม 14 ชม. ผ งมโนท ศน สาระการเร ยนร องค ประกอบพ นฐานของคอมพ วเตอร อ ปกรณ ร บข อม ล - แป นพ มพ - เมาส หน วยประมวลผลกลาง หน วยความจาหล ก - หน วยความจาแรม - หน วยความจารอม - หน วยความจาซ มอส อ ปกรณ เก บข อม ลสารอง - ฮาร ดด สก - ฟล อปป ด สก - คอมแพคด สก - ด ว ด อ ปกรณ แสดงผล - เคร องพ มพ - จอภาพ แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 14 คาบ เร อง สน กก บคอมพ วเตอร 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 4.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย ข นเตร ยม สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางานและอาช พ อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม 2. มาตรฐานการเร ยนร ช วงช น ข อท 2. เข าใจองค ประกอบและหล กการทางานของคอมพ วเตอร ข อท 4. เข าใจข อกาหนดของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ท เก ยวข อง ข อท 8. ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน 3. รายว ชาท นามาบ รณาการ 1. ภาษาอ งกฤษ (คาศ พท เก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ) 2. ศ ลปศ กษา (การใช คอมพ วเตอร วาดร ป) 4. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ระบ องค ประกอบหล กของระบบคอมพ วเตอร ได (K) 2. อธ บายความหมายของฮาร ดแวร ได (K) 3. จาแนกประเภทของอ ปกรณ และยกต วอย างฮาร ดแวร คอมพ วเตอร ได ถ กต อง (P) 4. เห นความสาค ญของฮาร ดแวร คอมพ วเตอร และด แลร กษาอย างสม าเสมอ (A) 5. สาระสาค ญ คอมพ วเตอร ค อ เคร องคานวณอ เล กทรอน กส ม การทางานแบบอ ตโนม ต ทาหน าท เหม อน สมองกล สามารถแก ป ญหาต างๆ ท งท ง ายและซ บซ อนตามคาส งของโปรแกรม ข นตอนการทางาน จะประกอบด วย การร บโปรแกรมและข อม ลในร ปแบบท เคร องสามารถร บได แล วทาการคานวณ เคล อนย ายข อม ล เปร ยบเท ยบ จนกระท งได ผลล พธ ตามท ต องการ ว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร เร มต นจากว ว ฒนาการของเคร องค านวณ เน องจากถ อได ว า คอมพ วเตอร เป นเคร องคานวณร ปแบบหน ง ว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร สามารถแบ งออกเป นย ค ข นท 1 ข นนา ข นท 2 ข นสอน โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา ต าง ๆ ตามล กษณะโครงสร างและเทคโนโลย ได แก หลอดส ญญากาศ ย คทรานซ สเตอร ย ควงจร รวม และย คเคร อข าย เคร องคอมพ วเตอร ไม ว าจะเป นเคร องคอมพ วเตอร ขนาดเล กไปถ งคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท ม การทางาน ซ บซ อนเพ ยงใดก ตาม เม อเราพ จารณาแล วจะเห นได ว าม องค ประกอบเหม อนก น ค อ ส วน น าเข า (Input) ส วนประมวลผล (Process) ส วนแสดงผล (Output) และส วนเก บข อม ล (Storage) ซ ง ประกอบด วยหน วยความจาหล กและหน วยความจาสารอง ฮาร ดแวร หมายถ ง อ ปกรณ ต างๆ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นโครง ร างสามารถมองเห นด วยตาและส มผ สได (ร ปธรรม) เช น จอภาพ ค ย บอร ด เคร องพ มพ เมาส เป นต น ซ อ ฟ ต แ ว ร ห ม า ย ถ ง ช ด ค า ส ง ห ร อ โ ป ร แ ก ร ม ท ใ ช ส ง ง า น ใ ห ค อ ม พ ว เ ต อ ร ท า ง า น 6 สาระการเร ยนร 1. ความหมายของฮาร ดแวร คอมพ วเตอร 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 7 กระบวนการจ ดการเร ยนร 1. คร สร างบรรยากาศการเร ยนร โดยให น กเร ยนถามตอบก บเพ อนว าส วนประกอบของระบบ สารสนเทศคอมพ วเตอร ท ร จ กม อะไรบ าง 2. คร แนะนาว าส วนสาค ญส วนหน งของระบบสารสนเทศคอมพ วเตอร ได แก ฮาร ดแวร ให น กเร ยนช วยก นยกต วอย างฮาร ดแวร ท ตนร จ ก 1. น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยการเร ยนร ท 2 ฮาร ดแวร จานวน 15 ข อ เวลา 10 นาท 2. น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5 คน คร แนะนาอ ปกรณ ท อย ภายในเคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ ต อ พ วงด านนอก และว ธ การต อพ วงอ ปกรณ ต าง ๆ ให น กเร ยนส งเกตแล วจดบ นท ก 3. น กเร ยนแต ละกล มศ กษาความหมายของฮาร ดแวร คอมพ วเตอร และแผนผ งองค ประกอบของ ระบบสารสนเทศคอมพ วเตอร ในหน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศ ม.4 และ ค นคว าเพ มเต มจากแหล งความร อ นๆ เช นหน งส อสาราน กรมไทยสาหร บเยาวชน เล ม 11 หร อเว บไซต ต างๆ ร วมก นอภ ปรายว าแต ละส วนใช ฮาร ดแวร อะไร แล วสร ปผลการอภ ปราย 4. คร ส มน กเร ยนในแต ละกล มออกมาสาธ ตการต อพ วงอ ปกรณ คอมพ วเตอร และเสนอผลสร ปการ อภ ปราย ข นท 3 ข นสร ป ข นเตร ยม ร วมก นอภ ปรายสร ปความหมายและองค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร ข นท 4 ฝ กฝนน กเร ยน 1.ให น กเร ยนท กคนเป ดเข าไปด ส อ CAI ONLINE (ส อท คร จ ดทาข น เร อง องค ประกอบพ นฐาน ของคอมพ วเตอร แล วคร และน กเร ยนช วยก นสร ปเน อหาท เร ยนในว นน 2. คร แจ งให น กเร ยนทราบถ งเน อหาท จะเร ยนในส อเน อหาตามสารบ ญ และให น กเร ยนท า แบบทดสอบก อนเร ยน และเร ยนเน อหา และท าแบบฝ กห ดโดยพ มพ และบ นท กแ บบฝ กห ดส งคร ท \\fileserver\pornpen\floder ตามห องของตนเอง หากใครท าไม เสร จสามารถเอาแผ น CDไปเป ดเร ยน ต อเพ มเต มได ด วยตนเอง แล วส งงานพร อมแนบไฟส มาท หากบ าน ใครม อ นเตอร เน ตสามารถเข าศ กษาค นคว าเพ มเต ม และเร ยนก อนล วงหน าได จากเว บไซย ของโรงเร ยน 3. น กเร ยนค นคว าความร เพ มเต มจากหน งส อเก ยวก บการต ดต งอ ปกรณ คอมพ วเตอร สอบถามผ ร หร อเว บไซต ค นหาข อม ลต าง ๆ 4. น กเร ยนท าก จกรรมกล มโดยแบ งกล ม กล มละ 4-5 คน ส ารวจอ ปกรณ คอมพ วเตอร ท เป น องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร ของบร ษ ทต าง ๆ ทาเป นตารางเปร ยบเท ยบลงในใบงานท 1 3. น กเร ยนทาก จกรรมเป นรายบ คคล โดยด ภาพฮาร ดแวร คอมพ วเตอร แล วท าแผนผ งลงในก จกรรม ท 1 และ 2 ในหน งส อแบบฝ กห ดสาระการเร ยนร พ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศ ม.4 ข นท 5 การนาไปใช น กเร ยนจาแนกประเภทอ ปกรณ ฝ กต อพ วงอ ปกรณ คอมพ วเตอร และใช เทคโนโลย สารสนเทศของ คอมพ วเตอร ในการค นหาความร ได 8 ส อการเร ยนร 1. อ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น จอภาพ ซ พ ย แป นพ มพ สแกนเนอร เคร องพ มพ 2. หน งส อสาราน กรมไทยสาหร บเยาวชน โดยพระราชประสงค ในพระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห ว เล ม ใบงานท 1 เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 4. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศ ม.4 5. หน งส อแบบฝ กห ดสาระการเร ยนร พ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศ ม.4 7 การว ดผลประเม นผลการเร ยนร โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา ด านความร (K) ด านค ณธรรม จร ยธรรม(A) ด านท กษะ/กระบวนการ(P) 1. ส งเกตจากการอภ ปราย 2. ตรวจแผนผ งความค ด 3. ตรวจผลงานจากการทา ก จกรรมใบงานและ แบบทดสอบก อนเร ยน (Pretest) 1. ส งเกตความต งใจทางานและ ความเต มใจค นคว าความร จาก แหล งความร ต าง ๆ 2. ส งเกตพฤต กรรมด านความ ร บผ ดชอบงานท ได ร บ มอบหมาย 1. ส งเกตพฤต กรรมการให ความร วมม อก บกล ม 2. ส งเกตพฤต กรรมขณะ ปฏ บ ต งานในก จกรรมใบงาน 3. ส งเกตการม ท กษะในการ ค นคว าข อม ลจากแหล งความร และการนาเสนอข อม ล 8 ก จกรรมเสร มการเร ยนร 1. น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 3-5 คน สารวจอ ปกรณ คอมพ วเตอร 2-3 บร ษ ทท ม จาหน ายตาม ท องตลาด ว าม ล กษณะหร อค ณสมบ ต เหม อนหร อต างก นอย างไร โดยการส มภาษณ พน กงานขาย 2. น กเร ยนวาดภาพด านหล งของซ พ ย แล วบ นท กช อของอ ปกรณ อ น ๆ ท ม สายต อพ วงก บซ พ ย อภ ปรายและสร ปผลร วมก น 9 แหล งการเร ยนร เพ มเต ม 1. ส อบทเร ยน CAI ONLINE เร ององค ประกอบพ นฐานคอมพ วเตอร ท คร ผล ตข นเอง CD 2. ส อบทเร ยน CAI ONLINE บนเว บไซย ของโรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา URL:http://www.kbyala.ac.th/web-subject/web-tec/CAI_ONLINE/index.html 3. หน งส อพ มพ วารสารSHOPPING COMPUTER เว บไซต ค นหาข อม ล เช น URL: เว บไซต 4. น กว ชาการคอมพ วเตอร คร สอนคอมพ วเตอร ช างคอมพ วเตอร พน กงานขายอ ปกรณ คอมพ วเตอร 5. ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ร านคอมพ วเตอร ร านจาหน ายอ ปกรณ คอมพ วเตอร 10 บ นท กผลการจ ดการเร ยนร 1. ผลการสอน หล งการจ ดการเร ยนน กเร ยนม ความร เข าใจเร องระบบองค ประกอบหล กของ ระบบคอมพ วเตอร ได (K) สามารถ อธ บายความหมายของฮาร ดแวร ได (K) จาแนกประเภทของ อ ปกรณ และยกต วอย างฮาร ดแวร คอมพ วเตอร ได ถ กต อง (P) เห นความสาค ญของฮาร ดแวร คอมพ วเตอร และด แลร กษาอย างสม าเสมอ (A) 2. ป ญหา/อ ปสรรค ระบบเคร อข ายบางคร งอาจช าในการเข าถ งเส นทางข อม ลเม อน กเร ยนเป ดพร อมก น แนวทางแก ไข เคร องคอมพ วเตอร ท กเคร องต องม CD-ROM พร อมใช 3. ข อเสนอแนะเพ มเต ม หากม ระบบเคร อข ายเร ยบร อยก ให น กเร ยนเป ดส อจากเส นทาง URL:http://www.kbyala.ac.th/web-subject/web-tec/CAI_ONLINE/index.html หร อถ าเคร องคอมพ วเตอร พร อมม CD- ROM ก ใช แผ น CD ส อบทเร ยน CAI ONLINE ก ได อย ท ด ลพ น จ และสถานการณ ท เหมาะสม ลงช อ ( นางพรเพ ญ ขว ญพ ทล ง) คร ชานาญการ ก จกรรม/กระบวนการจ ดการเร ยนร คาบท (1-8) เร องระบบคอมพ วเตอร ข นเตร ยม ข นอธ บาย สาธ ต ยม โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา คร เกร นนาว าคอมพ วเตอร เข ามาม บทบาท ท สาค ญย งต อส งคมของมน ษย เราในป จจ บ น แทบท ก วงการล วนนาคอมพ วเตอร เข าไปเก ยวข องก บการใช งาน จนกล าวได ว าคอมพ วเตอร เป นป จจ ยท สาค ญอย างย ง ต อการดาเน นช ว ตและการทางานในช ว ตประจาว น ฉะน นการเร ยนร เพ อทาความร จ กก บคอมพ วเตอร จ งถ อ เป นส งท ม ความจาเป นเป นอย างย ง 1. คร ให น กเร ยนกล มท ร บผ ดชอบเร องระบบคอมพ วเตอร ออกมานาเสนอ ผลการค นคว าข อม ล - ความหมายของคอมพ วเตอร - กระบวนการทางานของระบบคอมพ วเตอร - ประเภทของคอมพ วเตอร - ล กษณะเด นของคอมพ วเตอร - ประโยชน ของคอมพ วเตอร 2. ให เพ อนสมาช กกล มอ น ๆ ต งคาถาม และให กล มท นาเสนอตอบคาถามให เพ อน ๆ ฟ ง 3. คร ช วยอธ บายเสร มหร ออธ บายเพ มเต มสาหร บเน อหาท ขาดหายไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks